Обявления - Архив

Размер на шрифта: A A A

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 16.09.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг“  № 50

тел.: 0336/62201; факс: 0336/62139/62325/63119;

ел. поща (е-mail): obaparv@parvomai.escom.bg

 


с ъ о б щ а в а

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1217 /I-8, Поповица– Бяла река/- Първомай, кв.Дебър–Брягово–Искра-/PDV3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица-Бяла река) до с. Брягово“.
Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортни-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигурявано условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя.
Инвестиционното предложение се отнася за рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1217 /I-8, Поповица – Бяла река/- Първомай, кв. Дебър–Брягово–Искра-/PDV3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица-Бяла река) до с. Брягово“

      Началото на участъка, който ще се рехабилитира е при км 0+000, което съвпада с кръстовището на Републикански път I-8 /Поповица-Бяла река/. Края на обекта е при км 9+702 съвпадащ с началото на с.Брягово.

 
За контакти: Румяна Янева – главен експерт „Екология”, 0336/62832


Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>
  

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 16.09.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг“  № 50

тел.: 0336/62201; факс: 0336/62139/62325/63119;

ел. поща (е-mail): obaparv@parvomai.escom.bg

 


с ъ о б щ а в а
 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за  „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителната система и съоръжения в с. Виница, община Първомай“
Целта на проекта е подобряване качеството и ефективността на ВиК инфраструктурата в с. Виница.
Инвестиционното предложение се отнася изграждане и рехабилитация на водоснабдителната система и съоръжения в с. Виница, община Първомай.
Инвестиционното предложение се отнася за цялостна реконструкция на водопроводната мрежа на с. Виница на база прогноза за неговото бъдещо развитие и капацитета на наличните водоизточници.
Предвижда се подмяна на амортизираните етернитови и стоманени тръби, с такива от полиетилен.

 

За контакти: Румяна Янева – главен експерт „Екология”, 0336/62832

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>
 О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 16.09.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг“  № 50

тел.: 0336/62201; факс: 0336/62139/62325/63119;

ел. поща (е-mail): obaparv@parvomai.escom.bg

 


с ъ о б щ а в а
 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителната система и съоръжения в с. Татарево, община Първомай“
Целта на проекта е подобряване качеството и ефективността на ВиК инфраструктурата в с. Татарево.
Инвестиционното предложение се отнася изграждане и рехабилитация на водоснабдителната система и съоръжения в с. Татарево, община Първомай.
Инвестиционното предложение се отнася за цялостна реконструкция на водопроводната мрежа на с. Татарево на база прогноза за неговото бъдещо развитие и капацитета на наличните водоизточници.
Предвижда се подмяна на амортизираните етернитови и стоманени тръби, с такива от полиетилен.

 

За контакти: Румяна Янева – главен експерт „Екология”, 0336/62832

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>
 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 16.09.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг“  № 50

тел.: 0336/62201; факс: 0336/62139/62325/63119;

ел. поща (е-mail): obaparv@parvomai.escom.bg

 


с ъ о б щ а в а
 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Братя Миладинови - Север“
Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортни-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, както и подобряване на отводняването на улицата от повърхностни води. Подобряване състоянието на бетоновите бордюри и тротоарните настилки.
Инвестиционното предложение се отнася за рехабилитация и реконструкция на улица „Братя Миладинови - Север“, гр. Първомай.
Началото на обекта е при км 0+000, което съвпада с кръстовище с ул. „Хаджи Димитър”.
Края на обекта е при км 2+981,27 съвпадащ кръстовище при ул. „Константин Фотинов ”.

       Не по цялата дължина на улицата има изградени тротоари и положени бордюри, като се предвижда изграждането на тротоари и полагането на бордюри там, където е необходимо.

 

За контакти: Румяна Янева – главен експерт „Екология”, 0336/62832

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>
 ОБЯВА  20 от 10.09.2016 г.
 

На основание чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА-Първомай, обявява, че на 29.09.2016 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Помещения за лекарски кабинет и манипулационна с обща площ от 30 кв.м. в едно с ½ идеални части от прилежащите коридор-чакалня и санитарен възел, находящи се в на първи етаж от двуетажна масивна сграда, построена в УПИ IХ - общински и озеленяване в кв.24 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 810 лв. /осемстотин и десет лева/ без ДДС. Начален час на търга 09.30 часа.

2. Терен за търговски цели с площ от 26 кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ II - жилищно строителство в кв.28 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 624 лв. /шестстотин двадесет и четири лева/ без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

3. Поземлен имот № 055113, с площ от 15,687 дка, с НТП – нива, категория: десета, находящ се в местността „Орташки чаир, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 392,18 лева (триста деветдесет и два лева и осемнадесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

4. Поземлен имот № 015051, с площ от 37,767 дка, с НТП – изоставена нива, категория: осма, находящ се в местността „Гочова чешма”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 944,18 лева (деветстотин четиридесет и четири лева и осемнадесет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

5. Поземлен имот № 062062, с площ от 11,382 дка, с НТП – храсти, категория: девета, находящ се в местността „Капана, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 284,55 лева (двеста осемдесет и четири лева и петдесет и пет стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 28.09.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 27.09.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 27.09.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 28.09.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

   
В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 06.10.2016
г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

 

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.
Кмет на община Първомай
 


 


 

Заповеди от РД 15-479 – до РД 15-482 от 31.08.2016г.

