Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА БАЛАСТРА В ЧАСТ ОТ УЧАСТЪЦИТЕ НА КОНЦЕСИОННА ПЛОЩ“ „ДРЯНКА” в землището на с. Поройна и кв. Дебър на гр. Първомай, с възложител: „АГРОСТРОЙ” ООД

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. № 61 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с разделянето на УПИ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация / за УПИ VІІІ-358 в кв. 45 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на уличната регулация

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХVІІ-460, обсл. дейности в кв. 39 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповед № РД-346/21.04.2022 г. на МОСВ за ползване на листостъблена маса от блатно кокиче през 2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ НА ПОКРИВА ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ“ с възложител „УЗУНОВ И СИНОВЕ” ООД.

pdfПриложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ ІІ-376, 378 в кв. 37 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с ликвидиране на съсобствеността и изменение на дворищната регулация

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ Х-86 в кв. 11 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с преотреждането му като УПИ Х-86, за производство на ел. енергия

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. № 31 по плана на с. Крушево, община Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на дворищната регулация

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. № 66 по плана на с. Караджалово, община Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на дворищната регулация

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 58 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с отпадане на зеленината за част ПИ № 885

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ І-227 и УПИ V-226 в кв. 16 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. № 64 по плана на с. Градина, община Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено ПУП-ПР /План регулация/ – ПЗ /План застрояване/ за поземлен имот с идентификатор идентификатор 07675.63.51 с площ от 1 273 кв.м., земеделска земя, от ЧЕТВЪРТА категория, неполивна, в местност: „Реални граници - 18Ж АЛ“ по КККР на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай съобщава на заинтересованите лица и общественост, че на територията на гр. Първомай, кв. Дебър до стадиона в границите на базата на ловното стопанство на 11 юни 2022 г. ще се проведе национална сбирка на Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233