Обявления - Архив

Размер на шрифта: A A A

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 17.08.2017г.

О Б Я В А 12 /14.08.2017 г.
 

На основание чл.37и, ал.14 от  ЗСПЗЗ, чл.103 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87 от НРПУРОИ,
във връзка с Решение № 171/23.02.2017г. на ОбС-Първомай, Общинска администрация гр.Първомай,


О Б Я В Я В А:
 

На 01.09.2017г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, описани в Приложението към Заповед № РД-15-444/14.08.2017г. на Кмета на Общината, за стопанска 2017/2018 година.

Търговете ще се проведат по следния график:

 

 

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на провеждане

с.Брягово

01.09.2017г.

08.09.2017г.

10,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Буково

01.09.2017г.

08.09.2017г.

10,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Воден

01.09.2017г.

08.09.2017г.

11,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Искра

01.09.2017г.

08.09.2017г.

14,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

гр.Първомай

01.09.2017г.

08.09.2017г.

14,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Татарево

01.09.2017г.

08.09.2017г.

15,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

 

 

Начална тръжна цена за една стопанска година е в размер на, както следва:

- За землище с.Брягово: пасища, мери в размер на 10,00 лв./дка

                                            ливади в размер на 8,40 лв./дка

- За землище с.Буково: пасища, мери в размер на 7,90 лв./дка

                                        ливади в размер на 8,50 лв./дка    

- За землище с.Воден: пасища, мери в размер на 8,40 лв./дка

                                      ливади в размер на 10,40 лв./дка  

- За землище с.Искра: пасища, мери в размер на 8,90 лв./дка

- За землище гр.Първомай: пасища, мери в размер на 10,20 лв./дка

- За землище с.Татарево: пасища, мери в размер на 10,20 лв./дка

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена, умножена по площта на всеки имот поотделно в лева, се внася в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 31.08.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект за всяко землище, може да се закупи всеки работен ден до 30.08.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са:

1. собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

2. лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние

3. нямат парични задължения към Община Първомай

4. нямат неизплатени суми по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Първомай и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ;

5. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради клаузи по сключени договори.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 31.08.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 08.09.2017 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация и официалния сайт на Община Първомай. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация.

За допълнителна информация тел. 0336/6-28-51 – инж.агр. Гинка Попова.


 

Приложение към Заповед № РД-15-444/14.08.2017 г. / Отвори_разгледай >>

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 
 
 


 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните Областна дирекция "Земеделие"- Пловдив

График за провеждане на комисиите по сключване на споразумения чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ  за стопанската 2017/2018г./ Отвори >>

 


 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните Областна дирекция "Земеделие"- Пловдив


ЗАПОВЕДИ - От № РД 11-6675 – До № РД 11-6687
- 04.08.2017г.

На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с постъпили заявления
 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

-         Комисия за землището на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Поройна, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Добри дол, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

 

-         Комисия за землището на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив в състав: / Отвори >>

  

Уведомление за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми / Отвори >>
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 11.08.2017г.

 


 

ОБЯВА  № 11 от 07.08.2017 г.

 

На основание чл.16 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 229/12.07.2017г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 30.08.2017 г. в заседателната зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Терен за търговски цели №1 с площ от 48 кв.м., находящ се на улица с о.т.258 и о.т.259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1 440 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.  

2. Терен за търговски цели №3 с площ 7,00 кв.м., находящ се на тротоарно пространство на улица с о.т.258 и о.т.259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 210 лв. (двеста и десет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.3 0 часа.  

3. Терен за търговски цели №4 с площ 8,00 кв.м., находящ се на тротоарно пространство на улица с о.т.258 и о.т.259, между парцели УПИ І – озеленяване в кв.76”а” и УПИ І – кооперативен пазар в кв.76”б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 240 лв. (двеста и четиридесет лева) без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.  

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 28.08.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 25.08.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 25.08.2017г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 28.08.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 06.09.2017 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

Кмет на община Първомай

 


 


 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.08.2017г.

 

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.08.2017г.

 


 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.08.2017г.

 


 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.08.2017г.
 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.08.2017г.

Уведомление за постъпило инвестиционно предложение
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
/ Отвори >>
 
 


 


СЪОБЩЕНИЕ

      Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 30.07.2017г. ще се извърши  обработка на тревните площи срещу кърлежи и бълхи в централната част на града в часовете от 06:00 до 08:00 часа.

На обработените площи ще се поставят табели, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в карантинния период, както и да не разхождат  домашните си любимци.
 

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 27.07.2017г.

Уведомление за постъпило инвестиционно предложение
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
/ Отвори >>

 


 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 26.07.2017г.
 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на система за капково напояване, изграждане на противоградна стоманобетонна конструкция с мрежа, изграждане на предпазна ограда от железни колове и мрежа в имоти с №№ 021001, 021025, 021031, 021027, 021181, 021216 и 021217, с. Искра, община Първомай, област Пловдив“, с възложител „БЕРЧ“ ЕООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 26.07.2017г. – 09.08.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 103

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в
срок до 09.08.201
7г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 27.07.2017 г. от 13:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на електропреносната мрежа,

ще бъде прекъснато електрозахранването в сградата на Общинска администрация – гр. Първомай.
 

 


 
 
 


 

О Б Я В А 9 /20.07.2017 г.
 

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 133/24.10.2016г., Решение № 234/12.07.2017г,

Решение № 232/12.07.2017г., Решение № 231/12.07.2017г. и Решение № 211/31.05.2017г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай

О Б Я В Я В А:
 

На 10.08.2017г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 580 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ  УПИ І – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, с начална тръжна цена в размер на 2 184,67 лв. (две хиляди сто осемдесет и четири лева, шестдесет и седеем стотинки) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 218,47 лв. (двеста и осемнадесет лева и четиридесет и седем стотинки). Начален час на търга 9.30 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 500 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ ІІ – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 737,50 лв. (хиляда седемстотин тридесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 173,75 лв. (сто седемдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 500 кв.м., предназначен за жилищно строителство,  съставляващ  УПИ ІV – общински в кв.37А по  регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1625 лв. (хиляда шестстотин двадесет и пет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 162,50 лв. (сто шестдесет и два лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

4. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 480 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ ІV общински, находящ се в кв.37Б по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 560 лв. (хиляда петстотин и шестдесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 156 лв. (сто петдесет и шест лева). Начален час на търга 11.00 часа.

5. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 910 кв.м, предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ХV - общински, находящ се в кв.21 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на   4 186 лв. (четири хиляди сто осемдесет и шест лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 418,60 лв. (четиристотин и осемнадесет лева и шестдесет стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

6. Поземлeн имот № 9501 от масив 32, с площ 1,519 дка, по плана на местността „Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 4 140,00 лв. (четири хиляди сто и четиридесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 414,00 лв. (четиристотин и четиринадесет лева). Начален час на търга 13.30 часа. 

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 08.08.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 07.08.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 07.08.2017г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 08.08.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 17.08.2017г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.
 


АНГЕЛ ПАПАЗОВ
Кмет на община Първомай
 


 

О Б Я В А 8 /19.07.2017 г.
 

На основание чл.37и, ал.13 от  ЗСПЗЗ, чл.102 и чл.104 от ППЗСПЗЗ, чл.87 от НРПУРОИ,

във връзка с Решение № 171/23.02.2017г. на ОбС-Първомай, Общинска администрация гр.Първомай,О Б Я В Я В А:
 

На 08.08.2017г. в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи свободни земеделски земи от ОПФ, с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, описани в Приложението към Заповед № РД-15-406/19.07.2017г. на Кмета на Общината, за стопанска 2017/2018 година.

Търговете ще се проведат по следния график:


 

Населено място

Първа дата

Втора дата

Час

Място на провеждане

с.Брягово

08.08.2017г.

15.08.2017г.

10,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Буково

08.08.2017г.

15.08.2017г.

10,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Воден

08.08.2017г.

15.08.2017г.

11,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Искра

08.08.2017г.

15.08.2017г.

14,00

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

гр.Първомай

08.08.2017г.

15.08.2017г.

14,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

с.Татарево

08.08.2017г.

15.08.2017г.

15,30

Заседателна зала ОбА – 2-ри етаж

 

 

Начална тръжна цена за една стопанска година е в размер на, както следва:

- За землище с.Брягово: пасища, мери в размер на 10,00 лв./дка

                               ливади в размер на 8,40 лв./дка           

- За землище с.Буково: пасища, мери в размер на 7,90 лв./дка

                              ливади в размер на 8,50 лв./дка

- За землище с.Воден: пасища, мери в размер на 8,40 лв./дка

                             ливади в размер на 10,40 лв./дка           

- За землище с.Искра: пасища, мери в размер на 8,90 лв./дка

- За землище гр.Първомай: пасища, мери в размер на 10,20 лв./дка

- За землище с.Татарево: пасища, мери в размер на 10,20 лв./дка

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена, умножена по площта на всеки имот поотделно в лева, се внася в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 04.08.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект за всяко землище, може да се закупи всеки работен ден до 03.08.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Право да кандидатстват имат физически и юридически лица, които са:

1. регистрирани като земеделски производители;

2. собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

3. нямат парични задължения към Община Първомай

4. нямат неизплатени суми по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в частта за земи собственост на Община Първомай и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ;

5. нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради клаузи по сключени договори.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 04.08.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 15.08.2017 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация и официалния сайт на Община Първомай. 

Подробности по провеждане на публичните търгове са поместени в тръжната документация.

За допълнителна информация тел. 0336/6-28-51 – инж.агр. Гинка Попова.


 

Приложение към Заповед № РД-15-406/19.07.2017 г. / Отвори_разгледай >>

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай
 
 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 20.07.2017г.
 


 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 18.07.2017г.

 


 П Р О Т О К О Л

 за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в подбор на външни членове на одитен комитет в община Първомай,

оповестен с Обява №7/09.06.2017 г., на основание Заповед № РД-15-332/07.06.2017г. на Кмета на община Първомай / Отвори >>

 
 


 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 10.07.2017г.

 

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 10.07.2017г.

Уведомление за постъпило инвестиционно предложение
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
/ Отвори >>

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.07.2017г.

 
 


 


СЪОБЩЕНИЕ

       Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 10.07.2017г. ще се извърши третиране срещу кърлежи на територията на гр. Първомай /кв.Дебър и кв.Любеново/ и с. Градина в часовете 06:00 до 10:00 часа и от 21:30 до 23:30 часа.

До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в карантинния период, както и да не разхождат домашните си любимци.
 

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.07.2017г.

Уведомление за постъпило инвестиционно предложение
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
/ Отвори >>


 
 


 


            От 23 до 25 юни 2017 година, в Първомай, под патронажа на кмета на Общината Ангел Папазов, се провежда Национално състезание „Четвърти кръг от републиканския шампионат по приложно колоездене по правилата на Международна автомобилна федерация /FIA/ за деца-велосипедисти на възраст 10-12 години”, с международно участие, дейност № 32 на направление «Наука и технологии» от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2016/2017 година.

За четвърти път Общината е домакин на събитието, което е инициирано от Минко Павлов – главен треньор на ОЦОДУБДПК «Първомай» при Община Първомай, обучил от 2008 г. до сега над 700 колоездачи. Част от мероприятията ще се проведат в Пленарна зала на община Първомай, като официалното откриване е на 23.06.2017г. от 13.30 часа.

Организатори на спортната надпревара са:

- Национално движение по приложно колоездене „Младежта за безопасност на движението”;

- Автомобилен клуб „Север”, София;

- Пътна полиция на РУ „Полиция” Първомай;

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, Първомай;

- Община Първомай.

