Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.08.2021 г. /четвъртък/ от 16:30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:

 

 1. Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Първомай.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2020 година;

  Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2020 година;

  Приемане на отчета за изпълнение на сметките за средства от ЕС за 2020 година;

  Приемане уточнения годишен план и отчета  на инвестиционна програма и текущи ремонти за 2020 г.;

  Приемане годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 г. и дълга на лицата по чл. 8а от закона за общинския дълг.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на община Първомай за първо полугодие на 2021 година.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Приемане на План за действие на Община Първомай в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023г.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Разрешаване съществуването на маломерни и слети паралелки в общински училища, с брой на ученици под нормативно определения, за учебната 2021/2022 година.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Закриване на училище НУ „П.Р.Славейков“, село Воден, община Първомай, считано от 15.09.2021 година.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща данък добавена стойност (ДДС) към авансово плащане по Административен договор за отпускане на финансова помощ № BG06RDNP001-7.004-0016-С01 от 28. 07. 2020 г., от мярка 7”Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” № BG06RDNP001-7.004 ДЕТСКА ГРАДИНА „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР за периода 2014-2020 г. за проект „Реконструкция и ремонт на Обединено детско заведение „Осми март“ и филиал в кв. Любеново, гр. Първомай, обл. Пловдив”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие”.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Административен договор за отпускане на финансова помощ № BG06RDNP001-7.004-0016-С01 от 28. 07. 2020 г., от мярка 7”Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” № BG06RDNP001-7.004 ДЕТСКА ГРАДИНА „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР за периода 2014-2020 г. за проект „Реконструкция и ремонт на Обединено детско заведение „Осми март“ и филиал в кв. Любеново, гр. Първомай, обл. Пловдив”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие”.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Изменение на Решение № 192 на Общински съвет на община Първомай, прието на 15.07.2021 г. по Протокол № 22.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващи поземлен имот с идентификатор 27139.46.280 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-753/22.10.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК, ведно със сградите, които попадат върху имота.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Разрешение за изработване на проект за ПУП - /Подробен Устройствен План/ - ПР /План регулация/ - ПЗ /план застрояване/ за Поземлени имоти с идентификатори № 59080.869.2, местност: "Реални граници АЛ" и №59080.181.17, местност: „Долен комсал подсело“, по КККР на гр.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земята за не земеделски нужди и присъединяването им към ПИ №59080.869.3, представляващ имот със сменен статут, местност:"Реални граници АЛ", с НТП: ниско застрояване, идентичен с УПИ 3-магазин за хранителни стоки и обособяването на нов общ УПИ 869.3 - търговска, складова, производствена и обществено, обслужваща дейност.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Материалите по т. 1, т. 2 и т. 3 от проекта за дневен ред са качени на магнитен носител, допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в канцеларията на ОбС- стая № 204.

Заседанията на всички постоянни комисии ще се проведат съвместно в Пленарна зала на общината на 26.08.2021 г. /четвъртък/, от 15:45 часа.

Поради епидемичната обстановка в страната:

Залата, в която се провеждат заседанията да бъде проветрена и дезинфекцирана преди началото на заседанието.

Всички присъстващи в залата лица да бъдат с лични предпазни средства /маски/.

По време на заседанието общинските съветници да бъдат подредени в залата на разстояние най-малко 1,5 метра един от друг.

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233