pdfМеханизъм лична помощ на територията на община Първомай


ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 21.02.2024 г.

pdfОбщина Първомай е  доставчик на специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“, предоставяна  в изпълнение на Закона за социалните услуги. Със заповед № РД01 2510/31.12.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е разкрита социалната услуга „Асистентска подкрепа”


ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 11.10.2023 г.

pdfПОКАНА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

pdfАНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

xlsxПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ


pdfПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

pdfАНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

pdfПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СУ И ИЗСУ, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

xlsxПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СУ


pdfЦентър за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция гр. Първомай


pdfЦентър за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ И АСИСТЕНТИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА" /дата на публикуване – 10.02.2021 г./


pdfГодишен план за развитие на социалните услуги в община Първомай за 2021г.


pdfОбщинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Първомай (2016 – 2020)


pdfГодишен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Първомай за 2020 г.


pdfГодишен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Първомай за 2019 г.


pdfГодишен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Първомай за 2018 г.


pdfГодишен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги в община Първомай за 2017 г.


pdfДомашен социален патронаж (ДСП) – община Първомай


pdfДом за пълнолетни лица с физически увреждания (ДПЛФУ) в с. Езерово


pdfЦентър за обществена подкрепа (ЦОП) в гр. Първомай


pdfЦентър за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца без увреждания в гр. Първомай


pdfДетска млечна кухня (ДМК) – община Първомай


pdfУчилищно и детско здравеопазване


pdfЗдравен медиатор


pdfМладежки медиатор


pdfПенсионерски клубове


pdfKлубове на инвалида