Проекти за изменение на нормативни актове

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община Първомай (приета с Решение №.248/29.05.2009 г. по протокол № 29 от Общински съвет – Първомай) / Отвори_Разгледай >>

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай. /  Отвори_Разгледай >>

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Първомай. / Отвори_Разгледай >>

МОТИВИ: През 2013 година бе приет Закон за публичните финанси, обнародван в ДВ брой 15 от 15.02.2013 година и в сила от 01.01.2014 година. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон се отменя Законът за общинските бюджети, считано от 01.01.2014 година. Това налага и отмяната на приетата от общински съвет Първомай Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет /приета с Решение № 243 от 25.04.2013 г. по Протокол № 21 на ОбС Първомай/. Чл. 82 ал. 1 на Закона за публичните финанси изисква общински съвет да приеме Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай / Отвори_Разгледай >>

МОТИВИ: Актуализиране и привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с измененията в Закона за местните данъци и такси / ДВ, бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., ДВ бр. 24 от 12.03.2013г., ДВ бр.30 от 26.03.2013г, ДВ бр.61 от 09.07.2013г.и ДВ бр. 101 от 07.11.2013г. / и разпоредбите на  Закона за защита на животните. Така съгласно чл. 21, ал.1 от ЗМДТ данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е вече по-високата стойност между отчетната им стойност и данъчната оценка. Срокът за подаване на декларация от собственика или ползвателя за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване се удължава до края на предходната година . Въвеждат се и изцяло нови разпоредби, какъвто е новосъздадения чл.19а от ЗМДТ, съгласно който от такса за битови отпадъци се освобождават молитвените домове, храмовете и манастирите, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.

Проект на Наредба за за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай / Отвори - Разгледай >>

МОТИВИ: Актуализиране и привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с измененията на ЗМДТ /ДВ бр.61 от 09.07.2013г. и ДВ бр.101 от 22.11.2013г./. В изпълнение на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване, Община Първомай предоставя възможност в законоустановения 14 -дневен срок на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на Община Първомай, приета с Решение № 47 от 22.02.2008 г. по Протокол № 5, последно изм. и доп. с Решение № 202 от 24.01.2013г. по Протокол № 18 на Общински съвет Първомай.

Предложение за допълнение на Общински план за развитие на Община Първомай за периода 2007 – 2013 г. Отвори - Разгледай >>

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕ „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ПЪРВОМАЙ” Отвори - Разгледай >>

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО. Отвори - Разгледай >>

МОТИВИ: Актуализиране и привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с новоприетите и изменени Закони, Правилници и Наредби.

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Отвори - Разгледай >>

МОТИВИ: Актуализиране и привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с новоприетите и изменени Закони, Правилници и Наредби.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Отвори - Разгледай >>

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233