pdfСписък на спортни обекти собственост на Община Първомай


pdfРегистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината


pdfРегистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект


pdfРегистър на местните поделения по вероизповедание


pdfРегистър на домашни кучета


pdfРегистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество в Общинска администрация град Първомай


pdfРегистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Общинска администрация град Първомай


Регистър на военните паметници на територията на община Първомай/ Анкетни карти на военните паметници в България / >>


pdfРегистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси,стъкло, хартия и картон


pdfРегистър на върнатите на ново обсъждане решения на Общинския съвет на община Първомай, мандат 2023 – 2027 г.


pdfРегистър на върнатите на ново обсъждане решения на Общинския съвет на община Първомай, мандат 2019 – 2023 г.


pdfРегистър на върнатите за ново обсъждане решения на  Общинския съвет на община Първомай, мандат 2015 – 2019 г.


pdfРегистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация 2013 - 2023


pdfРегистър на проекти финансирани от фондовете на ЕС и други програми


pdfПубличен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение


pdfРегистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП


pdfРегистър разрешения за строеж


pdfРегистър удостоверения за въвеждане в експлоатация Община Първомай


pdfРегистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им


pdfРегистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания


pdfРегистър на обществените поръчки


pdfРегистър на социални институти и услуги


pdfРегистър на културните институти


pdfРегистър на спортните клубове


pdfРегистър на пчелини и пчелни семейства


pdfРегистър на лекарските практики


pdfРегистър на язовирите


pdfРегистър на даренията


pdfРегистър на рекламни елементи


pdfРегистър на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения


pdfРегистър за ненормирано работно време на търговските обекти


pdfРегистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост


pdfРегистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници


pdfРегистър на търговските дружества с общинско участие в община Първомай


pdfРегистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва община Първомай


pdfПубличен регистър на предложенията за провеждане на местен референдум в община Първомай


pdfДържавен план-прием за гимназиите на територията на община Първомай


pdfСписък на училища, детски градини и обслужващи звена