Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.2, т.1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 21.06.2018 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния дневен ред:

  1. Докладна записка относно изменение на Решение № 331 по протокол № 34, прието на 31.05.2018 г. на Общински съвет град Първомай.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно продажба чрез публичен търг на недвижими имоти № 800309 и № 410005 – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно одобряване на подписано Споразумение, като резултат от изпълнение на Решение  № 309/29.03.2018г. на Общински съвет – Първомай, между кандидат и конкретен партньор, във връзка с подадено Проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 – „Транснационални партньорства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно вземане на решение от Общински съвет за одобряване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПУП – Парцеларен план за захранващ подземен кабел 20кV от ПИ№ 000398 до ПИ №142011 в землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив и даване на предварително съгласие за прокарване на кабел през имоти общинска собственост за захранването на гореописания имот.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в стая № 204 А.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204 А/, както следва:

На 18.06.2018 г. /понеделник/ от:

-         15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

-         16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси; 

На 19.06.2018 г. /вторник/ от:

-         15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги;

-         16.00 ч. - съвместно заседание на ПК  по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности; 

 

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни приходи - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни приходи: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233