Проекти за изменение на нормативни актове

Размер на шрифта: A A A

Уведомление за публично обсъждане на проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-2030 г.

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ  е изготвен проект на Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива на Община Първомай 2020-2030 г.. Програмата е публикувана в сайта на Общината (в приложението към настоящата статия). Поради значимостта на настоящата програма, която е  важен, планов  и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.26, ал.4 от ЗНА уведомяваме заинтересованите лица, че могат да представят предложения, становища и мнения по предложения проект до 10.03.2020г. 17:00ч на електронен адрес obaparv@parvomai.escom.bg или в деловодството – ет. 1 в сградата на Община Първомай, ул. „Братя Миладинови - юг” №50.

pdfПРОЕКТ НА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА

pdfДоклад и проект на План - сметка за приходите и необходимите разходи на община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за 2020 г. и определяне на размера на такса за битов отпадък в Община Първомай за 2020г.

pdfПРОЕКТ на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Първомай

pdfМотиви към Проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Първомай

pdfРЕШЕНИЕ № 1489/05.07.2019г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 1039/2019г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, XXIX - ти СЪСТАВ

pdfРЕШЕНИЕ № 639/20.03.2018г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 2762/2017г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, XVII - ти СЪСТАВ

pdfРЕШЕНИЕ № 886/17.04.2019г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 3826/2018г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, II - ри СЪСТАВ

pdfРЕШЕНИЕ № 885/17.04.2019г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 3403/2018г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, II - ри СЪСТАВ

pdfРЕШЕНИЕ № 664/25.03.2019г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 3288/2018г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, XXIX - ти СЪСТАВ

pdfРЕШЕНИЕ № 2472/22.11.2018г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 1771/2018г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, II - ри СЪСТАВ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfПРОЕКТ  НА  НАРЕДБА ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfДоклад относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай.

pdfОценка на въздействието: Нормативен акт: Проект на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай.

pdfМотиви към Проект на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай.

pdfРЕШЕНИЕ № 2110/19.10.2018г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 1713/2018г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, XVII СЪСТАВ

pdfДоклад и проект на План - сметка за приходите и необходимите разходи на община Първомай за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 1365/15.06.2018г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 1059/2018г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, VII СЪСТАВ /  Отвори >>

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ. / Отвори >>

Доклад относно: Необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Първомай. / Отвори >>

Частична оценка на въздействието: Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Първомай. / Отвори >>

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Първомай. / Отвори >>

РЕШЕНИЕ № 1141/17.05.2018г., АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 416/2018г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, Х СЪСТАВ /  Отвори >>

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233