Обявления - Архив

Размер на шрифта: A A A

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 23.12.2015г.


 


 


 


 

ОБЯВЛЕНИЕ /17.12.2015г.


На основание чл.71,ал.1 , във връзка с чл.35, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците е
ИЗДАДЕНО от Директора на РИОСВ-Пловдив РЕШЕНИЕ № 09 – ДО – 1103– 00 от  08.12.2015 г.  на  „МЕТО КАРС ”ООД, с адрес на управление: област Пловдив, община Първомай,
с.Воден, ул.”4-та” №5”  …Пълният текст на решението
>>
 


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 17.12.2015г.Информация

Община Първомай е партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”. По проекта се предоставя социалната услуга „Личен асистент”, която стартира от месец май 2015 г. За община Първомай, според Партньорското споразумение с Агенция за социално подпомагане, услугата получават 68 потребители месечно, обгрижвани от 68 лични асистента. До момента с натрупване услугата са получили над 75 потребители от общо 231 одобрени кандидати.
Услугата „Личен асистент” по Проекта ще се предоставя до 29.02.2016 г.
 


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 16.12.2015г.


     


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 14.12.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Oбщина Първомай в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по
проект
Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме 2015”,
бюджетна линия
BG05М9OP001-2.003, ще осъществи подбор на двама социални работници, предоставящи услугата
Приемна грижа” в община  Първомай. \ Отвори_разгледай >>
 

 

Документи за изтегляне: / RAR_ Образци >>

 

Писмено заявление за кандидатстване >>               Автобиография  по образец >>               Декларация по образец >>
 

Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда >>

 

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.002-0132-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 


 


 


 


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 10.12.2015г.


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.12.2015г.


 


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 07.12.2015г.


 


ОБЯВЛЕНИЕ
С  РЕШЕНИЕ  на Директора на РИОСВ-Пловдив, на основание чл.78,ал.9 , във връзка с чл.35, ал.3 от Закона за управление на отпадъците е ИЗДАДЕН Регистрационен документ № 09 – РД – 522– 00 от  27.11.2015 г.  на  „ЕКОПЛАСТ 99 ”ООД, с адрес на управление: област София, община София, гр.София, район „Люлин”/ Пълният текст на решението
>>

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 04.12.2015г.


 


О Б Я В А

Община Първомай, съвместно с Районен център за трансфузионна хематология – Пловдив организира провеждането на акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване на 18 декември 2015г.

от 09.00 до 12.00ч., под мотото:

ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!

 

Кабинетът за кръводаряване ще бъде разположен в сградата на Общината, в стая 216 - 2 етаж.

Като организатори се надяваме да създадем положително отношение към безвъзмездното кръводаряване, като доброволен акт на състрадание и хуманност и да приобщим повече хора към благородната кауза и да привлечем нови кръводарители.

Даряването на кръв доброволно и безвъзмездно е най-сигурната и безопасна форма, гарантираща здравето, както на човека, който се нуждае от кръв, така и на дарителя.

Запомнете, че кръводаряването не вреди и искрено се надяваме на Вашето разбиране и желание
да се включите в инициативата!

/От организаторите/

 

 


 

 


 


 

П О К А Н А

за участие в начална пресконференция по проект „Интегрирана подкрепа в семейна среда” / Отвори >>


 

 

О Б Я В А

от 01.12.2015г.  до 23.12.2015 г. включително е отворен първи прием на документи за  кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ  на услуги в
семейна среда, както и за длъжностите - „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ иДОМАШЕН ПОМОЩНИК” по проект
BG05M9OP001-2.002-0026-C001, „
ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В
СЕМЕЙНА СРЕДА /
Отвори_разгледай >>

 

 
Документи за изтегляне
:

Декларация_лични_данни >>                    Декларация за ползване на социални услуги >>                    Заявление потребител >>

 

Декларация_образование >>                    Заявление_ЛА, СА, ДП >>
 

 

 

 


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 20.11.2015г.

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

Община Първомай
съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение:“Преустройство и реконструкция на Булконс Първомай”.

 

Възложител: „БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ” АД

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ І-1647, кв.162 по плана на гр.Първомай, Община Първомай

Уведомлението е на разположение на интересуващите се жители всеки работен ден от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в сградата на Община Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг" № 50, ет.2 ,стая 213.

 


 

 


 

С П И С Ъ К

НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”  НА ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА

 СРЕДА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0026-C001, „ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В ДОМАШНА СРЕДА” / Отвори >>


 

С П И С Ъ К

НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ОТГОВОРНИК ЕКИП” НА ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА

 СРЕДА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0026-C001, „ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В ДОМАШНА СРЕДА” / Отвори >>


 

С П И С Ъ К

НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”  НА ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА

 СРЕДА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0026-C001, „ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В ДОМАШНА СРЕДА” / Отвори >>


 

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 13.11.2015г.

 

 На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

  ОБЯВЯВА:

 открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение Строително -монтажни работи и доставка на технологично оборудване и обзавеждане на Обект: „Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци и шоково замразяване и фотоволтаична централа за собствени нужди в УПИ ХІХ -609, произв. и складови дейности, кв.18, по-плана на с.Бяла река, община Първомай”, с възложител „Данубе-Традер”ООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 13.11.2015 г. – 26.11.2015 г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

 Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 26.11.2015г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.


ОБЯВЛЕНИЕ

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В ДОМАШНА СРЕДА" Изтегли >> О Б Я В А

от 03 до 10.11.2015 г. включително е отворен приема на документи за  „ОТГОВОРНИК ЕКИП”, „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” И
„МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” – ПЕРСОНАЛ НА ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА
по проект BG05M9OP001-2.002-0026-C001,

 „ИНТЕГРИРАНА ПОДКРЕПА В ДОМАШНА СРЕДА”....Прочети още >>

 


 


 

На 23 октомври 2015 г., в местността Кориите се проведе официалната церемония „Откриване на обикт”  във връзка със

стартиране дейността на ПСОВ на проект № DIR-51011116-62-146 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни

 и отпадъчни води в гр. Първомай” по процедура №  BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.”. / Отвори >>На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, Община Първомай

Дата на обявяване:23.10.2015г.
 

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение Строително-монтажни работи и доставка на технологично оборудване и обзавеждане на Обект: „База за съхранение, преработка, пакетиране и подготовка на плодове и зеленчуци за предлагане на пазар с шоурум” в УПИ №130, м. „Чалтика”, землище с. Градина, Община Първомай, с възложител „СЕМЕЛЕ” ООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 23.10.2015 г. – 06.11.2015 г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

 Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 06.11.2015г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50. 


 

 

Заповеди на Директора на ОД”Земеделие” гр.Пловдив за разпределените масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015/2016 год. в землищата на с.Бяла река, с.Добри дол, с.Драгойново, с.Дълбок извор, с.Езерово, с.Караджалово, с.Поройна, с.Православен и с.Татарево , заедно с:

-         Приложение № 1 – опис на разпределените масиви за ползване;

-         Приложение № 2 – опис на имотите с НТП – полски пътища и канали, които не функционират. / Отвори_Изтегли >>

 


СЪОБЩЕНИЕ

Община Първомай съобщава, че всички ползватели на имоти с начин на трайно ползване – полски пътища и канали, които не функционират, съгласно заповеди на Директора на ОД”Земеделие” гр.Пловдив, а именно:

-         Заповед № РД 11-4137-5/01.10.2015 г. за землището на с.Бяла река;

-         Заповед № РД 11-4137-6/01.10.2015 г. за землището на с.Добри дол;

-         Заповед № РД 11-4137-8/01.10.2015 г. за землището на с.Драгойново;

-         Заповед № РД 11-4137/01.10.2015 г. за землището на с.Дълбок извор;

-         Заповед № РД 11-4137-3/01.10.2015г. за землището на с.Езерово;

-         Заповед № РД 11-4137-1/01.10.2015 г. за землището на с.Караджалово;

-         Заповед № РД 11-4137-7/01.10.2015 г. за землището на с.Поройна;

-         Заповед № РД 11-4137-4/01.10.2015 г.за землището на с.Православен;

-         Заповед № РД 11-4137-2/01.10.2015г. за землището на с.Татарево,

на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внасят сумите в едномесечен срок от издаването на горецитираните заповеди по следната банкова сметка на Община Първомай:

Централна кооперативна банка АД

Клон Пловдив – България

BIC: CECBBGGSF

BG08CECB979084B3201500

Код за вид плащане: 44 42 00

 


 

ЧЕСТИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА!

 

Уважаеми госпожи и господа кметове,

Приемете най-сърдечните ми поздрави по случай Деня на българската община – 12 октомври!

Мандатите идват и си отиват, но важна е дирята, която остава. Затова на всички вас пожелавам като погледнете назад, да сте горди и удовлетворени от постигнатото, а устремени напред да го надградите!

Честит празник и на вас, уважаеми общински служители!

Бъдете здрави и упорити, и нека с присъщата си енергичност и всеотдайност да успявате да отговорите на все по-високите очаквания на гражданите и завишените изискванията на нормативната уредба, а трудът ви да бъде оценен с достойно европейско заплащане.

 

От името на РАО Тракия”:

         Проф. Иван Върляков

Изпълнителен директор


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Дата на обявяване:09.11.2015г.

Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.  На 22.10.2015 г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете  напълно безплатно след предварително подаване на заявка на телефон: 080016556

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници – ел.печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.

 

Допълнителна информация относно събирането на старите уреди може да бъде получена от
Община Първомай - стая №213 или на тел.: 0336
/ 64468


 

СЪОБЩЕНИЕ

07.10.2015 г.

На основание Заповед № РД-15-504/07.10.2015г. на кмета на Община Първомай е прекратена тръжна процедура, открита със Заповед № РД-15-501/05.10.2015г. и Обява № 15/05.10.2015г., публикувана в бр.233 от 06.10.2015г. на в-к Марица за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 400 кв.м. в едно с построените в него едноетажна масивна сграда със ЗП - 260 кв.м., масивен навес към сградата със ЗП - 45 кв.м., предназначен за обществено обслужващи дейности, съставляващ УПИ І – ГО, находящ се в кв.156 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив.


 

 


 


 

 

ОБЯВА  15 от 05.10.2015 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 618/24.09.2015г. по Протокол № 55 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай, обявява че на 23.10.2015г. от 10.00 ч. в стая 216 в сградата на ОбА-Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1 400 кв.м. в едно с построените в него едноетажна масивна сграда със ЗП - 260 кв.м., масивен навес към сградата със ЗП - 45 кв.м., предназначен за обществено обслужващи дейности, съставляващ УПИ І – ГО, находящ се в кв.156 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 91 000 лева (деветдесет и една хиляди лева) без ДДС, при следните условия определени в Решение № 618/24.09.2015г. по Протокол № 55 на ОбС – Първомай: Спечелилият търга участник, се задължава в срок до една година, считано от датата на сключване на договора за покупко – продажба на имота, да финансира текущия ремонт и оборудването на нов Основен пункт за управление на общината, който е задължителен елемент при привеждане на общината в пълна готовност за работа във военно време.

Депозит за участие в търга в размер на 9 100 лв. (девет хиляди и сто лева), представляващ 10 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 21.10.2015г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 20.10.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 20.10.2015г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 21.10.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 30.10.2015 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем / дни.

За допълнителна информация тел. 0336 /6-31-97/
Дата на обявяване:
30.09.2015г.

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Съгласно изискванията на чл. 39, ал. 2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около хоризонтален дренаж в терасата на река Чулфанска за питейно-битово водоснабдяване на с.Буково, Община Първомай.Всички заинтересовани лица, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режими в пояси II и III, могат да се запознаят с проекта, който е на разположение в:Общинска администрация Първомай – всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа., ул. „Братя Миладинови-юг” № 50, стая № 213 за периода 01.10.2015 г. – 01.11.2015 г. или в Басейнова дирекция „ИБР”- Пловдив – всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа, ул. „Янко Сакъзов” № 35, ет. 3, стая 37, в периода от 01.10.2015 г. – 01.11.2015 г.Писмени становища и възражения се приемат в Общинска администрация гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50  до 01.11.2015 г. включително.


 

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, Община Първомай

 Дата на обявяване:28.09.2015г.

 

ОБЯВЯВА:

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „ Създаване на овощни градини от ябълки, включващо и изграждане на система за капково напояване, изграждане на защитни мрежи за предпазване на овощни градини от градушка, изграждане на ограда и закупуване на 2 бр. верижни и един колесен трактор, 3 бр. вентилаторни  пръскачки за растителна защита, 2 бр. косачки, челен товарач, електрокар, овощарска торачка” в имоти с № 006086, 006087 , 006098, 006111, 006113, 006141, 006142, 006143, 006097, 006112 в землището на с.Крушево и имоти с № 000347, 000350, 000413, 000418, 000539, 132001, 132002, 132003, 132011, 142001, 142011, 143003, 143004, 143005, 143006, 143007, 143009, 143010, 143011, 143012, 143013, 143019, 143020, 143021, 144011 в землището на с. Езерово, Община Първомай, с възложител „ Бул Ейпъл” ООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 11:30 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 28.09.2015 г. – 12.10.2015 г., в сградата на Община Първомай,
стая № 213.

 

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 12.10.2015г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.


 

ОБЯВА  14 от 30.09.2015 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 570/17.06.2015г., Решение № 571/17.06.2015г.по Протокол № 51, Решение № 599/21.08.2015г. и Решение № 600/21.08.2015г. по Протокол № 53 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 19.10.2015г. в стая 216 в сградата  на ОбА - Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на следните имоти – частна общинска собственост, а именно:

1. Поземлен имот № 800520 с площ 5,360 дка,  изоставена нива, mета категория, находящ се в местността “Землище кв.Дебър”, землището на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 950,00 лева (две хиляди деветстотин и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 295 лв. /двеста деветдесет и пет лева/. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот 040084 с площ 11,365 дка,  нива, осма категория, находящ се в местността “Планчовица”, в землището на с.Буково, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 3 800,00 лева (три хиляди и осемстотин лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 380 лв. (триста и осемдесет лева). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Поземлен имот № 023006 с площ 1,065 дка, нива, пета категория, находящ се в местността “Бико”, землището на с.Буково, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 355,00 лева (триста петдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 35,50 лв. (тридесет и пет лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземлен имот 023007 с площ 1,731 дка, нива, пета категория, находящ се в местността “Бико”, землището на с.Буково, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 580,00 лева (петстотин и осемдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 58,00 лв. (петдесет и осем лева). Начален час на търга 11.30 часа.

5. Поземлен имот 023019 с площ 7,155 дка, нива, пета категория, находящ се в местността “Бико”, землището на с.Буково, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 375,00 лева (две хиляди триста седемдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 237,50 лв. (двеста тридесет и седем лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 13.30 часа.

6. Поземлен имот 025053 с площ 4,710 дка,  нива, на земята при неполивни условия: осма категория, находящ се в местността “Турското гробе”, землището на с.Буково, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 575,00 лева (хиляда петстотин седемдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 157,50 лв. (сто петдесет и седем лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 14.00 часа.

7. Поземлен имот 033030 с площ 2,066 дка, нива, осма категория, находящ се в местността “Дългата поляна”, землището на с.Буково, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 690,00 лева (шестстотин и деветдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 69,00 лв. (шестдесет и девет лева). Начален час на търга 14.30 часа.

8. Поземлен имот 033027 с площ 2,006 дка, нива, осма категория, находящ се в местността “Дългата поляна”, в землището на с.Буково, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 675,00 лева (шестстотин седемдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 67,50 лв. (шестдесет и седем лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 15.00 часа.

9. Поземлен имот № 021170 с площ 6,730 дка, нива, трета категория, находящ се в местността “Възст. реални гран.”, землището на с.Караджалово, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 3 165,00 лева (три хиляди сто шестдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 316,50 лв. (триста и шестнадесет лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 15.30 часа.

10. Поземлен имот, целия с площ от 85 кв.м., съставляващ ПИ № 2721, включен с 55 кв.м. в парцел /УПИ/ VІ – мелница и с 30 кв.м. в парцел /УПИ/ VІІІ - трафопост от кв.74 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 237,50 лв. (хиляда двеста тридесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 123,75 лв. (сто двадесет и три лева и седемдесет и пет стотинки). Начален час на търга 16.00 часа.

Депозити за участие в търговете, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN: BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 15.10.2015г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 14.10.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 14.10.2015 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 15.10.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 26.10.2015 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За справки и допълнителна информация - тел. 0336/6-31-97


 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
 

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ
 

За възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.
На 25 октомври 2015 г. ще се проведе национален референдум за възможността да се гласува и дистанционно
по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите. / Отвори_Разгледай
>>

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

До
ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения
С
писък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на ЕВН България Електроразпределение АД / Отвори >>


 

До
ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ - ПОД
"ПРОСВЕТА"

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на ЕВН България Електроразпределение АД / Отвори >>


 

До
ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на ЕВН България Електроразпределение АД / Отвори >>


 

 

 

 


 

 


 

 

Сливен посреща на сцена легендарния хард рок певец Джо Лин Търнър

На 19 септември в 19.30 часа, в Късноантична и средновековна крепост „Туида”, разположена в северните покрайнини на Сливен, американската звезда, известна с незабравимите си вокални партии в „Рейнбоу” и „Дийп Пърпъл” ще зарадва хиляди свои почитатели.

Концертът е организиран от Община Сливен. Кметът на града, инж. Кольо Милев, който е и Председател на Регионална асоциация на общините „Тракия”, кани любителите на твърдата музика от региона да се присъединят към спектакъла. С Джо Лин Търнър ще свирят музикантите от българската група „Кикимора” на прочутия китарист и композитор Николо Коцев.

Сливен трескаво се подготвя за събитието. Концерт от подобен мащаб и на територията на древната крепост Туида, която след осъществявяне на европейски проект отскоро отвори врати за посетители, не е имало.

Цената на билета е 10 лева. Билети за концерта освен директно от крепостта, могат да се закупят от Общинския туристически информационен център  /до Виенската сладкарница/ от 10 до 13 часа и от 14 до 19 часа през делничните дни. В събота центърът ще работи до 17 часа, а на Туида билети ще се продават непосредствено до началото на шоуто.

