Проекти

Размер на шрифта: A A A

logo programi proekti

pdfОбщина Първомай, в качеството си на Бенефициент съгласно ДБФП № BG16RFOP001-3.002-0020-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ , изпълнява проект „Подобряване на материално-техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство „В. Левски“  – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“.

pdfОбщина Първомай е партньор на Агенция за социално подпомагане по проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. Съгласно Анекс № BG03-ПС01-0004 от 26.04.2017 г. към Споразумение за партньорство № BG03-ПС01-25 от 11.12.2015 г. между Общината и АСП по проект „Приеми ме 2015”, в община Първомай има създадено изнесено работно място за един социален работник от Областния екип по приемна грижа – Пловдив

pdfЗапочна вторият етап от проект „Приеми ме 2015”

pdfЧетиринадесет са утвърдените приемни семейства по проект „Приеми ме 2015” в Община Първомай

pr pgh 

pdfОбщина Първомай стартира изпълнението на проект „ПРИЕМИ МЕ 2015"

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233