Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.03.2019 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния дневен ред:

 

 1. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.

Вносител: Д.Недев-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014-2020 г. през 2018 година.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно приемане на отчет на Програма за развитие на туризма за 2018 г. и Програма за развитие на туризма в община Първомай през 2019 г.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно отчет за изпълнение на програма за опазване на околната среда на територията на община Първомай за 2018 г.

Вносител: Д.Недев-зам.кмет Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно изменение на т.17 и т.17.1. и отмяна на т.17.2., т.17.3., т.17.4. от Решение № 383, прието на 28.02.2019 г. по Протокол № 43 на Общински съвет град Първомай.

Вносител: А.Папазов-кмет Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно определяне на основни месечни възнаграждения на Кмета на Общината, Заместник-кметовете, Кметовете на кметства и Кметските наместници.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ – ПЪРВОМАЙ“ ЕООД гр. Първомай.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно продажба чрез публичен търг на недвижим имот № 009079 – частна общинска собственост, от землището на с. Крушево, общ. Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, съставляващи УПИ XV – общински и УПИ IV – общински от кв. 28А по регулационния план на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно даване на съгласие за сключване на предварителен договор за промяна границите между парцел /УПИ/ III – 383 от кв. 38 и улица с осови точки 52 ÷ 53 между кв.38 и кв.25 по кадастралния и регулационен план на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив, по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в стая № 204“а“.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204“а“/, както следва:

На 25.03.2019 г. /понеделник/ от:

  - 15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

  - 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси;

На 26.03.2019 г. /вторник/ от:

  - 15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги;

  - 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233