Решения до мандат 2015 - 2019

Размер на шрифта: A A A

Решения от № 140 до № 198 приети от 31.08.2012 г. до 21.12.2012 г. по Протоколи от № 13 – до № 17

РЕШЕНИЕ №140 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Отмяна на Решение № 126, взето с Протокол № 12 от 12.07.2012 г. на ОбС гр.Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от Красимира Александрова-Председател на ОбС-Първомай  вх.№ 53-0-246 от 17.08.2012 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.45, ал.9 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Отменя Решение № 126 на Общински съвет гр.Първомай, прието по Протокол № 12 от 12.07.2012 година.

 

Мотиви: Вземане на ново законосъобразно решение на ОбС-Първомай, относно размера на възнагражденията на Председателя на Общински съвет и общинските съветници и писмо вх.№ 53-0-224/30.07.2012 г. по регистъра на ОбС-Първомай.


РЕШЕНИЕ №141 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Определяне месечното възнаграждение на председателя на Общински съвет и общинските съветници.

Предвид изложеното в Предложение от Красимира Александрова-Председател на ОбС град Първомай вх.№ 53-0-247/17.08.2012 г., на основание чл.45, ал.9, чл.21, ал.1, т.23, чл.26, ал.1 и чл.34, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Отменя Решение 40 на Общински съвет Първомай, прието на 26.01.2012г. по Протокол № 5.

 

2.Определя месечното възнаграждение на председателя на Общински съвет град Първомай за 40 /четиридесет/ работни часа седмично в размер на 90 на сто от месечното възнаграждение на кмета на Община Първомай, считано от 01.07.2012г. до 12.07.2012г.

 

3. Определя месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет град Първомай за 20 /двадесет/ работни часа седмично в размер на 45 на сто от месечното възнаграждение на кмета на Община Първомай, считано от 13.07.2012 г. до 31.08.2012г.

 

4.Определя месечното възнаграждение на общински съветник в размер на 30 на сто от средната брутна заплата в общинската администрация на Община Първомай за последния месец на предходното тримесечие считано от 01.07.2012г.

 

5. Определя месечното възнаграждение на председателя на Общински съвет град Първомай за 40 /четиридесет/ работни часа седмично в размер на 90 на сто от месечното възнаграждение на кмета на Община Първомай, считано от 01.09.2012г

 

Мотиви: Съобразяване на решението с разпоредбата на чл.34, ал.2 от ЗМСМА и с указанията на областния управител, изложени в Писмо вх.53-0-224/30.07.2012г. по регистъра на ОбС Първомай.


РЕШЕНИЕ №142 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Определяне на основни месечни възнаграждения на кмета на общината, зам.кметовете, кметовете на кметства и кметските наместници.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-242/17.08.2012 г. и на основание чл.45, ал.9 и чл.21, ал.1, т.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.      Отменя Решение 215 на Общински съвет Първомай, прието на 31.03.2009г. по Протокол № 27.

 

2.   Утвърждава основни месечни възнаграждения на кмета на общината, зам.кметовете, кметовете на кметства и кметските наместници считано от 01.08.2012г.както следва:

 

 

 

Кметства/ Длъжност

Размер на индивидуалното месечно възнаграждение в лева

Кмет на община от 10 001 до 50 000 жители

1400,00

Заместник кмет на община с население от 10 001 до 50 000 жители

1200,00

Кмет на кметство с население от 501 до 2500 души

 

Кмет на кметство Градина

800,00

Кмет на кметство Искра

690,00

Кмет на кметство Дълбок извор

700,00

Кмет на кметство Караджалово

655,00

Кмет на кметство Виница

640,00

Кмет на кметство Бяла река

630,00

Кмет на кметство Крушево

620,00

Кмет на кметство Воден

590,00

Кмет на кметство Езерово

590,00

Кмет на кметство Татарево

590,00

Кмет на кметство с население до 500 души

 

Кмет на кметство Брягово

590,00

Кмет на кметство Буково

590,00

Кмет на кметство Православен

560,00

Кметски наместник

 

Кметски наместник с.Драгойново

450,00

Кметски наместник с. Поройна

450,00

Кметски наместник с.Добри дол

450,00

 

 

 

3. За придобит трудов стаж и професионален опит се начислява допълнително възнаграждение в размер на 1 % за всяка година и се изменя по месеци съгласно нормативната уредба.

Мотиви:  Съобразяване на решението с разпоредбата на действащото ПМС 67 от 14 април 2010 г. и неговите изменения от 29 юни 2012г.


РЕШЕНИЕ №143 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV – 2120, находящ се в кв.142 по регулационния план на гр.Първомай, на собственика на законно построена върху него сграда по реда на § 42 от ПЗР от ЗИД на ЗОС (ДВ бр.54/2008).

Предвид изложеното в Предложение от Иван Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-238/16.08.2012 г. и като взех предвид Решение ІV на ОЕСУТ при ОбА Първомай, взето с Протокол  №13, от 11.04.2012 г., на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, §42 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост (ДВ бр.54/2008) във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС, Общински съвет Първомай,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2012 година” към Раздел ІІІ и създава нова точка с буква “Г. Продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда” от списъка под № 1Застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV – 2120, целият с площ от 494 кв.м., находящ се в кв.142 по регулационния план на гр.Първомай”, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 57 от 17.02.2012 год. на ОбС гр.Първомай.

            2. Да се продаде на Станка Иванова Янкова, ЕГН .................., с постоянен адрес: гр.Първомай, ул.”Христо Смирненски” № 51 общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV УПИ IV – 2120, предназначен за жилищно строителство целият с площ от 494 кв.м., находящ се в кв.142 по регулационния план на гр.Първомай, одобрен със заповед № РД-15-666/1994г., при граници и съседи на УПИ: улица, УПИ V – 2119, УПИ XI – 2128,  УПИ XII – 2127, УПИ XVI – 2124 и  УПИ III – 2121.

3. Продажната цена на описания в т.1 общински имот е в размер на 3853,20 лв. /три хиляди осемстотин петдесет и три лева и двадесет стотинки/ без ДДС, определена по реда  на  § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС (ДВ бр.54/2008), се дължи от Станка Иванова Янкова, ЕГН .................., като всички данъци и такси по сделката, са за нейна сметка.

4. Възлага на Кмета на община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.1 недвижим имот.

 

Мотиви: настоящето решение си приема във връзка с постъпили молби вх.№ 94-С-32/21.12.2011г. и № 94-С-75/07.12.2005 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗОС /ДВ бр.54/2008 г./, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС.


РЕШЕНИЕ №144 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Предвид изложеното в Предложение от Иван Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-245/17.08.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет гр. Първомай,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2012 година” към Раздел ІІІ, буква “Г. Продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда” от списъка под № 2 „Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 2400 кв.м., съставляващ УПИ Х – 936, производствени и складови дейности, находящ се в кв.68 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай”, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 57 от 17.02.2012 год. на ОбС гр.Първомай.

            2. Да се продаде на Здравка Георгиева Спасова, ЕГН ................ и на „Булгариен Бейчаер” ООД, ЕИК 115918175 чрез управителя на дружеството Марияна Георгиева Ковачева, при равни идеални части за двамата купувачи, следния общински недвижим имот – частна общинска собственост:

Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 2400 кв.м., съставляващ УПИ Х – 936, производствени и складови дейности, находящ се в кв.68 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрен със Заповед № 374/1971г. и изменен със Заповед №РД-15-278/18.04.20012г., при граници на имота: от две страни улици и УПИ VІІ –  за озеленяване.

3. Определя пазарна цена в размер на 10 000 лева (десет хиляди лева) без ДДС, въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

4. Цената на описания по т.2 общински недвижим имот в размер на 10 000 лева (десет хиляди лева) без ДДС се дължи: от „Булгариен Бейчаер” ООД, ЕИК 115918175 чрез управителя на дружеството Марияна Георгиева Ковачева и от Здравка Георгиева Спасова, ЕГН ................, като всички данъци и такси по сделката, са за тяхна сметка.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.2 недвижим имот.

 

Мотиви: настоящето решение се приема във връзка с молба Вх. № 26-00-145/01.08.2012г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, с цел осъществяване инвестиционните намерения на собствениците на сградите.


РЕШЕНИЕ №145 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-236/16.08.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2012 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:

- т.54 Поземлен имот № 010007, с площ 2,562 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Харманлан”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.55 Поземлен имот № 000965, с площ 11,634 дка, с начин на трайно ползване – др.селскостоп.т., девета категория, находящ се в местността “Попово”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.56 Поземлен имот № 000398 с площ 1,531 дка, с начин на трайно ползване – Изоставена нива, девета категория, находящ се в местността “Попово”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.57 Поземлен имот № 119114 с площ 1,000 дка, с начин на трайно ползване – Изоставена нива, десета и шеста категории, находящ се в местността “Попово”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив;

 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва:

А.1. Имот № 010007, с площ 2,562 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Харманлан”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 010008, нива на насл. на Петко Стоянов Вълчев; № 010006, нива на насл. на Христос Николов Илиев; № 000150, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 604/23.07.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 953,00 лева (деветстотин петдесет и три лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 953,00 лева (деветстотин петдесет и три лева). 

 

Б.1. Имот № 000965, с площ 11,634 дка, с начин на трайно ползване – др.селскост.т., девета категория, находящ се в местността “Попово”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 000398, изоставена нива на Община Първомай; № 000400, дере на Община Първомай; № 000386, дере на Община Първомай; № 000400, дере на Община Първомай;  № 003223, залесена терит. на Община гр. Първомай, кметство с.Искра; № 000895, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 606/24.07.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 4 089,00 лева (четири хиляди осемдесет и девет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 4 089,00 лева (четири хиляди осемдесет и девет лева).

 

В.1. Имот № 000398, с площ 1,531 дка, с начин на трайно ползване – Изоставена нива, девета категория, находящ се в местността “Попово”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 119120, изоставена нива на насл. на Кръстю Петров Чалъков; № 000400, дере на Община Първомай; № 000965, др.селскост.т. на Община Първомай; № 000895, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 605/24.07.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 538,00 лева (петстотин тридесет и осем лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 538,00 лева (петстотин тридесет и осем лева).

 

Г.1. Имот № 119114, с площ 1,000 дка, с начин на трайно ползване – Изоставена нива, десета и шеста категории, находящ се в местността “Попово”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 119113, изоставена нива на насл. на Никола Атанасов Карараев; № 000400, дере на Община Първомай; № 119115, изоставена нива на насл. на Олга Желязкова Коленцова; № 000955, пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 602/23.07.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 357,00 лева (триста петдесет и седем лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 357,00 лева (триста петдесет и седем лева).

 

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответното кметство, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №146 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от землището на с.Крушево и с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-235/16.08.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2012 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:

- т.51 Поземлен имот № 008116, с площ 0,745 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Ясака”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.52 Поземлен имот № 011017, с площ 0,908 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Терлика”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив;

- т.53 Поземлен имот № 008121, с площ 0,690 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Чеир пара”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.

