IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00  / В1С : CECBBGSF / 
БАНКА: ЦКБ АД, КЛОН ПЛОВДИВ - БЪЛГАРИЯ, ОФИС ПЪРВОМАЙ 
/ КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ - ВИЖ ТАБЛИЦАТА  /

 

Извън ИИСДАНаименование на услугатаНеобходими документиСрок за извършване на услугатаТакса или цена на услугатаДокументи за изтегляне

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО  ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ
(код за вид плащане 448007)

Извън ИИСДА

Всички други видове удостоверения по искане на граждани по Закона за гражданската регистрация

1. Писмено искане

2. Документ за платена такса

7 дни

2 лв.

 
 

Извън ИИСДА

Преписи от документи

Документ за платена такса

7 дни

2 лв.

 

Извън ИИСДА

Презаверка на удостоверение за наследници 

1. Удостоверение за наследници - оригинал

2. Документ за платена такса

 

2 лв.

 

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
(код за вид плащане 448001)

Извън ИИСДА

Издаване на разрешение за строеж за комплексен проект по чл. 150 от Закона за устройство на територията

1.Инвестиционен проект в съответствие със Закона за устройство на територията

2. Подробен устройствен план /ПУП/

3.  Документ за собственост или за отстъпено право на строеж

4. Документ за платена такса

съгласно Закона за устройство на територията

26.00 лв.

 

УСЛУГИ ПО ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ПОГАСЯВАНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗМДТ
(код за вид плащане 448007)

Извън ИИСДА

Издаване на удостоверение за освобождаване от данък на МПС по чл. 58 ал. 1 т. 4 от ЗМДТ

1. Писмено искане - по образец

2.Документ за платена такса

7 дни

2 лв.

 
Изтегли >>

Извън ИИСДА

Издаване на удостоверение за платен данък по ЗМДТ

1. Писмено искане - по образец

2. Документ за платена такса

7 дни

2 лв.

 
Изтегли >>

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
(код за вид плащане 448007)

Извън ИИСДА

Становище за РДНСК по §184 по ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

1. Документ за собственост

2. Документ за платена такса

14 дни

30 лв.

 
 

Извън ИИСДА

Съгласуване на инвестиционни проекти от Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/

1. Заявление - по образец

2. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие съсЗакона за устройство на територията

3. Документ за собственост

4. Документ за платена такса

30 дни

50 лв.

Изтегли >>

Извън ИИСДА

Справка от архива за недвижим имот

1. Документ за собственост

2.Документ за платена такса

14дни

10 лв.

 
 

66.Извън ИИСДА

Изготвяне на оценки по чл. 210 от Закона за устройство на територията

1. Документ за собственост

2. Скица на имота

30дни

10 лв.

 
 

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
(код за вид плащане 448007)

Извън ИИСДА

Получаване на писмени справки, сведения, удостоверения, копия и извлечения на информация по гражданско състояние на длъжник

Документ от съответната институция

7 дни

15 лв.

 

Извън ИИСДА

Комплектоване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданско състояние

1. Документ за самоличност

2. Писмено заявление - в свободен текст с приложени следните документи:
- препис от съдебното решение, заверено по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал;

- удостоверение, че решението е влязло в сила от съответния съд;

- декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, с която декларира, че са спазени условията, посочени в чл. 117, т. 3 и 4 от Кодекса на международното частно право.

-чуждестранните документи следва да бъдат легализирани и преведени на български език, като преводът следва да е заверен от Министерството на външните работи по законоустановения ред. 

7 дни

Без такса

 

ДРУГИ МЕСТНИ ТАКСИ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОН
 (код за вид плащане 448090)

Извън ИИСДА

Координати на геодезически основни точки по чл.45, ал.1 от Закона за устройство на територията, Тарифа № 14

   

3 лв. на точка

 

Извън ИИСДА

Координати и коти на геодезически основни точки по чл.45, ал.1 от Закона за устройство на територията, Тарифа № 14

   

4 лв. на точка

 
 

Извън ИИСДА

Описание и кота на нивелачен репер по чл.45, ал.1 от Закона за устройство на територията, Тарифа № 14

   

3 лв. на репер

 
 

Извън ИИСДА

Одобряване на екзекутивни документи по чл.143, ал.2 от Закона за устройство на територията

1. Заявление – по образец

2. Екзекутивен проект

3. Документ за платена такса

14 дни

30 лв.