Участват в Републиканския шампионат отборите на: Силистра, Берковица, Пирдоп, Челопеч, Етрополе, ОУ „Христо Ботев”, с. Градина, гр. Първомай и отбори от Република Румъния. Състезателните дейности на надпреварата са: решаване на индивидуален теоретичен тест по правилата на БДП, теоретичен и практичен тест по БЧК, майсторско управление на велосипед при движение в коридори с препятствие, управление на велосипед в Детско автоградче в градския парк, решаване на практически задачи и сглобяване на пъзели.
 

 


 
 
 


 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.06.2017г.
 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до допълнителна информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
„Изграждане на ферма за птици в имот № 018019, в землището на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив“, с възложител „БОЖИДАР 2010“ ЕООД
.
Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа,  в периода от 15.
06.2017г. – 30.06.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в
срок до 30.06.201
7г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
 
 
 


 

 

ОБЯВА


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.06.2017г.

 На основание чл. 18, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор,

чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети

в организациите от публичния сектор и в изпълнение на Заповед № РД-15-332/07.06.2017 г. / Отвори >>

 

  


СЪОБЩЕНИЕ

На основание §49, ал.7 от Закона за горите, Регионална дирекция по горите гр.Пловдив обявява списък на поземлените имоти, или части от тях на територията на община Първомай, по населени места, за които е установено, че са придобили характеристиките на гора по смисъла на  чл.2, ал.1, т.1 от Закона за горите.

В едномесечен  срок от изтичането на двумесечния срок от обявяване на настоящия списък, собствениците на засегнатите поземлените имоти могат да отправят писмени възражения, бележки и предложения към комисията, назначена със заповед № 998/23.12.2015 година на изпълнителния директор на ИАГ, за община Първомай, на адрес: РДГ Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Санкт Петербург” № 57.

Комисията разглежда възраженията, бележките и предложенията на собствениците на  засегнатите имоти и взема решение в едномесечен  срок от изтичането на срока от постъпването им. Решението  на комисията се обявява на публично място в общината и в кметствата на населените места. Протоколът, придружен с окончателния списък на имотите, се предоставя на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице за одобряване.

В тримесечен срок от одобряването на протокола, министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за определяне на имотите от списъка или на частите от тях като горска територия.

Заповедта за определяне на имотите като горска територия се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. / Отвори_разгледай >>

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.06.2017г.

 


 

 


 

 


 

 

Община Първомай е партньор на Агенция за социално подпомагане по проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.Съгласно Анекс № BG03-ПС01-0004 от 26.04.2017 г. към Споразумение за партньорство
№ BG03-ПС01-25 от 11.12.2015 г. между Общината и АСП по проект „Приеми ме 2015”, в община Първомай има създадено изнесено работно място
за един социален работник от Областния екип по приемна грижа – Пловдив
>>

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 06.06.2017г.


 

 

Заповед РД-15-250/05.05.2017 г. >>

Придружително писмо изх. № 94-00-148/05.05.2017 г. към Заповед РД-15-250/05.05.2017 г. до Катя Иванова >>

Заповед РД-15-251/05.05.2017 г. >>

Придружително писмо изх. № 94-00-151/05.05.2017 г. към Заповед РД-15-251/05.05.2017 г. до Катя Иванова >>

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 06.06.2017г.


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.06.2017г.
  

 

КОГАТО   ДЕЦАТА   ПРАЗНУВАТ


       КОГАТО  СЕ  СМЕЯТ  ДЕЦАТА,
В  ГРАДИНАТА  ЦЪФТЯТ  ЦВЕТЯТА
И  СЛЪНЦЕТО  В  КИТНАТА  КРУША
СЕ  СПИРА  ДА  ГЛЕДА  И  СЛУША.

       КОГАТО  ДЕЦАТА  ЗАПЛАЧАТ,
ЗАД  КЪЩИТЕ  СПУСКА  СЕ  ЗДРАЧЪТ,
ЗАДУХВА  СТУДЕНИЯТ  ВЯТЪР
И  БРУЛИ  БЕЗ  ЖАЛОСТ  ЛИСТАТА.

       КОГАТО  ДЕЦАТА  МЕЧТАЯТ,
НА  СЪЛЗИТЕ  ВИЖДА  СЕ  КРАЯТ,
ДЪГИ  РАЗЦЪФТЯВАТ  ОБИЛНО
И  ЗЛОТО  НАВРЕД  Е  БЕЗСИЛНО!

       КОГАТО  ДЕЦАТА  СА  ДРУЖНИ,
ОТСТЪПВАТ  ВОЙНИТЕ  НЕНУЖНИ,
ЧЕ  МАЛКИТЕ  ДЕТСКИ  РЪЧИЧКИ
ЗА  ПОЗДРАВ  СЕ  ВДИГАТ  КЪМ  ВСИЧКИ!

Лъчезар Станчев

Честит 1 юни –Международен ден на детето!

Празник на малки  и пораснали дечица!

 

 


 

 


 


 

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

ОБЯВЯВА:


открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Цех за печене, замразяване и съхранение на замразени зеленчуци и плодове в имот № 252088, гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив“, с възложител „БАРДУКОВ“ ООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 26.05.2017 г. – 09.06.2017 г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 09.06.2017г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.

 
 


 


СЪОБЩЕНИЕ

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 30.05.2017г. ще се извърши третиране срещу кърлежи на територията на гр. Първомай /кв.Дебър и кв.Любеново/ и с.Градина в часовете 06:00 до 10:00 часа и от 21:30 до 23:30 часа.

В случай на утежнена метеорологична обстановка, третирането ще се извърши на 31.05.2017г.

До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в карантинния период, както и да не разхождат домашните си любимци.
 

 
 


 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

ОБЯВЯВА:


открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с кадастрален номер 207009, местност "Харманлан", в землището на с. Искра, община Първомай, област Пловдив, който ще се използва за поливане на тревни площи и измиване на площадки“, с възложител „Ван Мар 2000“ ООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 25.05.2017г. – 07.06.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 07.06.2017г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
 
 


 


 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение от Иван Петров Иванов

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.05.2017г.

