Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.05.2019 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния дневен ред:

 

  1. Докладна записка относно одобряване на спечелил конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ – Първомай” ЕООД гр. Първомай, проведен съгласно Решение № 399, прието на 28.03.2019 год. по Протокол № 44 на Общински съвет Първомай.

Вносител: Д.Петков-председател ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на Министерство на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG05M9OP001-2.040-0007-C01 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонет 2“ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0007-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай“.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми и договори, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VІ - държавен, находящ се в кв. 55 по регулационния план на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно определяне на автобусните спирки по маршрута на автобусните линии в населените места на общшина Първомай.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно вземане на решение от Общински съвет гр. Първомай, за даване на предварително съгласие и одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за Външно кабелно захранване – кабелна линия 20Кv и нов МТП (мачтов трафопост) за обект: „Животновъден комплекс за овце и техните приплоди“ в ПИ № 139006, местност ”Гюрлека”, в землището на с. Брягово, с ЕКАТТЕ: 06745, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно разрешение за изработване на проект и одобряване на задание към него за /Подробен устройствен план/ ПУП ПРЗ /План регулация и застрояване/, в землището на гр. Първомай, обл. Пловдив, във връзка с промяна статута на земеделска земя за не земеделски нужди, за изграждане на обект: “Фитнес зала и обществено-обслужваща дейност“ в ПИ №180035, местност: „Долен комсал подсело“, по КВС на гр. Първомай, с ЕКАТТЕ:

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно приемане на отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Първомай за 2018 година.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в стая № 204 “а“.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204 “а“/, както следва:

На 28.05.2019 г. /вторник/ от:

  - 15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

  - 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси;

На 29.05.2019 г. /сряда/ от:

  - 15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги;

  - 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233