На основание чл. 44 ал. 1, т. 1 и 4, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с провеждането на

Традиционният есенен панаир в гр. Първомай, обл. Пловдив

 


 

 


 


 

ОБЯВЛЕНИЯ

Министерство на земеделието и храните Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив Общинска служба по земеделие -Първомай

 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 02.09.2016 г. ще се извърши третиране срещу кърлежи на територията на гр. Първомай /кв. Дебър и кв. Любеново/ и

с. Градина в часовете от 6:00 ч. до 10:00 ч. и от 20:00 ч. до 23:00 ч.

В случай на утежнена метеорологична обстановка, третирането ще се извърши на друга дата.

До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в
карантинния период, както и да не разхождат  домашните си любимци.


 

 
ОБЯВА  19 от 25.08.2016 г.
 

На основание чл.16 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35, Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 и Решение № 74/27.04.2016г. по Протокол № 9 на ОбС - Първомай, Общинска администрация гр. Първомай обявява, че на 15.09.2016 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат процедури за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на изброените по-долу язовири – публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем. Изборът на оператор ще се осъществи чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, а именно:

1. Язовир „Дебър-3 /Коз дере/” с площ от 16,614 дка., съставляващ имот № 800887, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 415,35 лв. /четиристотин и петнадесет лева тридесет и пет стотинки/ без ДДС Начален час на търга 10.00 часа.

2. Язовир „Татарево-1 /Дълбоко дере/” с площ от 27,362 дка., съставляващ имот с кадастрален  № 009006, находящ се в местността „Дълбоко дере” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив с начална тръжна цена за една година в размер на 684,05 лв. /шестстотин осемдесет и четири лева и пет стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Водоем с площ от 17,000 дка., съставляващ имот № 000481, находящ се в землището на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 425,00 лв. /четиристотин двадесет и пет лева/ без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Водоем „Брягово-1 /Кариерата/”с площ от 59,331 дка., съставляващ имот № 089091, находящ се в местността „Корийките” в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1 483,28 лв. /хиляда четиристотин осемдесет и три лева и двадесет и осем стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 11.30 часа.

5. Водоем „Пилашево-2 /Маринката/”с площ от 8,365 дка., съставляващ имот с кадастрален № 017034, находящ се в местността „Маринката” в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив с начална тръжна цена за една година в размер на 209,13 лв. /двеста и девет лева и тринадесет стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 13.30 часа.

Процедурите за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на горе описаните язовири и водоеми ще се проведат при следните условия, определени в Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35, Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 и Решение № 74/27.04.2016г. по Протокол № 9 на ОбС - Първомай:

1. Срок на договора  - 10 /десет/ години считано от датата на сключване на договора;

2. Специфични условия към участниците в търга:

Участник в търга може да бъде всяко лице, което отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на § 1, т.95 от Закона за водите. а именно: физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях.

Депозит за участие в търга в размер на 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен обект, определен с Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35 и Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 на ОбС – Първомай, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 13.09.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 12.09.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 12.09.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 13.09.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 21.09.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 22.08.2016г.
  

 

 


 

 

 


 

 

О Б Я В А 18 /15.08.2016 г.
 

На основание чл.37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87 от НРПУРОИ, вьв връзка с Решение № 44/25.02.2016г.
по Протокол № 5 на ОбС-Първомай, Общинска администрация гр.Първомай,


О Б Я В Я В А:
 

На 01.09.2016 г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, описани в Приложението към Заповед № РД-15-455/15.08.2016 год. на Кмета на Общината, за стопанска 2016/2017 година.

Търговете ще се проведат по следния график:

 

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на провеждане

с. Буково

01.09.2016г.

08.09.2016г.

10,30

Заседателна зала ОбА - 2-ри етаж

с. Брягово

01.09.2016г.

08.09.2016г.

11,00

Заседателна зала ОбА - 2-ри етаж

с.Дълбок извор

01.09.2016г.

08.09.2016г.

11,30

Заседателна зала ОбА - 2-ри етаж

с.Искра

01.09.2016г.

08.09.2016г.

14,00

Заседателна зала ОбА - 2-ри етаж

с.Православен

01.09.2016г.

08.09.2016г.

14.30

Заседателна зала ОбА - 2-ри етаж

гр.Първомай

01.09.2016г.

08.09.2016г.

15,00

Заседателна зала ОбА - 2-ри етаж

с.Татарево

01.09.2016г.

08.09.2016г.

15,30

Заседателна зала ОбА - 2-ри етаж

 

Начална тръжна цена за една стопанска година е в размер на: 11 лв./дка за пасища, мери и ливади.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена, умножена по площта на всеки имот поотделно в лева, се внася в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 31.08.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект за всяко землище, може да се закупи всеки работен ден до 29.08.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са:

1. собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

2. лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние;

3. нямат парични задължения към Община Първомай;

4. нямат неизплатени суми по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Първомай и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ;

5. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради клаузи по сключени договори.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 31.08.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 08.09.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация и официалния сайт на Община Първомай. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация. 

За допълнителна информация тел. 0336/6-28-51 – инж.агр. Гинка Попова.

 

Приложението към Заповед № РД-15-455/15.08.2016 г. / Отвори_Разгледай >>

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай
 


 


 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните Областна дирекция "Земеделие"- Пловдив


ЗАПОВЕДИ - От № РД 11-5837 – До № РД 11- 5837-13
- 03.08.2016г.

