Проекти

Размер на шрифта: A A A

pdfСПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ГРИЖА В ДОМА“ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0063 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ/НЕДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ГРИЖА В ДОМА“ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0063 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfОбщина Първомай e бенефициент по проект „Закупуване на нов лекотоварен автомобил за доставка на топъл обяд в Община Първомай“, Договор РД 04-23/12.01.2023г., финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

pdfПодбор на персонал при предоставяне на почасови интегрирани здравно-социално услуги по проект BG05SFPR002-2.001-0063 „Грижа в дома в община Първомай“

docxЗаявление за участие в подбор

docxДекларация

pdfОбщина Първомай изпълнява дейностите по проект „Топъл обяд в община Първомай“, Договор BG05SFPR003-1.001-0060-C01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

pdfСПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ГРИЖА В ДОМА“ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0063 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ/НЕДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ГРИЖА В ДОМА“ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0063 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfОбщина Първомай е бенефициент по проект „Грижа в дома в община Първомай“, договор BG05SFPR002-2.001-0063, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027. Общата стойност на проекта е 841 443,72 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца, считано от 19.12.2022 г. Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на общината. Чрез него ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации. Чрез изпълнение на проекта ще бъдат постигнати и следните специфични цели:

pdfПодбор на персонал при предоставяне на почасови интегрирани здравно-социално услуги по проект BG05SFPR002-2.001-0063 „Грижа в дома в община Първомай“

docxЗаявление за участие в подбор

docxДекларация

pdfПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

docxЗаявление за ползване на почасови интегрирани здравно-социални услуги

docxДекларация

pdfСПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОТПАДНАЛИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233