pdfПротокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в подбор на външни членове на одитен комитет в община Първомай, оповестен на сайта на община Първомай с Обява от 20.09.2023г., на основание Заповед № 15-513/08.09.2023г. на Кмета на община Първомай / Дата на публикуване 13.11.2023г. / 


pdfОбява: На основание чл.18,ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, чл.5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и в изпълнение на Заповед № РД-15-513/ 08.09.2023г. / Дата на публикуване 20.09.2023 г. /

Приложение № 1 към чл. 6 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в публичния сектор – docxИтегли >>


pdfПротокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в подбор на външни членове на одитен комитет в община Първомай, оповестен на сайта на община Първомай с Обява от 14.09.2020г., на основание Заповед № 15-536/09.09.2020г. на Кмета на община Първомай / Дата на публикуване 07.10.2020г. /


pdfОБЯВЛЕНИЕ: Община Първомай на основание чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор във връзка с чл.4, ал.1 и чл.5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № РД-15-536 /09.09.2020 г. на Кмета на Общината, ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР на двама външни членове на одитния комитет за мандат 2020-2023 г. в Община Първомай при следните условия: / Дата на публикуване 14.09.2020г. /

docxПриложение № 1 / ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет

docxПриложение № 2 / ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор


pdfЗаповед № РД -15-536 от 09.09.2020г. На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор във връзка с чл.З от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор. / Дата на публикуване 14.09.2020г. /


pdfСтатут на звено за вътрешен одит в община ПървомайpdfВътрешни правила на звено за вътрешен одит в община Първомай