Проекти

Размер на шрифта: A A A

pdfСПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОТПАДНАЛИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОТПАДНАЛИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОТПАДНАЛИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОТПАДНАЛИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfОбщина Първомай кандидатства по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. Съгласно Условията за кандидатстване по процедура, Общината обявява прием на заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд.

docПриложение 1 Заявление декларация

docПриложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация

pdfОБЩИНА ПЪРВОМАЙ - ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”. Цел на проекта: да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

pdfОбщина Първомай изпълни проект „Подновяване и модернизиране на кухненското оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай”, Договор РД04-7/18.02.2022г., финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

pdfОбщина Първомай изпълни дейностите по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Първомай“, Договор BG05FMOP001-5.001-0032, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и подкрепата на ЕС чрез механизма REACT-EU.

pdfФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА, АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19”

pdfСПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233