гр.Пловдив, ул. „Лозенград" 2А

 

Лице за контакти: Иван Иванов, тел 0888/620363

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

 

Уведомяваме Ви, че Иван Петров Иванов има следното инвестиционно предложение:
„Разширение на съществуващ пилчарник в Цех за зеленчукови консерви" в поземлен имот № 207009 (УНИ 1-207009, парцел 9 от масив 39,
по плана на Стопански двор 2), с.Искра, общ. 11ървомай, обл. Пловдив. / Отвори
>>


 


 

 


 

 


 

 


 


 

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 03.05.2017г.

Уведомление за постъпило инвестиционно предложение
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
/ Отвори >>


 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.05.2017г.

Уведомление за постъпило инвестиционно предложение
на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
/ Отвори >>

 


 

Министерство на околната среда и водите - Регионална инспекция - Пловдив

Заповед № РД-286/26.04.2017 г. на МОСВ за ползване на листостьблена маса от блатно кокиче през 2017 г. / Отвори >>

 


 

Празникът "Дефиле „Вино и гурме" е естествено продължение на утвърдения в България  фестивал „Дефиле на младото вино“ и цели популяризирането
на българското вино и кухня, както и развитието на винения, кулинарния и културен туризъм чрез организиране и провеждане
на дегустации на вина и ястия през месец май на територията на Стария град в Пловдив./ Отвори
>>


 
 
 


 


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
(Лаборатория „Контрол на облъчване на населението")
ПРОТОКОЛ № WD 539/21.04.2017 г.

 За получените резултати от извършения радиологичен контрол на проби питейни води
от централни водоизточници, пробонабрани от служители на РЗИ Пловдив през 2017 г. /
Отвори >>

 


  
 
 
 


 

 

 


 

 


 

ОБЯВА  № 6 от 11.04.2017 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 187/30.03.2017г. и Решение № 190/30.03.2017г. на ОбС гр.Първомай обявява че на 02.05.2017г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлeн имот № 018013 с площ 0,821 дка, с начин на трайно ползване – местен път, находящ се в стопански двор, местността „Стоп.двор”, землището на с.Караджалово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 790,00 лв. (хиляда седемстотин и деветдесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 179,00 лв. (сто седемдесет и девет лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 600 кв.м, предназначен за жилищно строителство, съставляващ парцел /УПИ/ ХXІ - общински, находящ се в кв.4 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 640,00 лв. (две хиляди шестстотин и четиридесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 264,00  лв. (двеста шестдесет и четири лева). Начален час на търга 10.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 27.04.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 26.04.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 26.04.2017г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 27.04.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 09.05.2017г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай


  

 


 

 

РСУО–РЕГИОН АСЕНОВГРАД ЩЕ КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ПО ОПОС 2014-2020 Г.

 

Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Асеновград, включващо общините Асеновград, Първомай, Куклен, Садово и Лъки подготвя проектно предложение за кандидатстване по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

 

Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране, чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.  

 

Изграждането и въвеждането в експлоатация на компостираща инсталация и осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще допринесе за изпълнение на целите, заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците, за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци образувани към 1995 г.

 

Във връзка с това представяме на вашето внимание информация относно това, какво представлява процеса на компостиране и анкетна карта за проучване нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, която всеки гражданин може да намери и попълни в деловодството на Община Първомай – стая 104.

 

Анкетна карта >>

Информация компостиране >>


 
 


 


 


 

Документи за изтегляне:
Приложение № 1 >>             Приложение № 2 >>
 
 
 
 

 


 

 

 


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 27.03.2017г.

  
 

 


 


Община Първомай се присъединява към инициативата „Часът на Земята 2017”
 

По покана на международната природозащитна организация „WWF” Община Първомай ще вземе участие в глобалната инициатива „Часът на Земята 2017”, която ще се проведе на 25 март 2017 г. от 20,30 ч. до 21,30 ч.

 

В рамките на един час на 25 март - събота, от 20,30 до 21,30 ч. ще бъде изгасено фасадното осветление на сградата на Общината и НЧ „Св. св. Кирил и Методий ” гр. Първомай и осветлението на централния градски площад.

 

От името на международната природозащитна организация WWF, Община Първомай кани всички жители на общината да се присъединят към инициативата, като изгасят за един час осветлението в домовете си.

 

„Часът на Земята” е световна инициатива, чиято цел е да привлече вниманието на хората към различни природозащитни проблеми и да ги стимулира да заемат активна позиция за решаването им.

 

Повече информация за инициатива може да се намери на сайта на организацията www.wwf.bg

 


  


 

 

 


  

 


 ОБЯВА  № 4
от 08.03.2017 г.
 

На основание чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА-Първомай в изпълнение на Решение № 173/23.02.2017г. на ОбС гр.Първомай обявява, че на 28.03.2017 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Терен за търговски цели с площ от 5 кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ IІІ - културен дом в кв.52 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 120 лв. (сто и двадесет лева) без ДДС. Начален час на търга 9.30 часа.  

2. Терен за търговски цели с площ от 30 кв.м., попадащ в уширение на улица пред УПИ IІІ - 346, обслужващи дейности в кв.40 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 540 лв. (петстотин и четиридесет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.  

3. Терен за търговски цели с площ от 6,5 кв.м., находящ се в северната част на УПИ І – за наркооп и културен дом, в кв.45 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 117 лв. (сто и седемнадесет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.  

4. Терен № 1 за търговски цели с площ от 25 кв.м., находящ се в северозападната част на УПИ I – жил. стр., в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 750 лв. (седемстотин и петдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

5. Терен № 6 за търговски цели с площ от 16 кв.м., находящ се в северозападната част на УПИ I – жил. стр., в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 480 лв. (четиристотин и осемдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 11.30 часа.  

6. Терен за търговски цели с площ от 30 кв.м., попадащ в площадно пространство северно от УПИ І – СОНС и културен дом в кв.48 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 540 лв. (петстотин и четиридесет лева) без ДДС. Начален час на търга 13.30 часа.

