Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 18.10.2019 г. /петък/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния дневен ред:

 

  1. Докладна записка относно информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия – 2019/2020 г.

Вносител: Д.Недев-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно изменение на бюджета на Община Първомай за 2019г. и трансформиране на бюджетен заем в размер на 30 000 лв., предоставен с Решение № 421 на Общински съвет Първомай, прието на 19.06.2019 год. по Протокол № 47, на „Медицински център I – Първомай“ ЕООД гр. Първомай за съфинансиране на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „Медицински център I – Първомай“ ЕООД гр. Първомай, в парична вноска за увеличаване капитала на дружеството, чрез увеличаване на дяловете.

Вносител: Вл.Ангелов-зам.кмет, изп.функциите на кмет на Община Първомай

Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващ УПИ IX – общински от кв.37А по регулационния план на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Д.Недев-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно продажба чрез публичeн търг на недвижим имот - частна общинска собственост, съставляващи УПИ VII - държавен от кв. 55 по регулационния план на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Д.Недев-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно продажба чрез публичен търг на недвижим имот № 000349 – частна общинска собственост, представляващ полски път в землището на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Д.Недев-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно целево изразходване на средства от сметката за приходи от режийни вноски от правоимащи граждани.

Вносител: Р.Генова-общ.съветник и председател на местната комисия  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в стая № 204 “а“.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат съвместно в Пленарна зала на Общината на 18.10.2019 г. /петък/ от 16.00 часа.

 ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233