Повече информация може да получите на уеб страницата на Късноантична и средновековна крепост „Туида”: http://tuidacastle.bg както и  на телефони: 0895 467289, 0879 599148 и 0878 640224. Въпроси може да задавате на ел. поща: tuidacastle@gmail.com


 

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 16 септември 2015г. от 11.00 часа в Пенсионерски клуб  Първомай ще се извърши безплатен преглед на всички пенсионери диабетици от мобилните екипи на БЧК Пловдив. Ще бъдат раздавани апарати
за първично диагностиране на диабет.

 


 


 

 


 

ОБЯВА № 13  от  10.09.2015 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 585/15.07.2015г. по Протокол № 52 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 29.09.2015г. от 10,00 ч. в стая 216 в сградата  на Община Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, обособени в следните позиции, както следва:

Позиция 1. Поземлен имот № 025066 с площ 0,708 дка,  с НТП– лозе, категория на земята: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 245,00 лева (двеста четиридесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 24,50 лв. /двадесет и четири лева и петдесет стотинки/;

Позиция 2. Поземлен имот № 025068 с площ 0,361 дка,  с НТП – лозе, категория на земята: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 125,00 лева (сто двадесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 12,50 лв. /дванадесет лева и петдесет стотинки/;

Позиция 3. Поземлен имот № 025069 с площ 0,348 дка,  с НТП – лозе, категория на земята: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 120,00 лева (сто и двадесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 12,00 лв. /дванадесет лева/;

Позиция 4. Поземлен имот № 025070 с площ 0,778 дка,  с НТП – нива, категория на земята: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 265,00 лева (двеста шестдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 26,50 лв. /двадесет и шест лева и петдесет стотинки /;

Позиция 5. Поземлен имот № 025071 с площ 0,753 дка,  с НТП – нива, категория на земята: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 260,00 лева (двеста и шестдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 26,00 лв. /двадесет и шест лева/;

Позиция 6. Поземлен имот № 025074 с площ 0,749 дка,  с НТП – нива, категория на земята: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 260,00 лева (двеста и шестдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 26,00 лв. /двадесет и шест лева/;

Позиция 7. Поземлен имот № 025075 с площ 0,365 дка,  с НТП – нива, категория на земята:  шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер 125,00 лева (сто двадесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 12,50 лв. /дванадесет лева и петдесет стотинки/;

Позиция 8. Поземлен имот № 025076 с площ 0,812 дка,  с НТП – нива, категория на земята: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 280,00 лева (двеста и осемдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 28,00 лв. /двадесет и осем лева/;

Позиция 9. Поземлен имот № 025077 с площ 1,008 дка,  с НТП – нива, категория на земята:  шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 350,00 лева (триста и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 35,00 лв. /тридесет и пет лева/;

Позиция 10. Поземлен имот № 025080 с площ 1,360 дка,  с НТП – нива, категория на земята: шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 465,00 лева (четиристотин шестдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 46,50 лв. /четиридесет и шест лева и петдесет стотинки /;

Позиция 11. Поземлен имот № 025146 с площ 3,231 дка,  с НТП – нива, категория на земята:  шеста, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 100,00 лева (хиляда и сто лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 110,00 лв. /сто и десет лева/.

Депозит за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващи 10 % от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация, най-късно до 16.00 часа на 25.09.2015г. /вкл./.

  Тръжна документация на стойност 100 /сто/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 24.09.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 24.09.2015 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват позициите, номерата, площта и землището на имотите, за които се участва в търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 25.09.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 06.10.2015 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж. Мариана Янева.

Кмет на община Първомай

 


 


 

 

 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Дата на обявяване:31.08.2015г.

       Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 03.09.2015г. ще се извърши третиране срещу кърлежи на територията на гр. Първомай / кв.Дебър и кв.Любеново/ и с.Градина в часовете от 19:30ч. до 22:00ч. и третиране срещу комари на територията на гр. Първомай в часовете от 22:30ч. до 24:30ч..

       В случай на утежнена метеорологична обстановка, третирането ще се извърши на друга дата.

       До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в карантинния период, както и да не разхождат  домашните си любимци.


 

 

 

Във връзка с Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2015г.

под мотото „ Избери. Промени. Комбинирай. ”, Община Първомай организира

на 22.09.2015г. / вторник /

  

В Е Л О П О Х О Д

 

 по маршрута гр.Първомай- Бряговския язовир- гр. Първомай.

 

 

П Р О Г Р А М А:

 

     9.00 часа – Тръгване от паркинга на Община Първомай

     10.30 часа – Пристигане до крайната точка – Бряговския язовир и почивка.

     11.00 часа – Каране и возене на моторни лодки и канута. Демонстрация със скутери.

     12.30 часа – Обяд и почивка

     14.30 часа – Тръгване обратно

     16.00 часа – Пристигане в гр.Първомай

 

Велопоходът ще бъде осигурен с медицински екип и линейка, автомобил за сигурност и автобус.

 

 


 

 


 

 

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

 

До

КМЕТА НА

Община Първомай обл. Пловдивска

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

От "БУЛ ЕЙПЪЛ" ООД

Уважаеми г-н Кмет,

Уведомяваме Ви. че "БУЛ ЕЙПЪЛ" ООД има следното инвестиционно предложение: / Отвори_Разгледай >>


 

 

 


 

 


 

 

ОБЯВА № 11  от  03.08.2015 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 569/17.06.2015г., Решение № 570/17.06.2015г. по Протокол № 51 и Решение № 586/15.07.2015г. по Протокол № 52 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 21.08.2015г. в стая 216 в сградата на ОбА-Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот пл.№ 972 с площ от 480 кв.м., включен в парцел /УПИ/ ХІІІ – 95, 972 от кв.5 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 256 лв. (две хиляди двеста петдесет и шест лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 225,60 лв. (двеста двадесет и пет лева и шестдесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 800520 с площ 5,360 дка,  с НТП – изоставена нива, категория на земята: пета, находящ се в местността “Землище кв.Дебър”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 950,00 лева (две хиляди деветстотин и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 295,00 лв. (двеста деветдесет и пет лева). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Поземлен имот № 031011 с площ 0,800 дка,  с НТП – нива, категория на земята: четвърта, находящ се в местността “Долна река”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 285,00 лева (двеста осемдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 28,50 лв. (двадесет и осем лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 19.08.2015г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 18.08.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 18.08.2015г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 19.08.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 28.08.2015 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

    Кмет на община Първомай


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

С писмо вх. № 26-00-91/28.07.2015г. „ БДЖ–ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ПОДЕЛЕНИЕ - ПЛОВДИВ ни предоставя за обсъждане

ПРОЕКТ НА НОВО РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ 

за периода 13.12.2015г. до 10.12.2016г.

 

 Дата на обявяване:29.07.2015г.

Гражданите, имащи предложения по проекта, могат да ги изразят до 04.08.2015г. на тел.: 0336 6 28 51 или 0889 944066 и
е-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

Предложенията ще бъдат обобщени и изпратени на „ БДЖ–ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ПОДЕЛЕНИЕ – ПЛОВДИВ, като
при техническа възможност ще се извърши корекция в проекта.

 

ПРОЕКТ НА НОВО РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ 

за периода 13.12.2015г. до 10.12.2016г

 

Влак

Кат

Начална

гара

Тръгва

Проект

пристига

Първомай

Сегашно

разписание

Проект

стои

Проект

тръгва

Сегашно разписание

Крайна гара

Проект

пристига

1620

БВ

ДГ

05.05

05.23

няма

1

05.24

няма

СФ

09.02

10240

КПВ

ДГ

05.30

05.56

5.07

4

06.00

05.08

ПО

06.41

10241

КПВ

ПО

05.15

05.58

5.50

1

05.59

06.10

ДГ

06.24

10141

ПВ

ПО

06.05

06.50

6.55

1

06.51

06.57

СВИ

08.50

492

МБВ

КК

04.05

07.05

8.09

1

07.06

08.10

ПО

07.40

10244

КПВ

ДГ

07.00

07.29

7.41

1

07.30

07.55

ПО

08.13

10243

КПВ

ПО

07.10

07.53

7.48

5

07.58

07.55

ДГ

08.24

10140

ПВ

СВИ

06.00

07.56

няма

1

07.57

няма

ПО

08.42

10245

КПВ

ПО

08.10

08.52

няма

6

08.58

няма

ДГ

09.24

10246

КПВ

ДГ

08.30

08.55

няма

1

08.56

няма

ПО

09.45

10247

КПВ

ПО

09.10

09.52

10.52

6

09.58

10.58

ДГ

10.24

10248

КПВ

ДГ

09.30

09.56

няма

1

09.57

няма

ПО

10.39

10250

КПВ

ДГ

10.30

10.56

10.51

1

10.57

11.00

ПО

11.39

10249

КПВ

ПО

13.10

13.51

няма

1

13.52

няма

ДГ

14.18

10251

КПВ

ПО

13.55

14.37

14.37

1

14.38

14.42

ДГ

15.06

10252

КПВ

ДГ

14.25

14.51

14.35

4

14.55

14.45

ПО

15.37

1623

БВ

СФ

12.30

15.54

няма

5

15.59

няма

ДГ

16.19

10254

КПВ

ДГ

15.30

15.56

няма

1

15.57

няма

ПО

16.43

10253

КПВ

ПО

16.10

16.52

няма

6

16.58

няма

ДГ

17.27

10256

КПВ

ДГ

16.30

16.56

няма

1

16.57

няма

ПО

17.44

1626

БВ

ДГ

17.08

17.29

няма

1

17.30

няма

СФ

21.26

10255

КПВ

ПО

17.10

17.53

17.24

5

17.58

17.33

ДГ

18.24

10258

КПВ

ДГ

17.30

17.56

17.22

1

17.57

17.30

ПО

18.40

10260

КПВ

ДГ

18.30

18.56

19.01

4

19.00

19.08

ПО

19.42

1625

БВ

СФ

15.30

18.58

няма

1

18.59

няма

ДГ

19.20

10257

КПВ

ПО

19.23

20.06

няма

5

20.11

няма

ДГ

20.37

10277

КПВ

ПО

20.10

20.56

21.02

1

20.57

21.10

ДГ

21.29

10144

ПВ

СВИ

19.40

21.35

21.01

1

21.36

21.07

ПО

22.21

491

МБВ

ДЖС

16.20

22.43

22.03

1

22.44

22.04

КК

01.48

 

 

Забележка: Часовете в сивите редове са за направление Димитровград - Пловдив

 


 

 

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 

 Дата на обявяване:27.07.2015г.

