Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.2, т.1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 31.01.2018 г. /сряда/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 година.

Вносител: Д.Петков-председател ОбС Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2018 година.

Вносител: А.Папазов-кмет Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно съкращаване наутвърдените с Решение № 535 на Общински съвет гр. Първомай, прието на 28.01.2016г. по Протокол № 4, щатни бройки в Дейност 530 - Център за настаняване от семеен тип, представляваща делегирана от държавата дейност при Община Първомай.

 Вносител: А.Папазов-кмет Изтегли документите по тази точка >>


  1. Проекторешение относно приемане на Бюджет на община Първомай за 2018 година.

Вносител: А.Папазов-кмет Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно кандидатстване от община Първомай с проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа гр. Първомай, части от улици: „ул. Княз Борис“, ул. „Братя Миладинови-юг“ и ул. „Кочо Честеменски“, по под-мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Вносител: А.Папазов-кмет Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относнопредоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот –  публична общинска собственост на Териториално поделение на „Национален осигурителен институт – Пловдив”, гр. Пловдив.

Вносител: Н.Митков-зам.кмет Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него за Подробен устройствен план/ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за обект: „Трасе на местен път в обхвата на ПИ № 000326“, в землището с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: А.Папазов-кмет Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно вземане на решение от Общински съветгр.Първомай, за даване на предварително съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура /трасе на подземно кабелно ел захранване 20кV/ до ПИ № 104006, местност „Мерата“ по КВС на гр.Първомай, във връзка с провеждане на процедура по промяна статута на земята за неземеделски нужди на гореописания имот и преотреждането му за складови дейности.

Вносител: А.Папазов-кмет Изтегли документите по тази точка >>


Забележка: Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204 А/, както следва:

На  29.01.2018 г. /понеделник/ от:

-         15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

-         16.30 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси; 

На  30.01.2018 г. /вторник/ от:

-         15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги;

-         16.30 ч. - съвместно заседание на ПК  по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности; 

 

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233