Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай 

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.09.2023 г. /вторник/ от 16.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:

 

 1. Одобряване на актуализирана Бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Първомай.

Вносител: Н. Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот № 06745.143.21, отреден за местен път в землището на с. Брягово, общ. Първомай.

Вносител: Х.Мустафа-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Разрешение за изработване на проект за ПУП - /Подробен Устройствен План/ - ПР /План регулация/ и ПЗ /план застрояване/ за ПИ с идентификатор ПИ № 59080.801.594, с площ 21350 кв. м., НТП: изоставена нива, от ПЕТА категория, неполивна в местност „Землище кв. Дебър“ по КККР на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, във връзка с промяна статута на земята за неземеделски нужди относно проектиране и изграждане на обект: „Производствена и складова база“.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Разрешение за изработване на проект за ПУП - /Подробен Устройствен План/ - ПР /План регулация/ и ПЗ /план застрояване/ за ПИ с идентификатор ПИ № 59080.801.844, с площ 47360 кв. м., НТП: изоставена нива, от ПЕТА категория, неполивна в местност „Землище кв. Дебър“ по КККР на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, във връзка с промяна статута на земята за неземеделски нужди относно проектиране и изграждане на обект: „Производствена и складова база“.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ парцел /УПИ/ XIV – общински от кв. 28А по регулационния план на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 56335.1.119, частна общинска собственост, по КККР на с. Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Х.Мустафа-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Избор на временно изпълняващ длъжността „Кмет на община Първомай” и временно изпълняващи длъжността „Кмет на кметство” във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени на 29.10.2023 г.

Вносител: Хр. Вълчев-председател ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Избор на комисия за провеждане на тайно гласуване за избор на заместник-председател на Общинския съвет на община Първомай.

Вносител: Хр. Вълчев-председател ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Избор на заместник-председател на Общинския съвет на община Първомай.

Вносител: Хр. Вълчев-председател ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в канцеларията на ОбС - стая № 204.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204 „а“/, както следва:

На 25.09.2023 г. /понеделник/ от:

 • 15:00 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси, ПК по финанси, бюджет и стопански дейности, ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм;

На 25.09.2023 г. /понеделник/ от:

 • 16:00 ч. - съвместно заседание на ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси, ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги и ПК по земеделие, горско стопанство и екология.

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233