 

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Биологично отглеждане на краставици/корнишони на открито”.

 

Възложител: Христо Караандонов- земеделски производител

Местоположение на инвестиционното предложение: Землище с. Искра, Община Първомай

Уведомлението е на разположение на интересуващите се жители всеки работен ден от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в сградата на Община Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг" № 50, ет.2 ,стая 213.

Писмени становища и мнения се приемат в срок до 10.08.2015г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.


 

 

ПРАКТИЧЕСКИ   ПРЕПОРЪКИ
ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСТНОСТ НА ДЕЦАТА ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ – 2015г.

Тези препоръки се базират на анализа на пътнотранспортните произшествия с деца и на изводите за обстоятелствата и предпоставките за тяхното настъпване. Насочват вниманието към възникването на рисковите ситуации и предпазват от попадане в тях. Възприемането им и тяхното спазване изграждат защитно поведение както у водачите на пътни превозни средства (ППС) и възрастните хора, които се грижат 
за сигурността на децата, така и у самите подрастващи, участници в движението. /
Отвори_Разгледай >>


 

 


О    Б    Я    В    А

 

във връзка с планувано мероприятие в Спортния календар на Община Първомай се организира:

 

В Е Л О П О Х О Д

 

по маршрута Първомай – с.Виница – с.Татарево – Първомай до местността „Тракийски могили” на 25.07.2015г. (събота)

 

П Р О Г Р А М А

 

1.    2.    3.    Велопоходът ще бъде осигурен със санитарна линейка, автомобил за сигурност на Общинска охрана и автобус.

 

 

Тел. за справка: 0887486888

 


 

 

О Б Я В А / Община Първомай /

Дата на обявяване:17.07.2015г.

Р ешения / № 578 , 591 , 592 , 593 / на Общински съвет град Първомай, приети на 15.07.2015 г. по Протокол № 52 / Отвори >>


 


 

РАМКОВА ПРОГРАМА 17-18 Септември 2015, гр. Първомай  - Отвори_Разгледай >>

Регистрационна форма за участие в Международна среща на МСП с местните власти   - Изтегли_Отвори >>

 

 


 


 

 

 

ВАЖНО!!!

 

До 10 юли 2015 (вкл.) се подават заявления за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Първомай, за срок 6 (шест) стопански години, считано от стопанската 2015/2016 година!

 

 

На заседание, проведено на 17.06.2015 г., Общински съвет – гр.Първомай, със свое Решение № 564 / 17.06.2015г. по Протокол № 51, определи пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Първомай за общо и индивидуално ползване. Списъците за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади по категории, площ и средните годишни рентни плащания по землища  се обявяват на видно място в общината, кметствата и  се публикуват на интернет страницата на общината. 

Приетото Решение е във връзка със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), касаещ процедурите за предоставяне на пасища, мери и ливади. Съгласно Закона, пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цени, определени пазарен механизъм.

Лицата подават заявление за предоставяне на пасища, мери и ливади по образец до кмета на общината, в която е регистриран животновъдния им обект. Заявленията се подават в срок до 10 юли и към тях се прилагат следните документи:

1. Приложение № 1 и/или № 2

2. Приложение № 3

* Заявлението, Приложение № 1, 2 и 3 са по образец, одобрен със Заповед № РД-46-214/23.02.2015г. на министъра на земеделието и храните

3. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

4. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно, чл. 23 от Закона за търговския регистър;

5. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;

6. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд "Земеделие", към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.

Площите се предоставят на земеделски стопани за пасищно отглеждане на едър и дребен рогат добитък и еднокопитни животни, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, но не повече от 10 дка за една животинска единица – в имоти от първа до седма категория на земята, а в имоти от осма до десета категория на земята – до 20 дка за една животинска единица, като се приспадат притежаваните или ползваните от тях на правно основание пасища, мери и ливади.

„Пасищни животни”, съгласно § 2в от ДР на ЗСПЗЗ, са говеда, биволи, овце и кози, както и еднокопитните животни - коне, магарета, мулета и катъри. За пасищни животни се смятат и свинете от източнобалканска порода и нейните кръстоски, които се отглеждат съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

§ 3. „Животинска единица”, съгласно § 2з от ДР на ЗСПЗЗ, е условна единица за приравняване на броя на различните видове и категории животни, както следва:

1. един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равнява на една животинска единица;

2. говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0,6 от животинска единица;

3. една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица.

Комисия, назначена от кмета на общината разпределя пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, като с оглед задоволяване нуждите на местните животновъди, същите ще се разпределят на правоимащите в землището, където е регистриран  животновъдния им обект. Договорите, сключени въз основа на гореспоменатото разпределение ще бъдат за 6 /шест/ стопански години.

 

Решение № 564 / 17.06.2015 г. / по Протокол № 51на ОбС гр.Първомай за определяне на общинските пасища, мери и ливади в землищата на Община Първомай за общо и индивидуално ползване
за стопанската 2015/2016 година
/ Отвори >>


 

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Първомай
за стопанската 2015/2016 година
/ Отвори >>

 

Списъци на общинските пасища,мери и ливади по определените землища на Община Първомай
за индивидуално ползване:

 

 

 


 

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 

Дата на обявяване:30.06.2015г.

 ОБЯВЯВА:

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Оранжерия за зеленчуци”, в имот №334011, местност „Адата Ормана П.Чил”, в землището на гр.Първомай. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 дни, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 30.06.2015 г. – 13.07.2015 г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

 

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 13.07.2015г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.


 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА   ПЪРВОМАЙ

 Дата на обявяване:22.06.2015г.

        Във връзка с уведомителни писма на фирма „Барбарос Масагет Табако Инвест” ООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

-         в периода от 26.06.2015г. до 28.06.2015г. от 06:00 до 10:00 ч. и от 18:30 до 21:00 часа ще се извърши третиране на площи разсадени с тютюн, с препарата „Конфидор” при доза 0,080/дка., в с. Градина, местност „Върбинака” - 600 дка.

-         в периода от 26.06.2015г. до 30.06.2015г. от 06:00 до 10:00 ч. и от 18:00 до 21:00 часа ще се извърши третиране на площи разсадени с тютюн, с препарата „Конфидор енерджи” при доза 0,08л / дка., в с. Караджалово, местноста „Балъка” - 315 дка, „Караджиковия бунар” – 200 дка, „Юрганите”- 480 дка.


 

 

О Б Я В А

/ на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ /

 

                          На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 ЗМСМА и чл.124а ал. 1 ЗУТ, във връзка с чл.124б ал.1 и чл.110 от ЗУТ, Общински съвет – Първомай, с Решение №573 от 17.06.2015г. одобри задание и Разреши изработване на подробен устройствен план – ПУП – ПР – ПЗ - ПП  за ПИ № 000543, местност „Новия Бунар”, землище с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за търговия и обслужващи дейности.

                          На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 ЗМСМА и чл.124а ал. 1 ЗУТ, във връзка с чл.124б ал.1 и чл.110 от ЗУТ, Общински съвет – Първомай, с Решение №573 от 17.06.2015г. одобри задание и Разреши изработване на подробен устройствен план – ПУП – ПР – ПЗ - ПП  за ПИ № 081020, местност „Реални граници 18Ж АЛ”, землище с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на обект: „Склад и сервиз за земеделска техника”

 

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 18.06.2015 г.


 


 

 

ОБЯВА  № 10 от 15.06.2015 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 557/21.05.2015г. по Протокол № 50 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 03.07.2015г. в стая 216 в сградата  на Общинска администрация гр. Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот № 004259 с площ от 1,546 дка, с НТП: нива, четвърта категория, местността „Цигански чеири”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 65,00 лв. (шестдесет и пет лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 011001, с площ от 1,562 дка, с НТП: нива, четвърта категория, местността „Терлика”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 710,00 лв. (седемстотин и десет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 71,00 лв. (седемдесет и един лева). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Поземлен имот № 008127, с площ от 0,610 дка, с НТП: нива, четвърта категория, местността „Чеир пара”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 256,00 лева (двеста петдесет и шест лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 25,60 лв. (двадесет и пет лева и шестдесет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

Депозитите за участие в търговете, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN: BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 01.07.2015г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 30.06.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 30.06.2015 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 01.07.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 10.07.2015 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

Кмет на община Първомай


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ – ИУГ

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 15.06.2015 г.