7. Терен за търговски цели с площ от 70 кв.м., попадащ в площадно пространство северно от УПИ І – СОНС и културен дом в кв.48 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1260 лв. (хиляда двеста и шестдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 14.00 часа.

8. Терен с площ от 27 кв.м., попадащ в улично уширение на улица с основи точки №№ 167, 350 и 168 до кв.23 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 486 лв. (четиристотин осемдесет и шест лева) без ДДС. Начален час на търга 14.30 часа.

9.  Терен за търговски цели с площ от 28 кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ IІ – жил.стр., в кв.28 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 672 лв. (шестстотин седемдесет и два лева) без ДДС. Начален час на търга 15.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 24.03.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 23.03.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 23.03.2017г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 24.03.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 04.04.2017 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

    Кмет на община Първомай


 


 На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.03.2017г.
 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
„Изграждане на ферма за птици в имот №
018019, в землището на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив“, с възложител „БОЖИДАР 2010“ ЕООД.
Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа,
в периода от 02.
03.2017г. – 17.03.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в
срок до 17.03.201
7г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
 


 


 


 

Заповед № РД-15-103/27.02.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 125, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за горите, във връзка с постъпило писмено предложение вх. № 60-00-2/10.02.2017 г. от Директора на ТП "Държавно горско стопанство - Първомай" / Отвори >>Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.03.2017г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Строеж на оптична кабелна линия с. Дълбок извор – гр. Асеновград, област Пловдив”, в обхвата на път III-667 „Плодовитово- Първомай-Асеновград“ от км 23+036 до км 40+075, с възложител: „ЕСКОМ” ООД.
 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 01.03.2017г.
 


 


 


 

 


 

ОБЯВА  № 3 от 20.02.2017 г.
 

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 168/20.01.2017г., Решение № 143/25.11.2016г. и Решение № 142/25.11.2016г. на ОбС гр.Първомай обявява че на 10.03.2017г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 801877, с площ  2,000 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 250,00 лв. (хиляда двеста и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 125,00 лв. (сто двадесет и пет лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 164005, с площ  2,000 дка с начин на трайно ползване – залесена нива, находящ се в местността „Край село”, землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 170,00 лв. (хиляда сто и седемдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 117  лв. (сто и седемнадесет лева). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Поземлен имот № 011028 с площ 3,025 дка,  с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ се местността “Кайряка”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 200,00 лв. (хиляда и двеста лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 120 лв. (сто и двадесет лева). Начален час на търга 11.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 08.03.2017г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 07.03.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 07.03.2017г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 08.03.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 17.03.2017 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.


К
мет на община Първомай

 
 


 


ВАЖНО !!!

 Във връзка с измененията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай, Общинска администрация гр. Първомай уведомява собствениците на домашни любимци /кучета/, които са маркирани чрез татуировка, че в срок до 19.02.2017г. са длъжни да ги представят на ветеринарен лекар за поставяне на микрочип.
 

 
 


СЪОБЩЕНИЕ
ДО  СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ /КУЧЕТА/ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
 

   Уважаеми собственици на домашни любимци, Община Първомай напомня, че крайният срок за заплащане на годишната такса е до 31 март. Таксата за притежаване на домашен любимец /куче/ е в размер на 12 лева.

   Призоваваме всички собственици на домашни любимци /кучета/, които все още не са регистрирали в Общинска администрация своя домашен любимец или не са заплатили „Такса за притежаване на куче”, да направят това до 31.03.2017г.

   Важно е да знаете, че от заплащане на "Такса за притежаване на куче" са освободени собствениците на: 
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите  на бюджетна издръжка ;
3. кучета, използвани за опитни  цели;
4. кучета, използвани от Българския  червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

7. кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

   Освободените от такса собственици, не са освободени от подаване на декларация за притежаване на куче.

   Всеки от нас може да помогне в усилията на Общината за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

   Ще ни помогнете, ако:

        - Собствениците на домашни любимци декларират своето куче в Общината и заплатят съответната такса.

        - Заведете своя домашен любимец на ветеринарен преглед, за да сте сигурни за вашето здраве и това на хората и животните около вас.

        - Ако няма да ползвате кучето за разплод е добре да го кастрирате, за да не допуснете нежелано потомство.
       
- Домоуправителите да впишат в домовите книги домашните любимци в своята етажна собственост, изисквайки регистрацията им в Общината.
 


 

Учредяване на “Местна инициативна група – МИГ Първомай 2016”

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 08.02.2017г.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА /ЗАЯВЛЕНИЕ / Изтегли >>


 

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

ОБЯВЯВА:


открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец в имот № 334011, землище на гр. Първомай, община Първомай“, с възложител „ТЕРЗИЕВ АГРО 89“ ЕООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 03.02.2017г. – 16.02.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 16.02.2017г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
 


 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води в имот №016192, землище на с. Градина, община Първомай“, с възложител „999- ЕКОЕНЕРДЖИ“ ЕООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 30.01.2017г. – 13.02.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 13.02.2017г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.
 ОБЯВА № 2 от 27.01.2017 г.


   На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 141/25.11.2016г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 16.02.2017г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведe публичeн търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, обособени в следните позиции:
 

Имот №

Масив

Площ

НТП

Начална тръжна цена

Депозит

1.

237

33

2 377кв.м.

Залесена нива

850 лв.

85,00 лв.

2.

238

33

1 726 кв.м.

Залесена нива

615 лв.

61,50 лв.

3.

239

33

592 кв.м.

Залесена нива

210 лв.

21,00 лв.

4.

241

33

877 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

315 лв.

31,50 лв.

5.

242

33

1 009 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

360 лв.

36,00 лв.

6.

255

33

3 286 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

1 170 лв.

117,00 лв.

7.

261

33

3 215 кв.м.

Залесена нива

1 140 лв.

114,00 лв.

8.

179

37

1 535 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

545 лв.

54,50 лв.

9.

180

37

227 кв.м.

Залесена нива

80 лв.

8,00 лв.

10.

181

37

604 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

215 лв.

21,50 лв.

11.

182

37

464 кв.м.

Залесена нива

165 лв.

