Проекти

Размер на шрифта: A A A

Община Първомай изпълнява проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Първомай” по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.”,  Договор № ФС01-0459/23.04.2020 г., финансиран от Агенция за социално подпомагане. Програмата допълва националните мерки за овладяване на извънредната ситуация в страната и подкрепа на уязвими граждани.

Проектът е на стойност 16 269,00 лева и цели приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Услугата ползват 170 потребителя от Община Първомай.

Дейностите се изпълняват в периода от 04.05.2020 г. до 19.06.2020 г., в рамките на 33 работни дни.

Целевите групи по проекта са:

   Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

   Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;

   Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не  могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

pdfДо края на годината ще се приемат заявки за ползване на социалната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай – компонент 3“ в община Първомай. С тази краткосрочна мярка Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” подкрепя общините в борбата с COVID – 19.

pdfОбщина Първомай приключи успешно проект: „Добри практики за осигуряване на заетост”, финансиран по Договор за БФП  №BG05M9OP001-4.003-0010-CO1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“, процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“.

pdfОбщина Първомай продължава да изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонет 2”, Договор BG05M9OP001-2.040-0007-C01, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”. Към средата на месец април 2020 година 84 потребителя получават здравно-социални услуги в дома си.

pdfПродължава изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай”, Договор BG05M9OP001-2.040-0007-C01, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  Компонент 2”.

pdfСтартираха строително – монтажните работи по проект „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV1217/I-8, Поповица – Бяла река/ - Първомай, кв. Дебър–Брягово-Искра- /PDV3219/, в участъка от път Републикански път I-8 (Поповица-Бяла река) до с. Брягово“

pdfВъв връзка с изпълнението на проект „Подновяване и модернизиране на кухненското обзавеждане и оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай”, Договор РД04-32/29.05.2019 г., на 10.09.2019 г., между Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

pdfОбщина Първомай продължава изпълнението на проект „Подновяване и модернизиране на кухненското обзавеждане и оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай”, Договор РД04-32/29.05.2019 г., финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. Проектът стартира на 01.07.2019 г., а периодът на реализацията му е четири месеца.

pdfОбщина Първомай e бенефициент по проект „Подновяване и модернизиране на кухненското обзавеждане и оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай”, Договор РД04-32/29.05.2019 г., финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

Изпълнение на проект „Добри практики за осигуряване на заетост” – Договор за БФП  № BG05M9OP001-4.003-0010-C01 по ОПРЧР 2014-2020 г.

РЕШЕНИЯ НА МЕСТНО РАВНИЩЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪВЕЖДАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ, РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020, СЪФИНАСИРАНА ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕСФ.

pdfВъпросник по проект № BG05M9OP001-4.003-0010 „Добри практики за осигуряване на заетост”

pdfМоят план за личностно и/или професионално развитие по иновативна практика

pdfМоят план за професионално развитие

Съгласно чл. 5, ал. 4 от Договор № РД-13-178/30.04.2019 г.,  т. III, т. 1. от Техническа спецификация за ОП 2, отнасяща се за ПЪРВИ СЕМИНАР, от 24 до 26 юни 2019 г. в град Поморие бе проведен изнесен семинар на тема "Добри практики и подходи за социалното включване и социално-икономическата интеграция на безработни лица".

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233