Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 15.02.2024 г. /четвъртък/ от 16.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:

 

 1. Приемане на Бюджет на Община Първомай за 2024 година.

Вносител: Н. Митков – кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми и договори, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

Вносител: Н. Митков – кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Даване на съгласие на Община Първомай да закупи употребявани и нови съдове за смет за нуждите на Община Първомай от средствата от отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закон за управление на отпадъците за 2023 г.

Вносител: Н. Митков – кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Първомай за 2023 г.

Вносител: Х. Мустафа – зам. кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Кандидатстване на Община Първомай пред Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Текущ ремонт на кухненския блок на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай” и осигуряване на съфинансиране по проекта.

Вносител:Р. Ставрева – зам. кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Определяне на общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024/2025 година, правила за ползването им, утвърждаване на годишен план за паша.

Вносител: Х. Мустафа – зам. кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Разрешение за изработване на Подробен Устройствен План /ПУП/ - План регулация /ПР/ - План застрояване /ПЗ/ за ПИ № 59080.320.145, местност “Землище кв.Дебър“, по КККР на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна статута на земеделската земя за не земеделски нужди, за проектиране и изграждане на обект за: “Складова производствена, търговска и обществено обслужваща дейност“, ведно с ПУП - ПП /Парцеларен план/, за осигуряване на транспортен достъп /пътна връзка/ до ПИ №59080.320.145, в обхвата на ПИ №59080.320.100 и ПИ № 59080.800.323, с НТП: полски път, местност “Землище кв.Дебър“, по КККР на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Н. Митков – кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Разрешение за изработване на проект за ПУП - /Подробен Устройствен План/ - ПР/План регулация/ и ПЗ/план застрояване/ за ПИ с идентификатор 32826.11.236, местност "Дойкима", начин на трайно ползване: Изоставена нива, по КККР на землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земята за неземеделски нужди за жилищно строителство.

Вносител: Н. Митков – кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предварително съгласие за разработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XX – озеленяване в кв.18 по кадастралния и регулационен план на с.Бяла река, общ.Първомай, с цел образуване на нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти.

Вносител: Н. Митков – кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за промяна границите между УПИ ¬ІV – хлебозавод, кв.163 и улица с о.т. 314 ÷ 315 между кв.163 и кв.88 по кадастралния и регулационен план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.

Вносител: Н. Митков – кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот № 06745.154.13, отреден за селскостопански, горски, ведомствен път в землището на с.Брягово, общ.Първомай.

Вносител: Х. Мустафа – зам. кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в деловодството на ОбС.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в стая № 204 „а“, както следва:

На 13.02.2024 г. /вторник/ от:

 • 15.30 ч. - съвместно заседание на ПК „Правни въпроси“ и ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности“.
 • 16.00 ч. съвместно заседание на ПК „Общинска собственост и инвестиции“ и ПК „Устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги“.

На 14.02.2024 г. /сряда/ от:

15.30 ч. - съвместно заседание на ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси“ и ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм“.

-  16.00 ч. – съвместно заседание на ПК „Здравеопазване и социални дейности“ и ПК  „Земеделие, горско стопанство и екология“.

СВЕТОЗАР СЛАВЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233