11.10.2Община Първомай уведомява всички собственици на излезли от употреба гуми - ИУГ, че е задължително гумите да бъдат предавани в местата за продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. и в мобилните сервизи за гуми.

          Съгласно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, лицата извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. и мобилните сервизи за гуми, са задължени да сключват договори с организации по оползотворяване на ИУГ или с лица, които пускат на пазара гуми и изпълняват задълженията си индивидуално и/или с лица, притежаващи съответния разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци.

Забранява се:

- складирането на ИУГ по тротоари, улични платна, зелени площи и други обществени места;

-  изгарянето на ИУГ с изключение на случаите, в които лицата, притежават съответното разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).


 

 

ОБЯВА  9 от 11.06.2015 г.

На основание чл.16 и чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ в изпълнение на Решение № 531/27.03.2015г. по Протокол № 47 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 30.06.2015 г. в стая 216 в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Терен за търговски цели с площ от 30 кв.м., находящ се в площадно пространство на северната регулационна линия на УПИ I - ветеринарна лечебница в кв.130 по регулационния план на гр.Първомай,общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 720,00 лева (седемстотин и двадесет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Помещение за офис с площ от 18,92 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда, представляваща „Бивш център за работа с деца”, построена в УПИ VIII – младежки дом в кв.66 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 851,40 лв. (осемстотин петдесет и един лева и четиридесет стотинки) без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 29.06.2015г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 26.06.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 26.06.2015 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 29.06.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 07.07.2015 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

Кмет на община Първомай 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 11.06.2015 г.


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до

лицата, извършващи търговска дейност на общинските пазари за предлаганите от тях полимерни торбички / Отвори >>


 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.06.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 Община Първомай уведомява всички собственици на пчели и пчелни семейства, че ТП ” Държавно горско стопанство- гр. Първомай” в периода 22.06.2015г. - 24.06.2015г. от 07:00 до 10:00 часа ще проведе третиране на тополови култури с препарата „Димилин 25 ВП” при доза 5 г./ дка. в гр.Първомай, местност: р. Марица- общо 172 дка.


 

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА   ПЪРВОМАЙ

 Във връзка с уведомителни писма на фирма „Барбарос Масагет Табако Инвест” ООД за провеждане на растителнозащитни,
дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че:

         на 15.06.2015г. от 06:00 до 10:00 ч. и от 18:30 до 21:00 часа ще се извърши третиране на площи разсадени с тютюн, с препарата „Конфидор” при доза 0,080/дка., в с. Градина, местност „Върбинака” - 600 дка.

         от 15.06.2015г. до 19.06.2015г. от 06:00 до 10:00 ч. и от 18:00 до 21:00 часа ще се извърши третиране на площи разсадени с тютюн, с препарата „Конфидор енерджи” при доза 0,08л / дка., в с. Караджалово, местноста „Балъка” - 315 дка, „Караджиковия бунар” – 200 дка, „Юрганите”- 480 дка.

 

 

 


 


 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Oбщина Първомай в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Приеми ме”, бюджетна линия
BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на един социален работник, предоставящ
услугата „Приемна грижа” в община  Първомай.
Отвори_Разгледай >>
 

Документи за изтегляне:

Писмено заявление за кандидатстване >>          /          Автобиография  по образец >>          /          Декларация по образец >>

Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда >>
 

 


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с издадена Заповед РД - 15 - 104/25.02.2015 г. на Кмета на Община Първомай, Ви напомняме, че се забранява пашата на селскостопански животни по землищата на Държавните горски територии в териториалният обхват на ТП „ДГС - Първомай” съгласно чл. 124 от Закон за горите, а именно: >>


 

 

 


 

 


 

 

ОБЯВА № 8  от  21.05.2015 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 551/30.04.2015г. и Решение № 550/30.04.2015г.  по Протокол № 49 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 09.06.2015г. в стая 216 в сградата на ОбА-Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 3400 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ХІV – обслужващи и складови дейности от квартал 164 по регулационния план на  гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 34 000 лв. /тридесет и четири хиляди лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 3 400 лв. (три хиляди и четиристотин лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 6000 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ХІХ – 609, производствени и складови дейности от квартал 18 по регулационния план на  с.Бяла река, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 18 600 лв. /осемнадесет хиляди и шестстотин лева/ без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 1 860 лв. (хиляда осемстотин и шестдесет лева). Начален час на търга 10.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващи 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 05.06.2015г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 04.06.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 04.06.2015г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 05.06.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 16.06.2015 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

 За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай


 

 

 


 

 

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.  На 28.05.2015 г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете  напълно безплатно след предварително подаване на заявка на телефон: 080016556

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници – ел.печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.

 

Допълнителна информация относно събирането на старите уреди може да бъде получена от
Община Първомай - стая №213 или на тел.: 0336/ 64468


 

 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

 Дата на обявяване:05.05.2015г.

Община Първомай уведомява всички собствениците на пчели и пчелни семейства, че ТП ” Държавно горско стопанство- гр. Първомай” в периода 11.05.2015г. - 13.05.2015г. от 07:00 до 10:00 часа ще проведе третиране на тополови култури с препарата „Моспилан” при доза 1,5 г./ дка. в местност: р. Марица- общо 172 дка.


 

СЪОБЩЕНИЕ

 Дата на обявяване:30.04.2015г.

На основание чл.17, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай осигурява обществен достъп до писменото Становище на Възложителя „АГРОСТРОЙ 07” ООД, по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на проведените обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на  инвестиционно предложение  „Изграждане на кариери за добив на баластра в участъците на концесионна площ „Дрянка” /467,911 дка./, землища кв.Дебър, гр.Първомай и с.Поройна, община Първомай.

Становището е на разположение на заинтересуваните лица или организации и на вносителите на предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат от обществените обсъждания., всеки работен ден от 8.30ч. до 11.30ч. и от 13:30 до 16.30ч.  в сградата на Община Първомай, стая 213 .


 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 05.05.2015г. ще се извърши третиране срещу кърлежи на територията на гр. Първомай / кв.Дебър и кв.Любеново/ и с.Градина в часовете от 6:00 ч. до 11:00 ч.  и  от 19:00ч. до 22:00ч..

В случай на утежнена метеорологична обстановка, третирането ще се извърши на друга дата.

До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в карантинния период, както и да не разхождат  домашните си любимци.
 


 

За поредна година bTV Media Group организира кампания по почистване на най-уязвимите зони. Тази година кампанията е под наслов „Да изчистим България заедно".Община Първомай ще се включи в кампанията….Още по темата >> 
 


 

 


Заповеди на директора на областна дирекция „Земеделие” град Пловдив, във връзка с ползването на общински пътища

Дата на обявяване:29.04.2015г.

 


 

 

 


 

 

Съобщение

Община Първомай уведомява всички граждани, пчелари и земеделски производители, че Железопътна Секция- Пловдив ще проведе пръскане по сервитута на железопътната линия в периода от 19.05.2015г. до 04.06.2015г. в междугарие Крумово- Първомай и в периода от 05.06.2015г. до 09.06.2015г. в междугарие Първомай - Димитровград. Третирането ще се извърши с хербицид „Ефазат”, с моторен влекач и вагон.


Дата на обявяване:27.04.2015г.

З А П О В Е Д

 

№  РД-15-104…/…25.02.2015г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.125, ал.1 и 2, т.1 от Закона за горите, във връзка с постъпило писмено предложение вх.№ 60-00-1/05.02.2015 г. от Директора на ТП ”Държавно горско стопанство - Първомай” >>
 


Дата на обявяване:23.04.2015г.


 


  

ОБЯВА  7 от 09.04.2015 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 533/27.03.2015г. по Протокол № 47 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 30.04.2015г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата на ОбА-Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 730 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващ УПИ ХVІ - 748, находящ се в кв.52 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 11 862,50 лева (единадесет хиляди осемстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки) без ДДС.

Депозит за участие в търга в размер на 1 186,25 лв. /хиляда сто осемдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки/, представляващ 10 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 28.04.2015г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 27.04.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 27.04.2015г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 28.04.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 08.05.2015 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

Кмет на община ПървомайНа основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, Община Първомай

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 09.04.2015 г.

ОБЯВЯВА:

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на ферма за угояване на 1500 бр. патици в УПИ ХХІ- стопански дейности в кв.37 по регулационния план на с.Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив”, с възложител „ФАРКО 89” ЕООД. Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 09.04.2015 г. – 24.04.2015 г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

 

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 24.04.2015г. включително, в деловодството на Община Първомай
на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.
ОБЯВА

Бюро по труда-Асеновград

 

ОТНОСНО: изпълнение на Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за деца
от 0 до 3 годишна възраст и от 3 до 7 годишна възраст”, финансиран по Проекта
за социално включване /Заем 7612 BG от МБВР/ - СФ № РД-09-48/31.05.2011 год. / Отвори_Разгледай
>>
 


ОБЯВА

Заявленията на кандидати за потребители на услугата ‘‘Личен асистент‘‘ и кандидати за длъжността ‘‘Личен асистент‘‘ ще се
приемат в стая 214, ет. 2, в сградата на Общинска Администрация - гр.Първомай.