Изтегли >>

Извън ИИСДА

Одобряване на инвестиционни проекти по чл. 143, ал. 2 от Закона за устройство на територията:

1. за жилищна сграда с височина до 10 м.;

2. за нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м.;

3. за жилищна сграда с височина над 10 м.

4. за нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м.

5. за техническа инфраструктура:

до 50 линейни метра /л.м./ -

от 50 до 500 л.м.


  над 500 л.м.

1. Документ за собственост

2. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

3. Документ за платена такса

30 дни

7 дни-с доклад за оценка за съответствие


- 50.00
 лв.
- 70.00 лв.
- 70.00 лв.
0.90 лв./кв.м.

- 50.00 лв.
- 50.00 лв. + 0.50лв./л.м. за разликата до 500 л.м.

275.00 лв. +0.30 лв./л.м. за разликата над 500 л.м.;

Изтегли >>

Извън ИИСДА

Одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива по чл.150 от Закона за устройство на територията:

1. за жилищна сграда с височина до 10 м.

2. за нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м;

3. за жилищна сграда с височина над 10 м

4. за нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м.

5. за техническа инфраструктура:

до 50 линейни метра /л.м./ - 

от 50 до 500 л.м.  ;

  над 500 л.м.

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

4. Документ за платена такса

30 дни

7 дни-с доклад за оценка за съответствие

- 65.00 лв.

91.00 лв

- 91.00 лв.

- 1.17 лв./кв.м.


- 65.00 лв.

- 65.00 лв.+ 0.65лв. /л.м. за разликата до 500 л.м.

357.50 лв. + 0.39 лв./л.м за разликата над 500 л.м.;.

Изтегли >>

Извън ИИСДА

Узаконяване на инвестиционни проекти по §3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ:

1. за жилищна сграда с височина до 10 м.;

2. за нежилищна сграда с РЗП до 200 кв.м.

3. за жилищна сграда с височина над 10 м.;

4. за нежилищна сграда с РЗП над 200 кв.м. 

5. за техническа инфраструктура:

до 50 линейни метра /л.м./

от 50 до 500 л.м.

над 500 л.м.

1. Заявление – по образец

2. Документ за собственост

3. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

4. Документ за платена такса

30 дни

- 150.00 лв.
- 210.00 лв.
- 210.00лв.
- 2.70 лв./кв. м.


- 150.00
 лв.
- 150.00 лв.+1.50лв./л.м. за разликата до 500 л.м.;

825.00 лв. +0.90 лв./л.м за разликата над 500 л.м.;

Изтегли >>

Извън ИИСДА

Становище на ОЕСУТ по §3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията

1. Документ за собственост

2. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

3. Документ за платена такса

30 дни

5.00 лв.

 

Извън ИИСДА

Издаване на акт за узаконяване по §3 от Допълнителните разпоредби  на Закона за устройство на територията

1. Документ за собственост

2. Инвестиционен проект в обем и съдържание в съответствие със Закона за устройство на територията

3. Документ за платена такса

14 дни

50.00 лв.


Изтегли >>

Извън ИИСДА

Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ по чл. 128, ал.3 и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията

1. в регулация

2. извън регулация

1. Документ за собственост

2. Подробен устройствен план

3. Документ за платена такса

30дни

 

 

- 50.00 лв.

- 70.00 лв

 
 

Изтегли >>

Извън ИИСДА

Одобряване на Подробен устройствен план към комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от Закона за устройство на територията:

1. в регулация

2. извън регулация

1. Документ за собственост

2. Подробен устройствен план + Проектна документация

3. Документ за платена такса

30дни

 

65.00 лв.

91.00 лв.

Изтегли >>

Извън ИИСДА

Справка за вещо лице

Заявление

 

10.00 лв.

Изтегли >>

Извън ИИСДА

Предоставяне на копия от актове на Общински съвет Първомай на основание чл. 22, ал.3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация

Заявление

 

0.20 лв. на страница

 

Извън ИИСДА

Издаване на разрешително за водовземане и ползване на води, включително от язовири и микроязовири – публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения

Заявление по образец с  приложени към него:

- заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното

- актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган

- декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда

- схема, описваща пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление с технически параметри на съоръженията

- предварителното (прединвестиционно) проучване или съответната разработена фаза на инвестиционния проект с обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.), включително:

- съоръжение за осигуряване миграцията на рибите (рибен проход).

