Проекти за изменение на нормативни актове

Размер на шрифта: A A A

ПРОЕКТ  НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО 
НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ПРОЕКТ  НА  НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ. /  Отвори >>

Доклад относно:  необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай. /  Отвори >>

Частична оценка на въздействието:Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай. /  Отвори >>

Мотиви към Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай. /  Отвори >>

Проект на Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай. /  Отвори >>

Доклад относно необходимост от приемане на Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай. /  Отвори >>

Цялостна оценка на въздействието: Нормативен акт – Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай. /  Отвори >>

Мотиви към Наредба за условията и реда за паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай. /  Отвори >>

Доклад - Относно: Приемане на План-сметка за приходите и необходимите разходи на община Първомай за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 г. Отвори >>

Проект на План-сметка за приходите и необходимите разходи на община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за 2018 година (Приложение 1) Отвори >>

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2017г. / Отвори >>

АКТУАЛИЗИРАН ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2017 - 2020г. / Отвори >>

Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд 
на територията на община Първомай

  1. Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Първомай; / Отвори >>
     
  2. Частична оценка на въздействието: Нормативен акт – Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Първомай; / Отвори >>
     
  3. Мотиви къмПроект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Първомай./  Отвори >>

РЕШЕНИЕ № 1412/02.08.2017г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 709/2017г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, VII СЪСТАВ / Отвори >>

Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги
 на територията на община Първомай

Мотиви към проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Първомай / Отвори >>

Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Първомай / Отвори >>

Доклад - Относно: Необходимост от приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Първомай Отвори >>

Частична оценка на въздействието: Нормативен акт – Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на община Първомай / Отвори >>

РЕШЕНИЕ № 947/06.06.2017г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 772/2017г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, Х СЪСТАВ / Отвори >>

Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Първомай

Мотиви към Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Първомай / Отвори >>

Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Първомай / Отвори >>

Доклад - Относно: Необходимост от приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Първомай Отвори >>

Частична оценка на въздействието: Нормативен акт – Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Първомай / Отвори >>

Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд 
на територията на община Първомай

Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Първомай / Отвори >>

Частична оценка на въздействието: Нормативен акт – Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията 
на община Първомай / Отвори >>

Мотиви към Проект на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Първомай / Отвори >>

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и обществения ред 
на територията на община Първомай

МОТИВИ към Наредба за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай / Отвори >>
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай / Отвори >>
Доклад - Относно: Необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай / Отвори >>
Частична оценка на въздействието - Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за чистотата и обществения ред на територията на община Първомай” / Отвори >>

РЕШЕНИЕ № 2086/09.11.2016г., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО  № 644/2016г., ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, Х СЪСТАВ / Отвори >>

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай

МОТИВИ към наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай.Основание: чл. 67, ал. 2 и чл. 71, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси

Причини, налагащи изменението на Наредбата: 
Причините за изменение на действащата правна уредба се налагат от обективната невъзможност за определяне на такса битови отпадъци на база количество отпадъци, за всички данъчно задължени лица и за облекчаване на режима по освобождаване на имот от такса смет; 
2. Цели, които се поставят: 
Настоящото изменение цели да спази изискванията на закона и да гарантира непрекъсваемост на процедурите;
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други средства;
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива: 
Повишаване събираемостта на такса битови отпадъци, като се покрият реално извършените разходи по предоставените услуги сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битовите отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай
 / Отвори >>

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване 
на преместваеми обекти на територията на на Община Първомай

МОТИВИ: Привеждане на подзаконовата нормативна уредба на община Първомай - Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Първомай (приета с Решение №.248/29.05.2009 г. по протокол № 29 от Общински съвет - Първомай, изменена с Решение № 418 на Общински съвет град Първомай взето на 30.04.2014 г. по Протокол № 35) в съответствие с нормативни актове от по-висока степен, изрично посочени в Предложение вх. per. № 11-00-12/16.08.2016г. от Мария Нешева Тодорова - прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Пловдив.

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване 
на преместваеми обекти на територията на на Община Първомай / Отвори >>

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера
на местните данъци на територията на Община Първомай

ОТНОСНОПроект за допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Първомай, приета с Решение на Общински съвет Първомай № 47, взето с протокол № 5 от 22.02.2008 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет Първомай № 359, взето с протокол № 31 от 19.12.2013 г.

Проект на наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Първомай / Отвори >>

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни приходи - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни приходи: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233