 

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, както следва:

 

А.1. Имот № 008116, с площ 0,745 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Ясака”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 008121, нива на насл. на Руска Георгиева Вълчанова; № 008029, Жил. територия на с.Крушево; № 008117, нива на Митьо Петров Христозов; № 008114, нива на Стоил Иванов Иванов. За имота е съставен Акт за ЧОС № 600/20.07.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 368,00 лева (триста шестдесет и осем лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 368,00 лева (триста шестдесет и осем лева). 

 

Б.1. Имот № 011017, с площ 0,908 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Терлика”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 011079, полски път на Община Първомай; № 011078, полски път на Община Първомай; № 010001, жил. територия на село Виница; № 011018, нива на Димитър Бонев Личев и др.. За имота е съставен Акт за ЧОС № 601/20.07.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 548,00 лева (петстотин четиридесет и осем лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 548,00 лева (петстотин четиридесет и осем лева).

В.1. Имот № 008121, с площ 0,690 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Чеир пара”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 008136, нива на Йордан Ангелов Гопов; № 008122, нива на Иван Богданов Тенев;  № 008007, полски път на Община Първомай; № 010001, жил.територия на с.Виница; № 008013, нива на насл. на Димитър Бялков Ангов. За имота е съставен Акт за ЧОС № 556/19.03.2012г..

2. Определя пазарна цена в размер на 430 лева (четиристотин и тридесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

3. Определя начална тръжна цена в размер на 430 лева (четиристотин и тридесет лева).

 

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответните кметства, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №147 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

ОТНОСНО: Отмяна на старата Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане на общински жилища на Община Първомай, приета с решение № 355/31.03.2006г. по Протокол № 35 на Общински съвет Първомай и приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от Иван Георгиев-зам.кмет вх.№ 53-0-237/16.08.2012 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Отменя Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане на общински жилища на Община Първомай, приета с решение № 355/31.03.2006г. по Протокол № 35 на Общински съвет Първомай

 

    2. Приема нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Първомай.

 

Мотиви: Актуализиране и привеждане на нормативната база на община Първомай в съответствие с новоприетите Закони, Правилници и Наредби.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

ДО

КМЕТА  НА

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ          

 

 

 

 

 

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

От ……………………………………………………………………………………………….

Настоящ адрес: гр. /с./………………………………ул.  ……………………………………. ……………………….    №……., бл. …….., вх. …….., ет. …….., ап. №……………………

Постоянен адрес: гр. /с./………………………………ул. …………………………………... ……………………….    №……., бл. …….., вх. …….., ет. …….., ап. №…………………..

 

 

 

 

         ГОСПОДИН  КМЕТ,

 

         Моля,  да бъда включен в  картотеката на  нуждаещите се от жилище граждани  при Общинска администрация гр.Първомай, като желая да бъдат задоволени жилищните нужди на семейството (домакинството) ми чрез:

А) настаняване под наем

Б) отстъпване право на строеж

                                                              /избраният начин се подчертава/

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  1.Декларация по Наредбата за условията и реда за     управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Първомай – Приложение №  2.      

                                            2. Удостоверение за адресна регистрация

                                            3. Документ, удостоверяващ доходите на семейството за предходните шест месеца;

                                            4. Документ от дирекция “Бюрото по трудаград Първомай - за регистрация като безработен;

                                            5. Документ от Дирекция ”Социално подпомагане” – Първомай, че лицето получава помощи по Закона за социално подпомагане /ЗСП/ и Правилника за неговото приложение, както и други документи, доказващи социално затрудненото положение;

                                            6. Документ от Трудово експертна лекарска комисия /ТЕЛК/ - за определяне степента на нетрудоспособност

                                            7. Удостоверение за семейно положение;

                                             8. Удостоверения от отдел “Местни данъци” към Община по постоянен, настоящ адрес и по месторождение - за притежаваните недвижими имоти;

                                             9.Удостоверения по постоянен, настоящ адрес и по месторождение от Агенция по вписванията за това, че не е притежавано или прехвърляно недвижимо имущество за последните 10 години;

                                            10. Действащ договор за наем

                                            11.Документи удостоверяващи доходи от рента на земеделски земи и земеделски производители

                                    /приложените документи се подчертават./    

 

 

гр.Първомай                                                          ПОДПИС:  …………….

………………год.                                                                                                  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

по Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията
на община Първомай
  /
Отвори_Изтегли >>

 


РЕШЕНИЕ №148 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Съгласуване на проектна документация на ПУП-Парцеларен план за обект: „АМ Марица” Лот 1 Оризово-Димитровград от км. 5+000 до км. 36+400 - изместване на път ІІ-66 Чирпан-Стара Загора и надлез над АМ „Марица” при км. 5+028 в землището на с.Градина.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-231/15.08.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Съгласува ПУП - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за обект: „АМ Марица” Лот 1 Оризово - Димитровград от км.5+000 до км.36+400 - изместване на път ІІ-66 Чирпан-Стара Загора и надлез над „АМ Марица”при км.5+028 за землище с.Градина, община Първомай.

 

Мотиви: Съгласно чл.3, ал.7 от Закона за пътищата, автомагистралите се обявяват за национални обекти с изключителен държавен приоритет. Във връзка с последващото одобряване на парцеларния план на автомагистралата от Национален експертен съвет по устройство на територията е необходимо същият да бъде съгласуван от ОбС Първомай на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №149 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Даване на предварително съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура /ел.провод, водопровод, канал/ през общински имоти с №№ 009152 и 009003 общинска собственост - полски пътища.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-232/15.08.2012 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава на „Перфект 2005” ЕООД предварително съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура /ел.провод, водопровод, канал/ през следните общински имоти, представляващи полски пътища, а именно: имот №  009152 и имот № 009003, находящи се в землището на с.Градина, община Първомай.

 

Мотиви: Във връзка с промяна предназначението на земята за изграждане на обект :”Складова база за хранителни продукти /млечни/ и в изпълнение на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзкас чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ.


РЕШЕНИЕ №150 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Създаване на Общинско предприятие „Чистота”.

 

Предвид изложеното в докладна записка от общинските съветници „ГЕРБ” вх.№ 53-0-248/17.08.2012 г.и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.52, ал.2 и чл.55 от ЗОС Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Създава общинско предприятие „Чистота” с основен предмет на дейност: предоставяне на услуги за населението по сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и обезвреждане на битови отпадъци и почистване на територии за обществено ползване, считано от 01.11.2012 г.

2. Определя седалище и адрес на управление на предприятието: гр.Първомай, ул.”Братя Миладинови – юг” № 50.

3. Задължава кмета на общината да разработи и внесе за одобрение в Общинския съвет актуализирана Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия и Правилник за дейността на общинското предприятие „Чистота” със следното минимално необходимо съдържание: предмет на дейност, управление, структура и численост, финансиране, отчетност и контрол на дейността, права и задължения на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество в срок до следващото заседание на Общински съвет през месец септември 2012 г.

4. Задължава кмета на Общината да предостави отчет за дейностите по управление на отпадъците в община Първомай, в т.ч. събраните приходи за текущата 2012 г. от ТБО и направените разходи за извършване на дейността, на сесията на ОбС, през месец септември 2012 г.

5. Задължава кмета на Общината да разработи и представи за одобрение от общински съвет Бюджетна сметка на ОП „Чистота” по пълна бюджетна класификация, за периода 01.11.2012 г.- 31.12.2012 г. на сесията на ОбС, през месец септември 2012 г.

6. Задължава кмета на общината да представи за одобрение в общински съвет списък на активите които се предоставят за управление на ОП „Чистота”, считано от 01.10.2012 г. на сесията на ОбС, през месец септември 2012 г.

7. Задължава кмета на общината да подготви и извърши необходимите промени в структурата на общинска администрация, общинския бюджет и др. във връзка със създаването на предприятието по т.1 на сесията на ОбС през месец септември 2012 г.

8. Задължава кмета на общината на база на предоставения отчет по т.4 да прехвърли неизразходваните целеви средства от ТБО за 2012 г., включително и преходните остатъци от предходни години по сметка на ОП „Чистота” не по-късно от 05.11.2012 г.

9. Задължава кмета на общината ежеседмично да прехвърля по сметката на ОП  събраните целеви средства от ТБО, считано от 01.11.2012 г.

 

 

Мотиви: Създаването на общинско предприятие по чл. 52 от ЗОС – „Чистота” за извършване на дейностите по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци ще създаде условия за по-добър контрол на финансовите потоци, възможност за лицензиране на дейността и кандидатстване по програми за външно финансиране


РЕШЕНИЕ №151 взето на 31.08.2012г. по протокол №13

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.

Предвид изложеното в проекто решение от Катя Попова-председател на ПК „ЗСД” вх.№ 53-0-258/30.08.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

 

·        Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-А-24/01.08.2012 г.

·        Иван Атанасов Гаджев, роден през 1981 г., от с.Дълбок извор, в размер на 400 лв. Заявление вх.№ 53-И-3/24.07.2012 г.

·        Йордан Костадинов Личев, роден през 1940 г., от с.Дълбок извор, в размер на 50 лв. Заявление вх.№ 53-Й-2/10.08.2012 г.

·        Руска Димитрова Йорданова, родена през 1934 г., от с.Бяла река, в размер на 100 лв. Заявление вх.№ 53-Р-4/14.08.2012 г.

·        Таня Иванова Нейкова, родена през 1979 г., от гр.Първомай, в размер на 1000 лв. Заявление вх.№ 53-Т-7/27.08.2012 г.

 

На гражданите, подали останалите молби, към 29.08.2012 г., не се отпуска финансова помощ.

 

2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.                                                    


РЕШЕНИЕ №152 взето на 18.10.2012г. по протокол №15

Относно: Отмяна на Решение № 147 на Общински съвет град Първомай, прието по Протокол № 13 от 31.08.2012 г.

Предвид изложеното в Предложение от Иван Георгиев - зам.кмет вх.№ 53-0-289 от 12.10.2012 г. и на основание чл.45, ал.9 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Отменя Решение № 147 на Общински съвет град Първомай, прието по Протокол № 13 от 31.08.2012 г.

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.45, ал.9  от Закон за местното самоуправление и местната администрация, предвид фактическите основания в писма с вх.№ 61-02-99/12.09.2012 г. и № 61-02-111/04.10.2012 г.на Областния управител на Област Пловдив.


РЕШЕНИЕ №153 взето на 18.10.2012г. по протокол №15

Относно: Отмяна на Решение № 145 на Общински съвет гр.Първомай, прието на 31.08.2012 г. по протокол № 13.

Предвид изложеното в Предложение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-288/12.10.2012 г. и на основание чл.45, ал.9 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Отменя Решение № 145, прието на 31.08.2012 г. по Протокол № 13.

Мотиви: настоящото решение се приема на основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, и във връзка с писмо вх.№ 61-02-99/12.09.2012 г. и № 61-02-109/04.10.2012 г. на Областен управител на Област Пловдив.


