Обявления

Размер на шрифта: A A A

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
pdfза откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане на подземни води от два тръбни кладенеца ТК1 и ТК2, разположени на територията на поземлен имот № 006119, местност ,,Кавак Тарал“, в землището на с.Крушево, община Първомай, област Пловдив, със заявена цел на водовземане ,,Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“

Обявление

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-25 от 11.01.2019 г. на Кмета на Община гр.Първомай, на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, чл. 124б,  ал. 1 от ЗУТ  във връзка с чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ и Решение ІV, по точка 2 от Протокол № 1 от 09.01.2019г. на ОЕСУТ при Общинска администрация - гр. Първомай

Обявление

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-24 от 11.01.2019 г. на Кмета на Община гр.Първомай, на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, чл. 124б,  ал. 1 от ЗУТ  във връзка с чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ и Решение V, по точка 2 от Протокол № 1 от 09.01.2019г. на ОЕСУТ при Общинска администрация - гр. Първомай

Обявление

Уважаеми потребители,

Поради възникнал проблем в качеството на един от доставените на БЧК продукти, временно се преустановява раздаването на хранителни продукти в област Пловдив.

Информация за продължаване на раздаването можете да получите на интернет страницата на Областен съвет на БЧК – Пловдив: www.redcross-plovdiv.org, както и на телефони в град Пловдив: 032/ 62 71 63 : 032/ 62 90 09 : 032/ 62 82 76

Благодарим Ви за проявеното разбиране!

Обявление

pdfСписък на длъжници за Данък върху недвижими имоти, Данък върху превозни средства, Пътен данък, Патентен данък, Такса битови отпадъци, Глоби към Община Първомай, във връзка с чл. 32, ал. 4 от ДОПК

Обявление

pdfПокана за публично обсъждане на проекта   на бюджет за 2019 г. на Община Първомай
pdfПриложение 1 –  Приходи
pdfПриложение 2 –  Разходи
pdfПриложение 3 –  Инвестиционна програма и текущи ремонти 2019 година

Обява

rarЗаповеди по чл. 37в на Директора на ОДЗ Пловдив - полски пътища, за землищата в община Първомай

Обява

От 03.01 до 28.02.2019г. ще се раздават продукти по линия на БЧК

pdfНа 03.01.2019г. в Първомай ще започне раздаването на продуктите по линия на БЧК от хранителната програма на ЕС. То ще продължи до 28.02.2019г.

Обява

pdfРЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.ПЛОВДИВ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ № 09-РД-651-00 от 20.12.2018 г. На основание чл. 78, ал. 10 във връзка с чл. 35, ал. 3 от закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1463 от 13.12.2018г. РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ: РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ № 09-РД-651-00 от 20.12.2018 г. на ,,ШИПКА 99“ АД

Обявление

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-720 от 27.12.2018г. на Кмета на Община гр.Първомай  на основание чл. 124а, ал.2, чл. 124б ал.1 от ЗУТ

ОБЯВА

pdfНа основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай обявява открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: ,,Мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове“

ОБЯВА

pdfДо заинтересованите лица и общественост. На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) (,,Ферма Искра‘‘ ЕООД)

Уведомление

pdfДо заинтересованите лица и общественост. На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ( с.Искра)

Уведомление

pdfДо заинтересованите лица и общественост. На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ( с.Буково)

Обявление

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-683 от 17.12.2018г. на Кмета на Община  Първомай на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с  чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение ІІІ по точка 2 от  Протокол № 37/13.12.2018г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233