pdfГодишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014 – 2020 г. през 2018 година /Одобр. с Решение № 394, прието на 28.03.2019г. по Протокол № 44 на ОбС гр. Първомай.


pdfУСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЪРВОМАЙ


pdfПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


pdfПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


pdfЗаповед: На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  чл.181 от Кодекса на труда


pdfЕтичен  кодекс за поведението на служителите от Общинска администрация Първомай


pdfЗаповед: На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация


docxАнкетно проучване на общественото мнение във връзка с разработване на Общинска програма за опазване на околната среда на община Първомай за периода 2018-2020 г.


pdfРазработване на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2018-2020г.


Онлайн каталог - АКТУАЛИЗИРАН ОПР НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2020г. >>


pdfАктуализиран Общински план за развитие  на Община Първомай за периода 2017-2020г.


pdfГодишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014 – 2020 г.през 2017 година /Одобр. с Решение № 312, прието на 29.03.2018г. по Протокол № 32 на ОбС гр. Първомай.


pdfМеждинен доклад за изпълнение на Общински план за развитие на Община Първомай за периода 2014-2020г.


pdfГодишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Първомай 2014 – 2020 г.през 2016 година /Одобрен с Решение № 185, прието на 30.03.2017г. по Протокол № 20 на ОбС гр. Първомай


Проект: „Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските политики в община Първомай“, Договор № 13-13-16/08.11.2013г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07


Анализ на икономическото и социално развитие и SWOT анализ на община Първомай.
pdfЧаст 1  pdfЧаст 2


pdfЦели и приоритети за развитие на община Първомай за периода 2014-2020 г.


pdfИзследване на стратегически документи и практики за прилагане на стратегии и политики в община Първомай.


pdfСИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА.


pdfИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА - ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г.


pdfПРАВИЛНИК ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014–2020 г.


pdfОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020 г.


pdfСТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИНДУСТРИЯ И ЗАНАЯТИТЕ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.


pdfСТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИНДУСТРИЯ И ЗАНАЯТИТЕ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.


pdfСТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТЕНЗИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020г.