Проекти

Размер на шрифта: A A A

pdfС Допълнително споразумение № 1 от 18.06.2020 г. към  Договор № ФС01-0459/23.04.2020 г. сключен между Община Първомай като бенефициент и Агенцията за социално подпомагане е удължен срокът на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Първомай” по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”.

pdfОбщина Първомай e бенефициент по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай – Компонет 4”, Допълнително споразумение № 2 с регистрационен номер в ИСУН № BG05M9OP001-2.103-0002-C01 към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0007-C01, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”. Общата стойност на проекта е 92 292.48 лева, в това число разходи по линия на ЕС в размер на 78 448.61 лева и НФ – 13 843.87 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца, считано от 03.07.2020 година.

Община Първомай изпълнява проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Първомай” по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.”,  Договор № ФС01-0459/23.04.2020 г., финансиран от Агенция за социално подпомагане. Програмата допълва националните мерки за овладяване на извънредната ситуация в страната и подкрепа на уязвими граждани.

Проектът е на стойност 16 269,00 лева и цели приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Услугата ползват 170 потребителя от Община Първомай.

Дейностите се изпълняват в периода от 04.05.2020 г. до 19.06.2020 г., в рамките на 33 работни дни.

Целевите групи по проекта са:

   Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

   Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;

   Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не  могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

pdfДо края на годината ще се приемат заявки за ползване на социалната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай – компонент 3“ в община Първомай. С тази краткосрочна мярка Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” подкрепя общините в борбата с COVID – 19.

pdfОбщина Първомай приключи успешно проект: „Добри практики за осигуряване на заетост”, финансиран по Договор за БФП  №BG05M9OP001-4.003-0010-CO1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“, процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“.

pdfОбщина Първомай продължава да изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонет 2”, Договор BG05M9OP001-2.040-0007-C01, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”. Към средата на месец април 2020 година 84 потребителя получават здравно-социални услуги в дома си.

pdfПродължава изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай”, Договор BG05M9OP001-2.040-0007-C01, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  Компонент 2”.

pdfСтартираха строително – монтажните работи по проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1217/I-8, Поповица – Бяла река/ - Първомай, кв. Дебър–Брягово-Искра- /PDV3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица-Бяла река) до с. Брягово“

pdfВъв връзка с изпълнението на проект „Подновяване и модернизиране на кухненското обзавеждане и оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай”, Договор РД04-32/29.05.2019 г., на 10.09.2019 г., между Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

pdfОбщина Първомай продължава изпълнението на проект „Подновяване и модернизиране на кухненското обзавеждане и оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай”, Договор РД04-32/29.05.2019 г., финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. Проектът стартира на 01.07.2019 г., а периодът на реализацията му е четири месеца.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233