Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.2, т.1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 28.02.2018 г. /сряда/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния дневен ред:

  1. Отчет относно изпълнение решенията на Общински съвет град Първомай, за второто полугодие на 2017 година.

Вносител: А.Папазов-кмет Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно определяне на общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018/2019 година, правила за ползването им, утвърждаване на годишен план за паша.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно обявяване за частна общинска собственост на недвижими имоти № 9504 и № 9505, отредени за полски път по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местността „Пантелей Липака“ в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 Вносител: Р.Салим-зам.кмет Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно продажба чрез публичeн търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, съставляващи УПИ ІІ – общински от кв.37А и УПИ VІ – общински от кв.37Б и по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХVІІ – 519 от кв.35 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ХV – 47 с площ от 950 кв.м. от кв.2 по регулационния план на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдивска на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно удължаване срока на Договор за аренда изх.№ 268/17.07.2007г. и Договор за аренда изх.№ 267/17.07.2007г. за общински недвижим имоти, находящи се вземлището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно определяне на основни месечни възнаграждения на Кмета на Общината, Зам.кметовете, Кметовете на кметства и Кметските наместници.

Вносител: А.Папазов-кмет Изтегли документите по тази точка >>



  1. Докладна записка относно Даване на предварително съгласие за преминаване през земеделски земи, собственост на Община Първомай, във връзка с „ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА ЗЕМЛИЩЕТО НА с.КАРАДЖАЛОВО, общ.ПЪРВОМАЙ, обл.ПЛОВДИВ”, за реализацията на проект: “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч.“

Вносител: А.Папазов-кмет Изтегли документите по тази точка >>


Забележка: Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204 А/, както следва:

На  26.02.2018 г. /понеделник/ от:

-         15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

-         16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси; 

На  27.02.2018 г. /вторник/ от:

-         15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги;

-         16.00 ч. - съвместно заседание на ПК  по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности; 

 

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233