РЕШЕНИЯ НА МЕСТНО РАВНИЩЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪВЕЖДАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ, РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020, СЪФИНАСИРАНА ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕСФ.

pdfВъпросник по проект № BG05M9OP001-4.003-0010 „Добри практики за осигуряване на заетост”

pdfМоят план за личностно и/или професионално развитие по иновативна практика

pdfМоят план за професионално развитие

Съгласно чл. 5, ал. 4 от Договор № РД-13-178/30.04.2019 г.,  т. III, т. 1. от Техническа спецификация за ОП 2, отнасяща се за ПЪРВИ СЕМИНАР, от 24 до 26 юни 2019 г. в град Поморие бе проведен изнесен семинар на тема "Добри практики и подходи за социалното включване и социално-икономическата интеграция на безработни лица".

Изпълнение на проект „Добри практики за осигуряване на заетост” – Договор за БФП  № BG05M9OP001-4.003-0010-C01 по ОПРЧР 2014-2020 г. Изпълнение на проект „Добри практики за осигуряване на заетост” – Договор за БФП  № BG05M9OP001-4.003-0010-C01 по ОПРЧР 2014-2020 г. Изпълнение на проект „Добри практики за осигуряване на заетост” – Договор за БФП  № BG05M9OP001-4.003-0010-C01 по ОПРЧР 2014-2020 г. Изпълнение на проект „Добри практики за осигуряване на заетост” – Договор за БФП  № BG05M9OP001-4.003-0010-C01 по ОПРЧР 2014-2020 г. Изпълнение на проект „Добри практики за осигуряване на заетост” – Договор за БФП  № BG05M9OP001-4.003-0010-C01 по ОПРЧР 2014-2020 г. Изпълнение на проект „Добри практики за осигуряване на заетост” – Договор за БФП  № BG05M9OP001-4.003-0010-C01 по ОПРЧР 2014-2020 г.