Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 25.11.2021 г. /четвъртък/ от 16:30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:

 

  1. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Пловдив с мандат 2022г.–2026г., определяне на правила и създаване на комисия за нейното провеждане.

Вносител: Хр.Вълчев-Председател ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Кандидатстване на Община Първомай пред Фонд „Социална закрила” с проектно предложение „Подновяване на кухненското оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай” и осигуряване на съфинансиране по проекта.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Продажба чрез публичен търг на поземлени имоти - частна общинска собственост, по КККР на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Прекратяване на съсобственост върху имот с идентификатор 59080.801.248 от землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, между община Първомай и физически лица, чрез продажба на частта на общината.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение за издигане на паметни плочи с барелефи на академик д-р Ташо Ташев и професор архитект Петър Ташев в градинката на улично уширение УПИ I, кв. 45 магазин и културен дом в село Дълбок извор.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в канцеларията на ОбС - стая № 204.

Заседанията на всички постоянни комисии ще се проведат съвместно в Пленарна зала на общината на 25.11.2021 г. /четвъртък/, от 16:00 часа.

Поради епидемичната обстановка в страната:

Залата, в която се провеждат заседанията да бъде проветрена и дезинфекцирана преди началото на заседанието.

Всички присъстващи в залата лица да бъдат с лични предпазни средства /маски/.

По време на заседанието общинските съветници да бъдат подредени в залата на разстояние най-малко 1,5 метра един от друг.

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233