Информация за общински концесии  - община Първомай


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 29.01.2021 г.

pdfОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖЕНА КОНЦЕСИЯ (ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР) по чл. 50, ал. 1, т. 4 от Закона за концесиите и Приложение № 9 към чл. 141, ал. 3 от Закона за концесиите


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 29.01.2021 г.

pdfГодишен отчет по чл.40, ал.3, т.4 от ЗК за изпълнение на действащите концесионни договори в Община Първомай през 2019г.

pdfРешение № 124 на Общинския съвет на община Първомай, прието на 17.12.2020 г. по протокол № 15


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 31.01.2020 г.

pdfГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙСТВАЩИТЕ КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ ПРЕЗ 2018 г.


ОБЩИНСКА КОНЦЕСИЯ ЗА Добив на минерална вода от сондаж № 9, находище „Драгойново”, попадащ в поземлен имот № 064119 с площ 2.393 дка, находящ се в местността „Бърчината”, землище с.Драгойново, ЕКАТТЕ 23385, общ.Първомай, обл.Пловдив

pdfСЪОБЩЕНИЕ: На основание чл.55а, ал.2 от Правилника 1а прилагане на Закона за концесиите,назначената със Заповед № РД-15-733/01.12,2016 г. на Кмета на Община Първомай

pdfСъобщение за концесия за добив на минерална вода

pdfРешение №149 от 25.11.2016г. на ОбС

pdfОбявление за концесия за добив на минерална вода

pdfДокументация за участие в процедура за концесия за добив на минерална вода

rarПриложения към документация за участие в процедура за концесия за добив на минерална вода