 

Срок за подаване на заявленията: от 27.03.2015г. до 09.04.2015 г. включително, в рамките на работното време на
Общинска Администрация от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.Съобщение

за постъпило инвестиционно предложение Община Първомай

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 24.03.2015 г.
съобщава, че във връзка с Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “ Смяна на съществуващи аналогови предаватели с цифрови, находящи се в ПИ 150261 в землището на с.Искра, община Първомай, област Пловдив”.

 

Възложител: „НУРТС ДИДЖИТЪЛ” ЕАД

Местоположение на инвестиционното предложение: Землище с.ИскраОбщина Първомай се присъединява към инициативата „Часът на Земята 2015”

По покана на международната природозащитна организация „WWF” Община Първомай ще вземе участие в глобалната инициатива „Часът на Земята 2015”, която ще се проведе на 28 март 2015 г. от 20, 30ч. до 21, 30ч. В рамките на един час на 28 март - събота, от 20,30 до 21,30 ч. ще бъде изгасено фасадното осветление на сградата на Общината и НЧ „Св. св. Кирил и Методий ”гр.Първомай и осветлението на централния градски площад.От името на международната природозащитна организация WWF, Община Първомай кани всички жители на общината да се присъединят към инициативата, като изгасят за един час осветлението в домовете си.„Часът на Земята” е световна инициатива, чиято цел е да привлече вниманието на хората към различни природозащитни проблеми и да ги стимулира да заемат активна позиция за решаването им.Повече информация за инициатива може да се намери на сайта на организацията www.wwf.bg

 


 

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

на основание чл.17, ал.1, т.2  от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 18.03.2015 г.

Общинска администрация - гр. Първомай

 

УВЕДОМЯВА

всички заитерeсувани физически и юридически лица, че на 23.04.2015г. от 10,00 часа в сградата на Община Първомай ще се проведе среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда / ОВОС/ с всички приложения към него, за инвестиционно предложение „Изграждане на кариери за добив на баластра в участъците на концесионна площ „Дрянка”             /467,911 дка/, землища на кв.Дебър, гр.Първомай и с.Поройна, Община Първомай, област Пловдив” с възложител „АГРОСТРОЙ 07”ООД .

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на  интересуващите се всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа в сградата на Община Първомай – гр.Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг”№50, етаж ІІ, стая №213.

Писмени становища могат да се предоставят в деловодството на Община Първомай и/или на срещата за обществено обсъждане.

 

Обява за срещи за обществено обсъждане от „АГРОСТРОЙ 07” ООД  /  Отвори >>
Община Първомай и ракийско дружество в града свикват митинг по случай Деня на Тракия

С военен ритуал в церемонията ще вземе участие представителна армейска част от Асеновградския гарнизон.

Архиерей Данчо, също от Асеновград, ще отслужи молебен.

Митингът ще се състои на 26 март 2015г. от 17.30 часа пред паметника на падналите бойци във войните
за обединение на България /паметника в градинката пред пощата/ Организаторите канят всички първомайци да присъстват
на митинга и положат цвете в знак на признателност към нашите предци за изпълнения дълг пред Отечеството.


На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, Община Първомай

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 16.03.2015 г.

ОБЯВЯВА:

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение- тръбен кладенец, разположен в поземлен имот №001131, находящ се в землището на с.Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив, местност „Чалтика”, с възложител

ЕТ ”НТТ- ХРИСТО НИКОЛОВ”. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 дни, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 16.03.2015 г. – 29.03.2015 г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 29.03.2015г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.


На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, Община Първомай

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 16.03.2015 г.

ОБЯВЯВА:

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение- тръбен кладенец / северен /, разположен в поземлен имот №001130, находящ се в землището на с.Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив, местност „Чалтика”, с възложител Димитър Чаушев - Земеделски производител. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 дни, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 16.03.2015 г. – 29.03.2015 г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 29.03.2015г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.


На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, Община Първомай

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ: 16.03.2015 г.

ОБЯВЯВА:

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение- тръбен кладенец / южен /, разположен в поземлен имот №001130, находящ се в землището на с.Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив, местност „Чалтика”, с възложител „ СЕМЕЛЕ” ООД. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 дни, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 16.03.2015 г. – 29.03.2015 г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 29.03.2015г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50.


  
 
  

ОБЯВА  6 от 09.03.2015 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 521/16.02.2015г. и Решение № 522/16.02.2015г. по Протокол № 46 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 27.03.2015г. в стая 216 в сградата  на Общинска администрация гр. Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот 007071 с площ 79,622 дка, с НТП: изоставена нива, категория на земята: пета (9,708дка), четвърта (69,914дка), находящ се в местността “Герена” в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 39 700 лв. (тридесет и девет хиляди и седемстотин лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 3 970 лв. (три хиляди деветстотин и седемдесет лева). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Поземлен имот № 000325 с площ 1,079 дка, с НТП: Терен-гр.движ., категория на земята: пета, находящ се в местността “Чомурлука” в землището на с.Бяла река, общ.Първомай, обл.Пловдив с начална тръжна цена в размер на 1 450 лв. (хиляда четиристотин и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 145 лв. (сто четиридесет и пет лева). Начален час на търга 10.30 часа.

Депозитите за участие в търговете, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN: BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 25.03.2015г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 24.03.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 24.03.2015 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 25.03.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 03.04.2015 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай


  


Община Първомай на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – Парцеларен план  за обект: „Път ІІІ-667 „Плодовитово-Асеновград” от км 6+470 до км 7+100 – изграждане на нов мост над р.Марица и пътна варианта”. Парцеларния план засяга поземлени имоти, находящи се в землището на гр.Първомай и с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

         На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да се запознаят с приложения ПУП-ПП в сградата на Общинска администрация – Първомай и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация.

 


  


 

Общинска администрация - Първомай, уведомява населението, че Териториален областен офис (ТОО) – гр.Пловдив към Национална служба съвети в земеделието (НССЗ), организира ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА МОБИЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР за земеделски производители, събирачи на билки, предприемачи, билкозаготвители и всички, които се интересуват.

Срещите ще се състоят в:

-         гр.Първомай на 25.03.2015 г. в сградата на Община Първомай

-         гр.Първомай на 29.04.2015 г. в Общинска служба „Земеделие”

-         с. Дълбок извор на 29.04.2015 г. в сградата на кметство с. Дълбок извор.

 

Приемните ще бъдат отворени от 09:30 до 16:00 часа.

За допълнителни въпроси може да се обръщате на тел.: 032 / 626756


 

 


 

 


ВАЖНО!!!

 До 10 март 2015 се подават заявления за предоставяне на пасища, мери и ливади!
 

 

На заседание, проведено на 16.02.2015 г., Общински съвет – гр.Първомай, със свое Решение № 517/16.02.2015г. по Протокол № 46, определи пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Първомай за общо и индивидуално ползване. Списъците за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади по категории, площ и средните годишни рентни плащания по землища  се обявяват на видно място в общината, кметствата и  се публикуват на интернет страницата на общината. 

Приетото Решение е във връзка със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), касаещ процедурите за предоставяне на пасища, мери и ливади. Съгласно Закона, пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цени, определени пазарен механизъм.

Лицата подават заявление за предоставяне на пасища, мери и ливади по образец до кмета на общината, в която е регистриран животновъдния им обект. Заявленията се подават в срок до 10 март и към тях се прилагат следните документи:

1. Приложение № 1 и/или № 2;

2. Приложение № 3;

* Заявлението, Приложение № 1, 2 и 3 са по образец, одобрен със Заповед № РД-46-214/23.02.2015г. на министъра на земеделието и храните

3. Копие от документ за самоличност за физическите лица;

4. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

5. Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;

6. удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

7. удостоверение от компетентните органи за липса на:

а/ данъчни задължения

б/ задължения към Държавен фонд „Земеделие”

в/ задължения към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Предвид кратките срокове за стопанската 2014/2015 година вместо представяне на посочените в т.7 удостоверения от компетентните органи лицата ще попълват декларация по чл. 313 от НК за липса на посочените задължения –образец към заявлението.

Площите се предоставят на земеделски стопани за пасищно отглеждане на едър и дребен рогат добитък и еднокопитни животни, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, но не повече от 10 дка за една животинска единица – в имоти от първа до седма категория на земята, а в имоти от осма до десета категория на земята – до 20 дка за една животинска единица, като се приспадат притежаваните или ползваните от тях на правно основание пасища, мери и ливади.

„Пасищни животни”, съгласно § 2в от ДР на ЗСПЗЗ, са говеда, биволи, овце и кози, както и еднокопитните животни - коне, магарета, мулета и катъри. За пасищни животни се смятат и свинете от източнобалканска порода и нейните кръстоски, които се отглеждат съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

§ 3.Животинска единица”, съгласно § 2з от ДР на ЗСПЗЗ, е условна единица за приравняване на броя на различните видове и категории животни, както следва:

1. един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равнява на една животинска единица;

2. говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0,6 от животинска единица;

3. една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица.

Комисия, назначена от кмета на общината разпределя пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, като с оглед задоволяване нуждите на местните животновъди, същите ще се разпределят на правоимащите в землището, където е регистриран  животновъдния им обект. Договорите, сключени въз основа на гореспоменатото разпределение ще бъдат за 5 /пет/ стопански години.

Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Първомай, oпределени с Решение № 517/16.02.2015г. по Протокол № 46 на Общински съвет гр.Първомай, за общо и индивидуално ползване / Отвори >>

 

Списък по землища на имотите за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади по категории, площ и средните годишни рентни плащания за общината :

 

 

 


 

ОБЯВА  5  от  26.02.2015 г.

На основание чл.20, чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА гр.Първомай обявява, че на 17.03.2015 г. в стая 216 в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Имот № 013018, с площ от 51,147 дка, с НТП – изоставена нива, категория: осма, находящ се в местността „Елкидик, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1 278,68 лева (хиляда двеста седемдесет и осем лева и шестдесет и осем стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Имот № 015003, с площ от 15,433 дка, с НТП – изоставена нива, категория: осма, находящ се в местността „Гочова чешма, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 385,83 лева (триста осемдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки). Начален час на търга 10.15 часа.

3. Имот № 019030, с площ от 10,956 дка, с НТП – нива, категория: осма, находящ се в местността „Пазлака”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 273,90 лева (двеста седемдесет и три лева и деветдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

4. Имот № 062045 с площ от 37,967 дка, с НТП – изоставена нива, категория: десета, девета, находящ се в местността „Капана, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 949,18 лева (деветстотин четиридесет и девет лева и осемнадесет стотинки). Начален час на търга 10.45 часа.

5. Имот № 062070 с площ от 10,476 дка, с НТП – изоставена нива, категория: девета, находящ се в местността „Капана, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 261,90 лева (двеста шестдесет и един лева и деветдесет стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

6. Имот № 062081 с площ от 20,783 дка, с НТП – изоставена нива, категория: девета, находящ се в местността „Капана, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 519,58 лева (петстотин и деветнадесет лева и петдесет и осем стотинки). Начален час на търга 11.15 часа.

7. Имот № 028024 с площ от 47,346 дка, с НТП – изоставена нива, категория: десета, находящ се в местността „Белия камък, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1183,65 лева (хиляда сто осемдесет и три лева и шестдесет и пет стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

8. Имот № 057098 с площ от 36,806 дка, с НТП – нива, категория: девета, находящ се в местността „Маджарско, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 920,15 лева (деветстотин и двадесет лева и петнадесет стотинки). Начален час на търга 11.45 часа.

9. Имот № 059077 с площ от 24,754 дка, с НТП – изоставена нива, категория: девета, находящ се в местността „Лисичи камък/Катранж, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 618,85 лева (шестстотин и осемнадесет лева и осемдесет и пет стотинки). Начален час на търга 13.30 часа.

10. Имот № 059081 с площ от 42,272 дка, с НТП – изоставена нива, категория: девета, находящ се в местността „Лисичи камък/Катранж, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1 056,80 лева (хиляда петдесет и шест лева и осемдесет стотинки). Начален час на търга 13.45 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 16.03.2015г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 13.03.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 13.03.2015 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 16.03.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 24.03.2015 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай


 

ОБЯВА  4 от 25.02.2015 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 493/22.12.2014г. по Протокол № 44 на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 16.03.2015г. от 11.00 часа в стая 216 в сградата  на ОбА - Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж за търговски обект със ЗП - 26,16 кв.м., върху общински недвижим имот, съставляващ УПИ VІ – общински, търговия, услуги и възстановяване в кв.14 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 850 лв. (осемстотин и петдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие в търга в размер на 85 лв. (осемдесет и пет лева), представляващ 10 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 13.03.2015г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 12.03.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 12.03.2015г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 13.03.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 23.03.2015 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

С писмо изх. номер К – 3171/30.01.2015 година териториалното поделение на НОИ Пловдив уведомява Кмета на община Първомай, че ще бъде направена промяна в организацията на работа на изнесеното работно място в град Първомай. Документите за отпускане на парични обезщетения за безработица и за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност ще се приемат всеки понеделник в стая 223 на Общинска администрация Първомай.

 

 


 

 


 

 

Дата на обявяване:05.02.2015г.


 

ОБЯВА  2 от 04.02.2015 г.

На основание чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ, Общинска администрация гр.Първомай, обявява, че на 23.02.2015 г. в стая 216 в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Позечлен имот № 038131, с площ от 16,488 дка, НТП – изоставена нива, категория: осма, находящ се в местността „Копана Чука, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 412,20 лева (четиристотин и дванадесет лева и двадесет стотинки). Начален час на търга 10.00 часа.

2. Позечлен имот № 053027, с площ от 13,088 дка, НТП – нива, категория: девета, четвърта, находящ се в местността „Котките, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 327,20 лева (триста двадесет и седем лева и двадесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.

3. Позечлен имот № 055084, с площ от 18,641 дка, НТП – изоставена нива, категория: десета, находящ се в местността „Орташки чаир”, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 466,03 лева (четиристотин шестдесет и шест лева и три стотинки). Начален час на търга 11.00 часа.

4. Позечлен имот № 061002, с площ от 12,869 дка, НТП – изоставена нива, категория: десета, находящ се в местността „Андреев кайряк, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 321,73 лева (триста двадесет и един лева и седемдесет и три стотинки). Начален час на търга 11.30 часа.

5. Позечлен имот № 061004, с площ от 20,793 дка, НТП – изоставена нива, категория: десета, находящ се в местността „Андреев кайряк, в землището на с.Буково, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 519,83 лева (петстотин и деветнадесет лева и осемдесет и три стотинки). Начален час на търга 13.30 часа.

6. Помещение за обществено хранене с площ от 39.06 кв.м. и склад с площ 8,10 кв.м. находящи се в западната част на масивна сграда – бивша автогара, попадаща в УПИ ХІV – автогара в кв.70 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна цена за една година в размер на 1 797,24 лв. (хиляда седемстотин деветдесет и седем лева двадесет и четири стотинки) без ДДС. Начален час на търга 14.00 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 20.02.2015г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 19.02.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 19.02.2015 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 20.02.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 02.03.2015 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

Кмет на община Първомай


 

 

ОБЯВА   № 1  от  30.01.2015 г.

На основание чл.16 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35 на ОбС - Първомай, Община Първомай обявява, че на 19.02.2015 г. в стая 216 в сградата на ОбА гр.Първомай ще се проведат процедури за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на изброените по-долу язовири – публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем. Изборът на оператор ще се осъществи чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, а именно:

1. Язовир ”Джебиско”с площ от 80,997 дка., съставляващ имот № 002087, находящ се в местността ”Джебиско” в землището на с.Градина, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 2 024,93 лв. /две хиляди двадесет и четири лева и деветдесет и три стотинки/ без ДДС.Начален час на търга 10.00 часа.

2. Язовир „Татарево-2 /Малкото дере/” с площ от 9,895 дка., съставляващ имот № 016022, находящ се в местността „Малкото дере” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 247,38 лв. /двеста четиридесет и седем лева тридесет и осем стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Водоем с площ от 13,066 дка., съставляващ имот № 051007, находящ се в местността „Митково дере” в землището на с.Драгойново, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 326,65 лв. /триста двадесет и шест лева шестдесет и пет стотинки/ без ДДС.Начален час на търга 11.00 часа.

4. Язовир „Дълбокото дере” с площ от 3,479 дка., съставляващ имот № 800088, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 86,98 лв. /осемдесет и шест лева деветдесет и осем стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 11.30 часа.

Процедурите за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на горе описаните язовири и водоеми ще се проведат при следните условия, определени в Решение № 412/30.04.2014г. по Протокол № 35 на ОбС – Първомай:

Срок на договора  - 10 /десет/ години считано от датата на сключване на договора;

Специфични условия към участниците в търга: участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон.

Договорни условия към участниците в търга:

- след подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закон за водите да се снабди с разрешително за ползване на воден обект.

- операторът се задължава да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура.

       - операторът се задължава да спазва нормативните актове по опазване на околната среда, с цел опазване на водния ресурс и на екосъобразното и рационалното му използване, санитарно – хигиенните и ветеринарно – медицински изисквания.

                   - операторът се задължава да поеме за своя сметка разходите по други мероприятия за изпълнение предписания от специализираните контролни органи свързани с обезопасяването и сигурността на язовира.

Депозит за участие в търга в размер на 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен обект, определен с Решение № 412/30.04.2014г. по Протокол № 35 на ОбС – Първомай, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 18.02.2015г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 17.02.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 17.02.2015 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 18.02.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч. В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 26.02.2015 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

 


 

 


 

 

ОБЯВА:

Община Първомай и Дружествата на писателите в Първомай и Димитровград организират
традиционната Караславова вечер. Авторите ще четат свои творби на 30 януари 2015г. от 18.30 часа
в Пленарната зала на общината.Очакваме Ви.


 

 

 


 

 

 


 


 

 

 

 Дата на обявяване:20.01.2015г.


 

 

Дата на обявяване:20.01.2015г.


 

Дата на обявяване:20.01.2015г.