На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с постъпили заявления

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

-         Комисия за землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Поройна, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Добри дол, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Воден, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>


 

 

 


  

 


 


 

ОБЯВА  16 от 03.08.2016 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 99/15.07.2016г., Решение № 98/15.07.2016г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 23.08.2016г. в заседателна зала в сградата на ОбА-Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 300 кв.м., предназначен за търговия, съставляващ парцел /УПИ/ ХІ – търговия, ведно с построените в него едноетажна масивна сграда – магазин със застроена площ от 140 кв.м. и пристроен към него склад – едноетажна масивна сграда със застроена площ от 32 кв.м., находящи се в кв.47 по регулационния план на гр.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 42 000 лв. /четиридесет и две хиляди лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 4 200 лв. (четири хиляди и двеста лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 056089 с площ 1,060 дка,  с начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия: трета, находящ се в местността „Демиралан”, землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 717,00 лева (седемстотин и седемнадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 71,70 лв. (седемдесет и един лева и седемдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 19.08.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 18.08.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 18.08.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 19.08.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 30.08.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай


 

 


  


 


 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай
 

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 20.07.2016г.

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
„Разширение на съществуващ разпределителен промишлен газопровод 0,8
mpa от ПИ 000522 до УПИ І-1647,
производствена и търговска дейност, кв. 162 и до УПИ ІІ-консервна промишленост, кв. 163” в землището на гр. Първомай,
с възложител „БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ” АД и „ББП” ООД
.
Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа,
в периода от 20.
07.2016г. – 02.08.2016г., в сградата на Община Първомай, стая № 103.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 02.08.2016г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес:
гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50. 


О Б Я В А 15 /15.07.2016 г.
 

 На основание чл.37и, ал.13 от  ЗСПЗЗ, чл.102 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87 от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 44/25.02.2016г. по Протокол № 5
на ОбС-Първомай,
Общинска администрация гр.Първомай,

 

О Б Я В Я В А:

На 09.08.2016 г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, описани в Приложението към Заповед № РД-15-399/15.07.2016 год. на Кмета на Общината, за стопанска 2016/2017 година.

Търговете ще се проведат по следния график:

 

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на провеждане

с.Буково

09.08.2016г.

16.08.2016г.

10,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Брягово

09.08.2016г.

16.08.2016г.

11,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Дълбок извор

09.08.2016г.

16.08.2016г.

11,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Искра

09.08.2016г.

16.08.2016г.

14,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Православен

09.08.2016г.

16.08.2016г.

14,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

гр.Първомай

09.08.2016г.

16.08.2016г.

15,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Татарево

09.08.2016г.

16.08.2016г.

15,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

 

Начална тръжна цена за една стопанска година е в размер на: 11 лв./дка за пасища, мери и ливади.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена, умножена по площта на всеки имот поотделно в лева, се внася в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 08.08.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект за всяко землище, може да се закупи всеки работен ден до 05.08.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са:

1.  регистрирани като земеделски производители;

2.  собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

3. нямат парични задължения към Община Първомай

4. нямат неизплатени суми по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Първомай и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ;

5. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради клаузи по сключени договори.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 08.08.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 16.08.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация и официалния сайт на Община Първомай. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация. 

За допълнителна информация тел. 0336/6-28-51 – инж.агр. Гинка Попова.

 

Приложението към Заповед № РД-15-399/15.07.2016 г. / Отвори_Разгледай >>

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай
 


 


ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите

за държавни служители и Заповед № РД-15-391/13.07.2016 г. на Кмета на община Първомай / Отвори_Разгледай >>

 


 

ОБЯВА  13 от 13.07.2016 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 88/22.06.2016г., Решение № 89/22.06.2016г. и Решение № 77/27.04.2016г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай, обявява че на 04.08.2016г. в заседателна зала в сградата на ОбА-Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 700 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ IІІ – 559, 558, находящ се в кв.30 по регулационния план на с.Бяла река, с начална тръжна цена в размер на 3 220 лв. /три хиляди двеста и двадесет лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 322 лв. (триста двадесет и два лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 690 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ХVІІ – общински, предназначен за жилищно строителство, находящ се в кв.40 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 829 лв. /две хиляди осемстотин двадесет и девет лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 282,90 лв. (двеста осемдесет и два лева). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот целият с площ от 500 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ХХІ - общински, предназначен за жилищно строителство, находящ се в кв.40 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 050 лв. /две хиляди и петдесет лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 205,00 лв. (двеста и пет лева. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземлен имот № 061056 с площ 1,485 дка,  с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в стопански двор, местността “Малкия юрт”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 530,00 лева (хиляда петстотин и тридесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 153,00 лв. (сто петдесет и три лева) . Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 02.08.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 01.08.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 01.08.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 02.08.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 11.08.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай

 


 

 

На основание чл.41, ал.1 от Закона за подземните богатства,Община Първомай

 

ОБЯВЯВА:

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 13. 07. 2016г.

 

На заинтересованите лица и общественост, че с Решение № 509 от 24.06.2016 г. на Министерски съвет е предоставена концесия за добив на
подземни богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище „Капана”, разположено в землището на гр. Първомай,
община Първомай, обл. Пловдив, на „ЕВАСТО” ООД, гр. Пловдив …Пълният текст на решението
>>


 

 


 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДО  СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА ДОМАШНИ  КУЧЕТА

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.07.2016г.

