Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.02.2021 г. /четвъртък/ от 16:30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:

 

  1. Отчет относно изпълнение решенията на Общинския съвет на община Първомай за второ полугодие на 2020 година.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Първомай през 2021 г.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Приемане на Бюджет на Община Първомай за 2021 година.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми и договори, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Трансформиране на бюджетен заем в размер на 30 000 лв., предоставен с Решение №421 на Общински съвет Първомай, прието на 19.06.2019г. по Протокол №47, на „Медицински център I – Първомай” ЕООД за съфинансиране на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „Медицински център I – Първомай” ЕООД гр.Първомай, в парична вноска за увеличаване капитала на дружеството, чрез увеличаване на дяловете.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Определяне на общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай за общо и индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 година, правила за ползването им, утвърждаване на годишен план за паша.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предварително съгласие за разработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на с.Дълбок извор, община Първомай, с цел образуване на нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Отпускане на средства за подпомагане дейността на Сдружение с нестопанска цел „Спасителен център за кучета „Подай лапа” гр.Първомай”

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Кандидатстване на Община Първомай пред Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Ремонт на помещения, предвидени за разкриване на „Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Първомай“ и осигуряване на съфинансиране по проекта.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в канцеларията на ОбС - стая № 204.

Заседанията на всички постоянни комисии ще се проведат съвместно в Пленарната зала на общината на 25.02.2021 г. /четвъртък/, от 15:30 часа.

Поради епидемичната обстановка в страната:

Залата, в която се провеждат заседанията да бъде проветрена и дезинфекцирана преди началото на заседанието.

Всички присъстващи в залата лица да бъдат с лични предпазни средства /маски/.

По време на заседанието общинските съветници да бъдат подредени в залата на разстояние най-малко 1,5 метра един от друг.

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233