ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 31.01.2020 г.

pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2020 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 31.01.2020 г.

pdfСТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2023 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 06.01.2020 г.

pdfПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ  2020 г.

pdfПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2023 г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.12.2019 г.

Заповеди на Директора на Областна Дирекция „Земеделие" гр. Пловдив за цените на имотите, представляващи полски пътища, общинска собственост, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2019/2020 г. с Приложение 1 >>


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 10.10.2019 г.

Заповеди по чл. 37в на Директора на ОДЗ Пловдив – масиви за ползване, на земеделски земи в землищата на община Първомай >>


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 05.03.2019 г.

pdfПрограма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2019г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 11.01.2019 г.

pdfИнструкция за контрол при  ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.01.2019г.

rarЗаповеди по чл. 37в на Директора на ОДЗ Пловдив - полски пътища, за землищата в община Първомай


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.12.2018 г.

pdfЗаповеди: На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ и във връзка с постъпили заявления относно земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/ на Община Първомай за землищата с.Дълбок извор, с.Брягово, с.Драгойново и с.Православен за стопанската 2018/2019 год. /


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdf2010г. / pdf2011г. / pdf2012г. / pdf2013г. / pdf2014г. / pdf2015г. / pdf2016г. / pdf2017г. / pdf2018г. / pdf2019г. / pdf2020г.


Издаване на становища за регистрация на животновъден обект по чл. 137 от ЗВМД

pdfЗаповед за издаване на становище за регистрация на животновъден обект пчелин

pdfЗаявление становище_Пчелин

pdfЗаповед за издаване на становище за регистрация на животновъден обект

pdfЗаявление становище_Животновъден обект


Процедура за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл.24а, ал.2, т.6 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селско стопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ >>

pdfРазпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване 2017

pdfГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  Наредба 8

pdfГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  Наредба 5

pdfГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  Наредба 8


pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2018 г.

pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2017 г.

pdfПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ПРЕЗ 2016 г.


pdfКаталог на Общинската собственост в Община Първомай