Дневен ред, материали и становища

Размер на шрифта: A A A

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 2, т. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията

Свиквам общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 19.06.2019 г. /сряда/ от 17.30 часа в Пленарна зала на общината, ул. „Братя Миладинови”- юг № 50 при следния дневен ред:

 

  1. Докладна записка относно възлагане на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по проект BG05M9OP001-2.040-0007-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай“.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот № 182009, находящ се в землището на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив.

Вносител: Д.Недев-зам.кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Докладна записка относно изменение на бюджета на Община Първомай за 2019 г. и отпускане на временен безлихвен заем за съфинансиране на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „Медицински център I – Първомай“ ЕООД гр. Първомай.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на имоти - общинска собственост, в собственост на държавата за изграждане на стълбове на ВЛ 110 кV за основно и резервно захранване на тягова подстанция Първомай и реконструкция на съществуваща въздушна линия 400 kV „Хеброс” за национален обект: „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница с оптимизиране на трасето за 160 км/ч”.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Предложение относно придобиване на недвижим имот от Община Първомай чрез дарение.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


  1. Информация относно хода на процедурата, във връзка с разглеждане и последващо съгласуване и одобряване на Предварителен проект на ОУП на община Първомай, преди провеждане на процедурите по реда на чл.127, ал.1 от ЗУТ.

Вносител: А.Папазов-кмет  Изтегли документите по тази точка >>


 

Забележка: Допълнителните материали от проекта за дневен ред са на разположение на общинските съветници в стая № 204 “а“.

Заседанията на Постоянните комисии ще се проведат в Заседателната зала на ОбС /стая № 204 “а“/, както следва:

На 17.06.2019 г. /понеделник/ от:

  - 15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм и ПК по земеделие, горско стопанство и екология;

  - 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по правни въпроси и ПК по образование, култура, вероизповедания и етнически въпроси;

На 18.06.2019 г. /вторник/ от:

  - 15.00 ч. - съвместно заседание на ПК по общинска собственост и инвестиции и ПК по устройство на територията, строителство, транспорт, икономика, търговия и услуги;

  - 16.00 ч. - съвместно заседание на ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и стопански дейности;

 ДЕЧКО ПЕТКОВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233