- част „Конструктивна на хидротехническото съоръжение”

хидроложка част и хидравлично оразмеряване на хидротехническото съоръжение

- документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от завиряването и строителството на съоръженията;

- съгласувателни становища на компетентните органи, свързани със засягане на изградена инфраструктура и с възможността за промяна на предназначението на земеделските земи и на горите и земите от горския фонд, които ще бъдат засегнати;

- обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление;

- В зависимисост от заявената цел за водовземане се представят и документите посочени в чл. 32 и чл. 33, глава втора, раздел III на Наредба за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 56 от 22 юли 2011 г.)

За цел питейно-битово водоснабдяване:

- проект за санитарно-охранителна зона

-документ от ВиК оператор за липса на капацитет и на възможност за включване в изградена водоснабдителна система- при самостоятелно ПБВ

За цел напояване:

- документи, удостоверяващи размера на напояваните площи

-искане на собствениците и/или ползватели на заявените площи за напояване

За цел производство на електроенергия:

- сравнителната оценка на енергийните ползи и на вредите за околната среда

За цел пожарогасене:

част пожарна безопасност

За цел аквакултури:

-описание на технологията на отглеждане, вида и предназначението на аквафермата (в т.ч. угояване, отрастване и др.).

 

250 лв.съгласно чл.8, ал.1, т.2”б”  от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, приета с ПМС136 / 13.05.2011 г. /ДВ, бр.39/2011 г./

Изтегли >>

Извън ИИСДА

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири - публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения

Заявление по образец  с приложени към него:

заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното

декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда

обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление

схема описваща пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление с технически параметри на съоръженията

проект за санитарно-охранителна зона - когато искането е за питейно-битово водоснабдяване;

документи съгласно чл. 37, ал.2 от Наредбата за ползване на повърхностните води (ДВ, бр. 56 от 22 юли 2011 г.)

-документ за собственост или договор, удостоверяващ съгласие на собственика за ползване на съоръженията, и документ за въвеждане на обекта в експлоатация;

екзекутивна документация

удостоверение за регистрация на земеделски производител (в случаите по чл. 50, ал.3, буква „г”)

 

250 лв.съгласно чл.8, ал.1, т.2”б”  от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, приета с ПМС136 / 13.05.2011 г. /ДВ, бр.39/2011 г./

Изтегли >>

Извън ИИСДА

Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост или публична общинска собственост,

чрез съществуващи съоръжения

Заявление по образец с приложени към него:

- заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното (чл.60, ал.2, т.1 от Закона за водите). (Документът следва да бъде заверен от издателя му)  

- актуална скица или карта на имотите, в които ще се извършва дейността за ползване на минералната вода, заверена от съответния компетентен орган (чл.60, ал.2, т.2 от Закона за водите)

документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията или договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата „водоподаване” – когато водовземането е свързано с ползването на съществуващи съоръжения (чл.60,ал.2,т.3 от Закона за водите)

декларация съгласно чл.71, ал.2 от Закона за опазване на околната среда(чл.60, ал.2, т.4 от Закона за водите). (съгласно  образец приложен към заявлението)

документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода (чл.60, ал.7, т.1 от Закона за водите).

Проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към  довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми и обосновка на заявеното водно количество съгласно нормите на водопотребление, определени в наредбата по чл.117а, ал.2 (чл.60, ал.7, т.2 от Закона за водите) (Проектът за присъединяване се изготвя със съдържание определено в Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

 

250 лв.съгласно чл.8, ал.1, т.2 ”б”  от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, приета с ПМС136 / 13.05.2011 г.  /ДВ, бр.39/2011 г./

Изтегли >>

Извън ИИСДА

Продължаване срока на разрешително по Закона за водите

Заявление по образец  с приложени към него:

- заверен документ за платена такса за продължаване

- декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.

- информация за изпълнение на задължението за провеждане на собствен мониторинг

 

100 лв.съгласно чл.8, ал.2  от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, приета с ПМС136 / 13.05.2011 г./. 

Изтегли >>

Извън ИИСДА

Изменение и/или допълнение на разрешителното по Закона за водите

Заявление по образец  с приложени към него:

- заверен документ за платена такса за изменение

- декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда

- мотиви и обосновка на исканото изменение, придружени с необходимите документи

- информация за изпълнение на задължението за провеждане на собствен мониторинг

 

130 лв.съгласно чл.8, ал.3, т.1”б” и т. 2”б” от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, приета с ПМС136 / 13.05.2011 г. /ДВ, бр.39/2011 г./

Изтегли >>

Извън ИИСДА

Издаване на заверено копие на документ по Закона за водите

 

веднага

7 лв. - чл.29 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, приета с ПМС136 / 13.05.2011 г.  /ДВ, бр.39/2011 г./

 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА ПО ЧЛ. 6 , АЛ. 2 ОТ ЗМДТ ( ЦЕНИТЕ СА БЕЗ ДДС)
(код за вид плащане 444000)

Извън ИИСДА

Копирни услуги

- едностранно


 - двустранно

Квитанция за платена цена на услугата

веднага

 

0.20 лв. на стр.

