Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 30.01.2020 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:

 

 1. Отчет за дейността на Общинския съвет на община Първомай и неговите комисии за периода м. юли – м. декември 2019 година.

Вносител: Хр.Вълчев-председател ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Първомай за период 2020-2023 г.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2020 година.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Одобряване на общата численост и структура на дейност Общинска администрация в Община Първомай и числеността на дейностите при община Първомай.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Приемане на Бюджет на община Първомай за 2020 година.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Определяне на основни месечни възнаграждения на Кмета на Общината и Кметовете на кметства.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Определяне размера на възнаграждението на председателя на Общинския съвет на община Първомай и на общинските съветници.

Вносител: Хр.Вълчев-председател ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Одобряване на Годишен отчет за изпълнение на действащите концесионни договори през 2018 год.

Вносител: Н.Митков-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за календарната 2020 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на община Първомай.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Промяна в състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Първомай и корекция на Решение № 405 взето на 24.04.2019 г. поПротокол № 45.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 1. Определяне състава на Наблюдателната комисия по чл.170, ал.2 от ЗИНЗС /Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража/.

Вносител: Хр.Вълчев-председател ОбС  Изтегли документите по тази точка >>


 

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204“а“/, както следва:

На 28.01.2020 г. /вторник/ от:

- 15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;

- 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм;

На 29.01.2020 г. /сряда/ от:

- 15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси и ПК по здравеопазване и социални дейности;

- 16.00 ч. – съвместно заседание на ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233