Пасища

Размер на шрифта: A A A

ПРОТОКОЛИ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37И, АЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ МЕЖДУ ПРАВОИМАЩИТЕ ЛИЦА, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДО 10.03.2018г.


с.Воден >> / с.Искра >> / с.Караджалово >> / с.Поройна >> / с.Православен >> / с.Татарево >>


ВАЖНО!!! До 10 март 2018 (вкл.) се подават заявления за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Първомай, за срок 6 (шест) стопански години, считано от стопанската 2018/2019 година!

На заседание, проведено на 28.02.2018 г., Общински съвет – гр.Първомай, със свое Решение № 290/28.02.2018г. по Протокол № 31, определи пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Първомай за общо и индивидуално ползване.

Приетото Решение е във връзка със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), касаещ процедурите за предоставяне на пасища, мери и ливади. Съгласно Закона, пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цени, определени по пазарен механизъм.

Лицата подават заявление за предоставяне на пасища, мери и ливади по образец до кмета на общината, в която е регистриран животновъдния им обект. Заявленията се подават в срок до 10 март и към тях се прилагат следните документи:

Лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните, до кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдният им обект, в срок до 10 март. Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;
  2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
  3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;
  4. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд "Земеделие", към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и хранитеи горите.

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.

"Пасищни селскостопански животни", съгласно § 2в, ал.2 от ДР на ЗСПЗЗ, са едрите и дребните преживни селскостопански животни и конете.

„Животновъден обект”, съгласно § 2в, ал.3 от ДР на ЗСПЗЗ, е обект, регистриран по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, в който постоянно се отглеждат пасищни селскостопански животни.

„Животинска единица”, съгласно § 2з от ДР на ЗСПЗЗ, е условна единица за приравняване на броя на различните видове и категории животни, както следва:

  1. един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равнява на една животинска единица;
  2. говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0,6 от животинска единица;
  3. една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица.

Комисия, назначена от Кмета на общината разпределя пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, като с оглед задоволяване нуждите на местните животновъди, същите ще се разпределят на правоимащите в землището, където е регистриран животновъдния им обект. Договорите, сключени въз основа на гореспоменатото разпределение ще бъдат за 6 /шест/ стопански години.

Решение № 290 / 28.02.2018 г. на ОбС гр.Първомай за определяне на общинските пасища, мери и ливади в землищата на Община Първомай за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018/2019 година / Отвори >>

Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Първомай за стопанската 2018/2019 година / Отвори >>

Списъци на общинските пасища, мери и ливади по определените землища на Община Първомай за индивидуално ползване:


с.Воден >> / с.Добри дол >> / с.Караджалово >> / с.Татарево >> / с.Искра >> / с.Поройна >> / с.Православен >>

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни приходи - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни приходи: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233