 

 

Изх. №РР-12-7

ОБЯВЛЕНИЕ

Областният управител на област Пловдив, на основание чл.34а, ал.З от Закона за държавната собственост, обявява на заинтересованите страни, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна и общинска собственост за държавна нужда, за изграждане на обект: Път III-5802 „Тополово - Поройна /111-667 Първомай - Дълбок извор/", мост над река Чинар дере при км 19+435 и пътна варианта с инвеститор на обекта - Агенция „Пътна инфраструктура". Имотите се намират в землищата на селата Дълбок извор и Поройна, община Първомай, област Пловдив./ Отвори >>ЗАПОВЕД
№ РД-02-15-
4/ 09.01. 2015г.

 

Във връзка с предвиденият ремонт на мостово съоръжение над р. Марица. изходящо се при км 6+832 по път 111-667 и осигуряване на сигурност и безопасност на движението в този участък от републиканската пътна мрежа, на основание чл.124а, ал.4, т.З, във връзка с чл.124а, ал.5 и ал.7 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.19, ал.1, т.1 и ал.2, т. 1-3 от Закона за пътищата, писма от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) с изх. №04-16-1786/15.12.2014г. и №04-16-1829/23.12.2014г.. задание за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП). утвърдено от АПИ през март 2012г., писмо изх. №ГЮ-49/09.12.2014г. от Министерството на околната среда и водите и становище изх. №33-1111-1177/ 22.10.2014г. на Министерството на културата. / Отвори >>


 


 


 

 


 


 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДО  СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА ДОМАШНИ  КУЧЕТА

 

Общинска администрация - Първомай напомня на собствениците на домашни кучета, че съгласно Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.174 и чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му.

Регистрацията се извършва след подаване от собствениците на кучета на декларация по чл. 117 от ЗМДТ и заплащане на такса за притежаване на куче в размер на 12 лева. Подаването на декларация по утвърден образец се извършва в отдел ,,Местни приходи'' - стая 202, като се представя и ветеринарномедицинския паспорт на кучето, а  заплащането на таксата се извършва в стая 203.

Призоваваме всички собственици на домашни кучета, които все още не са регистрирали в Общинска администрация своя домашен любимец или не са заплатили „Такса за притежаване на куче”, да направят това до 31.03.2015г.

Припомняме, че от заплащане на "Такса за притежаване на куче" са освободени собствениците на:  
1. кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите  на бюджетна издръжка ;
3. кучета, използвани за опитни  цели;
4. кучета, използвани от Българския  червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. ловни кучета;

7. кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

Това, че Вашето куче попада в някоя от категориите, освободени от таксата, не означава, че сте освободени от задължението да направите административна регистрация на Вашия любимец. Необходимо е в отдел ,,Местни приходи'' да подадете декларация по чл. 117 от ЗМДТ и да представите ветеринарномедицинския паспорт на кучето и документ удостоверяващ, че кучето Ви е от изброените 7 категории.

При извеждане на разходка задължително трябва да носите ветеринарномедицинския паспорт на Вашето кучето.Също така трябва да носите и необходимите помощни средства за почистване на екскрементите след дефекация на кучето.

При установяване на нерегистрирано куче на собственика се налага глоба в размер на 50 лева, като се дава писмено предписание за извършване на регистрация в 7 дневен срок. В случай, че регистрацията не бъде извършена в определения срок на собственика се налага глоба в размер на 200 лева.


 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, Община Първомай

Дата на обявяване:13.01.2015г.

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение “Разширение на Млекопреработвателно предприятие ”Шипка 99” и оползотворяване на отпадните продукти за производство на биогаз”, с възложител „Шипка 99”АД. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14  дни, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 13.01.2015 г. – 26.01.2015 г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 26.01.2015г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50


ЕДИНАДЕСЕТИ  ПРАЗНИК НА ВИНОТО И ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО - ПЪРВОМАЙ 2015 >>


 

Съобщение за постъпило инвестиционно предложение

 Дата на обявяване:08.01.2015г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Разширение на Млекопреработвателно предприятие ”Шипка 99” и оползотворяване на отпадните продукти за производство на биогаз”.

 

Възложител: „ШИПКА 99” АД

Местоположение на инвестиционното предложение: Землище гр.Първомай

Уведомлението е на разположение на интересуващите се жители всеки работен ден от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в сградата на Община Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг" № 50, ет.2 ,стая 213.


 

 


 

 

 

 


 

Дата на обявяване:05.01.2015г.

 


 

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай

 Дата на обявяване:05.01.2015г.

ОБЯВЯВА:

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на полиетиленова оранжерия за производство на зеленчуци” в ПИ 072067, землище на с.Бяла река, общ. Първомай”, с възложител Дамян Бялков – Земеделски производител. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14  дни, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 05.01.2015 г. – 18.01.2015 г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

 

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 14.01.2015г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50


 

 

Обявление - защитена зона

Дата на обявяване:19.12.2014г.

 

В Общинска администрация - Първомай постъпи писмо от РИОСВ- Пловдив, с което следва да се уведоми населението за изготвен проект на Заповед за обявяване на защитена зона BG0000255 „Градинска гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, попадаща в землищата на с.Градина и с.Мирово.

Пълният текст на обявлението, проекта на заповедта и карта на местоположението на зоната може да видите ТУК >>

 


 

 


 

 

ОБЯВА № 20 от 17.12.2014 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 474/30.10.2014г.по Протокол № 42, Решение № 481/20.11.2014г. и Решение № 484/20.11.2014г. по Протокол № 43 на ОбС гр.Първомай, ОбА гр.Първомай обявява, че на 08.01.2015г. в стая 216 в сградата на Общината ще се проведат публично оповестени търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Имот № 164004, с площ от 0,092 дка, с НТП: нива, четвърта категория, находящ се в местността „Мюсюлюма Лочките”, в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 75 лв. (седемдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 7,50 лв. (седем лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 09.30 часа.

2. Имот № 252028, с площ от 5,303 дка, с НТП: нива, пета категория, местността „Землище кв.Дебър”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 950 лв. (две хиляди деветстотин и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 295 лв. (двеста деветдесет и пет лева). Начален час на търга 10.00 часа.   

3. Имот № 038239, с площ от 0,477 дка., с НТП: нива, пета категория, местността „Потока”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 255 лв. (двеста петдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 25,50 лв. (двадесет и пет лева и петдесет стотинки). Начален час на търга 10.30 часа.   

4. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 400 кв.м., предназначен за търговска дейност, съставляващ УПИ ХІІІ търговия, находящ се в кв.18 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на  1 900 лв. (хиляда и деветстотин лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 190 лв. (сто и деветдесет лева). Начален час на търга 11.00 часа.

5. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 2 691 кв.м., предназначен за производствени дейности, съставляващ УПИ ХІV производствени дейности, находящ се в кв.5 по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 12 650 лева (дванадесет хиляди шестстотин и петдесет лева) без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 1 265 лв. /хиляда двеста шестдесет и пет лева/. Начален час на търга 11.30 часа.

Депозитите за участие в търговете, представляващи 10 % от началните тръжни цени, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация, най-късно до 16.00 часа на 07.01.2015г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 06.01.2015г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 06.01.2015 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 07.01.2015г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 15.01.2015 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж. Мариана Янева.

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

 


 


 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА,

С цел популяризиране на мерките и дейностите, свързани с организираното разделно събиране на отработени масла, Община Първомай уведомява всички физически и юридически лица, относно провеждането на семинар на тема:

Управление на отпадъци от отработени масла”

организиран съвместно с организацията по оползотворяване на отработени масла „Екоривейс Ойл” АД.

Семинарът ще се проведе на 17.12.2014 г. от 15:00 часа в пленарната зала на Община Първомай.

Община Първомай кани всички заинтересувани лица от обществеността – индустрия, домакинства, учебни заведения да се включат при провеждането на информационната и образователна кампания.


 


 

 Дата на обявяване:05.12.2014г.

 


 

 Дата на обявяване:03.12.2014г.


 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, Община Първомай сключи договори с „АНЕС-96” ООД и „ЕКО МЕТАЛ” ЕООД за осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата.

С договорите е осигурена възможност на гражданите да предават разделно събрани отпадъци от опаковки, отпадъчни материали от хартия, пластмаса, метал, стъкло, негодни за употреба батерии, текстилни отпадъци, излезли от употреба електрически уреди, опасни отпадъци и други видове отпадъци от домакинствата.

По повод Решение № 11/10.07.2014 г. на Конституционния съд относно обявяване на противоконституционността на безвъзмездното предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), Община Първомай уведомява гражданите, че на площадката на „ЕКО МЕТАЛ” ЕООД, намираща се на адрес: гр.Първомай, ул.”Александър Стамболийски” №21, се извършва възмездно предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с битов характер от физическите лица. Необходимо е да се знае също, че съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗУО разплащанията по сделки с ОЧЦМ, включително на ОЧЦМ с битов характер, се извършва по безкасов път.

Повече информация къде се намират площадките и какви видове отпадъци могат да се предават на всяка от тях можете да намерите >> ТУК.


 

Съобщение
за постъпило инвестиционно предложение

 Дата на обявяване:26.11.2014г.

Община Първомай


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на полиетиленова оранжерия за производство на зеленчуци с обща прогнозна големина - 5 000 кв.м”.

 

Възложител: Дамян Бялков- Земеделски производител.

Местоположение на инвестиционното предложение: Землище с.Бяла река

Материалите за инвестиционното предложение са на разположение на интересуващите се жители всеки работен ден от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в сградата на Община Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг" № 50, ет.2 ,стая 213.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233