Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 31.05.2023 г. /сряда/ от 16.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2022 г.

Вносител: Р. Ставрева – зам. кмет Изтегли документите по тази точка >>


  1. Отмяна на Решение № 448 по Протокол № 45 от 27.04.2023 г.

Вносител: Хр.Вълчев-председател ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Отмяна на Решение № 454 прието по Протокол № 45, на заседание Общинския съвет на община Първомай, проведено на 27.04.2023 г.

Вносител: Н. Митков – кмет Изтегли документите по тази точка >>


  1. Бракуване на движими вещи – частна общинска собственост.

Вносител: Н. Митков – кмет Изтегли документите по тази точка >>


  1. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на с.Буково, общ.Първомай, които могат да се отдават под наем за една година, без търг или конкурс.

Вносител: Х. Мустафа – зам. кмет Изтегли документите по тази точка >>


  1. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на с.Искра и с.Брягово, общ.Първомай, които могат да се отдават под наем за една година, без търг или конкурс.

Вносител: Х. Мустафа – кмет Изтегли документите по тази точка >>


  1. Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 58089.467.454, землище с.Православен, общ.Първомай.

Вносител: Х. Мустафа – зам. кмет Изтегли документите по тази точка >>


  1. Одобряване на проект на ПУП - /Подробен Устройствен План/ - ПР/План регулация/ и ПЗ/план застрояване/, в едно с придружаващите го план-схеми на инженерната инфраструктура и ПУП – ПП /Парцеларен План/, във връзка с промяна статута на ПИ с идентификатор № 06745.109.16, собственост на "Агродоминатор" ЕООД, ПИ с идентификатор № 06745.115.1 и част от ПИ с идентификатор № 06745.114.14, собственост на община Първомай, всички по КККР на с.Брягово, местност "Анатемата" и местност "Кривия кър", с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с обща площ 65 886 кв.м., във връзка с промяна статута на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект: “Фотоволтаична електрическа централа с обща инсталирана мощност 3.9996 MWp“ и осигуряване на транспортен достъп до нея.

Вносител: Н. Митков – кмет Изтегли документите по тази точка >>


  1. Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ I – търговия от кв.28А по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Р. Ставрева – зам. кмет Изтегли документите по тази точка >>


  1. Продажба чрез публичен търг на поземлени имоти 11123.61.47 и 11123.61.49, с НТП - местен път - частна общинска собственост, по КККР на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Х. Мустафа – зам. кмет Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в канцеларията на ОбС - стая № 204.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204 “а“/, както следва:

На 29.05.2023 г. /понеделник/ от:

     16.30 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси, ПК по финанси, бюджет и стопански дейности, ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм;

На 30.05.2023 г. /вторник/ от:

     16.30 ч. - съвместно заседание на ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси, ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги и ПК по земеделие, горско стопанство и екология.

 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233