Образование

Размер на шрифта: A A A

Образователната мрежа се състои от 12 общински учебни заведения и 7 общински детски заведения. Специализираната медицинска помощ се осъществява от индивидуални специализирани кабинети, Медицински център и Многопрофилирана болница за активно лечение.

pdfСписък на училища, детски градини и обслужващи звена


pdfЗаповед № РД-15-38/22.01.2024г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 23 от Система за прием на ученици в първи клас с начален етап на територията на град Първомай, утвърдена с моя заповед № РД-15-225/07.04.2023 година

pdfГрафик на дейностите за осъществяване прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на територията на град Първомай за учебната 2024/2025 година


pdfЗаповед № РД-15-225/07.04.2023г. Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на територията на град Първомай. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал, 1 и чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

pdfПриложение № 1 – Заявление за прием I-ви клас

pdfПриложение № 2 – Заявление за записване

pdfПриложение № 3 – График на дейностите за осъществяване прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на територията на град Първомай за учебната 2023/2024 година

pdfПриложение № 4 – Справка за районите на учебните заведения на територията на гр. Първомай за прием на ученици от I до V клас


pdfЗаповед № РД-15-50 / 23.01.2023г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 23 от Система за прием на ученици в първи клас с начален етап на територията на град Първомай, утвърдена с моя заповед № РД-15-14 / 09.01.2020 г.

pdfГрафик на дейностите за осъществяване прием на ученици в първи клас в общински училища с начален етап на територията на град Първомай за учебната 2023/2024 г.


pdfЗаповед № РД-15- 402 /24.06.2022 г. На основание чл.44, ал.1, т.1, във връзка с ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, както и във връзка със създаване на организация за непрекъсваемост на процеса по посещение на децата в ДГ „Осми март“, гр. Първомай, с адрес: „Спартак“ № 11а, във връзка с доклад с изх. № 92/21.06.2022 г. относно ремонтни дейности в ДГ „Осми март” в периода 04.07.2022 г. - 22.08.2022 г.

pdfПриложение № 1 към Заповед № РД-15- 402 /24.06.2022 г.


pdfЗаповед № РД-15-44/27.01.2021г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 23 от Системата за прием на ученици в първи клас с начален етап на територията на град Първомай, утвърдена с моя заповед № РД-15-114/09.01.2020г. година

pdfГрафик на дейностите за осъществяване прием на ученици в първи клас в    общински училища с начален етап на територията на град Първомай за учебната 2021/2022 година


pdfЗаповед № РД-15-14/09.01.2020г. Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на територията на град Първомай. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал, 1 и чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

pdfПриложение № 1 – Заявление за прием I-ви клас
pdfПриложение № 2 – Заявление за записване
pdfПриложение № 3 – График на дейностите за осъществяване прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на територията на град Първомай за учебната 2020/2021 година
pdfПриложение № 4 – Справка за районите на учебните заведения на територията на гр. Първомай за прием на ученици от I до V клас


pdfДържавен план - прием за гимназиите на територията на общината

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233