Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

П   О   К   А   Н   А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

 Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.05.2024 г. /четвъртък/ от 16.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:   

 

1.Приемане  на годишен отчет по програма за развитие на туризма на територията на Община Първомай за 2023г. и Програма за развитие на туризма в Община Първомай през 2024г..

Вносител: Х. Мустафа – зам. кмет Изтегли документите по тази точка >>


2.Приемане на отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2023г..

 Вносител: Р. Ставрева – зам. кмет Изтегли документите по тази точка >>


3.Актуализиране състава на Наблюдателната комисия по чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

Вносител: Св. Славчев – председател ОбС Изтегли документите по тази точка >>


4.Възстановяване на наем, платен по Договор № РД-13-315/18.12.2020г. за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на воден обект, чрез предоставянето му под наем.

Вносител: Н. Митков – кмет Изтегли документите по тази точка >>


5.Вземане на решение от Общинския съвет на гр.Първомай, за стартиране на процедура за изменение на Общ устройствен план на Община Първомай, в обхвата на землище гр.Първомай, за ПИ с идентификатор 59080.230.203 собственост на „АЛКАО” ЕООД.

Вносител: Н. Митков – кмет Изтегли документите по тази точка >>


6.Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ XVIII – 1057 от кв.84 по регулационния план на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдивска на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Вносител: Р. Ставрева – зам. кмет Изтегли документите по тази точка >>


7.Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ IV – 493 от кв.29 по регулационния план на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Вносител: Р. Ставрева – зам. кмет Изтегли документите по тази точка >>


8.Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ IІІ – 184 от кв.10 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Р. Ставрева – зам. кмет Изтегли документите по тази точка >>


9.Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ V – 27 от кв.22 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Р. Ставрева – зам. кмет Изтегли документите по тази точка >>


10.Продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 40155.9.99, частна общинска собственост, по КККР на с. Крушево общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Х. Мустафа – зам. кмет Изтегли документите по тази точка >>


11.Продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост, по КККР на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Х. Мустафа – зам. кмет Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в деловодството на ОбС.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в стая № 204 „а“, както следва:

На 28.05.2024 г. /вторник/ от:

- 15.30 ч. - съвместно заседание на ПК „Правни въпроси“ и ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности“.

- 16.00 ч. съвместно заседание на ПК „Общинска собственост и инвестиции“ и ПК  „Устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги“.

На 29.05.2024 г. /сряда/ от:

-  15.30 ч. - съвместно заседание на ПК „Образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси“ и ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм“.

-   16.00 ч. – съвместно заседание на ПК „Здравеопазване и социални дейности“ и ПК  „Земеделие, горско стопанство и екология“.

СВЕТОЗАР СЛАВЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233