16,50 лв.

12.

183

37

407 кв.м.

Залесена нива

145 лв.

14,50 лв.

13.

199

37

31 кв.м.

Залесена нива

11 лв.

1,10 лв.

14.

114

38

743 кв.м.

Залесена нива

265 лв.

26,50 лв.

15.

124

38

1 217 кв.м.

Залесена нива

430 лв.

43,00 лв.

16.

196

39

1 822 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

650 лв.

65,00 лв.

17.

199

39

110 кв.м.

Залесена нива

39 лв.

3,90 лв.

18.

200

39

172 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

255 лв.

25,50 лв.

19.

204

39

768 кв.м.

изост. терит. за трайни насаждения

270 лв.

27,00 лв.

20.

212

39

1 340 кв.м.

Залесена нива

475 лв.

47,50 лв.

21.

213

39

2 010 кв.м.

Залесена нива

715 лв.

71,50 лв.

 

   Депозитът за участие в търга за всяка обособена позиция, представлява 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева. Внася се по банкова сметка на Община ПървомайIBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 14.02.2017г. вкл.
  
Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 13.02.2017г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.
   Оглед може да се извършва всеки работен ден до
13.02.2017г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.
  
Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват позициите, номерата, площта и землището на имотите, за които се участва в търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 14.02.2017г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.
  
В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 23.02.2017г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.
  
За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.
 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ
Кмет на община Първомай
 
 


ВАЖНО !!!
 

Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 35 /в случаите на чл.33, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2/ от  Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Първомай, ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, следва в срок до 31.01.2017г. да  уведомяват писмено Община Първомай за:

1. сключен договор или споразумение за предаване на разделно събраните отпадъци, включително дата на сключване и срок на договора, документа на лицето по чл.35 от ЗУО, което извършва транспортирането и/или третирането на отпадъците; начина на извършване на разделното събиране в обекта и/или сградата;

2. лицето отговорно за разделното събиране на отпадъците на територията на имота;

3. наименование на ползвателя/ползвателите на обекта и/или сградата.
 

 


 

 

На 13.01.2017 г. от 11.00 часа в Пленарна зала на община Първомай ще бъде представен новогодишен ритуал за ромската нова година от деца от трети до седми клас на ОУ „Отец Паисий” с. Искра

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

 

 


 


СЪОБЩЕНИЕ

Община Първомай съобщава на всички ползватели на имоти полски пътища и нефункциониращи напоителни канали – общинска собственост, попадащи в съответните масиви за ползване на земеделски земи, съгласно заповеди на Кметa на община Първомай, а именно:
 

-         Заповед № РД 15-12/09.01.2017 г. за землището на с.Дълбок извор;

-         Заповед № РД 15-13/09.01.2017 г. за землището на с.Православен;

-         Заповед № РД 15-14/09.01.2017 г. за землището на с.Поройна;

-         Заповед № РД 15-15/09.01.2017 г. за землището на с.Крушево;

-         Заповед № РД 15-16/09.01.2017 г. за землището на с.Езерово;

-         Заповед № РД 15-17/09.01.2017 г. за землището на гр.Първомай;

-         Заповед № РД 15-18/09.01.2017 г. за землището на с.Татарево;

-         Заповед № РД 15-19/09.01.2017 г. за землището на с.Караджалово;

-         Заповед № РД 15-20/09.01.2017 г. за землището на с.Бяла река;

-         Заповед № РД 15-21/09.01.2017 г. за землището на с.Виница;

-         Заповед № РД 15-22/09.01.2017 г. за землището на с.Добри дол;

-         Заповед № РД 15-23/09.01.2017 г. за землището на с.Драгойново,
 

на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в изпълнение на Решение № 156, прието на 23.12.2016г. на Общински съвет град Първомай, че е необходимо да внесат дължимите суми по указаната по-долу банкова сметка на Община Първомай,  да представят платежен документ за внесените суми в стая 108, етаж първи на Общинска администрация и да сключват договори за стопанската 2016-2017 година с Кмета на общината в едномесечен срок от издаването на горецитираните заповеди по следната банкова сметка на Община Първомай:
 

Централна кооперативна банка АД

Клон Пловдив – България

BIC: CECBBGSF

BG08CECB979084B3201500

Код за вид плащане: 44 42 00
 

 
 


  


 

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 05.01.2017г.
 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на 21 броя сезонни полиетиленови оранжерии за зеленчуци със системи за капково напояване и мъглуване в ПИ 037012, с площ от 10,710 дка, местност „Долния Кайряк” по КВС на землище с. Караджалово, община Първомай. Закупуване на селскостопанска техника за нуждите на стопанството“, с възложител ЗС Катя Илиева Радева.
Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа,
в периода от 05.01.2017г. – 18.01.2017г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в
срок до 18.01.201
7г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 28.12.2016г.


 

 

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 23.12.2016г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Строеж на оптична кабелна линия гр. Първомай - с. Градина, община Първомай”, с възложител: „ЕСКОМ” ООД.
 СЪОБЩЕНИЕ
/ 20.12.2016 г.
 

На основание Заповед № РД-15-755/20.12.2016г. на Кмета на община Първомай са прекратени тръжни процедури, открити със Заповед № РД-15-727/01.12.2016г. и Обява № 25/01.12.2016г., публикувана в бр.278 от 05.12.2016г. на в-к Марицаза провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 000121, с площ  8,140 дка, с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Дели юрт”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

2. Поземлен имот № 164005, с площ  2,000 дка с начин на трайно ползване – залесена нива, находящ се в местността „Край село”, землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив.

3. Поземлен имот № 011028 с площ 3,025 дка,  с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ се местността “Кайряка”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Внесените за участие в търговете депозити, както и стойността на всяка закупена документация ще бъдат възстановени на съответните лица.

 

Кмет на община Първомай


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.12.2016г.
 


