pdfПлан за действие на Община Първомай в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023г.


pdfПравилник за пропускателния режим в Община Първомай


pdfВътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги в Община Първомай


pdfВътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Първомай


pdfГодишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2020 година на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014 - 2020 г., актуализиран за периода 2017 – 2020 г. /Одобрен с Решение № 154, прието на 25.03.2021г. по Протокол № 18 на Общинския съвет на община Първомай


pdfГодишен доклад за обобщената информация от системата за обратна връзка с потребителите на административни услуги – 2020 г.


ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 28.10.2020 г.

pdfРЕШЕНИЕ № ПВ-21-ЕО/2020 год. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на: ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 02.10.2020 г.

pdfПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г. - /Приет с Решение № 101 от 30.09.2020г. по Протокол № 12 на ОбС гр. Първомай/


pdfВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


pdfПОЛИТИКА ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

pdfРегистър на инцидентите по сигурността


pdfПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


pdfГодишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2019 година на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014 - 2020 г., актуализиран за периода 2017 – 2020 г. /Одобр. с Решение № 37, прието на 31.03.2020г. по Протокол № 6 на ОбС гр. Първомай


pdfПлан за работа при есенно-зимни условия на община Първомай сезон 2019-2020г.


pdfГодишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014 – 2020 г. през 2018 година /Одобр. с Решение № 394, прието на 28.03.2019г. по Протокол № 44 на ОбС гр. Първомай.


pdfУСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЪРВОМАЙ

pdfЗаповед № РД-15-316/28.05.2020 г. за утвърждаване на Устройствен правилник за организацията и дейността на общинска администрация на Община Първомай


pdfПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


pdfПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


pdfЕтичен  кодекс за поведението на служителите от Общинска администрация Първомай


pdfЗаповед: На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация


docxАнкетно проучване на общественото мнение във връзка с разработване на Общинска програма за опазване на околната среда на община Първомай за периода 2018-2020 г.


pdfРазработване на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2018-2020г.


Онлайн каталог - АКТУАЛИЗИРАН ОПР НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2020г. >>


pdfАктуализиран Общински план за развитие  на Община Първомай за периода 2017-2020г.


pdfГодишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014 – 2020 г.през 2017 година /Одобр. с Решение № 312, прието на 29.03.2018г. по Протокол № 32 на ОбС гр. Първомай.


pdfМеждинен доклад за изпълнение на Общински план за развитие на Община Първомай за периода 2014-2020г.


pdfГодишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014 – 2020 г.през 2016 година /Одобрен с Решение № 185, прието на 30.03.2017г. по Протокол № 20 на ОбС гр. Първомай


Проект: „Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските политики в община Първомай“, Договор № 13-13-16/08.11.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07


Анализ на икономическото и социално развитие и SWOT анализ на община Първомай.
pdfЧаст 1  pdfЧаст 2


pdfЦели и приоритети за развитие на община Първомай за периода 2014-2020 г.


pdfИзследване на стратегически документи и практики за прилагане на стратегии и политики в община Първомай.


pdfСИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА.


pdfИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА - ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г.


pdfПРАВИЛНИК ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014–2020 г.


pdfОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020 г.


pdfСТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИНДУСТРИЯ И ЗАНАЯТИТЕ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.


pdfСТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИНДУСТРИЯ И ЗАНАЯТИТЕ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.


pdfСТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕНЗИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020г.