Проекти

Размер на шрифта: A A A

pdfСПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОТПАДНАЛИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”

pdfСПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОТПАДНАЛИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД  В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”

pdfОбщина Първомай е бенефициент по проект „Патронажна грижа + в община Първомай“, Договор № BG05M9OP001-6.002-0002, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”. Общата стойност на проекта е 322 704,48 лева.

pdfСПИСЪК НА ОТПАДНАЛИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

pdfСПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“

  На 28 Юли 2020 г. община Първомай сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.004-0016-C01 с ДФ „Земеделие“ за финансиране изпълнението на проект „Реконструкция и ремонт на Обединено детско заведени „Осми март“ и филиал кв. Любеново“. Договорът е на стойност 582 723,72 лв без вкл. ДДС. Проектът се изпълнява в рамките на ПРСР за периода 2014-2020 г. по мярка 7“Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Срокът за изпълнение на одобрените дейности е до 36 месеца, не по-късно от 28 Юли 2023 г.

  Съгласно одобрения бюджет по договора се предвижда изпълнение на СМР на двете сгради на детските градини, в т.ч.:

 - за ОДЗ „8-ми март“ гр. Първомай: подмяна покривното покритие на скатните покриви и направа на нав скатен покрив над административното тяло, топлата връзка и котелното помещение; направа на нови детски площадки за 7 групи; озеленяване и залесяване на дворното пространство;

 - за филиал кв. Любеново: прилагане на мерки за енергийна ефективност, основен ремонт и преустройство на електро- и ВиК-инсталациите, направа на нова отоплителна инсталация, както и изграждане на 1 брой детска площадка с озеленяване и залесяване, а така също и основен ремонт на оградата.

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ - НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА - АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

pdfОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ - по Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ BG05FMOP001-5.001

docПриложение 2 / Заявление-декларация COVID 19

docПриложение 20 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация

pdfОбщина Първомай изпълни дейностите по проект, Договор № РД 04-129/25.08.2020 г. и Анекс № 1/16.11.2020 г. към него по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.

pdfОбщина Първомай изпълнява проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Първомай” по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.”,  Договор № ФС01-1115/01.09.2020 г., финансиран от Агенция за социално подпомагане.

pdfС Допълнително споразумение № 1 от 18.06.2020 г. към  Договор № ФС01-0459/23.04.2020 г. сключен между Община Първомай като бенефициент и Агенцията за социално подпомагане е удължен срокът на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Първомай” по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.”.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233