Търгове

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА № 8

pdfНа основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  и в изпълнение на  Решение № 83/25.04.2024г., Решение № 84/25.04.2024г.,  Решение № 85/25.04.2024г. и Решение № 86/25.04.2024г на ОбС-Първомай, ОбА – Първомай, обявява че на 29.05.2024г. в заседателна зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 7

pdfНа основание чл. 16 и чл. 87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 64/28.03.2023 г. по протокол № 7 на ОбС - Първомай, ОбА гр. Първомай, обявява че на 16.05.2024 г. в заседателна зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 6

pdfНа основание чл. 46 и чл. 87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 67/28.03.2024 г. и Решение № 68/28.03.2024 г., на ОбС - Първомай, ОбА – Първомай, обявява че на 14.05.2024 г. в заседателна зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 5

pdfНа основание чл. 16 и чл. 87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 65/28.03.2024 г. по Протокол № 7 на ОбС - Първомай, Общинска администрация гр. Първомай, обявява че на 10.05.2024 г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат процедури за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни обекти, чрез предоставянето им под наем.

ОБЯВА № 4

pdfНа основание чл. 20, чл. 30, ал. 2 и чл. 87 от НРПУРОИ, ОбА гр. Първомай, обявява че на 17.04.2024 г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 3

pdfНа основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  и в изпълнение на Решение № 482/29.06.2023г. на ОбС - Първомай, ОбА – Първомай обявява, че на 28.02.2024г. в заседателна зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 2

pdfНа основание чл.16, чл.20, чл.30 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 20/21.12.2023г., по протокол № 3  на ОбС - Първомай, ОбА гр.Първомай, обявява че на  30.01.2024г. в пленарна зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 1

pdfНа основание чл. 46 и чл. 87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 516/26.09.2023 г., Решение № 517/26.09.2023 г., Решение № 23/21.12.2023 г. и Решение № 24/21.12.2023 г. на ОбС - Първомай, ОбА – Първомай обявява, че на 23.01.2024 г. в пленарна зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 18

pdfНа основание чл. 20, чл. 30, ал. 2 и ал. 5 и чл. 87 от НРПУРОИ, ОбА гр. Първомай, обявява че на 09.01.2024 г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, предназначени за отглеждане на едногодишни полски култури и/или устройване на постоянен пчелин, както следва:

ОБЯВА № 17

pdfНа основание чл. 20, чл. 30, ал. 2 и ал. 5 и чл. 87 от НРПУРОИ, ОбА гр. Първомай, обявява, че на 16.11.2023 г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 16

pdfНа основание чл. 20, чл. 30, ал. 2 и ал. 5 и чл. 87 от НРПУРОИ, ОбА гр. Първомай, обявява, че на 23.10.2023 г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 15

pdfНа основание чл. 46 и чл. 87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 506/31.08.2023 г., Решение № 507/31.08.2023 г., Решение № 508/31.08.2023 г. на ОбС-Първомай, ОбА – Първомай обявява, че на 19.10.2023 г. в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 13

pdfНа основание чл. 46 и чл. 87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 480/29.06.2023 г., Решение № 481/29.06.2023 г., Решение № 482/29.06.2023 г., Решение № 483/29.06.2023 г. и Решение № 484/29.06.2023 г. на ОбС - Първомай, ОбА - Първомай обявява, че на 19.09.2023 г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 12

pdfНа основание чл.16, чл.20, чл.30 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 478/29.06.2023г., Решение № 479/29.06.2023г. по протокол № 47  на ОбС - Първомай, ОбА гр.Първомай, обявява, че на 10.08.2023г. в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – общинска собственост, както следва:

ОБЯВА № 11

pdfНа основание чл. 13, ал. 3 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Първомай и във връзка с провеждане на традиционен  „Есенен панаир” за 2023г., Общинска администрация гр. Първомай, обявява че на 07.08.2023г. от 10.30 часа в пленарна зала на 1-ви етаж в сградата на Община Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за временно разполагане на преместваеми обекти - Атракционни съоръжения

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233