Проекти

Размер на шрифта: A A A

pdfОбщина Първомай е бенефициент по проект „Грижа в дома в община Първомай“, договор BG05SFPR002-2.001-0063, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027. Общата стойност на проекта е 841 443,72 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца, считано от 19.12.2022 г. Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на общината. Чрез него ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации. Чрез изпълнение на проекта ще бъдат постигнати и следните специфични цели:

pdfПодбор на персонал при предоставяне на почасови интегрирани здравно-социално услуги по проект BG05SFPR002-2.001-0063 „Грижа в дома в община Първомай“

docxЗаявление за участие в подбор

docxДекларация

pdfПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

docxЗаявление за ползване на почасови интегрирани здравно-социални услуги

docxДекларация

pdfСПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОТПАДНАЛИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОТПАДНАЛИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОТПАДНАЛИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОТПАДНАЛИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОТПАДНАЛИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfОбщина Първомай кандидатства по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. Съгласно Условията за кандидатстване по процедура, Общината обявява прием на заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд.

docПриложение 1 Заявление декларация

docПриложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация

pdfОБЩИНА ПЪРВОМАЙ - ПРОЕКТ BG05M9OP001-6.002-0002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”. Цел на проекта: да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

pdfОбщина Първомай изпълни проект „Подновяване и модернизиране на кухненското оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай”, Договор РД04-7/18.02.2022г., финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233