         Във връзка с измененията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай, Общинска администрация – Първомай уведомява собствениците на кучета, които са маркирани чрез татуировка, че в срок до 19.02.2017г. са длъжни да ги представят на ветеринарен лекар за поставяне на микрочип.

 

Как да регистрирам куче на територията на Община Първомай ? / Отвори >>

 


 


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните Областна дирекция "Земеделие"- Пловдив

ПРОТОКОЛ

/ ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.07.2016г. /


Днес, 27.06.2016 г., 10:00 часа на основание чл. 37и, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 100, ал. 8 от Правилника
за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), във връзка със
Заповеди №РД46-119/26.02.2016 г. и №РД4б-322/14.05.2016 г. на Министъра на земеделието и храните в Областна дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив
в изпълнение на Заповед №РД-11-4668/24.06.2016 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив се събра комисия в състав: / Отвори >>


 


ОБЯВА:

На 2 юли 2016г. от 19.00 часа на площада в село Драгойново ще се проведе традиционен петровски събор, на който ще свири оркестър „Славяни” – Пловдив.Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 23.06.2016г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на кариери за добив на баластра в концесионните участъци „Малката кория- север” и „Малката кория- юг”.

 

Възложител: „Стремон -95 „ ООД

Местоположение на инвестиционното предложение: Землище на кв. Дебър, гр. Първомай, Община Първомай.
  


Уважаеми граждани!

Бургаски свободен университет Ви кани на презентация на бакалавърски и магистърски програми към Център по информатика и технически науки, която
ще се състои на  07.07.2016 г. от 11:00 часа в Пленарна зала на Общинска администрация – гр. Първомай. / Прочети още
...>>
 


 


 ОБЯВА
  12 от 01.06.2016 г.

На основание чл.16, чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ в изпълнение на Решение № 66/31.03.2016г. по Протокол № 8 и Решение № 75/27.04.2016г. по Протокол № 9 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай, обявява че на 21.06.2016 г. в пленарна зала на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Комплекс „Плувен басейн”, състоящ се от плувен басейн със ЗП-320 кв.м., плувен басейн със ЗП-220 кв.м., портиерна със ЗП-11,20 кв.м., съблекалня със ЗП-13,32 кв.м., здравен пункт със ЗП-46,11 кв.м., тоалетни със ЗП-37,20 кв.м., дървена беседка – БАР-2 със ЗП-38,00 кв.м., дървена беседка – БАР-1 с обща ЗП-136,00 кв.м., включваща бар с навес - 80 кв.м. и  кухня с помощни помещения, офис, санитарни възли и склад със ЗП-56 кв.м., помпена сграда със ЗП-5,06 кв.м. в едно с изградените водоснабдителна мрежа със сондаж и подземно електрозахранване, изградени върху общински имот, съставляващ № 000148 с площ от 10 984 кв.м., с НТП: спортна територия, находящ се в местността „Адата Марица” по плана за земеразделяне на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 4 100 лв. /четири хиляди и сто лева/ без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Терен за търговски цели с площ от 47,30 кв.м., находящ се в южната част на УПИ Х – приемателен пункт, целият с площ от 1230 кв.м. от кв.16 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 851,40 лева (осемстотин петдесет и един лева) без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Помещение за офис - стая № 221 с площ от 18,00 кв.м., находящо се на втори етаж, секция Г /северно крило/ от триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І-ОБНС, администрация, в кв.89 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 810,00 лева (осемстотин и десет лева) без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземлен имот № 021001, с площ от 4,039 дка, с НТП – нива, категория: десета, находящ се в местността „Екенлика, в землището на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 100,98 лева (сто лева и деветдесет и  осем стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 20.06.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 17.06.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 17.06.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 20.06.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 28.06.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.


 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.06.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите) / Отвори >>С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. На 01.06.2016г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете  напълно безплатно след предварително подаване на заявка на телефон: 080016556 или 0336 / 62832

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници – ел.печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.

 

Допълнителна информация относно събирането на старите уреди може да бъде получена от Община Първомай - стая №103 или на тел.: 0336 / 62832
  
 
 


 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.05.2016г.

ОБЯВЯВА:

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане на Обект ” Агроаптека и склад за съхранение на торове и препарати, ремонтна работилница за селскостопанска техника, автомивка, склад за материали и търговия със селскостопански материали”,в поземлен имот  №001084, местност „Чалтика” землище с. Градина, общ. Първомай”, с възложител „ТОПФРУТ 1”ООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 09.05.2016г. – 25.05.2016г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

 

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 25.05.2016г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес:
гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 05.05.2016г.  


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 19.04.2016г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Първомай уведомява всички граждани, пчелари и земеделски производители, че Железопътна Секция - Пловдив ще проведе
пръскане по сервитута на железопътната линия в периода от 16.05.2016г. до 18.05.2016г. в междугарие Крумово- Поповица.
Третирането ще се извърши с хербицид „Ефазат 36 ЛС”, с моторен влекач и вагон.


 


 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 19.04.2016г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 21.04.2016г. ще се извърши третиране срещу кърлежи на територията на гр. Първомай / кв.Дебър и кв.Любеново/ и

с.Градина в часовете от 6:00 ч. до 11:00 ч.  и  от 19:00ч. до 22:00ч..

В случай на утежнена метеорологична обстановка, третирането ще се извърши на друга дата.

