Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 15.07.2021 г. /четвъртък/ от 16.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния

 

  1. Отчет за дейността на Общинския съвет на Община Първомай и неговите комисии през първото полугодие на 2021 година.

Вносител: Хр.Вълчев-председател на ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Включване на част от ДГ с. Езерово, която е втори адрес на ДГ  „Теменуга” с. Воден – община Първомай, чрез актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища, приемащ се с акт на Министерски съвет.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот № 06745.38.264, отреден за местен път в землището на с.Брягово, общ.Първомай.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Продажба чрез публичен търг на поземлен имот № 190035 - частна общинска собственост, от землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен дворищнорегулационен план от 1971 г., по отношение на УПИ ІІ – 615 от кв.64 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Обявяване за частна общинска собственост на парцели /УПИ/ Х – СОНС от кв.41 по регулационния план на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за промяна границите между съседни парцели /УПИ/ II – пасмантерийна фабрика, УПИ I – обществено хранене и клубове, УПИ VIII – озеленяване и площадно пространство заключено между о.т. 124, 123, 170 и 212, всички от кв.57 по кадастралния и регулационен план на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Съгласие за извършване на процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на неурбанизирана територия в землището на с.Татарево, общ.Първомай, одобрена със Заповед № РД-18-759/22.10.2019 г. на ИД на АГКК.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в канцеларията на ОбС- стая № 204.

Заседанията на всички постоянни комисии ще се проведат СЪВМЕСТНО В  ПЛЕНАРНА  ЗАЛА на общината на 15.07.2021 г. /четвъртък/, от 16.00 часа. 

            Поради епидемичната обстановка в страната:

            Залата, в която се провеждат заседанията да бъде проветрена и дезинфекцирана преди началото на заседанието.

            Всички присъстващи в залата лица да бъдат с лични предпазни средства /маски/.

            По време на заседанието общинските съветници да бъдат подредени в Пленарната зала на разстояние най-малко 1,5 метра един от друг.

 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233