РЕШЕНИЕ №154 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Избор на комисия за освобождаване на Красимира Александрова Александрова от длъжността Зам.председател на Общински съвет град Първомай.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира комисия в състав:

 

 1. Николай Георгиев Митков - председател

 2. Митко Христов Хубинов - общински съветник

 3. Запрян Тонев Кичуков - общински съветник

 4. Росица Тоскова Генова - общински съветник

 5. Георги Иванов Георгиев - общински съветник


РЕШЕНИЕ №155 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Предложение за освобождаване на Красимира Александрова Александрова от длъжността Зам.председател на Общински съвет град Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка вх.№ 53-0-336/22.11.2012 г. от групи общински съветници и на основание чл.10, ал.3, във връзка с чл.9, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Първомай, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Освобождава Красимира Александрова Александрова от длъжността Заместник председател на Общински съвет град Първомай.

 Мотиви: Г-жа Александрова не изпълнява задълженията си като заместник председател на Общинския съвет.


РЕШЕНИЕ №156 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Избор на комисия за избор на зам.председател на Общински съвет град Първомай.

На основание чл. 21, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира комисия в състав:

 

 1. Николай Георгиев Митков - председател

 2. Митко Христов Хубинов - общински съветник

 3. Запрян Тонев Кичуков - общински съветник

 4. Росица Тоскова Генова - общински съветник

 5. Георги Иванов Георгиев - общински съветник


РЕШЕНИЕ №157 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Избор на зам.председател на Общински съвет град Първомай

На основание чл. 24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Избира за зам.председател на Общински съвет град Първомай МАРГАРИТА БАНОВА ДАВЧЕВА.


РЕШЕНИЕ №158 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2012 г. Приемане на отчета на инвестиционна програма и текущи ремонти за първото полугодие на 2012 година. Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за първото полугодие на 2012 година.

Предвид внесено проекторешение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-329/16.11.2012 г., на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.2 от Закона за общинския бюджет и чл.48, ал.2 от Наредбата за управление на общинския бюджет, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2012 г., както следва:

1.1. По прихода - 5 478 163 лв. / съгласно Приложение № 1/;

1.2. По разхода - 5 286 698 лв. /съгласно Приложение № 2/.

2. Приема отчета на инвестиционна програма в размер на 3 419 659 лв. и на текущите ремонти в размер на 85 365 лева / съгласно Приложение № 3/.

3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за първото полугодие на 2012 г. /съгласно Приложения № 4 и № 5/.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.2 от ЗОБ и чл.48, ал.2 от Наредбата за управление на общинския бюджет и с оглед отчитане на касовото изпълнение на бюджета на Община Първомай за първото полугодие на 2012 година.


РЕШЕНИЕ №159 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Изменение на бюджета на Община Първомай за 2012 година. 

Предвид изложеното в проекторешение от А.Папазов-кмет на община Първомай вх.№ 53-0-330/16.11.2012 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т.6 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Изменя решение 59 от 17.02.2012 година по протокол 6 на Общински съвет Първомай, както следва:

1.1. Увеличава общата стойност по прихода на бюджета на община Първомай за 2012 г. от 11 210 072 лева на 11 467 228 лева т.е. със 257 156 лева и преразпределя разходите за текущи издръжки и инвестиции съгласно Приложение № 1 и 2;

1.2. Намаля капиталовите разходи по инвестиционна програма 2012 г. с 77599 лева и увеличава текущите ремонти с 18 827 лева съгласно Приложение № 3;

1.3 Изменя план-сметката на извънбюджетната сметка „Специален фонд за инвестиции и ДА” съгласно Приложение № 4.

1.4. Увеличава субсидията за спортни школи с 2000 лева съгласно приложение № 5.

Мотиви: Настоящото решение се приема на основание чл. 21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18 от Закона за общинския бюджет. Изменението на бюджета се налага от получени заеми от фонд ФЛАГ съгласно Решения № 97/25.04.2012 г. и 131/12.07.2012 г. на ОбС вследствие на което се освобождават заложени в началния план бюджетни средства.


РЕШЕНИЕ №160 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Информация за дейността на Общинска администрация през 2011 - 2012 година по провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Наредбата за възлагане на обществени поръчки /НВМОП/.

Предвид изнесеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-326/16.11.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема информацията за дейността на Общинска администрация през 2011-2012 година по провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществени поръчки и Наредбата за възлагане на обществени поръчки.

Мотиви: Информацията се изготвя в изпълнение на плана за работа на Общински съвет Първомай за второто полугодие на 2012 година.


РЕШЕНИЕ №161 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2012/2013 година.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-318/14.11.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Информацията за подготовката на община Първомай за работа при есенно зимни условия.

Мотиви: Свеждане на информацията на вниманието на Общински съвет град Първомай за готовността на Общината за работа при есенно зимни условия.


РЕШЕНИЕ №162 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Допълнение на Общински план за развитие на Община Първомай за периода 2007 - 2013 г.

Предвид изнесеното в Предложение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-327/16.11.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.24 т.1 от Закона за регионалното развитие, чл.15, ал.4 от Наредба № 22 от 07.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г.  Общински съвет - гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

В Общинския план за развитие на община Първомай за периода 2007 г.- 2013 г. да бъдат направени промени както следва :

           

1. Допълва Общински план за развитие на община Първомай за 2007 – 2013 година, като в точка 3.1.2 Приоритет 2. Екологична обстановка, развитие на спорта и туризма създава нова Подцел 4. Запазване на екологичното равновесие в община Първомай и мярка 1 Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Първомай.

 

2. В приложение 1 в таблица „Описание на мерките” след реда „Приоритет 2, подцел 3, Мярка 2” да бъде добавен нов ред както следва:

 

Мярка

индикатор

Срок за постигане

Отговорна институция

Необходими средства

Източници на финансиране

Средства на местните власти

Средства от държавния бюджет

Средства от Европейския съюз

Частни средства

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 2

Подцел 4

Мярка 1

 

 

2013

 

Община Първомай

 

1 мл. лв.

 

 

 

 

 

1 мл. лв.

 

 

3. В приложение 1, в “Индикативна финансова таблица“ след реда “ Приоритет 2, Подцел 3, Мярка 2” да бъде добавен нов ред както следва:
 

Финансова таблица на План за развитие на община Първомай.за периода 2007 – 2013г.

Приоритет/ Мярка/Година

Общо финансиране

Национално съ-финансиране

Европейски съюз

Друго безвъзмездно финансиране

Привлечени средства от заеми

 

 

Общо

Държавно

Частни търг.друж

Общо

ФАР

ИСПА

САПАРД

 

 

 

 

 

Общо

Републикански бюджет

Общински бюджети

Държ. търг.и друж.

 

 

Институционално изграждане

Инвестиции

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ПРИОРИТЕТ 2 Подцел 4

Мярка1

1 мл. лв

 

 

 

 

 

 

1 мл. лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  В  “Индикативна финансова таблица “  ред  “Общо” се изменя както следва:

 

Общо

202.1 мл. лв

 

 

46.225

мл. лв

2.31

мл. лв

 

10.5 мл. лв

145.065 мл. лв

 

 

 

 

 

 

 

Мотиви: Във връзка чл.15, ал.4 от Наредба № 22 от 07.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 223 - Първоначално залесяване на неземеделски земи по „ Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., Заповед №03-РД/2644от 29.09.2012 г. на изпълнителния директор на
ДФ “Земеделие”.

 


РЕШЕНИЕ №163 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай 2012-2015 г.

Предвид изнесеното в Докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-315/14.11.2012 г., на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за защита на животните, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай 2012-2015 г.

Мотиви: На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за защита на животните и във връзка с постигането на поетапно намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината.


РЕШЕНИЕ №164 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно:Отмяна на Наредба за отглеждане и регистрация на кучета, приета с Решение № 104, взето с Протокол № 12 от 18. 07. 2008 г. и приемане на нова Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай

Предвид изложеното в Докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-325/16.11.2012 г. и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност, Общински съвет – гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Отменя Наредба за отглеждане и регистрация на кучета, приета с Решение № 104, взето с Протокол № 12 от 18. 07. 2008 г.

    2. Приема Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на кучета - домашни любимци и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Първомай.

Мотиви: Настоящото решение се взема с правни основания чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.40, ал.5 от Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и във връзка с Предписание №0003056/ 29.10.2012г. на д-р Георги Георгиев- гл. инспектор към ОДБХ-гр.Пловдив и фактически основания – необходимост от създаване на нов местен нормативен документ, в съответствие с Българското законодателство.


РЕШЕНИЕ №165 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

ОТНОСНО: Предложение за кандидатстване с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: ”Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-313/14.11.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.     Дава разрешение община Първомай да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството, по Оперативна программа «Регионално развитие 2007 – 2013 г.», Приоритетна ос 3: ”Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: «Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”.

2.      Поема ангажимента община Първомай, в качеството си на кандидат по проекта, да участва в тристранно споразумение с другите две общини – Садово и Братя Даскалови, в качеството им на партньори по проекта.

3.      Поема ангажимента община Първомай, в качеството си на кандидат по проекта, да осигури необходимите средства за съфинансиране, в размер до 1/3 съответстваща на часта поета от община Първомай, от общите 5 % допустими разходи по проекта.

4.      Общински съвет – Първомай декларира, че изпълнението на задължителните дейности по проекта /рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности/ ще продължи в период не по-малък от една година след приключване на дейностите по проекта.

5.      Възлага на Кмета на Община Първомай да изготви и подпише всички необходими документи по подготовката и реализирането на проекта на проекта.

 

МОТИВИ: Увеличаване на туристическия потенциал на  община Първомай: Превръщане на Общината в атрактивна туристическа дестинация; Създаване на нови туристически пакети; Популяризиране на природните, исторически и културни забележителности; Увеличаване на легловата база.


РЕШЕНИЕ №166 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с имотен № 330001 от землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-317/14.11.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2012 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:

- т.54. Поземлен имот № 330001, с площ 24,857 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, находящ се в местността “Адата ормана п.чил”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:

- Имот № 330001, с площ 24,857 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, пета и четвърта категории, находящ се в местността “Адата ормана п.чил”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 801553, залесена терит. на ДАГ-ДГС-Първомай-ДГФ; № 800131, пасище, мера на Община Първомай; № 330012, нива на Стефан Иванов Тончев; № 800134, предпазна дига на Община Първомай; № 800888, пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 610/30.07.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 99, том V от 01.08.2012г., дв.вх.№ 1494.

2. Определя пазарна цена в размер на 12 260,00 лева (дванадесет хиляди двеста и шестдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер 12 260,00 лева (дванадесет хиляди двеста и шестдесет лева).

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №167 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с имотен № 025144 от землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-316/14.11.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Р Е Ш И  :

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

- Имот № 025144, с площ 27,023 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, находящ се в местността “Костово”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 021006, полски път на Община Първомай; № 025080, нива на Община Първомай; № 025081, лозе на Марина Николова Камова;  № 025146, нива на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 548/07.03.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 71, том ІІ от 14.03.2012г., дв.вх.№ 406.