 


 


ОБЯВА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП

 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),

 

ОБЯВЯВА:

 

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116, ал. 1 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

 

Петролна база „Първомай“

ул. „ Александър Стамболийски“, гр. Първомай, Община Първомай

 

с оператор: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, гр. София

с предмет на дейност: Складово предприятие за приемане, дългосрочно съхранение и деблокиране на петролни продукти - бензини и котелно гориво.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 10.12.2016г. до 10.01.2017г. в сградата на общината на ул. „Братя Миладинови - юг“ № 50, етаж 2, стая № 216, от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа

Лице за контакти : Румяна Янева – главен експерт „Екология“, телефон 0884311109.

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на Община Първомай.

 

Документи за изтегляне и разглеждане >>

 


 

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.12.2016г.

Община Първомай

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжерия за овощни насаждения в имот № 095068 в землището на с. Искра, Община Първомай”, с възложител: „ИНТЕР ПЕТРОЛ ОЙЛ” ООД.
 


 

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.12.2016г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчуци в имот № 095008 в землището на с. Искра, Община Първомай”, с възложител: „ЕКО БРАНД” ЕООД.
 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 08.12.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 


с ъ о б щ а в а


На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за  „Почистване на река Каялийка в границите на урбанизираната територия на
с. Драгойново, община Първомай
от храстова и дървесна растителност “.

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС /
Отвори >>
 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.12.2016г.
 


 Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.12.2016г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Закупуване на нова селскостопанска техника за нуждите на земеделското стопанство: Трактор NEW HOLLAND Т8.380, усилен култиватор LEMKEN Karat 9/500 KUA и шредер BREVIGLIERI oak 3/270, която ще се използва за обработката на земеделски земи в землището на гр. Първомай, община Първомай ”, с възложител: ЕТ „БЛЕНД- Евгени Хаджиев”.
 ОБЯВА  № 25
от  01.12.2016 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 134/24.10.2016г., Решение № 143/25.11.2016г. и Решение № 142/25.11.2016г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 21.12.2016г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 000121, с площ  8,140 дка, с начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Дели юрт”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 24 013,00 лв. (двадесет и четири хиляди и тринадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 2 401,30 лв. (две хиляди четиристотин и един лева и тридесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 164005, с площ  2,000 дка с начин на трайно ползване – залесена нива, находящ се в местността „Край село”, землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 170,00 лв. (хиляда сто и седемдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 117  лв. (сто и седемнадесет лева). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Поземлен имот № 011028 с площ 3,025 дка,  с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ се местността “Кайряка”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 200,00 лв. (хиляда и двеста лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 120 лв. (сто и двадесет лева). Начален час на търга 11.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 19.12.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 16.12.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 16.12.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 19.12.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 28.12.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

    Кмет на община ПървомайСъобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 30.11.2016г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение:
“Изграждане на
селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в землището на гр. Първомай,
местност „Землище кв. Дебър”, имот № 411010“,
с възложител: Димитър Матушев - ЗП.
 СЪОБЩЕНИЕ  /
30.11.2016 г.

На основание Заповед № РД-15-710/30.11.2016г. на кмета на Община Първомай са прекратени тръжни процедури, открити със Заповед № РД-15-682/15.11.2016г. и Обява № 23/15.11.2016г., публикувана в бр.262 от 16.11.2016г. на в-к Марицаза провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

  • Терен за търговски цели с площ от 32 кв.м., находящ се в северозападната част на УПИ І – жил. стр., в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай.
  • Терен за търговски цели с площ от 32 кв.м., находящ се в югоизточната част на УПИ ІІ – жил. стр., в кв.28 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай.

Внесените за участие в търговете депозити, както и стойността на всяка закупена документация да бъдат възстановени на съответните лица.
 

Кмет на община Първомай


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 28.11.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 


с ъ о б щ а в а


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Почистване на канали с № 009058, 010139, 010077 и 010079
в землището на с. Крушево, община Първомай от храстова и дървесна растителност”

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС /
Отвори >>
 Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 22.11.2016г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на 16 дка. трайни насаждения със 1100 бр. сини сливи сорт Стенлей в имоти № 035010 и № 035011, находящи се в землището на с. Татарево, община Първомай, в местността „Хардопеля“ в масив 35-ти и покупка на земеделска техника за нуждите и целите на земеделското стопанство”, с възложител: ЗП Николай Герасимов.
 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 22.11.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 


с ъ о б щ а в а
 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Почистване на поземлени имоти с № 063002, 063005, 063011, 063020, 069018, 072003, 084001,
089090, 089092, 089101, 089213, 031019, 031020, 031022, 142006, 142007, 142008, 142032, 142046, 142062, 142063, 142065, 147005, 147008, 147010,
147021, 147028, 147036, 147043, 147088, 147089 и 182001
в землището на с. Брягово, община Първомай от дървесна и храстова растителност“.

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС /
Отвори >>
 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 22.11.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 


с ъ о б щ а в а

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за  „Почистване на река Каялийка в границите на урбанизираната територия
на с. Брягово, община Първомай
от дървесна и храстова растителност “.


Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>
 Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 21.11.2016г.

Община Първомай

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на система за капково напояване, противоградна конструкция, предпазна  / охранителна / ограда и хладилна база в района на собствения на дружеството 80-сет декаров лозов масив от десертно грозде, находящ се в землището на с. Искра, община Първомай, в местността „Зофийца“ - 21-ви масив”, с възложител: „БЕРЧ” ЕООД.
 


 

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 21.11.2016г.

Община Първомай

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на противоградна конструкция и предпазна ограда в собствения на дружеството 40-сет декаров лозов масив от десертно грозде, находящ се в землището на с. Искра, община Първомай, в местността „Зофийца“ - 20-ти масив”, с възложител: „КДБ - Инвест” ООД.
 ОБЯВА № 23 от 15.11.2016 г.

