ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 26.01.2024 г.

pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2024 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 26.01.2024 г.

pdfСТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2024 – 2027 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 14.12.2023 г.

pdfЗаповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Пловдив за цените на имотите, представляващи полски пътища - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване в землищата на общ. Първомай за стопанската 2023/2024 г. с Приложение 1


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 11.10.2023 г.

Заповеди на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.08.2023 г.

pdfОбластна Дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив – Заповеди от № ПО-09-921 – до № ПО-09-921-14 на основание на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ във връзка с постъпили заявления за стопанската 2023/2024 г.

pdfОбластна Дирекция "Земеделие" – График за провеждане на заседания на комисиите по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ в община Първомай - за стопанската 2023/2024 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 31.01.2023 г.

pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2023 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 08.11.2022 г.

pdfЗаповед №ПО-09-1578 гр. Пловдив, 02.11.2022г. На основание чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с постъпили заявления в Общинска служба по земеделие – Първомай за календарната 2023 г.

pdfГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37ж, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2023 ГОДИНА НТП – ПАСИЩЕ, МЕРА И ЛИВАДИ


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.02.2022 г.

pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2022 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.03.2021 г.

pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2021 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.11.2020 г.

pdfОбластна Дирекция „Земeделие“ гр. Пловдив - график за провеждане на заседанията на комисиите по реда на чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 05.11.2020 г.

pdfЗаповед № ПО-1692 / 04.11.2020г. на директора на областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив – по реда на чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 12.10.2020 г.

Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на община Първомай за стопанската 2020/2021 г. >>


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 11.08.2020 г.

pdfОбластна Дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив - график за провеждане на заседанията на комисиите по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.08.2020 г.

rarЗаповеди на директора на областна дирекция "Земеделие" за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ в община Първомай. В изпълнение на изменение на чл. 726 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ): „Чл. 726. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.)


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 31.01.2020 г.

pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2020 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 31.01.2020 г.

pdfСТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2023 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 06.01.2020 г.

pdfПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ  2020 г.

pdfПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2023 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.12.2019 г.

Заповеди на Директора на Областна Дирекция „Земеделие" гр. Пловдив за цените на имотите, представляващи полски пътища, общинска собственост, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. с Приложение 1 >>


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 10.10.2019 г.

Заповеди по чл. 37в на Директора на ОДЗ Пловдив – масиви за ползване, на земеделски земи в землищата на община Първомай >>


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 05.03.2019 г.

pdfПрограма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2019г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 11.01.2019 г.

pdfИнструкция за контрол при  ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.01.2019г.

rarЗаповеди по чл. 37в на Директора на ОДЗ Пловдив - полски пътища, за землищата в община Първомай


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.12.2018 г.

pdfЗаповеди: На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ и във връзка с постъпили заявления относно земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Община Първомай за землищата с.Дълбок извор, с.Брягово, с.Драгойново и с.Православен за стопанската 2018/2019 год. /


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdf2010г. /   pdf2011г. /   pdf2012г. /   pdf2013г. /   pdf2014г. /   pdf2015г. /   pdf2016г. /   pdf2017г. /   pdf2018г. / 

pdf2019г. /   pdf2020г. /  pdf2021г. /  pdf2022г. /  pdf2023г. /


Издаване на разрешение за настаняване на временен пчелин:

pdfЗаповед за одобряване на образци за разрешение за настаняване на временен пчелин

docЗаявление за издаване на разрешение за настаняване на временен пчелин


Процедура за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл.24а, ал.2, т.6 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селско стопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ >>

pdfРазпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване 2017


pdfГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

pdfГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2018 г.

pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2017 г.

pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2016 г.


pdfКаталог на Общинската собственост в Община Първомай