Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.09.2022 г. /сряда/ от 16.00 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:

 

  1. Изменение на бюджета на Община Първомай за 2022 година, приет с Решение № 283 от 14.04.2022г. на Общински съвет Първомай.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Одобряване на актуализирана Бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Първомай.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Придобиване на недвижим имот, представляващ едноетажна масивна сграда, построена в УПИ І - Битов комбинат, хотел и ресторант от кв. 60 по регулационния план на кв. Дебър, гр. Първомай, с административен адрес на имота: гр. Първомай, ул. „Княз Борис І“ № 189в.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Определяне границите, обхвата и броя паркоместа за кратковременно платено паркиране съгласно Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Увеличаване на броя на потребителите на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, изменение на Решение № 141 на Общинския съвет на Община Първомай, прието на 28.01.2021 г. по Протокол № 16, в частта на т. 4.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него за Подробен устройствен план ПУП – Парцеларен план /ПП/ за обект: „Трасе на кабел Н.Н. до Базова станция № PDV0771.A000 Дълбок извор в ПИ 24493.126.1 в землището на с. Дълбок извор, Община Първомай, обл. Пловдив“.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в канцеларията на ОбС- стая № 204.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204“а“/, както следва:

На 26.09.2022 г. /понеделник/ от:

  • 15:30 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;
  • 16:00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм;

На 27.09.2022 г. /вторник/ от:

  • 15:30 ч. - съвместно заседание на ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси и ПК по здравеопазване и социални дейности;
  • 16:00 ч. - съвместно заседание на ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги и ПК по земеделие, горско стопанство и екология.

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233