pdfПротокол № 3/18.04.2019 г. от заседание на Комисията за провеждане на процедура по избор и попълване на списъка за съдебни заседатели /дата на публикуване - 18.04.2019 г./

pdfДоклад на председателя на Комисията за провеждане на процедура по избор и попълване на списъка за съдебни заседатели /дата на публикуване - 18.04.2019 г./


pdfНа основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, чл. 44, ал.1 и 2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и в изпълнение на Решение № 399/28.03.2019 г. на ОбС гр. Първомай, прието по Протокол № 44  /дата на публикуване - 04.04.2019 г./


pdfСписък на допуснатите до участие и изслушване кандидати за попълване списъка за съдебни заседатели за Районен съд – Първомай за мандат 2019 г. – 2023 г. /дата на публикуване - 03.04.2019 г./


rarДокументи по чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт на съдебни заседатели


pdfОбявление: Удължава се срока за участие в процедура по избор на кандидати за съдебни заседатели, открита с Решение № 355, взето на 31.10.2018 год. по протокол № 39, за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд Първомай, мандат 2019 г. - 2023 г. / Публикувано на 01.03.2019г. /


docxЗаявление по образец /Приложение 1


docxДанни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки


docxПисмено съгласие


docxДекларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение 2


docxДекларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение 3


pdfПротокол № 3/19.12.2018 г. от заседание на Комисията за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели

pdfДоклад на председателя на Комисията за провеждане на процедура по избор на съдебни заседатели


pdfСписък на допуснатите до участие и изслушване кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Първомай  /дата на публикуване - 30.11.2018 г./


rar Документи по чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт на съдебни заседатели


pdfОбявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Първомай с мандат 2019 г. – 2023 г.


docxЗаявление по образец /Приложение 1/ Отвори – Изтегли


docxДанни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки / Отвори – Изтегли


docxПисмено съгласие / Отвори – Изтегли


docxДекларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение 2/ Отвори – Изтегли


docxДекларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение 3/ Отвори – Изтегли


pdfУведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 66 от АПК. /Публикувано на 21.09.2018г./