0.40 лв. на стр.

 

Извън ИИСДА

Ползване на зала общинска собственост

- пленарна зала – ОбА Първомай

1. Заявление в свободен текст

2. Квитанция за платена цена на услугата

 

на ден:

100.00 лв.

Изтегли >>

Извън ИИСДА

Ритуал по сключване на граждански брак

1. Документи за самоличност на лицата, сключващи граждански брак и на свидетелите.

2. Медицински свидетелства по чл.9, ал.1, т. 2 от Семейния кодекс на встъпващите в брак , че не страдат от болестите, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от Семейния кодекс

3. Квитанция за платена цена на услугата

 

30.00 лв.

 

Извън ИИСДА

Ритуал по сключване на граждански брак в обредна зала

1. Документи за самоличност на лицата, сключващи граждански брак и на свидетелите.

2. Медицински свидетелства по чл.9, ал.1, т. 2 от Семейния кодекс на встъпващите в брак , че не страдат от болестите, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от Семейния кодекс

3. Квитанция за платена цена на услугата

 

70.00 лв.

 

Извън ИИСДА

Ритуал по сключване на граждански брак изнесен извън обредна зала

1. Документи за самоличност на лицата, сключващи граждански брак и на свидетелите.

2. Медицински свидетелства по чл.9, ал.1, т. 2 от Семейния кодекс на встъпващите в брак , че не страдат от болестите, посочени в чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 от Семейния кодекс

3. Квитанция за платена цена на услугата

 

100.00 лв.

 

Извън ИИСДА

Озвучаване на пленарна зала

1. Заявление в свободен текст

2. Квитанция за платена цена на услугата

 

15.00 лв.

Изтегли >>

Извън ИИСДА

Ползване на мултимедиен проектор и екран

1.Заявление в свободен текст

2. Квитанция за платена цена на услугата

 

20.00 лв.

Изтегли >>

Извън ИИСДА

Продажба на дърва за огрев

1.Квитанция за заплатена цена на услугата

 

10 лв./ куб. м.

 

Извън ИИСДА

Изкопаване на нов гроб и загробване

1.Съобщение за смърт

2. Квитанция за платена цена на услугата

 

70.00 лв.

 

Извън ИИСДА

Вадене на кости

1.Декларация

2. Удостоверение за наследници

3.Квитанция за платена цена на услугата

 

15.00 лв.

 

Извън ИИСДА

Почистване на гроб

1. Заявление в свободен текст

2. Квитанция за платена цена на услугата

 

10.00 лв.

Изтегли >>

Извън ИИСДА

Урнополагане

1. Декларация

2. Удостоверение за наследници

3. Квитанция за платена цена на услугата

 

20.00 лв.

 

Извън ИИСДА

Изкоп и закриване на гробно място при преместване на кости

1. Декларация

2. Удостоверение за наследници

3. Квитанция за платена цена на услугата

 

90.00 лв.

 

Извън ИИСДА

Извършване на услуги по гражданско състояние, чрез други общини

1. Искане – образец

2. Лична карта

3. Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

4. Квитанция за платена цена на услугата

до 14 дни

5.00 лв.

 

Извън ИИСДА

За издаване на удостоверение за декларирани данни

1. Искане – образец

2. Квитанция за платена цена на услугата

до 14 дни

2.00 лв.

Изтегли >>

Извън ИИСДА

За издаване на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение

1. Заявление

2. Скица на имота в който се намира обекта- копие

3. Квитанция за платена цена на услугата

до 14 дни

15.00 лв.


Изтегли >>

Извън ИИСДА

За обявяване на уведомление за инвестиционно намерение

1. Заявление

2. Скица на имота- копие

3. Документ за собственост или отстъпено право на строеж

4. Квитанция за платена цена на услугата

 

20.00 лв.

Изтегли >>

Извън ИИСДА

Доставка на ковчег

- обикновен

- черен

Квитанция за платена цена на услугата

веднага


50.00 лв.