До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в
карантинния период, както и да не разхождат  домашните си любимци.


 


 ОБЯВА  № 9 от 14.04.2016 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 60/31.03.2016г. по Протокол № 8 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 03.05.2016г. от 13.30 часа в пленарна зала в сградата на ОбА-Първомай ще се проведe публичeн търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлeн имот № 207026, с площ 2,631 дка, с начин на трайно ползване – местен път,  находящ се в стопански двор - север, местността „Харманлан”, землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 5 900 лв. (пет хиляди и деветстотин лева) без ДДС.

Депозит за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за обекта в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 28.04.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 26.04.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 26.04.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 28.04.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 10.05.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай


 

ОБЯВА  № 8 от 13.04.2016 г.

На основание чл.16, чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ в изпълнение на Решение № 66/31.03.2016г. по Протокол № 8 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 04.05.2016 г. в пленарна зала на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Комплекс „Плувен басейн”, състоящ се от плувен басейн със ЗП-320 кв.м., плувен басейн със ЗП-220 кв.м., портиерна със ЗП-11,20 кв.м., съблекалня със ЗП-13,32 кв.м., здравен пункт със ЗП-46,11 кв.м., тоалетни със ЗП-37,20 кв.м., дървена беседка – БАР-2 със ЗП-38,00 кв.м., дървена беседка – БАР-1 с обща ЗП-136,00 кв.м., включваща бар с навес - 80 кв.м. и  кухня с помощни помещения, офис, санитарни възли и склад със ЗП-56 кв.м., помпена сграда със ЗП-5,06 кв.м. в едно с изградените водоснабдителна мрежа със сондаж и подземно електрозахранване, изградени върху общински имот, съставляващ № 000148 с площ от 10 984 кв.м., с НТП: спортна територия, находящ се в местността „Адата Марица” по плана за земеразделяне на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 4 100 лв. /четири хиляди и сто лева/ без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Терен за търговски цели с площ от 47,30 кв.м., находящ се в южната част на УПИ Х – приемателен пункт, целият с площ от 1230 кв.м. от кв.16 по регулационния план на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 851,40 лева (осемстотин петдесет и един лева) без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Поземлен имот № 049015, с площ от 3,182 дка, с НТП – изоставена нива, категория: осма, находящ се в местността „Габрето/Дупките, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 79,55 лева (седемдесет и девет лева петдесет и пет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземлен имот № 048050, с площ от 12,272 дка, с НТП – изоставена нива, категория: осма, находящ се в местността „Равнища, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 306,80 лева (триста и шест лева и осемдесет стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 03.05.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 28.04.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 28.04.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 03.05.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 11.05.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.
 

ОБЯВА  7 от 30.03.2016 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 41/25.02.2016г. по Протокол № 5 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 20.04.2015г. в пленарна зала в сградата на ОбА-Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 530 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ІV – общ. обслужв. дейности от кв.57 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 544 лв. /две хиляди петстотин четиридесет и четири лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 254,40 лв. (двеста петдесет и четири лева и четиридесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 530 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ V – жил.строителство от кв.57 по регулационния план на с.Караджалово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 279 лв. /две хиляди двеста седемдесет и девет лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 227,90 лв. (двеста двадесет и седем лева и деветдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 18.04.2016г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 15.04.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 15.04.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 18.04.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 27.04.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай 


 


 


/ ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 28.03.2016г.
На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, Община Първомай
ОБЯВЯВА:
открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
„Изграждане на овцеферма за 1000 броя овце”, в поземлен имот с №139006, землище с. Брягово, общ. Първомай”, местност „Гюрлека”,
с възложител Христо Христов. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и
от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 28.03.2016г. – 11.04.2016г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.
 Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 11.04.2016г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.
 


На 29.03. 2016г. от 17.15 часа в Пленарна зала на община Първомай академик Сендов ще представи книгата си – „Мъхът и демокрацията”
на първомайската общественост. Заповядайте, ще бъде интересно....
Още по темата..


 


  ОБЯВА
  6 от 18.03.2016 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 40/25.02.2016г., Решение № 42/25.02.2016г. и Решение № 43/25.02.2016г. по Протокол № 5 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 07.04.2016г. в пленарна зала в сградата на ОбА-Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел /УПИ/ IX - 149, целият с площ от 680 кв.м., находящ се в кв.9 по регулационния план на с.Бяла река, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 244 лв. (две хиляди двеста четиридесет и четири лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 224,40 лв. (двеста двадесет и четири лева и четиридесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 040120 с площ 1,168 дка, с НТП - нива, четвърта категория, находящ се в местността “Арга бента”, в землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 805,00 лева (осемстотин и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 80,50 лв. (осемдесет лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Поземлен имот № 020040 с площ 0,149 дка, с начин на трайно ползване – местен път, находящи се в стопански двор, местността „Юрена”, землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 550,00 лв. (петстотин и петдесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 55,00 лв. (петдесет и пет лева. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземелн имот № 020041, с площ 0,460 дка, с начин на трайно ползване – местен път, находящ се в стопански двор, местността „Юрена”, землището на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1010,00 лв. (хиляда и десет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 101,00 лв. (сто и един лева) . Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 05.04.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 04.04.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 04.04.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 05.04.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 14.04.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община ПървомайОБЯВА
  5 от 14.03.2016 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 618/24.09.2015г. по Протокол № 55, изменено с Решение № 52/09.03.2016г. по Протокол № 6, на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 01.04.2016г. от 10.00 часа в пленарна зала в сградата на ОбА-Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 400 кв.м. в едно с построените в него едноетажна масивна сграда със ЗП - 260 кв.м., масивен навес към сградата със ЗП - 45 кв.м., предназначен за обществено обслужващи дейности, съставляващ УПИ І – ГО, находящ се в кв.156 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 91 000 лева (деветдесет и една хиляди лева) без ДДС.

