Избори

Размер на шрифта: A A A

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26.05.2019г.


pdfПротокол за извършена проверка на 21.06.2019г. от комисия, назначена със Заповед № РД-15-362 от 17.06.2019г. на Кмета на община Първомай, на основание чл. 405а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2016г., в сила от 26.05.2016г.) от ИК във връзка с чл. 396 от ИК за извършване на проверка на всички адресни регистрации, извършени в последните 12 месеца преди провеждането на избори за общински съветници и кметове през октомври 2019г. по реда на чл. 996 от Закона за гражданската регистрация в състав:

 / Публикувано на 24.06.2019г./


ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ: Разяснителна кампания - Видеоклипове


pdfХРОНОГРАМА за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., приета с Решение № 6-ЕП от 25 март 2019 г. на ЦИК, поправена с Решение № 13-ЕП от 27 март 2019 г. на ЦИК


pdfРайонна прокуратура - гр. Първомай съобщава, че в изпълнение на Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждане на избори и референдуми


pdfСписък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.


З А П О В Е Д  №  РД-15-244 / 03.05.2019 г.

pdfНа основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с цел осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане в изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени с Указ № 53 от 19.03.2019 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019г.) на 26 май 2019 г.


З А П О В Е Д  №  РД-15-243 / 03.05.2019 г.

pdfНа основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, Решение № 173-ЕП / 17.04.2019г., чл. 10, чл. 206, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от ИК, относно гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени с Указ № 53 от 19.03.2019 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019г.) на 26 май 2019 г.


З А П О В Е Д  №  РД-15-242 / 03.05.2019 г.

pdfНа основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1 и чл. 215 от Изборния кодекс и във връзка с Методически указания на Централна избирателна комисия


З А П О В Е Д  №  РД-15-231 / 22.04.2019 г.

pdfНа основание чл.44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18, ал.1 от Изборния кодекс и предвид необходимостта от създаване на ред и условия за осигуряване нормалното протичане на дейностите по провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България 2019 г. на 26.05.2019 г.ОПРЕДЕЛЯМ:


pdfИзбирателен списък - част I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)


ПОКАНА

pdfОтносно: Провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии /СИК/ при произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България 2019г., насрочени на 26.05.2019г.


З А П О В Е Д   РД-15-184 / 28.03.2019 г.

pdfНа основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 41, ал. 3 от ИК, предвид предстоящото произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Р България на 26.05.2019г.


З А П О В Е Д   РД-15-185 / 28.03.2019 г.

pdfНа основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 2 от ИК, Указ № 53 на Президента на републиката, обнародван в ДВ бр. 24 от 22.03.2019 г. за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Р България на 26.05.2019г.

pdfСписък с обхват на избирателните секции в община Първомай

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233