pdfДоклад на председателя на Комисията за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели /дата на публикуване - 16.12.2022 г./

pdfПротокол № 5 от 16.12.2022 г. от заседание на Комисията за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели /дата на публикуване - 16.12.2022 г./


pdfСписък на допуснатите до участие за съдебни заседатели за Районен съд - Първомай /дата на публикуване - 02.12.2022 г./

rarДокументи по чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт на съдебни заседатели /дата на публикуване - 02.12.2022 г./

pdfОбявление: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт и в изпълнение на Решение № 370 на Общински съвет Първомай от 23.11.2022 г. по Протокол № 40, Общински съвет Първомай открива процедура за определяне на 9 /девет/ броя съдебни заседатели за Районен съд – Първомай с мандат 2023 г. – 2027 г. / Публикувано на 24.11.2022г. /


pdfДоклад на председателя на Комисията за провеждане на процедура по избор на съдебни заседали /дата на публикуване - 08.11.2022 г./

pdfПротокол № 3 от 07.11.22 от заседание на Комисията за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели /дата на публикуване - 08.11.2022 г./


pdfПротокол № 2/19.10.2022 г. от заседание на Комисията за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели /дата на публикуване - 20.10.2022 г./

pdfСписък на допуснатите до участие и изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Първомай /дата на публикуване - 20.10.2022 г./

rarДокументи по чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт на съдебни заседатели /дата на публикуване - 20.10.2022 г./


pdfОбявление: На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт и в изпълнение на Решение № 331 на Общински съвет Първомай от 31.08.2022 г. по Протокол № 37, Общински съвет Първомай открива процедура за определяне на 15 /петнадесет/ броя съдебни заседатели за Районен съд – Първомай с мандат 2023 г. – 2027 г. / Публикувано на 01.09.2022г. /

docxЗаявление по образец / Приложение 1 /– Изтегли

docxДанни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки /– Изтегли

docxПисмено съгласие /– Изтегли

docxДекларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ / Приложение 2 /– Изтегли

docxДекларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ / Приложение 3 /– Изтегли


pdfОбявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Пловдив с мандат 2022 г. – 2026 г.

docxЗаявление по образец /Приложение 1/ Отвори – Изтегли

docxДекларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ /Приложение 2/ Отвори – Изтегли

docxДекларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ /Приложение 3/ Отвори – Изтегли


pdfПокана до финансовите и кредитните институции за участие в процедура на преговори за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Първомай /дата на публикуване - 02.04.2021 г./

pdfПриложение: Решение № 157, взето с Протокол № 18 от 25.03.2021г. на Общинския съвет на община Първомай


pdfПОКАНА – УВЕДОМЛЕНИЕ за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Програма за намаляване на риска от бедствия в община Първомай 2021-2025г. /дата на публикуване – 04.03.2021 г./

pdfПроект: Програма за намаляване на риска от бедствия в община Първомай 2021-2025г.


pdfПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ /дата на публикуване – 10.02.2021 г./

pdfТехнико-икономическа обосновка


pdfЗаповед за прекратяване на Процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник в Община Първомай, обявена с Покана изх. № 17-00-23/01.12.2020г. до финансови институции за участие в процедурата. /дата на публикуване - 08.01.2021 г./

pdfЗАПОВЕД № РД- 15-746 / 15.12.2020г. Във връзка с публикувана Покана изх. № 17-00-23/01.12.2020г. до финансови институции за участие в процедура на преговори за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Първомай и предвид обстоятелството, че в определение срок - до 14.12,2020г. не са постъпили оферти за участие в преговорите и на основание чл.44, ал.2 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМС.МА /дата на публикуване - 15.12.2020 г./

pdfПокана до финансовите и кредитните институции за участие в процедура на преговори за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Първомай /дата на публикуване - 01.12.2020 г./

pdfПриложение: Решение № 116, взето с Протокол № 14 от 26.11.2020 г. на Общински съвет Първомай


У В Е Д О М Л Е Н И Е

Председателят на Общинския съвет на Община Първомай уведомява всички общински съветници и граждани на общината, че поради влошената епидемична обстановка в страната, заседанията на всички постоянни комисии ще се проведат съвместно на 29.10.2020 г. от 17.00ч в Пленарна зала на общината непосредствено преди заседанието на ОбС.

Христо Вълчев:

Председател на Общинския съвет  /дата на публикуване - 27.10.2020 г./


pdfПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ /дата на публикуване - 15.10.2020 г./

pdfТехнико-икономическа обосновка


pdfСправка за отразяване на постъпили / не постъпили възражения, предложения, становища получени при съгласуване на Проект на План за интегрирано развитие на Община Първомай за периода 2021-2027 г. (ПИРО) / Публикувана на 18.09.2020г. /


pdfПОКАНА - УВЕДОМЛЕНИЕ за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Първомай за периода 2021-2027 г. (ПИРО)

pdfПроект: План за интегрирано развитие на Община Първомай за периода 2021-2027 г. (ПИРО) /дата на публикуване - 14.08.2020 г./


pdfНа основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация – Първомай кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен дълг – временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България по реда на чл.103, ал. 1 от Закона за публичните финанси /дата на публикуване - 16.04.2020 г./

Приложения:

pdfПредложение от Николай Митков – Кмет на община Първомай

pdfПроект на решение относно поемане на дългосрочен общински дълг /Докладна записка/


pdfПротокол № 3/18.04.2019 г. от заседание на Комисията за провеждане на процедура по избор и попълване на списъка за съдебни заседатели /дата на публикуване - 18.04.2019 г./

pdfДоклад на председателя на Комисията за провеждане на процедура по избор и попълване на списъка за съдебни заседатели /дата на публикуване - 18.04.2019 г./


pdfНа основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, чл. 44, ал.1 и 2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и в изпълнение на Решение № 399/28.03.2019 г. на ОбС гр. Първомай, прието по Протокол № 44  /дата на публикуване - 04.04.2019 г./


pdfСписък на допуснатите до участие и изслушване кандидати за попълване списъка за съдебни заседатели за Районен съд – Първомай за мандат 2019 г. – 2023 г. /дата на публикуване - 03.04.2019 г./


rarДокументи по чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт на съдебни заседатели


pdfОбявление: Удължава се срока за участие в процедура по избор на кандидати за съдебни заседатели, открита с Решение № 355, взето на 31.10.2018 год. по протокол № 39, за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд Първомай, мандат 2019 г. - 2023 г. / Публикувано на 01.03.2019г. /


docxЗаявление по образец /Приложение 1


docxДанни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки


docxПисмено съгласие


docxДекларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение 2


docxДекларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение 3


pdfПротокол № 3/19.12.2018 г. от заседание на Комисията за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели

pdfДоклад на председателя на Комисията за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели


pdfСписък на допуснатите до участие и изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Първомай  /дата на публикуване - 30.11.2018 г./


rar Документи по чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт на съдебни заседатели


pdfОбявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Първомай с мандат 2019 г. – 2023 г.


docxЗаявление по образец /Приложение 1/ Отвори – Изтегли


docxДанни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки / Отвори – Изтегли


docxПисмено съгласие / Отвори – Изтегли


docxДекларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение 2/ Отвори – Изтегли


docxДекларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение 3/ Отвори – Изтегли


pdfУведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 66 от АПК. /Публикувано на 21.09.2018г./