Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.2, т.1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 31.05.2018 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния дневен ред:

 1. Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай, приета с Решение № 391/28.03.2014 г. по Протокол № 34 на Общински съвет град Първомай.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно приемане на „План за действие на община Първомай за интегриране на български граждани от ромски произход (2018 – 2020 г.)”.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно приемане на отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Първомай за 2017 година.

Вносител: Ю.Димитров-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно кандидатстване на Община Първомай по Програма за развитие на селските райони за период 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с Проект с работно заглавие: „Реконструкция и ремонт на Обединено детско заведение „Осми март” и филиал в кв. Любеново, гр. Първомай, обл. Пловдив“.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот № 207029, отреден за местен път в землището на с.Искра, общ.Първомай.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ІІ – фотоволтаици, производствена и складова дейност от кв.12 по регулационния план на с.Драгойново, общ.Първомай, обл.Пловдивска на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно продажба чрез публичен търг на недвижими имоти № 9504 и № 9505 - частна общинска собственост, находящи се в землище гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Докладна записка относно даване на съгласие за процедиране на ПУП-План регулация за част от улица между о.т. 100а, 99б, 99а и 99 от ул.“Бузлуджа“, с.Градина, общ.Първомай, попадащ между кв.36 и кв.36а по действащия регулационен план на с.Градина, преобразуване вида на собствеността от „общинска публична“ в „общинска частна“ собственост на обособена част от улично пространство с площ от 250.00 кв.м. и присъединяването й към УПИ XII-458,търговия и производство, кв.36, по плана на с.Градина, след прилагане на разпоредбите на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на Станислава Димитрова от с. Градина, община Първомай, област Пловдив.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в стая № 204 А.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204 А/, както следва:

На  28.05.2018 г. /понеделник/ от:

-         15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

-         16.30 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси; 

На  29.05.2018 г. /вторник/ от:

-         15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги;

-         16.30 ч. - съвместно заседание на ПК  по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности; 

 

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233