Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен  ПУП- ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ с идентификатор № 07675.72.72 с площ от 983 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, местност РЕАЛ. ГРАНИЦИ-18Ж АЛ“ по КККР на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП – ПР /План регулация/ за част от кв. № 35 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за продължаване срока на действие на Разрешително на „КОНСЕРВИНВЕСТ” ООД за водовземане от подземни води от подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”, в землището на с. Православен, общ. Първомай, с цел – „Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОБЯВЛЕНИЕ: Община Пловдив в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект ’’Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 - 2020г., бюджетна линия BG05M90P001-2.003 „Приеми ме 2015”, ще осъществи процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа - Пловдив / ОЕПГ - Пловдив /.Работно място и обхват на дейността: Работно място: изнесено работно място - Община Първомай. Обхват: общините Първомай и Садово. Брой социални работници: 1 ( на непълно работно време, нормиран работен ден).

docxАвтобиография - ОЕПГ – Пловдив

docxДекларация – конфиденциалност

docxДекларация - не АСП

docxДекларация - ОЕПГ – Пловдив

docxДеклрация - чл. 107а, ал.1 от КТ - ОЕПГ – Пловдив

docxЗаявление за участие в подбор - ОЕПГ - Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение с възложител „РециТрейд България“ ЕООД.

pdfПриложение № 5 към чл. 4, ал. 1 за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните съобщават за Национален конкурс за детска рисунка на тема: „АЗ РИСУВАМ МОЯ ГРАД”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №5 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение.

pdfУведомление за предстоящи дейности по подмяна и монтаж на фотоволтаични панели във ФвЕЦ-Караджалово

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа 06.03.2021г. ( събота ) за Гражданското възпоменание - Голяма задушница, ще се движи автобус от гр. Първомай до гробищния парк с часове на тръгване 09.30 и 11.00 часа по следния маршрут:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 4 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за ПИ 330.720, ПИ 330.721, ПИ 330.722 и ПИ 330.902, местност „Минчовия бунар“ по КККР на с. Дълбок извор, общ. Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfУтвърден Горскостопански план за предложени насаждения по процедури за ползване на дървесина от стопанисваната гора от ТП „Държавно ловно стопанство – Тракия”, попадаща на територията на община Първомай.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (Изм. и доп. ДВ. бр.102 от 1 декември 2020г.)

pdfМинистерството на околната среда и водите,съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработило проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001031„Родопи - Средни“.

pdfПриложение 1 – Карта - обща_BG0001031

pdfПриложение 2 – Имоти -  карта _BG0001031_2

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХІІІ-458 и УПИ ХІV-457 и между УПИ ХІІ-458 и УПИ ХІ-449 в кв. 43 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация /ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 987, който попада в УПИ ХХХVІ-вкусов комбинат в кв. 48 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ № 556, за който са отредени УПИ VІ-556 и УПИ VІІ-556 в кв. 55 по плана на с. Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233