Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 29.04.2021 г. /четвъртък/ от 16:30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:

 

  1. Полагане на Клетва от новоизбран общински съветник.

  1. Промени в състава на Постоянната комисия „Здравеопазване и социални дейности“, Постоянната комисия „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм“ и Постоянната комисия „Земеделие, горско стопанство и екология“.

Вносител: Хр.Вълчев-председател ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 година.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Удостояване посмъртно на з.ч.д. Иван Караславов и Вълчо Камбуров със званието „Почетен гражданин на гр.Първомай“.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Приемане на годишните финансови отчети на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински център I – Първомай“ ЕООД за 2020 г., разпределение на реализирания финансов резултат и избор на одитор за заверка на годишните финансови отчети на дружествата за 2021 г.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали по т. 5 от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в канцеларията на ОбС - стая № 204.

Заседанията на всички постоянни комисии ще се проведат съвместно в Пленарна зала на общината на 29.04.2021 г. /четвъртък/, от 16:00 часа.

Поради епидемичната обстановка в страната:

Залата, в която се провеждат заседанията да бъде проветрена и дезинфекцирана преди началото на заседанието.

Всички присъстващи в залата лица да бъдат с лични предпазни средства /маски/.

По време на заседанието общинските съветници да бъдат подредени в залата на разстояние най-малко 1,5 метра един от друг.

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233