building side blue1


BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Конкретни цели:

  • Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;
  • Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;
  • Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;
  • Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;
  • Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;
  • Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

pdfПротокол от разяснителна кампания на Община Първомай относно насоки по ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП І

 

pdfНасоки за кандидатстване

Документи за кандидатстване:                                                                  Документи за информация:

docПриложение_1                                                                                            docxПриложение_6

docxПриложение_2                                                                                            xlsПриложение_7

docxПриложение_3                                                                                            docПриложение_8

docПриложение_4                                                                                            docxПриложение_9

xlsxПриложение_5                                                                                            docxПриложение_10

 

Документи за регистрация на Сдружение за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“

docЗаявление_за_регистрация

docПриложение_1_Покана_за_свикване_на_ОС_учредване_на_СС

docПриложение_2_Протокол_от_залепване_на_поканата_учредване_на_СС

docПриложение_3_Протокол_от_ОС_за_учредяване_на_СС

docПриложение_4_Споразумение_за_създаване_на_СС

docПриложение_8_Протокол_от_залепване_на_поканата_за_ОС_на_СС

docСписък_за_създаване_на_СС

 

Документи за участие на регистрирани Сдружения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“

docПриложение_4_Заявление_за_участие

docПриложение_6_Справка_за_ССО

docПриложение_7_Покана_за_свикване_на_ОС_на_СС

docПриложение_8_Протокол_от_залепване_на_поканата_за_ОС_на_СС

docПриложение_9_Протокол_от_ОС_на_СС

docxПриложение_12_Декларация_-_нечлен_на_СС

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

pdfРегистрирани Сдружения на собствениците на етажна собственост в Община Първомай

pdfКритерии за оценка на качеството

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ:

mrrb.government.bg

eumis2020.government.bg/bg/eumis2020.government.bg/bg/