Наредби

Размер на шрифта: A A A

НАРЕДБИ - ДЕЙСТВАЩИ


pdfНаредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай

Наредбата е приета с Решение № 325 на Общинския съвет на община Първомай, прието на 31.08.2022 г. по Протокол № 37 / Актуализирана на 10.07.2023г. /

 


pdfНаредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай

Наредбата е приета с Решение № 322 на Общинския съвет на община Първомай, прието на 31.08.2022 г. по Протокол № 37 / Публикувана на 14.09.2022г. /

 


pdfНаредба за условията и реда за учредяване и упражняване правата на община Първомай в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

Наредбата е приета с Решение № 321 на Общинския съвет на община Първомай, прието на 31.08.2022 г. по Протокол № 37 / Публикувана на 14.09.2022г. /

docxПриложения

 


pdfНаредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни любимци/животни компаньони и овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на община Първомай

Наредбата е приета с Решение № 268 на Общинския съвет на община Първомай, прието на 30.03.2022 г. по Протокол № 31 / Публикувана на 08.04.2022г. /

docxПриложение 1

docxПриложение 1.1

docxПриложение 2

docxПриложение 2.1

docxПриложение 3

 


pdfНаредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Първомай

Наредбата е приета с Решение № 195 на Общинския съвет на община Първомай, прието на 26.08.2021 г. по Протокол № 23, изменено с Решение № 207 по Протокол № 24 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет на община Първомай / Публикувана на 18.10.2021г. /

 


pdfНаредба за реда и условията за именуване и преименуване на общински обекти и за изграждане, поставяне, преместване на паметници и други възпоменателни знаци на територията на община Първомай

Наредбата е приета с Решение № 180 на Общинския съвет на община Първомай, прието на 24.06.2021 г. по Протокол № 21 / Публикувана на 29.06.2021г. /

 


pdfНаредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на спортните клубове в община Първомай

Наредбата е приета с Решение № 128 на Общинския съвет на община Първомай, прието на 17.12.2020 г. по Протокол № 15 / Публикувана на 08.01.2021г. /

docxПриложения

 


pdfНаредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти – собственост на община Първомай

Наредбата е приета с Решение № 112 на Общинския съвет на община Първомай, прието на 29.10.2020 г. по Протокол № 13 / Актуализирана на 08.05.2024г. /

 


pdfНаредба за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг от община Първомай

Наредбата е приета с Решение № 44 на Общинския съвет на община Първомай, взето на 31.03.2020 г. по Протокол № 6 / Публикувана на 02.04.2020г. /

 


pdfНаредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Първомай

Наредбата е приета с Решение № 131/24.10.2016 г. по протокол № 15 на Общинския съвет на община Първомай

 


pdfНаредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от училищата на територията на Oбщина Първомай

Наредбата е приета с Решение № 179 от 30.01.2009 година по Протокол № 23

 


pdfНаредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Първомай

Наредбата е приета с Решение № 130 на Общинския съвет на община Първомай, взето на 30.09.2008 г. по Протокол № 15

 


pdfНаредба за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и заповеди по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Община Първомай

Наредбата е приета с Решение № 549 от 30.04.2015 г. по Протокол № 49

docПриложение 1
docПриложение 2
docПриложение 3
docПриложение 4
docПриложение 5

  


pdfНаредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Първомай

Наредбата е приета с Решение № 98/03.07.2008 г. на Общинския съвет на община Първомай по протокол 11 / Актуализирана на 14.09.2022г. /

 


pdfНаредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай

Наредбата е приета с Решение № 118, взето с протокол № 14 от 30.09.2016 г. / Актуализирана на 02.01.2024г. /

 


pdfНаредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

Наредбата е приета с Решение № 323 по Протокол № 34 от 31.05.2018 г. на Общинския съвет на община Първомай / Актуализирана на 03.01.2023г. /

docПриложение 1
docПриложение 2
docПриложение 3
docПриложение 4
docПриложение 5
docПриложение 6
docУказания за попълване на декларацията за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

 


pdfНаредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай

Наредбата е приета с Решение № 207 на Общинския съвет на община Първомай, прието на 27.04.2017 г. по Протокол № 21 / Актуализирана на 14.01.2020г. /

 


pdfНаредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредбата е приета с Решение № 344, взето с Протокол № 37 от 30.08.2018 г. на Общинския съвет на община Първомай / Актуализирана на 14.09.2022г. /

 


pdfНаредба за именение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги предоставяни от Община Първомай”

Наредбата е приета с Решение № 288 на Общинския съвет на община Първомай, взето на 30.10.2009 г. по Протокол № 35

 


pdfНаредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай

Наредбата е приета с Решение № 43 на Общинския съвет на община Първомай, взето на 31.03.2020 г. по Протокол № 6 / Публикувана на 02.04.2020г. /

docПриложение 1
docПриложение 2
docПриложение 3

 


pdfНаредба за управление на отпадъците на територията на Община Първомай

Наредбата е приета от Общинския съвет на община Първомай на 19.06.2014 г. с Решение № 437 по Протокол № 37 / Актуализирана на 14.01.2020г. /

 


pdfНаредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Първомай

Наредбата е приета от Общинския съвет на община Първомай с Решение № 225, взето по Протокол № 24 от 12.07.2017 г.

docПриложение 1
docПриложение 2

 


НАРЕДБИ - ОТМЕНЕНИ


pdfНаредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг

Наредбата е изготвена и приета с Решение № 88 на Общинския съвет на община Първомай, прието на 29.05.2008 г. по Протокол № 9

/ Отменена с Решение № 44 / 31.03.2020 г. на Общинския съвет на община Първомай /


pdfНаредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай

Наредбата е приета с Решение на Общинския съвет на община Първомай № 220 /28.03.2013 г. / Актуализирана на 29.08.2019г. /

/ Отменена с Решение № 43 / 31.03.2020 г. на Общинския съвет на община Първомай /


pdfНаредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Първомай по чл.196, ал.5 от ЗУТ

Наредбата е приета с Решение № 129 от 30.09.2008 г. по Протокол № 15

/ Отменена с Решение № 549 от 30.04.2015 г. по Протокол № 49 /


pdfНаредба за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай

Наредбата е приета с Решение № 87 на Общинския съвет на община Първомай, прието на 22.06.2016 г. по Протокол № 11

/ Отменена с Решение № 268 от 30.03.2022 г. по Протокол № 31 /

docПриложение 1


pdfНаредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Първомай

Наредбата е приета с Решение № 374/30.01.2014 г. на Общинския съвет на община Първомай

/ Отменена с Решение № 322 от 31.08.2022 г. по Протокол № 37 /


pdfНаредба за реда на управление на общинското имущество включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие

Наредбата е приета от Общинския съвет на община Първомай с решение № 148 от 30.07.2004 г. Протокол № 11

/ Отменена с Решение № 321 от 31.08.2022 г. по Протокол № 37 /

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233