 

На основание чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА-Първомай обявява, че на 05.12.2016 г. в заседателна зала на 2-ри етаж от сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Терен за търговски цели с площ от 15 кв.м., находящ се в северозападната част на УПИ І – жил. стр., в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/ без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Терен за търговски цели с площ от 32 кв.м., находящ се в северозападната част на УПИ І – жил. стр., в кв.104 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 960 лв. /деветстотин и шестдесет лева/ без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Терен за търговски цели с площ от 32 кв.м., находящ се в югоизточната част на УПИ ІІ – жил. стр., в кв.28 по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 768 лв. (седемстотин шестдесет и осем лева) без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземлен имот № 001947 с площ от 85,430 дка, с НТП – храсти, находящ се в местността „Попово”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 2135,75 лв. (две хиляди сто тридесет и пет лева и седемдесет и пет стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 02.12.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 01.12.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 01.12.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 02.12.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 12.12.2016 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай

 РЕШЕНИЕ № ПВ - 24 - ЕО/2016 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

 

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ -/ДВ бр.91 от 2002 год./, чл.14 , ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО),/ДВ бр.З от 200бг., изм. ДВ бр. 94 от 2012г./, чл.31 ал.6 от Закона за биологично разнообразие, чл.37, ал.4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, представена документация от Възложителя и становище на РЗИ Пловдив / Отвори >>

 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 


с ъ о б щ а в а

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Почистване от храстова и дървесна растителност на стените на 26 водни обекта /язовири и водоеми/ -
общинска собственост и участъци на разстояние до 500 м. след язовирните стени”.

За контакти: Румяна Янева – главен експерт „Екология”, 0336/62832

 

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>

 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 02.11.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

 


с ъ о б щ а в а

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Почистване на дерето преминаващо през УПИ VII – за зеленина, по плана на с. Татарево, община Първомай от храстова и дървесна растителност”.

За контакти: Румяна Янева – главен експерт „Екология”, 0336/62832

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>
 
 


 

О Б Я В А
 

Община Първомай на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен проект на ПУП Парцеларен план за „Нова ВЛ 400 кV от подстанция Пловдив до подстанция „Марица Изток“.
Плановете са изложени в Общинска Администрация гр. Първомай стая № 107. На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да подават писмени възражения по проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” в Общинска администрация - Първомай.
 

Общинска Администрация Първомай
 


 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 24.10.2016г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови – юг“  № 50

тел.: 0336/62201; факс: 0336/62139/62325/63119;

ел. поща (е-mail): obaparv@parvomai.escom.bg

 

с ъ о б щ а в а

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Почистване на канал и дере с № 000105 и 000076, в землището на с. Добри дол, община Първомай от храстова и дървестна растителност”.

За контакти: Румяна Янева – главен експерт „Екология”, 0336/62832

Приложение: 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС / Отвори >>
 СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Първомай осигурява обществен достъп до проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Първомай за периода 2016-2020г.

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Първомай е разработена на основание изискванията на чл.52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Тя е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО) и е съобразена с "Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015 - 2020 г.", утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите. Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината, регламентирани в Закона за управление на отпадъцитe.

Писмени предложения и становища по изготвения проект се приемат в срок до 03.11.2016г. /включително/, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.
Лице за контакти: Румяна Янева –  гл. експерт „Екология”, тел. 0336/62832

 

Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на община Първомай за периода 2016-2020г. / Отвори_Разгледай >>

 


 

ОБЯВА № 22 от 12.10.2016 г.
 

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 121/30.09.2016г. и Решение № 127/30.09.2016г. на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 31.10.2016г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 800127 с площ  2,146 дка, с начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, находящ се в местността „Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 285,00 лв. (хиляда двеста осемдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 128,50 лв. (сто двадесет и осем лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 411010, с площ от 9,394 дка, с начин на трайно ползване – др.посевна площ, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността „Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 6550,00 лв. (шест хиляди петстотин и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 655,00 лв. (шестстотин петдесет и пет лева). Начален час на търга 10.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа до 27.10.2016г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 26.10.2016г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 26.10.2016г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 27.10.2016г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 07.11.2016 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община ПървомайСЪОБЩЕНИЕ


Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. На 20.10.2016г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете напълно безплатно след предварително подаване на заявка на телефон: 0336/ 62832

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници – ел.печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.

 

Допълнителна информация относно събирането на старите уреди може да бъде получена от Община Първомай - стая №103 или на тел.: 0336/ 62832

 На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай
 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 05.10.2016г.
 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
„Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни и съхранение на фураж и сондажен кладенец “ в имот №
320018,
землище гр. Първомай, общ. Първомай, с възложител Тодорка Дойчинова Иванова - ЗП
.
Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа,
в периода от 05.10.201
6г. – 18.10.2016г., в сградата на Община Първомай, стая № 103.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 18.10.201
6г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
 На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 03.10.2016г.

 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:
„Изграждане на сезонни оранжерии със система за хидропоника и сондажен кладенец“ в имот №
057001,
землище с. Караджалово, общ. Първомай, с възложител Георги Йорданов Петров - ЗП
.
Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа,
в периода от 03.10.201
6г. – 17.10.2016г., в сградата на Община Първомай, стая № 103.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 17.10.201
6г. включително,
в деловодството на Община Първомай на адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.
  


СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на собствениците на земеделска и горска техника за предвидените технически прегледи

 


 

Списък на регистрираната ЗГТ в град Първомай / Отвори >>


 


 

 

Във връзка с Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2016г.

под мотото „ Интелигентно придвижване. Силна икономика ”,
Община Първомай организира
на 22.09.2016г. / четвъртък /

  

В Е Л О П О Х О Д

 

 по маршрута гр. Първомай - Бряговския язовир - гр. Първомай.

 

 

П Р О Г Р А М А:

 

     9.00 часа – Тръгване от паркинга на Община Първомай

     10.30 часа – Пристигане до крайната точка – Бряговския язовир и почивка.

     11.00 часа – Каране и возене на моторни лодки и канута. Демонстрация със скутери.

     12.30 часа – Обяд и почивка

     14.30 часа – Тръгване обратно

     16.00 часа – Пристигане в гр. Първомай

 

Велопоходът ще бъде осигурен с медицински екип и линейка, автомобил за сигурност и автобус.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни приходи - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни приходи: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233