Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.2, т.1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.01.2019 г. /сряда/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Общинския съвет в град Първомай и неговите комисии за периода м.юли – м.декември 2018 година.

Вносител: Д.Петков-председател ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Градско и регионално развитие“, с оглед осигуряване на адекватно обезпечение на авансово плащане за проект № BG16RFOP001-3.002-0020 „Подобряване на материално-техническата база на ПГСС „В. Левски“ гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0020-С01 по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Първомай, приета с Решение № 47 по Протокол № 5 от 22.02.2008г.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Първомай през 2019 г.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Проекторешение относно приемане на Бюджет на община Първомай за 2019 година.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно промяна в собствеността на част от републикански път ІІІ-667 (О.п. Чирпан – Поповица) Плодовитово – Градина – Първомай – Дълбок извор – (Болярци – Асеновград) в участъка от км 6+933 /край на мост на р. Марица/ до км. 7+944 /начало на населеното място - гр. Първомай/ с дължина 1,11 км., от публична държавна в публична общинска собственост.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно промяна на вписания в Търговски регистър към Агенция по вписванията адрес на управление на „Медицински център І – Първомай” ЕООД.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно изменение на Решение № 372, прието на 20.12.2018 г., по Протокол № 41 от ОбС град Първомай.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно определяне на общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019/2020 година, правила за ползването им, утвърждаване на годишен план за паша.

Вносител: Д.Недев-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в стая № 204“а“.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204“а“/, както следва:

На 28.01.2019 г. /понеделник/ от:

   -15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;
   -16.30 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси;

На  29.01.2019 г. /вторник/ от:

    -15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги;
    -16.30 ч. - съвместно заседание на ПК  по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;

 

 

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233