Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай 

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 19.05.2022 г. /четвъртък/ от 16:30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:

 

 1. Промяна в числеността на общинска администрация в „Местни дейности” при Община Първомай, и промяна в структурата на дейност Общинска администрация в Община Първомай, одобрени с Решение № 20, прието на 30.01.2020г. по Протокол № 4 на ОбС Първомай.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен дворищнорегулационен план от 1988 г., по отношение на УПИ ІІI – 590 от кв. 64 по регулационния план на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив, по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен дворищнорегулационен план от 1974 г., по отношение на УПИ XI – 510 от кв. 39 по регулационния план на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив, по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Продажба чрез публичeн търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, съставляващи парцели УПИ VIII – общински, УПИ IX – общински и УПИ X – общински от кв. 15 по регулационния план на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ парцел УПИ VII – 506, находящ се в кв. 36 по регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ парцел /УПИ/ X – общински, находящ се в кв. 37Б по регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ парцел /УПИ/ XIX – 319 от кв. 53 по регулационния план на с. Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Вземане на решение от Общинския съвет на гр. Първомай, за даване на предварително съгласие за стартиране на процедура за промяна на предназначението на ПИ № 06745.115.1, местност: "Анатемата", с НТП: За селскостопански горски ведомствен път, вид собственост: Общинска публична, площ 1454 кв.м. и част от ПИ № 06745.114.14, местност: "Кривия кър", с НТП: За селскостопански горски ведомствен път, вид собственост: Общинска публична, с площ около 650 кв. м., от целия с площ: 2107 кв. м., с цел осигуряване на транспортен достъп и във връзка с промяна статута на ПИ № 06745.109.16, местност: "Анатемата", по КККР на с. Брягово, общ. Първомай, одобрени със Заповед № РД-18-745 от 22.10.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Вземане на решение от Общинския съвет на гр. Първомай, за издаване на разрешение за изработването на ПУП–ПРЗ /план за регулация и план за застрояване/ с придружаващи го план-схеми и одобряване на задание към него, за поземлени имоти с идентификатори: 59080.42.526, 59080.42.518, 59080.42.519, 59080.42.520 и 59080.42.521, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Първомай, одобрени със Заповед № РД-18-758/22.10.2019 г.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Съгласие за извършване на процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на неурбанизирана територия в землището на с. Езерово, общ. Първомай, одобрени със Заповед № РД-18-753/22.10.2019 г. на ИД на АГКК.

Вносител: Х.Мустафа-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Избор на представител на Община Първомай за участие в комисията за изработване на областна здравна карта за област Пловдив.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Приемане на годишен отчет по програма за развитие на туризма на територията на Община Първомай за 2021 г. и Програма за развитие на туризма в Община Първомай през 2022 г.

Вносител: Х.Мустафа-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в канцеларията на ОбС - стая № 204.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204 а/, както следва:

На 17.05.2022 г. /вторник/ от:

 • 15:30 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;
 • 16:00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм;

На 18.05.2022 г. /сряда/ от:

 • 15:30 ч. - съвместно заседание на ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси и ПК по здравеопазване и социални дейности;
 • 16:00 ч. - съвместно заседание на ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги и ПК по земеделие, горско стопанство и екология.

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233