Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПЗ за УПИ ХІV-общ. обсл. и стопански дейности в кв. 37 по плана на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение на основания чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35,ал. 1, т. 1 от Закона за управления на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1459 от 28.08.2019 г. и заявление № УО-1459-2 от 17.09.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение на основания чл. 73, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за управления на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1468 от 30.08.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 8 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ ІІ-166, УПИ І-167 и УПИ VІІІ-166 в кв. 9 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ ХVІ-322, УПИ ІІ-322,323 и УПИ ХV-323, УПИ ІV-321, УПИ І-315 в кв. 31 по плана на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗадание за определяне обхвата и съдържанието на доклад за екологична оценка на предварителен проект на общ  устройствен план на Община Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Първомай на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – Парцеларен план  за обект: „Път ІІІ-667 „Плодовитово-Асеновград” от км 6+470 до км 7+100 – изграждане на нов мост над р.Марица и пътна варианта”. Парцеларния план засяга поземлени имоти, находящи се в землището на гр.Първомай и с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

pdfПарцеларен план в землището на с.Градина – Горски територии

pdfПарцеларен план в землището на с.Градина – Поземлен фонд

pdfПарцеларен план в землището на гр.Първомай – Горски територии

pdfПарцеларен план в землището на гр.Първомай – Поземлен фонд


РЕГИСТРИ НА ЗАСЯГАЩИТЕ СЕ ИМОТИ С ТРАЙНО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ

xlsРегистър с трайно засегната площ в землище с. Градина - Горски територии

xlsРегистър с трайно засегната площ в землище с. Градина - Селскостопански територии

xlsРегистър с трайно засегната площ от корекция на канал в землище с. Градина - Селскостопански територии

xlsРегистър с трайно засегната площ в землище гр. Първомай - Горски територии

xlsРегистър с трайно засегната площ в землище гр. Първомай - Селскостопански територии

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение на основание чл. 73, ал. 4 във връзка ал.1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1489 от 04.09.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОтносно ,,Общ устройствен план на Община Първомай“. В изпълнение изискването на чл.19а, т. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Ви информираме.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfПо повод откриването на учебната година, на 20 септември от 19,30 часа на площада пред ОНЧ „Св.Св.Кирил и Методий - 1894“ гр. Първомай ще се състои концерт под надслов “ПРИЯТЕЛСТВО БЕЗКРАЙ – ЗНАНИЕ БЕЗКРАЙ” организиран от Център за обществена подкрепа и Център за настаняване от семеен тип гр. Първомай с подкрепата на Ангел Папазов–кмет на община Първомай.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЪРВОМАЙ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР. ПЛОВДИВ ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕН ГРАФИК!

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани и пчелари на територията на общината за предстоящо третиране.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfВъв връзка с Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2019 г. Община Първомай организира на 22.09.2019 г. /неделя/ велопоход под мотото „Върви с нас!”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗа поредна година bTV Media Group организира кампания по почистване на най-уязвимите зони. Тази година доброволческата инициатива „Да изчистим България заедно” ще се състои на 14 септември 2019 год. (събота).

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни приходи - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни приходи: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233