Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 19.12.2019 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния дневен ред:

 

  1. Проекторешение относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Първомай.

Вносител: Хр.Вълчев-председател на ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно одобряване на План - сметка за приходите и необходимите разходи на Община Първомай за дейностите по управление на отпадъците за 2020 г. и определяне на размера на такса за битов отпадък в Община Първомай за 2020 г.

Вносител: Н.Митков-кмет на общината  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Проекторешение относно изменение на бюджета на община Първомай за 2019 година.

Вносител: Н.Митков-кмет на общината  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно изменение на Решение № 348 на Общински съвет град Първомай, прието на 30.08.2018 г. по Протокол № 37.

Вносител: Н.Митков-кмет на общината  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно одобряване на частични промени на делегираната от държавата дейност 122 на Общинска администрация в Община Първомай.

Вносител: Н.Митков-кмет на общината  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно промяна на представителя на Общински съвет – Първомай в Областния съвет за развитие на област Пловдив.

Вносител: Хр.Вълчев-председател на ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно обявяване за частна общинска собственост на комплекс „Плувен басейн“, съставляващ поземлен имот № 000148, с начин на трайно ползване: спортна територия, находящ се в местността „Адата Марица“ по плана за земеразделяне на гр. Първомай, общ.Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Н.Митков-кмет на общината  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Информация относно резултатите от проверка за размера и вида на задълженията на община Първомай към 08.11.2019 г.- началото на мандат 2019-2023 година.

Вносител: Н.Митков-кмет на общината  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в стая № 204 “а“ на Общински съвет.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204 “а“/, както следва:

На 17.12.2019 г. /вторник/ от:

  - 15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

  - 16.30 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси;

На 18.12.2019 г. /сряда/ от:

  - 15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги;

  - 16.30 ч. - съвместно заседание на ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233