Бюджет и финанси

Размер на шрифта: A A A

Бюджет на община Първомай за 2020 година


pdfИнформация за плащания по Себра за 2020г.


Годишен отчет на бюджет на община Първомай за 2020 година / Публикувано на 07.02.2022г. /

pdfСборен баланс на Община Първомай към 31.12.2020 г.

pdfОбяснителна записка към годишен финансов отчет за 2020 г.

pdfДоклад за финансово-икономическото състояние към 31.12.2020 г.

pdfОтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

pdfОтчет за приходите и разходите към 31.12.2020 г.

pdfОдитен доклад на Сметна палата - ГФО 2020 г.


pdfГодишен финансов отчет на сдружение за СВРС в община Първомай за 2020г. / Публикувано на 25.06.2021г. /


rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020г. / Публикувано на 15.01.2021г. /

zipМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2020г. / Публикувано на 14.12.2020г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2020г. / Публикувано на 16.11.2020г. /


rarТримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020г. / Публикувано на 06.11.2020г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020г. / Публикувано на 15.10.2020г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2020г. / Публикувано на 18.09.2020г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2020г. / Публикувано на 26.08.2020г. /


pdfПротокол от публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Първомай за 2019 г., проведено на 18.08.2020 г. от 14.00 ч в Пленарна зала на общината / Публикувано на 20.08.2020г. /


pdfПокана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г.

pdfПриложение 1 – Държавни приходи – Отчет към 31.12.2019г.

pdfПриложение 2 – Държавни разходи – Отчет към 31.12.2019г.

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2019 г. – Отчет към 31.12.2019г. / Публикувано на 07.08.2020г. /


rarТримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020г. / Публикувано на 04.08.2020г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020г. / Публикувано на 17.07.2020г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2020г. / Публикувано на 18.06.2020г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2020г. / Публикувано на 15.05.2020г. /


rarТримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020г. / Публикувано на 04.05.2020г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020г. / Публикувано на 14.04.2020г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 29.02.2020г. / Публикувано на 17.03.2020г. /

rarМесечен отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2020г. / Публикувано на 13.02.2020г. /


pdfРешение № 21 от 30.01.2020 година на Общински съвет Първомай за приемане на бюджета на община Първомай за 2020 година / Публикувано на 04.02.2020г. /

pdfПриложение 1 – Приходи

pdfПриложение 2 – Разходи

pdfПриложение 3 – Инвестиционна програма и текущи ремонти 2020 година

pdfПриложение 4 – Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2020 година по параграф 40-00

pdfПриложение 5 – Численост и разходи за работни заплати на персонала в делегирани държавни и местни дейности за 2020 година

pdfПриложение 6 – Културен календар на община Първомай за 2020 година

pdfПриложение 7 – Субсидии за организации с нестопанска цел за 2020 година

pdfПриложение 8 – Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи

pdfПриложение 9 – Поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски

pdfПриложение 10 – Годишен разчет за сметките за средства от ЕС по Оперативни програми

pdfПриложение 11 – Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности

pdfПриложение 12 – Разпоредители с бюджет от по-ниска степен за 2020 година

pdfПриложение 13 – План – график за разплащане на просрочени задължения към 31.12.2019 година


Проект на бюджет на община Първомай за 2020 година

pdfПротокол от публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Първомай за 2020 година, проведено на 22.01.2020 година от 14:00 часа в Пленарна зала в сградата на Община Първомай /Публикувано на 24.01.2020 г./

pdfПокана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2020 г. на Община Първомай /Публикувано на 14.01.2020 г./

pdfПриложение 1 –  Приходи

pdfПриложение 2 –  Разходи

pdfПриложение 3 –  Инвестиционна програма и текущи ремонти 2020 година

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233