Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 24.04.2019 г. /сряда/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния дневен ред:

 

  1. Докладна записка относно приемане на годишните финансови отчети на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински център І - Първомай“ ЕООД за 2018 г., разпределение на реализирания финансов резултат и избор на одитор за заверка на годишните финансови отчети на дружествата за 2019 година.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно промяна състава на Обществения съвет на община Първомай и корекция на Решение № 237/12.07.2017 г., по Протокол № 24 и приемане на Годишен план за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай (2016-2020г.) за 2020г.

Вносител: Д.Недев-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно продажба чрез публичeн търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, съставляващи УПИ XІ – общински от кв. 37А и УПИ ІІІ – общински от кв. 37Б по регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ IX – 149 от кв. 9 по регулационния план на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ Х – държавен с площ от 770 кв. м. от кв. 18 по регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдивска на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в стая № 204“а“.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204“а“/, както следва:

На 22.04.2019 г. /понеделник/ от:

  - 15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

  - 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси;

На 23.04.2019 г. /вторник/ от:

  - 15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги;

  - 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;

ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233