Депозит за участие в търга в размер на 9 100 лв. (девет хиляди и сто лева), представляващ 10 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 30.03.2016г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 29.03.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 29.03.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 30.03.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 08.04.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 


  С П И С Ъ К

НА  УВЕДОМЕНИТЕ ЗА МЯСТОТО СИ В КЛАСИРАНЕТО КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ОТ ВТОРИ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ 
ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0026-C01, „ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА” /
Отвори >>

 

С П И С Ъ К

НА КЛАСИРАНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ВТОРИ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0026-C01, „ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА”
/ Отвори >>
 


 

О Б Я В А

 

4 /01.03.2016 г.

 

Приложение към Заповед № РД-15-118/01.03.2016 год. на Кмета на Общината / Отвори >>


На основание чл.37и, ал.13 от  ЗСПЗЗ, чл.102 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87от НРПУРОИ, във връзка с Решение № 564/17.06.2015г. по Протокол № 51 на ОбС-Първомай, Общинска администрация гр.Първомай,

 

О Б Я В Я В А:

 

На 21.03.2016 г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, описани в Приложението към Заповед № РД-15-118/01.03.2016 год. на Кмета на Общината, за стопанска 2015/2016 година.

Търговете ще се проведат по следния график:

 

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на провеждане

с.Буково

21.03.2016г.

28.03.2016г.

10,00

Пленарна зала

с.Дълбок извор

21.03.2016г.

28.03.2016г.

11,00

Пленарна зала

с.Езерово

21.03.2016г.

28.03.2016г.

14,00

Пленарна зала

с.Татарево

21.03.2016г.

28.03.2016г.

15,00

Пленарна зала

 

Начална тръжна цена за една стопанска година е в размер на: 11 лв./дка. за пасища и мери, и 12 лв./дка. за ливади.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена, умножена по площта на всеки имот поотделно в лева, се внася в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 18.03.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект за всяко землище, може да се закупи всеки работен ден до 17.03.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са:

1.  регистрирани като земеделски производители;

2.  собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

3. нямат парични задължения към Община Първомай

4. нямат неизплатени суми по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Първомай и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ;

5. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради клаузи по сключени договори.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 18.03.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 28.03.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация и официалния сайт на Община Първомай. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация. 

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева; 0336/6-28-51 – инж.агр. Гинка Попова.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

ПОКАНА

 НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 

Община Първомай ще бъде домакин на среща с представители на Пощенска банка, Областна дирекция „Земеделие” гр.Пловдив и Официален ветеринарен лекар за общината, която ще се проведе на 10.03.2016 г. от 13.00 часа в пленарна зала на Община Първомай.

На срещата ще се представи презентация от Пощенска банка, относно новите продукти, касаещи земеделските производители и

ще се обсъдят въпросите, свързани с настоящата кампания.

Очакваме Ви!


 


Община
Първомай се присъединява към инициативата „Часът на Земята 2016”

По покана на международната природозащитна организация „WWF” Община Първомай ще вземе участие
в глобалната инициатива „Часът на Земята 2016”, която ще се проведе на 19 март 2016 г. от 20,30 ч. до 21,30 ч.
В рамките на един час на 19 март - събота, от 20,30 до 21,30 ч.,ще бъде изгасено фасадното осветление на сградата
на Общината и НЧ „Св. св. Кирил и Методий ”гр.Първомай и осветлението на централния градски площад.
От името на международната природозащитна организация WWF, Община Първомай кани всички жители
на общината да се присъединят към инициативата, като изгасят за един час осветлението в домовете си.

„Часът на Земята” е световна инициатива, чиято цел е да привлече вниманието на хората към различни
природозащитни проблеми и да ги стимулира да заемат активна позиция за решаването им.
Повече информация за инициатива може да се намери на сайта на организацията
www.wwf.bg

 


  


 

Осигурена е приемствеността в предоставянето на приемна грижа чрез проекта „Приеми ме 2015“ / Отвори >>


  


 

З А П О В Е Д

№ РД – 15–73 / 12.02.2016г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за горите, във връзка с постъпило писмено предложение вх.№ 60-00-1/21.01.2016 г. от Директора на ТП ”ДГС Първомай”. / Отвори >>


 

З А П О В Е Д

 № РД – 15–72 / 12.02.2016г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 124, т. 3, и чл. 125, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от
Закона за горите, предвид необходимостта от  опазване на новозалесени територии, общинска собственост по проект
„Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони. / Отвори
>>


 


 


 

 


 

О Б Я В А

От 15.02.2016г.  до 26.02.2016г. включително е отворен втори прием на документи за  кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ  на услуги
в домашна среда, както и за длъжността - „ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ  ” по проект BG05M9OP001-2.002-0026-C01,
ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В СЕМЕЙНА СРЕДА
/ Отвори_Разгледай >>
 

Потребител / Документи за изтегляне:

 Декларация за ползване на социални услуги >>

 Декларация_лични_данни >>

 Заявление потребител >>

Доставчик / Документи за изтегляне:

 Декларация_образование >>

 Декларация_лични_данни >>

 Заявление_ЛА, СА, ДП >>

 


 

 


  

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ”
В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (ОИЦ) - ПЛОВДИВ, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: /
Отвори >>

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (ОИЦ) - ПЛОВДИВ, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: / Отвори >>С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДО  СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА ДОМАШНИ  КУЧЕТА

Общинска администрация - Първомай напомня на собствениците на домашни кучета, че съгласно Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.174 и чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му.