2. Определя пазарна цена в размер на 10 480,00 лева (десет хиляди четиристотин и осемдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 10 480,00 лева (десет хиляди четиристотин и осемдесет лева).

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответните кметства, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №168 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ II-общински, находящ се в кв.68 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-319/15.11.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

        1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2012 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нова точка 58, със следното съдържание:

- т.58. Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1100 кв.м. в едно с двуетажна полумасивна сграда /бивша мелница/ пл. № 631 със ЗП - 158 кв.м., съставляващ УПИ II – общински, находящ се в кв.68 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1100 кв.м. в едно с двуетажна полумасивна сграда /бивша мелница/ пл. № 631 със застроена площ от 158 кв.м., съставляващ УПИ II – общински, находящ се в кв.68 по регулационния план на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрен със заповед № РД-15-62/1988г., при граници на имота:  река, УПИ III-общински, улица и УПИ I-632. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 434/21.07.2011 год.

       3. Определя пазарна цена в размер на 10 600 лв. (десет хиляди и шестстотин лева) без ДДС, въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител .

      4. Определя начална тръжна цена в размер на 10 600 лв. (десет хиляди и шестстотин лева) без ДДС.

5. След осъществяване на продажбата на гореописания имот, 30% от средствата, придобити от него да се предоставят на кметство Брягово, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №169 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, както следва: имот № 018051 от землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-311/13.11.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, а именно:

- Имот № 018051, с площ 5,310 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста и пета категории, находящ се в местността “Малкия друм”, в землището на с.Виница, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 018003, полски път на Община Първомай; № 018082, нива на Янка Сотирова Стоянова; № 018002, напоител. канал на Община Първомай; № 018052, нива на Петър Тодоров Петров. За имота е съставен Акт за ЧОС № 552/16.03.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 95, том ІІ от 19.03.2012г., дв.вх.№ 441.

2. Определя пазарна цена в размер на 2 972,00 лева (две хиляди деветстотин седемдесет и два лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 972,00 лева (две хиляди деветстотин седемдесет и два лева).

ІІ. След осъществяване на продажбата на гореописаните имоти, 30% от средствата, придобити от нея да се предоставят на съответните кметства, за изпълнение на дейности от местно значение, определени от Общински съвет.

 Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ №170 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-320/15.11.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2012 година” към Раздел ІІІ, буква “Г. Продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда” от списъка под № 3 „Застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1400 кв.м., съставляващ УПИ ІІ – 75, предназначен за жилищно строителство от кв.7 по регулационния план на с.Поройна, общ.Първомай, обл.Пловдивска”, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 57 от 17.02.2012 год. на ОбС гр.Първомай.

            2. Да се продаде на Череша Найденова Камова, ЕГН ..............., следния общински недвижим имот – частна общинска собственост:

застроен урегулиран поземлен имот с площ от 1400 кв.м., съставляващ УПИ ІІ – 75, предназначен за жилищно строителство от кв.7 по регулационния план на с.Поройна, общ.Първомай, обл.Пловдивска, одобрен със Заповед № РД-15-245/1988г., при граници на имота: от две страни улици и УПИ ІІІ – 76 и земеделска земя. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 365/22.01.2002г., вписан в Службата по вписванията Първомай под № 54, том ІІ, дв.вх. № 553 на 07.06.2002г.

3. Одобрява пазарна оценка в размер на 5 600 лв. (пет хиляди и шестстотин лева) с вкл. ДДС, въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

4. Цената на описания по т.2 общински недвижим имот в размер на 5 600 лв. (пет хиляди и шестстотин лева) с вкл. ДДС се дължи от Череша Найденова Камова, ЕГН ..............., като всички данъци и такси по сделката, са за тяхна сметка.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да издаде заповед и сключи договор за продажба на описания в т.2 недвижим имот.

Мотиви: настоящето решение се приема във връзка с заявление Вх. № 94-Ч-1/17.08.2012г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ.


РЕШЕНИЕ №171 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ І - 444 от кв.35 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх№ 53-0-322/15.11.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2012 година” към Раздел ІІІ, буква “Д. Прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически или юридически лица, чрез продажба на частта на общината” от списъка под № 3 „Прекратяване на съсобственост между Община Първомай и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ І - 444 от кв.35 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, чрез продажба на общинските идеални части от същия на съсобственика.”, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 57 от 17.02.2012 год. на ОбС гр.Първомай.

2. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Ялдъз Мехмед Али, ЕГН ............... и Атие Шабан Али, ЕГН .................. от друга страна, в недвижим имот, представляващ парцел /УПИ/ І - 444 от кв.35 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, чрез продажба на общинските идеални части от същия на съсобствениците, а именно: 132/932 идеални части от дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 932 кв.м. предназначен за жилищно строителство, съставляващо УПИ І - 444 от кв.35 по регулационния план на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 59/1986г.,  при граници на парцела: север – улица, изток – УПИ ІІ – 442 и УПИ ХІХ - 443, юг – УПИ ХІХ - 443 и запад – улица. За имота е съставен Акт за ЧОС  № 616/10.10.2012г.

3. Одобрява пазарна оценка в размер на 858 лв. (осемстотин петдесет и осем лева) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

4. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на 858 лв. (осемстотин петдесет и осем лева) с вкл. ДДС, се дължи от Ялдъз Мехмед Али, ЕГН .............. и Атие Шабан Али, ЕГН ..............., като всички данъци и такси по сделката, са за тяхна сметка.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 

  Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадена молба вх. № 94-Я-17/03.10.2012 г. и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическите лица.


РЕШЕНИЕ №172 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ ХХІХ – 195, находящ се в кв.17 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, общ.Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-321/15.11.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2012 година” към Раздел ІІІ, буква “Д. Прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически или юридически лица, чрез продажба на частта на общината” от списъка под № 2 „Прекратяване на съсобственост между Община Първомай и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ ХХІХ - 195 от кв.17 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив, чрез продажба на общинските идеални части от същия на съсобственика.”, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 57 от 17.02.2012 год. на ОбС гр.Първомай.

2. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Банко Любенов Илиев с ЕГН .............. от друга страна, в недвижим имот, представляващ УПИ ХХІХ - 195 от кв.17 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, обл.Пловдив, чрез продажба на общинските идеални части от същия на съсобственика, а именно: 290/1160 идеални части от дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 490 кв.м. предназначен за жилищно строителство, съставляващо УПИ ХХІХ - 195 от кв.17 по регулационния план на кв.Дебър, гр.Първомай, одобрен със заповед № 626/1965г.,  при граници на парцела: север – земеделска земя, изток – улица, юг – УПИ ХХVІІІ-186 и запад – УПИ V-общ. и УПИ ІV-194. За имота е съставен Акт за ЧОС  № 612/20.09.2012г.

3. Одобрява пазарна оценка в размер на 5 278 лв. (пет хиляди двеста седемдесет и осем лева) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.

4. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на 5 278 лв. (пет хиляди двеста седемдесет и осем лева) с вкл. ДДС, се дължи от Банко Любенов Илиев с ЕГН ................, като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с подадено заявление вх. № 94-Б-9/17.08.2012 г и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическото лице.


РЕШЕНИЕ №173 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Даване на предварително съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура /ел.провод, водопровод, канал/ през общински имоти с №№ 000355, 000356, 000345 - полски пътища и 000397 - пасище - общинска собственост.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-332/16.11.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Дава на Бейсим Мюмюн Мюмюн предварително съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура /ел.провод, водопровод, канал/ през следните общински имоти, представляващи полски пътища, а именно: имот № 000355, 000356, 000345 и 000397 - представляващ пасище - находящи се в землището на с.Езерово, община Първомай.

Мотиви: Във връзка с промяна предназначението на земята за изграждане на обект: „Овчарник за 300-500 бр. овце” и в изпълнение на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ.


РЕШЕНИЕ №174 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Даване на предварително съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура /ел.провод, водопровод, канал/ през общински имоти с №№ 101051, 166014 - полски пътища и 000492 - прокар - общинска собственост.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-331/16.11.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.Дава на „Агри Блу” ЕООД предварително съгласие за преминаване на отклонения от общите мрежи на техническата инфраструктура /ел.провод, водопровод, канал/ през следните общински имоти, представляващи полски пътища, а именно: имот № 101051, 166014 и 000492 - прокар - находящи се в землището на с.Дълбок извор, община Първомай.

Мотиви: Във връзка с промяна предназначението на земята за изграждане на обект: „Биогаз инсталация” и в изпълнение на чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ.


РЕШЕНИЕ №175 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Кандидатстване на община Първомай по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” в община Първомай по Наредба № 22/07.07.2008 год. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

Предвид изложеното в проекторешение от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-328/16.11.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

І. Дава съгласие Община Първомай да кандидатства с проекто-предложение за предоставяне на безвъзмездна помощ за финансиране на проект по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” в община Първомай по Наредба № 22/07.07.2008 год. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

 

ІІ. Одобрява общинските недвижими имоти с обща площ от 541,852 дка, с които община Първомай ще кандидатства по описания в т.І  проект, а именно:

1.      землище Буково:

-         Имот № 068049, с площ от 64,759 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, местността „Илан дере/чил.кайряк”. За имота е съставен Акт за ЧОС № 620/11.10.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 36, том VІІ от 15.10.2012г., дв.вх.№ 1946;

-         Имот № 056134, с площ 56,907 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, местността „Равната келемя”. За имота е съставен Акт за ЧОС № 619/11.10.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 35, том VІІ от 15.10.2012г., дв.вх.№ 1945;

-         Имот № 048108 с площ от 111,487 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, местността „Равнища”. За имота е съставен Акт за ЧОС № 617/10.10.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 33, том VІІ от 15.10.2012г., дв.вх.№ 1943;

2.      землище Драгойново:

-         Имот № 084111 с площ от 170,713 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, местността „Апталово”. За имота е съставен Акт за ЧОС № 564/05.04.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 1, том 3 от 06.04.2012г., дв.вх.№ 630;

-         Имот № 076001 с площ от 90,685 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, местността „Келемите”. За имота е съставен Акт за ЧОС № 565/05.04.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 200, том 2 от 06.04.2012г., дв.вх.№ 629;

3.       землище Искра:

-         Имот № 000585 с площ от 47,301 дка, с начин на трайно ползване – пуст.необр.земя, местността „Къра”. За имота е съставен Акт за ЧОС № 618/11.10.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 34, том VІІ от 15.10.2012г., дв.вх.№ 1944.

 

Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.12 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, с оглед усвояване на безвъзмездна финансова помощ, с цел увеличаване на лесистостта в равнинните райони; намаляване на ерозията и предпазване на земята от маргинализация; подобряване на водния баланс в подкрепените територии.


РЕШЕНИЕ №176 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Одобряване на План - схема на отклонение от съществуваща оптична мрежа на Мобилтел ЕАД, на територията на гр.Първомай, кв.Дебър и изтегляне на нов оптичен кабел в нова подземна тръбна мрежа за осигуряване на оптична свързаност на трансмисионна точка базова станция „Калинов”, кв.Дебър, гр.Първомай с националната оптична мрежа на „Мобилтел” ЕАД.

Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-333/20.11.2012 г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Одобрява План - схема на отклонение от съществуваща оптична мрежа на Мобилтел ЕАД, на територията на гр.Първомай, кв.Дебър и изтегляне на нов оптичен кабел в нова подземна тръбна мрежа за осигуряване на оптична свързаност на трансмисионна точка базова станция „Калинов”, кв.Дебър, гр.Първомай с националната оптична мрежа на „Мобилтел” ЕАД.

Мотиви: Настоящето решение се приема на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка изграждане оптична кабелна свързаност на трансмисионна точка базова станция „Калинов”, кв.Дебър, гр.Първомай с националната оптична мрежа на „Мобилтел” ЕАД.


РЕШЕНИЕ №177 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Докладна записка относно опрощаване на държавно вземане на Кина Стаменова Иванова с ЕГН ................ от град Първомай, общ.Първомай, ул.Трети март” № 22.

Предвид изложеното в Докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-323/15.11.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Предлага на Президента на Република България да не опрости дълга на КИНА СТАМЕНОВА ИВАНОВА с ЕГН .............. от гр.Първомай, общ.Първомай, кв.Дебър, ул.”Трети март” № 22 към ДФ „Земеделие”, произтичащ от изпълнителен лист от 02.08.2010 г., с който е осъдена да заплати на фонда сумата от 5400 лв. - главница, 1372,76 лв. - лихва върху главницата от 30.07.2010 г. до окончателното изплащане на вземането, сумите от 135,45 - разноски за държавна такса и 343,18 лв. - юрисконсулско възнаграждение.

Мотиви: нарушение на клаузите на сключен договор № 16133213/17.03.2008 г. с ДФ „Земеделие” от страна на молителката Кина Иванова, задълженията и към община Първомай.


РЕШЕНИЕ №178 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет

Предвид изложеното в докладна записка от д-р К.Попова-председател на ПК „ЗСД” вх.№ 53-0-342/29.11.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр.Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

 

·        Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987 г., от гр.Първомай, в размер на 300 лв. /по 100 лв. за м.септември, м.октомври и м.ноември 2012 година/. Заявления вх.№53-А-28/04.09.2012 г., вх.№ 53-А-30/02.10.2012 г. и вх.№ 53-А -33/01.11.2012 г.

·        Величка Трендафилова Тенчева, родена през 1946 г., от с.Езерово, в размер на 200 лв. Заявление вх.№ 53-В-8/24.09.2012 г.

·        Георги Христев Степанов, роден през 1931 г., от с.Драгойново, в размер на 200 лв. Заявление вх.№ 53-Г-18/24.09.2012 г.

·        Олга Иванова Минева, родена през 1972 г., от гр.Първомай, в размер на 50 лв. Заявление вх.№ 53-О-1/12.09.2012 г.

·        Петкана Илиева Добрева, родена през 1968 г., от с.Бяла река, в размер на 300 лв. Заявление вх.№ 53-П-7/11.09.2012 г.

·        Румяна Петрова Тодорова, родена през 1967 г. от гр.Първомай, в размер на 50 лв. Заявление вх.№ 53-Р-6/12.09.2012 г.

 

На гражданите, подали останалите молби, към 28.11.2012 г., не се отпуска финансова помощ.

 

  2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение.                                                    


РЕШЕНИЕ №179 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

Относно: Прекратяване правомощията на управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Първомай” ЕООД гр.Първомай, избор на временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ-Първомай”ЕООД, гр.Първомай и назначаване на независим финансов одит на дейността на дружеството.

Предвид изложеното в докладна записка от група общински съветници вх.№ 53-0-344/30.11.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.62, ал.3 и чл.64, ал.1 от Закона за лечебните заведения, чл.17, т.9 във връзка с чл.16 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, както и клаузата на чл.14, ал.2, предложение второ и четвърто от Договор за управление № 305/25.06.2012 г., сключен между Община Първомай и д-р Иван Янчев Маджаров, Общински съвет град Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Освобождава д-р Иван Янчев Маджаров като управител на „Многопрофилна болница за активно лечение-Първомай” ЕООД и прекратява сключения с него Договор за възлагане управлението на дружеството № 305/25.06.2012 г.

2. Назначава д-р Димитър Савов Кертиков за временно изпълняващ длъжността управител на „Многопрофилна болница за активно лечение-Първомай” ЕООД  със срок до провеждането на конкурс и възлагането на управлението на дружеството по реда на Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

3. Упълномощава Кмета на община Първомай да подпише договор за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение-Първомай”ЕООД с назначения за временно изпълняващия длъжността управител на дружеството при условията на прекратения договор № 305/25.06.2012 г.

4. Възлага на Иван Илиев Зонков, в качеството му на одитор, да извърши независим финансов одит на дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение-Първомай” ЕООД.

 

Мотиви: Предвид изложеното в Докладната записка(необходимостта от предприемане на мерки за стабилизиране дейността на дружеството, запазване на неговия кадрови потенциал и подобряване на управлението му) и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.62, ал.3 и чл.64, ал.1 от Закона за лечебните заведения, чл.17, т.9 във връзка с чл.16 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, както и клаузата на чл.14, ал.2, предложение второ и четвърто от Договор за управление № 305/25.06.2012 г., сключен между Община Първомай и д-р Иван Янчев Маджаров.


РЕШЕНИЕ №180 взето на 30.11.2012г. по протокол №16

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане управлението на «МБАЛ – Първомай» ЕООД, гр.Първомай.
Предвид изложеното в докладна записка от група общински съветници вх.№ 53-0-345/30.11.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.44, ал.1 и 2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/ и чл.3 и чл.5, ал.1 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения  по ЗЛЗ, Общински съвет град Първомай .

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Обявява конкурс за възлагане управлението на «МБАЛ – Първомай» ЕООД. Конкурсът ще се проведе на три етапа:

·         Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

·        Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

·        Събеседване с кандидатите

 

 

2. Приема следните изисквания към кандидатите и условия за провеждане на конкурса:

2.1. Изисквания към кандидатите:

·        Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен «магистър» по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно - квалификационна степен «магистър» по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

·        Кандидатите да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист. Кандидатите, притежаващи образователно - квалификационна степен «магистър» по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.

·        Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2.2. Необходими документи за участие в конкурса: 

·        Заявление /молба/ за участие в конкурса /свободен текст/;

·        Автобиография;

·        Актуална снимка;

·        Актуално свидетелство за съдимост /оригинал/;

·        Документ за завършено образование /нотариално заверен/;

·        Други документи, удостоверяващи изискванията в т.2.1 /нотариално заверени/;

·        Копие от трудовата /служебна книжка – нотариално заверено/;

·        Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

 

Желаещите да участват в конкурса подават документите си на адрес: гр.Първомай, ул.”Братя Миладинови-Юг ” №50 от 8.00 до 17.00 часа в срок до 14.01.2013г..

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и името на търговското дружество. В този плик са поставени други два запечатани непрозрачни плика с надписи „Плик 1” и „Плик 2” и със съдържание, както следва:

Плик 1 – документи:

·        Заявление /молба/ за участие в конкурса /свободен текст/;

·        Автобиография;

·        Актуална снимка;

·        Актуално свидетелство за съдимост /оригинал/;

·        Нотариално заверено копие от диплома за висше образование по медицина, съответно дентална медицина или по икономика и управление;

·        Нотариално заверено копие от диплома за придобита основна специалност за кандидатите, притежаващи образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина и документ, удостоверяващ квалификация по здравен мениджмънт; или документ за призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването – за кандидатите с квалификационна степен „магистър” по икономика и управление.

·        Нотариално заверено копие от трудовата /служебна/ книжка и/или осигурителна книжка;

·        Други документи, удостоверяващи изискванията в т.2.1 /нотариално заверени/;

      Плик 2 – разработка:

                   Плик 2 трябва да съдържа писмена разработка на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.              

Темата, предмет на събеседването, е: „Мястото и ролята на лечебното заведение в здравната система на община Първомай, повишаване качеството на медицинското обслужване и приоритети за бъдещо развитие.”

Допълнителни въпроси по темата:

·        Характеристики, обуславящи мястото на лечебното заведение в системата на здравеопазването на община Първомай;

·        Системи за управление на качеството в дейността на лечебното заведение;

·        Система на управление на лечебното заведение – права и задължения и атестация.

    По време на провеждане на събеседването, комисията по провеждане на конкурса има право да задава и други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на лечебните заведения.

            Информация за състоянието на лечебното заведение относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала ще бъде на разположение на кандидатите в търговското дружество в срок до 12.01.2013г..

         Конкурсът ще се проведе на 15.01.2013г. от 10.00 часа в стая № 216 на Общинска администрация град Първомай.

 

3. За провеждане на конкурса се избира комисия в състав:

1. Представител на РЗИ – Пловдив /председател/

2. Светозар Славчев  - общински съветник  - юрист

3. Георги Начев - общински съветник - член

4. Маргарита Давчева - зам.председател ОбС - член

5. Тодор Бобев - общински съветник - член

4. Определя възнаграждение на членовете на комисията в размер на 100 /сто/ лева.

5. Утвърждава проект на договор за възлагане управлението на  «МБАЛ – Първомай» ЕООД съгласно Приложение № 1 към докладната.

 

Мотиви: Поради предсрочното прекратяване на Договор за управление № 305/25.06.2012г., сключен между Община Първомай и д-р Иван Янчев Маджаров, за възлагане управлението на «МБАЛ – Първомай» ЕООД и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.44, ал.1 и 2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения и чл.3 и чл.5, ал.1 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения  по ЗЛЗ.

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ – Приложение № 1

 

            Днес………………..на основание чл.43 от Наредбата за реда на управление на общинско имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие, Решение № ……на Общински съвет град Първомай по Протокол №………. и във връзка с чл.69, ал.2 от ЗЛЗ между:

            1.ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ със седалище и адрес на управление: гр.Първомай, обл.Пловдив, общ.Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг” № 50, Дан. № 1169681402, БУЛСТАТ 000471536 Ю, представлявана от Ангел Атанасов Папазов  - Кмет, наричана за краткост по-долу „ДОВЕРИТЕЛ” от една страна и

            2. ………………………………., ЕГН …………………, с постоянен адрес: гр……………., обл……………….., общ…………….., ул.”………………..” № ….., л.к. ……………., издадена на …………………….. год. от МВР-…………….., наричан за краткост по-долу „ДОВЕРЕНИК”.

            Страните се споразумяха за следното:

 

I.                   ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

            Чл.1.Доверителят възлага, а Довереникът приема да управлява и представлява търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай”, с адрес на управление на дейността гр.Първомай, ул.”Княз Борис I” № 51, в съответствие с действаща нормативна уредба и решенията на Общински съвет Първомай и в рамките на предоставените му пълномощия съгласно чл.141 от ТЗ и клаузите на настоящия договор.

