Образование

Размер на шрифта: A A A

Образователната мрежа се състои от 14 общински учебни заведения и 7 общински детски заведения. Специализираната медицинска помощ се осъществява от индивидуални специализирани кабинети, Медицински център и Многопрофилирана болница за активно лечение.

pdfСписък на училища, детски градини и обслужващи звена


pdfЗаповед № РД-15-180 / 31.03.2017г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 и чл, 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование и писмо с изх. № РД-16-3-295/22.11.2016 г. на РУО – Пловдив

pdfПриложение № 1 – Заявление за прием I-ви клас
pdfПриложение № 2 – Заявление за записване
pdfПриложение № 3 – График на дейностите за осъществяване прием на ученици в първи клас на общинските училища с начален етап на територията на град Първомай за учебната 2019/2020 година
pdfПриложение № 4 – Справка за районите на учебните заведения на територията на гр. Първомай за прием на ученици от I до V клас


pdfДържавен план - прием за гимназиите на територията на общината

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни приходи - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни приходи: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233