ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.03.2021 г.

pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2021 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.11.2020 г.

pdfОбластна Дирекция „Земeделие“ гр. Пловдив - график за провеждане на заседанията на комисиите по реда на чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 05.11.2020 г.

pdfЗаповед № ПО-1692 / 04.11.2020г. на директора на областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив – по реда на чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2021 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 12.10.2020 г.

Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на община Първомай за стопанската 2020/2021 г. >>


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 11.08.2020 г.

pdfОбластна Дирекция „Земеделие“ гр. Пловдив - график за провеждане на заседанията на комисиите по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.08.2020 г.

rarЗаповеди на директора на областна дирекция "Земеделие" за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ в община Първомай. В изпълнение на изменение на чл. 726 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ): „Чл. 726. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2015 г., в сила от 20.03.2015 г.)


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 31.01.2020 г.

pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2020 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 31.01.2020 г.

pdfСТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2023 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 06.01.2020 г.

pdfПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ  2020 г.

pdfПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2023 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.12.2019 г.

Заповеди на Директора на Областна Дирекция „Земеделие" гр. Пловдив за цените на имотите, представляващи полски пътища, общинска собственост, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. с Приложение 1 >>


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 10.10.2019 г.

Заповеди по чл. 37в на Директора на ОДЗ Пловдив – масиви за ползване, на земеделски земи в землищата на община Първомай >>


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 05.03.2019 г.

pdfПрограма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2019г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 11.01.2019 г.

pdfИнструкция за контрол при  ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.01.2019г.

rarЗаповеди по чл. 37в на Директора на ОДЗ Пловдив - полски пътища, за землищата в община Първомай


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.12.2018 г.

pdfЗаповеди: На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ и във връзка с постъпили заявления относно земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Община Първомай за землищата с.Дълбок извор, с.Брягово, с.Драгойново и с.Православен за стопанската 2018/2019 год. /


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdf2010г. / pdf2011г. / pdf2012г. / pdf2013г. / pdf2014г. / pdf2015г. / pdf2016г. / pdf2017г. / pdf2018г. /  pdf2019г.

pdf2020г. / pdf2021г.


Издаване на разрешение за настаняване на временен пчелин:

pdfЗаповед за одобряване на образци за разрешение за настаняване на временен пчелин

docЗаявление за издаване на разрешение за настаняване на временен пчелин

Издаване на становища за регистрация на животновъден обект по чл. 137 от ЗВМД:

pdfЗаповед за издаване на становище за регистрация на животновъден обект пчелин

pdfЗаявление становище_Пчелин

pdfЗаповед за издаване на становище за регистрация на животновъден обект

pdfЗаявление становище_Животновъден обект


Процедура за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл.24а, ал.2, т.6 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селско стопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ >>

pdfРазпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване 2017


pdfГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Наредба 8

pdfГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Наредба 5

pdfГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Наредба 5

pdfГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Наредба 8


pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2018 г.

pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2017 г.

pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2016 г.


pdfКаталог на Общинската собственост в Община Първомай