 

I I. СРОК НА ДОГОВОРА

            Чл.2. Този договор се сключва за срок от три години,считано от…………………

година, и е валиден до провеждането на нов конкурс по реда на чл.63, ал.3 от ЗЛЗ.

 

I I I. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ

            Чл.3. Доверителят:

-         Взема необходимите решения в съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт на дружеството и настоящия договор;

-         Преобразува и прекратява дружеството;

-         Увеличава или намалява капитала на дружеството;

-         Взема решение за приватизирането;

-         Взема решение за кредитиране или даване обезпечение в полза на трети лица и учредяване на ипотека;

-         Приема годишната програма за дейността на дружеството в съответствие със стратегията за развитие и финансовото му състояние;

-         Приема годишния счетоводен отчет и баланс след заверка от определения експерт-счетоводител;

-         Назначава и освобождава експерт-счетоводител;

-         Контролира дейността на довереника и определя срокове, в рамките на които същият е длъжен да предприема мерки за отстраняване на констатирани недостатъци в работата;

-         Назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

-         Открива всички процедури по Закона за обществените поръчки, които дружеството следва да проведе, след изрично решение на общинския съвет, в което се определя и състава на комисиите, които да ги осъществи.

Чл.4.Доверителят има право:

-         Да изисква разработването и предоставянето на всякакъв вид информация и документация, свързана с дейността на дружеството;

-         Правомощията си по чл.3 и чл.4 от този договор доверителят осъществява с решение на ОбС;

-         Когато прецени за необходимо доверителят може да назначи и контрольор на дружеството след решение на ОбС;

-          

               IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА

            Чл.5. Довереникът:

-         Управлява лечебното заведение добросъвестно и в защита на интересите на едноличния собственик на капитала;

-         Представлява лечебното заведение пред съдебните, данъчните и другите държавни органи, пред банковите и финансови институции и пред други физически и юридически лица;

-         Сключва, изменя и прекратява трудовите договори и определя трудовите възнаграждения на персонала. Стимулира и налага дисциплинарни наказания, както и командирова служителите на дружеството, когато това е необходимо, като спазва действащата нормативна уредба;

-         Изготвя и представя на Доверителя план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;

-         Извършва структурни и организационни промени въз основа на решенията на ОбС - Първомай;

-         Изготвя и представя на Доверителя годишна програма за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за всяка финансова година.

-         Възлага на началниците на отделения, лаборатории и други структури в лечебното заведение изпълненията на финансовия и медицинския план за тези структури за определен период;

-         Свиква медицинския съвет към лечебното заведение;

-         Предоставя при поискване информация за медицинските дейности на лечебното заведение, разходваните ресурси за тяхната реализация и анализ за ефективността на лечебното заведение на Доверителя, на финансови органи и на Министерството на здравеопазването;

-         Обсъжда с представители на синдикатите в лечебното заведение въпросите, свързани с работното време, условията и охрана на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита при трудово-правните взаимоотношения;

-         Изпълнява колективния трудов договор;

-         Разработва план-програма за развитието и дейността на лечебното заведение в съответствие с правилата на добра медицинска практика и национално приетите стандарти за лечение;

-         Разработва ежегодно инвестиционен план на лечебното заведение, включващо финансирането на здравното заведение, нуждите от ремонт на апаратура, съобразени с изискванията за качество на лечебната дейност по Националния рамков договор;

-         Управлява финансите като анализира и планира финансовите средства и счетоводната отчетност.

-         След приключване на финансовата година заедно с баланса изготвя и представя на доверителя аналитичен доклад за цялостното състояние на лечебното заведение – сграден фонд, кадри и финансиране, както и информация за предлагане на конкретни мерки, осигуряващи реализация на план-програмата за всяка следваща година,  относно медицинското стационарно лечение на населението в община Първомай;

-         Представя на доверителя пълен комплект от документи за извършени
финансови ревизии в дружеството, както и констатации и препоръки
от извършени проверки от МЗ, РЗИ и РЗОК;   

-         Упражнява  контрол  при  образуване  на  работната  заплата  в
лечебното заведение съгласно действащото законодателство;

-         Задължително изпраща всяко тримесeчие след последното теглене на
парични средства  за разходи за  заплати  на  персонала  в
НАП
- гр. Пловдив и ОбА - гр. Първомай, копия от съответните платежни  документи  за внесените в установените срокове за отделните месеци на тримесечието задължителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване,  за  здравно  осигуряване,  както  и  данък  върху
трудовите възнаграждения по ЗДДФЛ;

-         Задължава се да докладва незабавно на Доверителя за настъпили
промени и обстоятелства,  който са от съществено значение за
програмата за развитие на лечебното заведение;

-         Осигурява условия за активно взаимодействие на лечебното заведение с Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални звена по въпросите на превенцията на изоставянето на деца и на насилието над деца;

-         Своевременно уведомява доверителя за всички необходими процедури по Закона за обществените поръчки, които следва да бъдат проведени от дружеството след решение на Общинския съвет.

  Чл.6. Довереникът не може да взема еднолично решение:

            -  За обектите на разпореждане или отстъпване право на ползване, когато се отнасят за повече от 5% от балансовата стойност на дълготрайните активи на дружеството към месец декември на предходната година;

             -  За обектите на разпореждане или отстъпване право на ползване на дълготрайни активи до 5% от балансовата им стойност към 31.12 на предходната година, както и за договорите за наем, без да е съгласувано с Кмета на Общината в писмена форма.

             -     За участие на дружеството в други дружества, както и за сключване на договори за съвместна дейност;

             -     За изменение капитала на дружеството;

             -     За провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки.

             -    За оттегляне или признаване на искове, за отказ от искове, за намаляване на искови претенции, както и за сключване на спогодби;

             -   За сключване на договори за кредитиране, гарантиране и обезпечаване в полза на трети лица, както и за сключване на безвъзмездни сделки;

             -    За сключване на договори за ипотека и залог върху активи на дружеството.

 Чл. 7.  Довереникът ползва средства за представителни нужди в размер до 3 000 лв. /три хиляди лева/ годишно.

 Чл.8.  Довереникът ползва 30 (тридесет) работни дни за една календарна година като отпуск, по график, утвърден от доверителя, като за времето на отпуска определя със заповед лицето, което го замества и в минимум 10-дневен срок преди това уведомява писмено доверителя.

            -  За времето на ползване на платен годишен отпуск на довереника се изплаща  възнаграждение,  изчислено  от  изплатеното  му  средно дневно възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването   на   отпуската,   през   което   той  е  изпълнявал задълженията си най-малко 10 работни дни.

Чл.9.  Довереникът няма право да:

                 -  Огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато е в сила настоящият договор, както и за срок от три години след прекратяването му;

            -  Да извършва лично или чрез подставени лица конкурентна дейност спрямо дружеството в срок до три години след прекратяване на този договор.

     

 

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

            Чл.10.Доверителят определя на Довереника месечно възнаграждение в размер на 320% /триста и двадесет на сто/ от отчетната средна месечна брутна работна заплата в дружеството, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец. Възнаграждението е за сметка на дружеството.

Чл.11.Възнаграждението по предходния член се поставя под
пряка зависимост от показателя "нарастване на средствата за
работна заплата".

Чл.12.Довереникът се осигурява за всички осигурителни случаи върху начисленото му възнаграждение по този договор за сметка на дружеството, като времето, за което е осигурен се зачита за трудов стаж.

Чл.13. В случаите на временна нетрудоспособност поради болест на Довереника, на същия се изплаща парично обезщетение, изчислено от възнаграждението, върху което е направена осигурителна вноска за календарния месец, предхождащ настъпването на нетрудоспособността му.

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

            Чл.14. /1/.Договорът се прекратява:

            -     с изтичане на срока, предвиден в него:

-         с избиране по съответния ред на нов управителен орган на дружеството;

                 /2/. Договорът може да бъде прекратен предсрочно в следните случаи:

-         по взаимно съгласие на страните;

-         по искане на управителя, изразено писмено пред Доверителя, с предизвестие не по-малко от един месец;

-          поради фактическа невъзможност на Довереника да изпълнява задълженията си, продължила повече от 90 дни;

-         при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение на лицето за изпълнение на съответните функции;

-         в случай на обявяване на несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице;

-         в случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице;

-         при преобразуване или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество, както и при промяна на собственика на капитала на дружеството;

-         при пенсиониране на лицето;

                  /3/. Преди изтичане на срока договорът може да бъде прекратен без предизвестие от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината в следните случаи:

            -   при неизпълнение на решения на Общинския съвет, в качеството му на  едноличен собственик на капитала на дружеството;

-         при нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по настоящия договор, от което са последвали или могат да последват неблагоприятни резултати за дружеството или при нарушение на Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие;

-         при извършване на действия от страна на Довереника извън предоставените им правомощия, довели до влошаване на финансовите резултати на дружеството, от които са произтекли щети за дружеството;

-         при неизпълнение на икономическите показатели, определени съгласно Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие или при неизпълнение на годишната програма;

-         при извършване на други закононарушения, установени с влязла в сила присъда;

-         при представяне на Общинския съвет и Кмета на Общината невярна информация за състоянието на дружеството, както и при съставяне или утвърждаване на документи с невярно съдържание;

-         при настъпване на трайно влошаване на финансовите резултати в дружеството, произтекли от действия или бездействия на лицето

-         с мотивирано решение на ОбС;

Чл.15. При прекратяване на договора при обстоятелствата по чл.14, ал.3, Доверителят не дължи неустойки на Довереника.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.16.Страните могат да променят условията на настоящия договор при последващи промени на нормативната уредба или при съществени изменения на икономическите условия чрез допълнителни писмени споразумения към настоящия договор.

          Чл.17.Довереникът може да се командирова в страната по реда на Наредбата за командировките в страната. Отчетът на командировките се одобрява от контрольора на дружеството, а когато няма контрольор от – Кмета на Общината.

           Чл.18.За одобряване на командировките по предходния текст, Довереникът е длъжен в 7-дневен срок след изтичане на всяко тримесечие да представи писмен отчет за целесъобразността и резултатите от извършената работа – предмет на всяка една командировка и писмена декларация от гл.счетоводител на дружеството за извършена проверка относно законосъобразността за разходваните средства за командировки на управителя. Към декларацията не се прилагат първични документи.

            Чл.19.При необходимост от командировка в чужбина, Доверителят командирова Довереника за нея.

            Чл.20.Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него въпроси се решават в съответствие с действащото законодателство.

            Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.


РЕШЕНИЕ №181 взето на 21.12.2012 г. по протокол №17

ОТНОСНО: Промени в състава на Постоянните комисии при Общински съвет град Първомай.
Предвид изложеното в проекторешение от Д.Петков вх.№ 53-0-378/15.12.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.1, чл.33, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.23, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрация и Решение № 265 от 12.12.2012 г. на ОИК-Първомай,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Извършва промяна в състава на ПК „Финанси, бюджет и стопански дейности” и ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм”.
На мястото на Николай Георгиев Митков избира общинския съветник Делян Иванов Караславов.


