Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай 

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 26.01.2023 г. /четвъртък/ от 16.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:

 

 1. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2023 г.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Отчет за дейността на Общинския съвет на Община Първомай и неговите комисии през второто полугодие на 2022 година.

Вносител: Хр.Вълчев-председател ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Освобождаване на д-р Румяна Бойлова като прокурист на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ПЪРВОМАЙ” ЕООД.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Конкурс за възлагане на управление на „Медицински център І – Първомай” ЕООД.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Реализацията на проект по процедура за директно предоставяне на финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 от „МБАЛ-Първомай” ЕООД като партньор на Министерство на здравеопазването.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – публична общинска собственост на Териториално поделение на „Национален осигурителен институт – Пловдив”, гр. Пловдив.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Даване на предварително съгласие от Общинския съвет на Община Първомай за процедиране по реда на чл. 78а от ППЗСПЗЗ за промяна начина на трайно ползване на общински имот с идентификатор № 58089.467.454 от землището на с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Х.Мустафа-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Вземане на решение от Общинския съвет на гр. Първомай, за одобряване на проект за ПУП-ИПР /подробен устройствен план-изменение на план регулация/, във връзка с инвестиционно намерение на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ IX – 149 от кв. 9 по регулационния план на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ парцел /УПИ/ V – 113 от кв. 6 по регулационния план на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост, по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на с. Добри дол, общ. Първомай, които могат да се отдават под наем за една година, без търг или конкурс.

Вносител: Х.Мустафа-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на с. Драгойново, общ. Първомай, които могат да се отдават под наем за една година, без търг или конкурс.

Вносител: Х.Мустафа-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на с. Крушево, общ. Първомай, които могат да се отдават под наем за една година, без търг или конкурс.

Вносител: Х.Мустафа-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на с. Православен общ. Първомай, които могат да се отдават под наем за една година, без търг или конкурс.

Вносител: Х.Мустафа-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на с. Татарево, общ. Първомай, които могат да се отдават под наем за една година, без търг или конкурс.

Вносител: Х.Мустафа-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в канцеларията на ОбС - стая № 204.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204 „а“/, както следва:

На 24.01.2023 г. /вторник/ от:

 • 15:30 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;
 • 16:00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм;

На 25.01.2023 г. /сряда/ от:

 • 15:30 ч. - съвместно заседание на ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси и ПК по здравеопазване и социални дейности;
 • 16:00 ч. - съвместно заседание на ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги и ПК по земеделие, горско стопанство и екология.

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233