Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на община Първомай

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 20.02.2020 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50 при следния дневен ред:

 

 1. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет гр.Първомай, за второто полугодие на 2019 година.

Вносител: Н.Митков-кмет Изтегли документите по тази точка >>


 1. Предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми и договори, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

Вносител: Н.Митков-кмет Изтегли документите по тази точка >>


 1. Определяне на общинските пасища, мери и ливади в землищата на община Първомай за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 година, правила за ползването им, утвърждаване на годишен план за паша.

Вносител: Р.Салим-зам.кмет Изтегли документите по тази точка >>


 1. Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет Изтегли документите по тази точка >>


 1. Придобиване на недвижим имот от община Първомай чрез дарение.

Вносител: Р.Ставрева-зам.кмет Изтегли документите по тази точка >>


 1. Продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващи поземлен имот с идентификатор 59080.31.148 с площ 10 982 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За други видове спорт, находящ се в местност „Адата Марица” ведно с построените в него басейни и сгради, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-758/22.10.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК.

Вносител: Н.Митков-кмет Изтегли документите по тази точка >>


 1. Даване на съгласие за смяна на членството на представителя на Община Първомай в „Организация за управление на Тракийски туристически район“.

Вносител: Н.Митков-кмет Изтегли документите по тази точка >>


 1. Определяне нов състав на местна комисия към Общинския съвет на община Първомай по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове.

Вносител:Хр.Вълчев-председател ОбС Изтегли документите по тази точка >>


 1. Представяне на доклади и въпросници за самооценка на системите за финансово управление и контрол в „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински център І-Първомай“ ЕООД град Първомай.

Вносител:Хр.Вълчев-председател ОбС Изтегли документите по тази точка >>


                                              

Забележка: Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в канцеларията на ОбС- стая № 204.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204“а“/, както следва:

На 18.02.2020 г. /вторник/ от:

 • 15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;
 • 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм;

На 19.02.2020 г. /сряда/ от:

 • 15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси и ПК по здравеопазване и социални дейности;
 • 16.00 ч. – съвместно заседание на ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

 

ХРИСТО ВЪЛЧЕВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233