РЕШЕНИЕ №182 взето на 21.12.2012 г. по протокол №17

ОТНОСНО: Приемане План за работата на Общински съвет град Първомай за първото полугодие на 2013 година.
Предвид изложеното в проекторешение от Д.Петков-председател ОбС вх.№ 53-0-370/11.12.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема план за дейността си за първо полугодие на 2013 година разпределен по месеци както следва:
м. Януари
1. Отчет за дейността на Общински съвет гр.Първомай за второто полугодие на 2012 година.
Вносител: Д. Петков–председател ОбС
2. Информация за състоянието на трудовата заетост и безработица в община Първомай.
Вносител: А.Папазов-кмет
3. Демографска характеристика на община Първомай и тенденции за нейното развитие.
Вносител: А.Папазов-кмет
м. Февруари
1. Приемане на решение за общата численост и структура на дейност Общинска администрация в община Първомай и численост на дейностите при община Първомай.
Вносител: А. Папазов – кмет
2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за второто полугодие на 2012 година.
Вносител: А. Папазов – кмет
3. Приемане на уточнения годишен план на бюджет 2012 година. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета  за 2012 година. Приемане на отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2012 година. Приемане на уточнения годишен план и отчета на инвестиционна програма и текущи ремонти за 2012 година.
Вносител: А.Папазов – кмет
4. Отчет за състоянието на спортните клубове и туристическа дейност в община Първомай.
Вносител: А.Папазов-кмет
5. Приемане на общински приватизационен план за 2013 година на Община Първомай.
Вносител: А.Папазов – кмет
6. Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2013 година.
Вносител: А.Папазов - кмет
7. Приемане на Бюджет на Община Първомай за 2013 година. Приемане на инвестиционна програма на Община Първомай за 2013 година. Приемане на извънбюджетните сметки и фондове на Община Първомай за 2013 година.
Вносител: А.Папазов – кмет
м. Март
1. Информация за организацията и контрола по спазване на Наредбата за чистотата и обществения ред.
Вносител: Н.Митков – зам. кмет                
м. Април
1. Отчет за изпълнението на Общинска програма за закрила на детето за 2012 година.
Вносител: Ю.Димитров – зам. кмет
2. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 година.
Вносител: Ю.Димитров - зам.кмет
м. Май
1. Отчет за дейността на МКБППМН.
Вносител: Н.Митков – зам. кмет
2. Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговските дружества с общинско имущество.
Вносител: Н.Митков – зам. кмет
м. Юни
1. Приемане План за работата на Общински съвет – Първомай през второто полугодие на 2013 година.
Вносител: Д. Петков–председател ОбС
2. Отчет за приходите от приватизация и продажби по ЗОС на общински имоти през 2012 г.
Вносител: Н.Митков – зам. кмет


РЕШЕНИЕ №183 взето на 21.12.2012 г. по протокол №17

ОТНОСНО: Определяне на възнаграждение на зам.председателя на Общински съвет град Първомай.

Предвид изложеното в проекторешение от Д.Петков-председател на ОбС вх.№ 53-0-357/11.12.2012 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.13, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите постоянни комисии и взаимодействието му с администрацията,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

Определя месечно възнаграждение на зам.председателя на Общински съвет град Първомай в размер на 50 % от възнаграждението на Председателя на Общински съвет за 8 часов работен ден.


РЕШЕНИЕ № 184 взето на 21.12.2012 г. по протокол №17

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с имотен № 132012 от землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-358/11.12.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:
- Имот № 132012, с площ 114,098 дка, с начин на трайно ползване – използвана ливада, четвърта категория, находящ се в местността “Чилтика”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 132004, използв. ливада на Тоско Тенев Карпузов; № 800544, напоител. канал на Община Първомай; № 133013, полски път на Община Първомай;  № 134011, полски път на Община Първомай; № 800799, път ІV клас на ДПФ-МЗГ; № 132010, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 730/09.11.2004г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 69, том VІ от 15.09.2006г., дв.вх.№ 1696.
2. Определя пазарна цена в размер на 71 140 лева (седемдесет и една хиляди сто и четиридесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 
3. Определя начална тръжна цена в размер на 71 140 лева (седемдесет и една хиляди сто и четиридесет лева).
Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 185 взето на 21.12.2012 г. по протокол №17
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с имотен № 843005 от землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-359/11.12.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2012 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:
- т.56. Поземлен имот № 843005, с площ 3,926 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, находящ се в местността “Бялата пръст”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:
- Имот № 843005, с площ 3,926 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, находящ се в местността “Бялата пръст”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 843003, нива на Нури Мехмед Хаджиюсеин; № 800110, полски път на Община Първомай; № 843002, нива на Нури Мехмед Хаджиюсеин; № 800613, предпазна дига на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 549/08.03.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 72, том ІІ от 14.03.2012г., дв.вх.№ 407.
2. Определя пазарна цена в размер на 2 185,00 лева (две хиляди сто осемдесет и пет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 
3. Определя начална тръжна цена в размер на 2 185,00 лева (две хиляди сто осемдесет и пет лева).
Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 186 взето на 21.12.2012 г. по протокол №17
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с имотен № 843007 от землището на гр. Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх. № 53-0-360/11.12.2012 г.и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2012 година” към Раздел ІІІ, т.Б. „Имоти, които Община Първомай има намерение да продаде” с нови точки, а именно:
- т.55. Поземлен имот № 843007, с площ 2,472 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, находящ се в местността “Бялата пръст”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
ІІ. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:
- Имот № 843007, с площ 2,472 дка, с начин на трайно ползване – нива, шеста категория, находящ се в местността “Бялата пръст”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 843001, нива на насл. на Мильо Димитров Честименов; № 800110, полски път на Община Първомай; № 800613, предпазна дига на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 550/09.03.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 73, том ІІ от 14.03.2012г., дв.вх.№ 408.
2. Определя пазарна цена в размер на 1 376,00 лева (хиляда триста седемдесет и шест лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 
3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 376,00 лева (хиляда триста седемдесет и шест лева).
Мотиви: настоящето решение се приема на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.6, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 187 взето на 21.12.2012 г. по протокол №17
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с имотен № 816043 от землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-361/11.12.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:
- Имот № 816043, с площ 2,437 дка, с начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Бозалъка сая кория”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 816041, нива на Георги Тодоров Иванов; № 800040, полски път на Община Първомай; № 816068, нива на Костадин Тодоров Костадинов; № № 800040, полски път на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 561/21.03.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 134, том ІІ от 26.03.2012г., дв.вх.№ 511.
2. Определя пазарна цена в размер на 1 462,00 лева (хиляда четиристотин шестдесет и два лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 462,00 лева (хиляда четиристотин шестдесет и два лева).
Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 188 взето на 21.12.2012 г. по протокол №17

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с имотен № 814001 от землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.
Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-362/11.12.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:
- Имот № 814001, с площ 6,920 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета и четвърта категории, находящ се в местността “Бозалъка сая кория”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 814002, нива на Димитър Тенев Гошев; № 800026, полски път на Община Първомай; № 800301, насип на Държавен поземлен фонд-МЗХ; № 393003, пасище, мера на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 557/19.03.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 114, том ІІ от 21.03.2012г., дв.вх.№ 472.
2. Определя пазарна цена в размер на 3 855,00 лева (три хиляди осемстотин петдесет  и пет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 
3. Определя начална тръжна цена в размер на 3 855,00 лева (три хиляди осемстотин петдесет  и пет лева).
Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 189 взето на 21.12.2012 г. по протокол №17

ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с имотен № 812021 от землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-363/11.12.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, а именно:
- Имот № 812021, с площ 2,553 дка, с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, находящ се в местността “Мерия под саякория”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, при граници и съседи: № 812040, нива на Кина Янкова Китова; № 812005, нива на “Уинслоу агро фонд”ЕАД; № 812011, нива на Ангел Вълков Ковачев;  № 812029, нива на Ангел Динков Карпузов; № 800016, предпазна дига на Община Първомай. За имота е съставен Акт за ЧОС № 551/09.03.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 74, том ІІ от 14.03.2012г., дв.вх.№ 409.
2. Определя пазарна цена в размер на 1 460,00 лева (хиляда четиристотин и шестдесет лева), въз основа на пазарна оценка, изготвена от независим оценител. 
3. Определя начална тръжна цена в размер на 1 460,00 лева (хиляда четиристотин и шестдесет лева).
Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.46, ал.1 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ и с оглед изпълнение бюджета на община Първомай.


РЕШЕНИЕ № 190 взето на 21.12.2012 г. по протокол №17

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ І - 800 от кв.70 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-366/11.12.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.6, чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2012 година” към Раздел ІІІ, буква “Д. Прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически или юридически лица, чрез продажба на частта на общината” от списъка под № 5 „Прекратяване на съсобственост между Община Първомай и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ І - 800 от кв.70 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, чрез продажба на общинските идеални части от същия на съсобственика.”, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 57 от 17.02.2012 год. на ОбС гр.Първомай.

2. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и наследниците на Георги Петров Гешев, ЕГН ................ от друга страна, в недвижим имот, представляващ парцел /УПИ/ І - 800 от кв.70 по регулационния план на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, чрез продажба на общинските идеални части от същия на насл. на съсобственика, а именно: 90/1410 идеални части от дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 1410 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващо УПИ І - 800 от кв.70 по плана на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 374 от 1971 г.,  при граници на парцела: улица, УПИ ІІ – 801 и от две страни земеделска земя. За имота е съставен Акт за ЧОС  № 624/03.12.2012г.
3. Одобрява пазарна оценка в размер на на 441, 00 лв. (четиристотин четиридесет и един лева) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.
4. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на на 441, 00 лв. (четиристотин четиридесет и един лева) с вкл. ДДС се дължи от наследниците на Георги Петров Гешев, ЕГН ................, като всички данъци и такси по сделката, са за тяхна сметка.
5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Мотиви: настоящето решение се приема във връзка с подадена молба вх. № 94-П-24/06.11.2012 г. и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическото лице, възникнала по силата на плана за регулация и застрояване на с.Дълбок извор, общ.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 191 взето на 21.12.2012 г. по протокол №17

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ І - 454 от кв.42а по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай.
Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-365/11.12.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.6, чл.55, ал.1, т.3 и чл.58, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – гр. Първомай
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1. Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Първомай през 2012 година” към Раздел ІІІ, буква “Д. Прекратяване на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически или юридически лица, чрез продажба на частта на общината” от списъка под № 4 „Прекратяване на съсобственост между Община Първомай и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ І - 454 от кв.42а по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, чрез продажба на общинските идеални части от същия на съсобственика.”, като настоящето решение е неразделна част от Решение № 57 от 17.02.2012 год. на ОбС гр.Първомай.

2. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между община Първомай от една страна и Райчо Димитров Марков, ЕГН .................. от друга страна, в недвижим имот, представляващ парцел /УПИ/ І - 454 от кв.42а по регулационния план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, чрез продажба на общинските идеални части от същия на съсобственика, а именно: 280/946 идеални части от дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 946 кв.м., предназначен за жилищно строителство, съставляващо УПИ І - 454 от кв.42а по плана на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със заповед № 308 от 1971 г. и изменен със заповед № РД-15-678/20.09.2012г.,  при граници на парцела: от три страни улици и УПИ ІІ – 455. За имота е съставен Акт за ЧОС  № 623/30.11.2012г.
3. Одобрява пазарна оценка в размер на на 1 680 (хиляда шестстотин и осемдесет лева) с вкл. ДДС за описания по т.1 общински имот, изготвена от лицензиран оценител.
4. Цената на описания по т.1 общински имот в размер на на 1 680 (хиляда шестстотин и осемдесет лева) с вкл. ДДС, се дължи от Райчо Димитров Марков, ЕГН ................., като всички данъци и такси по сделката, са за негова сметка.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да извърши последващите действия по изпълнение на решението.
Мотиви: настоящето решение се приема във връзка с подадена молба вх. № 94-Р-27/05.11.2012 г. и с оглед прекратяване на съсобственост в недвижим имот между общината и физическото лице, възникнала по силата на плана за регулация и застрояване на с.Искра, общ.Първомай.


РЕШЕНИЕ № 192 взето на 21.12.2012 г. по протокол №17

ОТНОСНО: придобиването на част от имот – частна собственост, предвиден за пешеходна алея между о.т. № 43 – 4 от квартал 8 по плана на с.Воден, общ.Първомай, по реда на чл.21, ал.4 и 5 от ЗОС във връзка с чл.199, ал.1 от ЗУТ.

Предвид изложеното в Предложение от А.Папазов-кмет вх.№ 53-0-364/11.12.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9, чл.21, ал.4 и ал.5, чл.34, ал 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.199, ал.1 от Закона за устройство на територията, чл.6, чл.8, ал.2 и чл.58, ал.1 от НРПУРОИ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Допълва „Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Първомай през 2012 година” към Раздел „VІ. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти.” с нова т.5. „278 кв.м., представляваща североизточна част на УПИ ХХІV – столова, целият с площ от 1875 кв.м., находящ се в кв.8 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай.”
2. Одобрява пазарна оценка на реално определена част с площ от 278 кв.м., представляваща североизточна част на УПИ ХХІV – столова, целият с площ от 1875 кв.м., находящ се в кв.8 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай одобрен със заповед 730/1965г. и изменен със заповед № РД-15-543/04.07.2012г., за която е отредена пешеходна алея, между о.т. № 43 – 4, в размер на 1761,94 лв. /хиляда седемстотин шестдесет и един лева деветдесет и четири стотинки/ с вкл. ДДС, изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти, която без ДДС е в размер на 1468,28 лв. /хиляда четиристотин шестдесет и осем лв. и двадесет и осем стотинки/.
3. Дава съгласие за придобиване в собственост на недвижим имот, чрез изкупуване от Община Първомай на реално обособената част от недвижим имот, собственост на Фикрет Акиф Шакир с ЕГН ................, а именно:
- реално определена част с площ от 278 кв.м., представляваща североизточна част на УПИ ХХІV – столова, целият с площ от 1875 кв.м., находящ се в кв.8 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай одобрен със заповед № 730/1965г. и изменен със заповед № РД-15-543/04.07.2012г., за която е отредена пешеходна алея, между о.т. № 43 – 4, при граници на частта: от две страни улици, УПИ ХХІV – столова, УПИ ХХІІІ-65 и УПИ ХІХ-66, съгласно приложената скица.

4. На основание чл.82, ал.1, във връзка с чл.12, ал.1 от ЗДДС, цената на описаната по т.3 реално определена част от парцела в размер на 1468,28 лв. /хиляда четиристотин шестдесет и осем лева, двадесет и осем стотинки/ да се заплати от Община Първомай на Фикрет Акиф Шакир с ЕГН ................, като последващите процедури за реализирането на пешеходната алея между о.т. № 43 – 4, да бъдат за сметка на Община Първомай, в качеството й на купувач.

5. Възлага на кмета на Община Първомай да сключи договор за покупко-продажба, като всички дължими за сделката данъци и такси са за сметка на Община Първомай.
     Мотиви: Настоящото предложение се прави във връзка със запазване на съществуващ водопровод Ф500 от канализационната мрежа на с.Воден, който попада по цялата си дължина  в североизточна на УПИ ХХІV – столова, находящ се в кв.8 по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, собственост на Фикрет Акиф Шакир и преотреждането му за пешеходна алея между о.т. № 43 – 4.


РЕШЕНИЕ № 193 взето на 21.12.2012 г. по протокол №17
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот - публична общинска собственост, находящ се в землището с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив 
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-369/11.12.2012 г. и на основание чл.21 ал.1 т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
І. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Пасище, мера” в „Друга изоставена нива” за земеделски нужди на следния общински имот:
- Имот № 000359, с площ от 6,051 дка, с начин на трайно ползване – пасище, мера, местността „Пейово дере”, землището на с.Езерово, общ.Първомай, обл.Пловдив. За имота е съставен Акт за ПОС № 130/13.11.2012г., вписан в Службата по вписвания Първомай под № 6, том VІІІ от 14.11.2012г., дв.вх.№ 2197.
Мотиви: настоящето решение се приема на  основание чл.21 ал.1 т.23 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, чл.25, ал.9 от Закона за обствеността и ползването на земеделските земи,  във връзка с чл.45и от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и с оглед уедряване на масивите за земеделско производство.


РЕШЕНИЕ № 194 взето на 21.12.2012 г. по протокол №17
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за одитна дейност през 2013 година на „Звено за вътрешен одит” при община Първомай.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-367/11.12.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Приема предложения Годишен план за дейността на „Звеното за вътрешен одит”, при община Първомай за 2013 година, приложен към настоящата докладна записка.


РЕШЕНИЕ № 195 взето на 21.12.2012 г. по протокол №17
ОТНОСНО: Приемане на „План за действие на община Първомай в изпълнение на областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2012 – 2014 г.)”

Предвид изложеното в докладна записка от Ю.Димитров-зам.кмет вх.№ 53-0-368/11.12.2012 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Общински съвет гр.Първомай приема „План за действие на община Първомай в изпълнение на областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2012 – 2014 г.)”.
МОТИВИ:Общинския план за действие се приема с цел подпомагане на областното планиране и като част от Областната стратегия за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., приета от Народното събрание с Решение от 01.03.2012 г.


РЕШЕНИЕ № 196 взето на 21.12.2012 г. по протокол №17
ОТНОСНО:Отпускане на финансова помощ на гражданите от общинския бюджет.
Предвид изложеното в проекторешение от д-р Катя Попова-председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности” вх.№ 53-0-385/21.12.2012 г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:

1.  Отпуска еднократна финансова помощ на :

    Александър Асенов Ангелов, роден през 1961 г., от гр.Първомай, в размер на 170 лв. Заявление вх. № 53-А-36/04.12.2012 г.

    .Атанас Георгиев Илчев, роден през 1987 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх. № 53-А-35/04.12.2012 г.

    • Желязко Йорданов Йорданов, роден през 1963 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх. № 53-Ж-4/19.12.2012 г.

    Иван Асенов Димитров, роден през 1954 г., от с.Крушево, в размер на 200 лв. Заявление вх. № 53-И-7/07.12.2012 г.

    Нонка Донкова Стоянова, родена през 2003 г., от с.Брягово, в размер на 100 лв. Заявление вх. № 53-Н-6/03.12.2012 г.

    Петра Кирева Петрова, родена през 1932 г., от гр.Първомай, в размер на 100 лв. Заявление вх. № 53-П-8/18.12.2012 г.

На гражданите, подали останалите молби, към 20.12.2012 г., не се отпуска финансова помощ.
2. Упълномощава кмета на общината да разпореди изпълнението на взетото от Общински съвет решение. 


РЕШЕНИЕ № 197 взето на 21.12.2012 г. по протокол №17
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Първомай в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/00368 от 23.10.2009г., по мярка 321 за проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Бяла река, община Първомай”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Предвид изложеното в докладна записка от А.Папазов-кмет на общината вх.№ 53-0-383/19.12.2012 г. и на основание : чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 115 от Постановление № 367 на Министерски съвет от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България и договор за отпускане на финансова помощ №  16/321/00368 от  23.10.2009 г.  по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Бяла река, община Първомай”, сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
1.  Упълномощава кмета на общината, г-н Ангел Атанасов Папазов, да  подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна  агенция в размер  на 342 883,42 лв. ( триста четиридесет и две хиляди осемстотин осемдесет и три лв 42 стот) за обезпечаване на 110 % от плащането за финасиране на разходи за ДДС към авансовото плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 16/321/00368 от 23.10.2009 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Бяла река” сключен между Община Първомай и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Първомай да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор № 16/321/00368 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Мотиви: необходимост от решение на общинския съвет във връзка с финансиране разходите за ДДС към авансовото плащане по реализация на проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Бяла река, община Първомай” по договор № 16/321/00368, финансиран по мярка 321 от ПРСР.


РЕШЕНИЕ № 198 взето на 21.12.2012 г. по протокол №17
ОТНОСНО: Присъединяване на Община Първомай към Декларация за достъпа до спорт в рамките на Международната година на ООН за спорт и физическо възпитание.
Предвид изложеното в докладна записка от И.Ганчев-председател на ПК „Младежта, трудовата заетост, спорт и туризъм” вх.№ 53-0-384/20.12.2012 г. и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ПЪРВОМАЙ РЕШИ:
Община Първомай се присъединява към Декларация за достъпа до спорт в рамките на Международната година на ООН за спорт и физическо възпитание чрез приемане  на Декларация за достъп до спорт в Община Първомай /Приложение № 1/.
Мотиви: С цел разширяване на достъпа на хората с увреждания до спорт, както и за осигуряване на подкрепа на атлетите с интелектуални затруднения и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.10 от ЗМСМА.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за
ДОСТЪПА ДО СПОРТ
В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
Следвайки духа и принципите на Хартата на Международния олимпийски комитет, основавайки се на Европейската харта „Спорт за всички”, подкрепяйки мисията на „Спешъл Олимпикс” за социално включване на гражданите с интелектуални затруднения чрез разширяване достъпа до спорт и в изпълнение на чл.30, ал.5 на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания Ние, общинските съветници, декларираме нашите намерения:

 • за осигуряване на достъп на целогодишна спортна, тренировъчна и състезателна дейност в различни Олимпийски спортове за всяко дете и възрастен с интелектуални затруднения, като организираме ежегодно в нашата община поне едно спортно състезание за атлети с интелектуални затруднения

 • за предоставяне устойчиви възможности за развитие на тяхната физическа култура, за да могат да проявяват смелост, да изпитват радост и споделят дарби, умения и приятелства със своите семейства и обществеността

 • за развитие на обществени нагласи и грижа към личността и социална реализация на гражданите с интелектуални затруднения, особено на младите хора.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233