65.00 лв.

 

Извън ИИСДА


Доставка на кръст

Квитанция за платена цена на услугата

веднага


10.00 лв.

 
 

Извън ИИСДА

Такса за паркинг на автоспирка Първомай:

- за автобус на денонощие

- за микробус на денонощие

- за лек автомобил на денонощие

Квитанция за платена цена на услугата

 


4.00 лв.
3.00 лв.

2.00 лв.

 

Извън ИИСДА

 Включване към електрозахранващо табло, собственост на Община Първомай

Квитанция за платена цена на услугата

веднага

35.00 лв.

 
 

Извън ИИСДА

Прокопаването на улична и тротоарна настилка от страна на физически или юридически лица се извършва след издаване на разрешение за прокопаване, при следните цени на услугата за възстановяване на:

·тротоарна настилка с нови плочи

·тротоарна настилка със стари плочи

·улична асфалтова настилка

1. Разрешение за прокопаване

2. Квитанция за платена цена на услугата

 

- 32.50 лв./кв.м
- 20.10 лв./кв.м


- 66.00
лв./кв.м.

 

Извън ИИСДА

Учредяване на право на преминаване по чл.192, ал. 3 и ал. 6 от Закона за устройство на територията през общински имоти, се заплаща цена, както следва:

- в регулация;

- извън регулация

1.Заявление придружено с :

-Документ за собственост

-Пълномощно /ако молбата се подава от пълномощник/

2.Квитанция за платена цена на услугата

 

0.50 лв. на кв. м. за месец
0.30 лв. на кв. м. за месец

 

Извън ИИСДА

За учредяване на право на прокарване по чл.193 от Закона за устройство на територията през общински имоти се заплаща цена, както следва:

·до 50 м. в регулация.

·над 50 м. в регулация

·извън регулацията..

1.Заявление придружено с :

- Документ за собственост

-Пълномощно /ако молбата се подава от пълномощник/

2.Квитанция за платена цена на услугата

 

- 0.70 лв./л.м- 0.50 лв./л.м.

- 0.30 лв./л.м

 

Извън ИИСДА

Прокарване на временни пътища по чл.190, във връзка с чл.191 от Закона за устройство на територията през общински имоти,

- в регулация

- извън регулация

1. Заявление

2. Квитанция за платена цена на услугата

 

- 0.50 лв. на кв. метър за месец;

- 0.30 лв. на кв. метър за месец;

 

Извън ИИСДА

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

1. Заявление  - в свободен текст

2. Доказателства за отношение към имота, за който се иска информация – съдебно удостоверение, влязло в сила решение  на съд или документ за собственост

14 дни

няма

Изтегли >>

Извън ИИСДА

Вписване на сгради в режим на етажна собственост в публичен регистър за сгради в РЕС и на промени във вписаните данни и обстоятелства 

I. Вписване при управление от общо събрание:

1.Заявление по образец;

2.Копие от протокола на събранието

II.Вписване при сдружение:

1.Заявление по образец;

2.Заверено копие от протокола на учредителното събрание;

3.Копие от приетото споразумение - заверено от председателя на управителния съвет;

4.Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението

14 дни

безплатно

Изтегли >>

Извън ИИСДА

Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение по чл.45 а, ал. 1 от Закона за общинската собственост

1.Заявление - по образец

2.Декларация по чл. 7, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай;

3.Удостоверение за адресна регистрация

4.Документ, удостоверяващ доходите на семейството за предходните шест месеца

5.Документ от дирекция “Бюрото по труда” – град Първомай - за регистрация като безработен;

6.Документ от Дирекция ”Социално подпомагане” – Първомай, че лицето получава помощи по Закона за социално подпомагане /ЗСП/ и Правилника за неговото приложение, както и други документи, доказващи социално затрудненото положение;

7.Документ от Трудово експертна лекарска комисия /ТЕЛК/ - за определяне степента на нетрудоспособност 

8.Удостоверение за семейно положение;

9.Удостоверения от отдел “Местни данъци” към Община по постоянен, настоящ адрес и по месторождение - за притежаваните недвижими имоти;

10.Удостоверения по постоянен, настоящ адрес и по месторождение от Агенция по вписванията за това, че не е притежавано или прехвърляно недвижимо имущество за последните 10 години;

11.Действащ договор за наем

12. Документи удостоверяващи доходи от рента на земеделски земи и земеделски производители

От 2 до 31 януари

безплатно

Изтегли >>