Регистрацията  в Общинска администрация - Първомай се извършва след подаване от собствениците на кучета на декларация по чл. 117 от ЗМДТ и заплащане на такса за притежаване на куче в размер на 12 лева. Подаването на декларация по утвърден образец се извършва в отдел ,,Местни приходи'' - стая 202, като се представя и ветеринарномедицинския паспорт на кучето, а  заплащането на таксата - в стая 203.

Призоваваме всички собственици на домашни кучета, които все още не са регистрирали в Общинска администрация своя домашен любимец или не са заплатили „Такса за притежаване на куче”, да направят това до 31.03.2016г.

Припомняме, че от заплащане на "Такса за притежаване на куче" са освободени собствениците на:  
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите  на бюджетна издръжка ;
3. кучета, използвани за опитни  цели;
4. кучета, използвани от Българския  червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. ловни кучета;

7. кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

Това, че Вашето куче попада в някоя от категориите, освободени от таксата, не означава, че сте освободени от задължението да направите административна регистрация на Вашия любимец. Необходимо е в отдел ,,Местни приходи'' да подадете декларация по чл. 117 от ЗМДТ и да представите ветеринарномедицинския паспорт на кучето и документ удостоверяващ, че кучето Ви е от изброените 7 категории.

При извеждане на разходка задължително трябва да носите ветеринарномедицинския паспорт на Вашето кучето.Също така трябва да носите и необходимите помощни средства за почистване на екскрементите след дефекация на кучето.

При установяване на нерегистрирано куче на собственика се налага глоба в размер на 50 лева, като се дава писмено предписание за извършване на регистрация в 7 дневен срок. В случай, че регистрацията не бъде извършена в определения срок на собственика се налага глоба в размер на 200 лева.


 

ОБЯВА  2 от 28.01.2016 г.

На основание чл.16 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35 и Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 на ОбС - Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 19.02.2016 г. в стая 216 в сградата на ОбА гр.Първомай ще се проведат процедури за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на изброените по-долу язовири – публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем. Изборът на оператор ще се осъществи чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, а именно:

1. Язовир „Дебър-2 /Герена/” с обща площ от 307,311 дка., съставляващ имот № 052052, находящ се в местността „Илишика” в землището на с.Татарево, общ.Първомай и имот № 801124, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 7 682,78 лв. /седем хиляди шестстотин осемдесет и два лева и седемдесет и осем стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Язовир „Татарево-2 /Малкото дере/” с площ от 9,895 дка., съставляващ имот № 016022, находящ се в местността „Малкото дере” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 247,38 лв. /двеста четиридесет и седем лева тридесет и осем стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Водоем с площ от 11,605 дка., съставляващ имот № 000149, находящ се в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 290,13 лв. /двеста и деветдесет лева и тринадесет стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Водоем с площ от 17,000 дка., съставляващ имот № 000481, находящ се в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 425,00 лв. /четиристотин двадесет и пет лева/ без ДДС. Начален час на търга 11.30 часа.

Процедурите за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на горе описаните язовири и водоеми ще се проведат при следните условия, определени в Решение № 412/30.04.2014г. по Протокол № 35 и Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 на ОбС – Първомай:

1. Срок на договора  - 10 /десет/ години считано от датата на сключване на договора;

2. Специфични условия към участниците в търга:

Участник в търга може да бъде лице, което отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на § 1, т.95 от Закона за водите. а именно: физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях.

Депозит за участие в търга в размер на 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен обект, определен с Решение № 412/30.04.2014г. по Протокол № 35 и Решение № 565/17.06.2015г. по Протокол № 51 на ОбС – Първомай, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 17.02.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 16.02.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 16.02.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 17.02.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 26.02.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай


 

 

ОБЯВА   1 от 26.01.2016 г.

На основание чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА-Първомай, обявява че на 17.02.2016 г. в стая 216 в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Имот № 040052, с площ от 18,600 дка, с НТП – изоставена нива, категория: осма, находящ се в местността „Планчовица”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 465,00 лева (четиристотин шестдесет и пет лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Имот № 048050, с площ от 12,272 дка, с НТП – изоставена нива, категория: десета, находящ се в местността „Равнища, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 306,80 лева (триста и шест лева и осемдесет стотинки). Начален час на търга 10.15 часа.

3. Имот № 055025, с площ от 26,758 дка, с НТП – изоставена нива, категория: десета, находящ се в местността „Орташки чаир”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 668,95 лева (шестстотин шестдесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

4. Имот № 055094 с площ от 35,395 дка, с НТП – изоставена нива, категория: десета, находящ се в местността „Орташки чаир, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 884,88 лева (осемстотин осемдесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки). Начален час на търга 10.45 часа.

5. Имот № 059073 с площ от 22,987 дка, с НТП – изоставена нива, категория: девета, находящ се в местността „Лисичи камък/катранж, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 574,68 лева (петстотин седемдесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

6. Имот № 060057 с площ от 25,144 дка, с НТП – изоставена нива, категория: девета, находящ се в местността „Требището, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 628,60 лева (шестстотин двадесет и осем лева и шестдесет стотинки). Начален час на търга 11.15 часа.

7. Имот № 061029 с площ от 61,029 дка, с НТП – изоставена нива, категория: десета, находящ се в местността „Андреев кайряк, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1525,73 лева (хиляда петстотин двадесет и пет лева и седемдесет и три стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

8. Имот № 043027 с площ от 15,249 дка, с НТП – изоставена нива, категория: осма, находящ се в местността „Айкъна/Шушулката, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 381,23 лева (триста осемдесет и един лева и двадесет и три стотинки). Начален час на търга 11.45 часа.

9. Имот № 055115 с площ от 27,761 дка, с НТП – нива, категория: десета, находящ се в местността „ Орташки чаир, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 694,03 лева (шестстотин деветдесет и четири лева и три стотинки). Начален час на търга 13.30 часа.

10. Имот № 099087 с площ от 81,168 дка, с НТП – нива, категория: шеста, находящ се в местността „Акантията, в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 2029,20 лева (две хиляди двадесет и девет лева и двадесет стотинки). Начален час на търга 13.45 часа.

11. Помещение /Бивша ритуална зала/ за търговски цели с площ от 35 кв.м. и складово помещение с площ от 14 кв.м. находящи се в западната част на първи етаж от двуетажна масивна сграда – Кметство, съставляваща имот с пл. №109, построена в УПИ І – кметство, ресторант, църква в кв.24 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 1 777,44 лв. /хиляда седемстотин седемдесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 14.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 15.02.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 12.02.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 12.02.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 15.02.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 24.02.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай 


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 22.01.2016г. 


 


 


 


 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 

„Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

Финансова помощ

Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Помощ и подкрепа ще получат СС /Сдружение на собствениците/ в страната, чиито сгради са в съответствие с определените критерии за допустимост.

Целеви групи

Безвъзмездна финансова помощ могат да получават Сдружение на собствениците в страната, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради.

Критерии за допустимост на сградите

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, до 36 самостоятелни обекта
с жилищно предназначение. 

                                            

За допълнителна инфомация:

месец януари

Общинска Администрация- гр. Първомай, ст.110, GSM: 0887602580

 


„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ / Космо България Мобайл / “ ЕАД

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 12.01.2016г. 

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.№3/2006г., посл. изм. ДВ бр. 94/30.11.2012 г.),

У В Е Д О М Я В А:

Засегнатото население за 3 бр. инвестиционни предложения, а именно:

1.      Промяна предназначението на собствена земеделска земя за неземеделски нужди, целяща трайното уреждане ползването на земеделската земя във връзка с продължаване експлоатацията на изграденото в рамките на имота съоръжение на техническата инфраструктура – базова станция 3092- част от националната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ / Космо България Мобайл / “ ЕАД за безжична комуникация. Местоположение: поземлен имот №025098, местност „Костово”, с.Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив.

2.      Промяна предназначението на собствена земеделска земя за неземеделски нужди, целяща трайното уреждане ползването на земеделската земя във връзка с продължаване експлоатацията на изграденото в рамките на имота съоръжение на техническата инфраструктура – базова станция 3164- част от националната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ / Космо България Мобайл / “ ЕАД за безжична комуникация. Местоположение: поземлен имот №052057, местност „Горни Герени ”, с.Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив.

3.      Промяна предназначението на собствена земеделска земя за неземеделски нужди, целяща трайното уреждане ползването на земеделската земя във връзка с продължаване експлоатацията на изграденото в рамките на имота съоръжение на техническата инфраструктура – базова станция 3188- част от националната мрежа на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ / Космо България Мобайл / “ ЕАД за безжична комуникация. Местоположение: поземлен имот №150262, местност „Хасара”, с.Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив.
 


 


   

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“

в партньорство с ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Във връзка с проект  „Заедно за по-добро здраве, за нас, от нас” по Европейската програма за партньорство в общността на Глаксо Смит Клайн – „Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа”/ Отвори >>    /     Заявление / Изтегли >>
 


  

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,
Община Първомай обявява:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на говедовъдна ферма (Кравеферма) в имот с №207001 и силажохранилище в имот №207003, местност „Харманлан”, землище с. Искра, общ. Първомай”, с възложител „Родопи - Агромилк”ООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 11.01.2016г. – 25.01.2016г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 25.01.2016г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 11.01.2016г.


 

 

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

на основание чл.17, ал.1, т.2  от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Общинска администрация - гр. Първомай

УВЕДОМЯВА

всички заитерeсувани физически и юридически лица, че на 08.02.2016г. от 16,00 часа в сградата на Община Първомай ще се проведе среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него, за инвестиционно предложение „Изграждане на нова ВЛ 400 кV от п/ст „Пловдив” 400 кV до п/ст „Бургас” 400 кV с разкъсване в п/ст „Марица Изток” 400 кV, и нов електропровод от п/ст „Марица Изток” 400 кV до ТЕЦ „Марица Изток 3”” с възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД .Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на  интересуващите се всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа в сградата на Община Първомай – гр.Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг”№50, етаж ІІ, стая №213.
 

Писмени становища могат да се предоставят в деловодството на Община Първомай и / или на срещата за обществено обсъждане.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни приходи - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни приходи: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233