Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Изменение и допълнение на Общинска програма за опазване на околната среда 2021-2028 за територията на община Първомай” с възложител Община Първомай.

pdfУведомление за инвестиционно предложение

pdfПроект на Програма за опазване на околната среда на община Първомай за периода 2021-2028 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-109/16.02.2023г. на Кмета на Община гр.Първомай на основание  чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 150 от ЗУТ и Решение ІІІ по точка 1 от  Протокол  4 от 15.02.2023г. на ОЕСУТ при ОбА Първомай е одобрен  ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-587 и УПИ І-Балнеоложки комплекс в кв. 37 по плана на с. Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-108/16.02.2023г. на Кмета на Община гр.Първомай на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл. 150 от ЗУТ и Решение ІІ по точка 1 от  Протокол  4 от 15.02.2023г. на ОЕСУТ при ОбА Първомай е одобрена План схема на кабелно трасе.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, Общинска администрация гр. Първомай съобщава, че на основание чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, в Д.В. брой 12 от 03.02.2023 г. е публикувано съобщение за:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, Общинска администрация гр. Първомай съобщава, че на основание чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, в Д.В. брой 12 от 03.02.2023 г. е публикувано съобщение за одобряване на Подробен Устройствен План /ПУП-ИПР/

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., Изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.), на основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от ЗВ, Община Първомай осигурява обществен достъп до „СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ” от БДИБР:

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за изменение и продължаване срока на действие  на Разрешително  № 31520775/25.07.2017 г. за водовземане от подземни води от подземно водно тяло BG3G000000Q018 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”, в обект „Оранжерия за зеленчуци”- ПИ 59080.334.11, местност „Адата Ормана п. чил.” по КККР на гр. Първомай, област Пловдив, със заявена цел на водовземане „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Добавяне  в разрешителното за дейности с отпадъци на 24 кода отпадъци за съхранение и третиране”, на съществуваща площадка с местоположение ПИ № 59080.230.191, землище на гр. Първомай, община Първомай с възложител „РЕЦИТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ V-193, УПИ VІ-193, УПИ VІІ-193 /общински/ и УПИ ХІ-197 в кв. 11 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП- ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 42 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 3 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-73/01.02.2023 г. на Кмета на Община Първомай на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 150 от ЗУТ и Решение І по точка 1 от Протокол 3 от 01.02.2023 г. на ОЕСУТ при ОбА Първомай е одобрен КОМПЛЕКСЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №5 за инвестиционно предложение „Водовземане от един брой съществуващ тръбен кладенец за нуждите от поливане на орехови градини в имот с идентификатор 27139.93.1 в землището на с. Езерово ЕКАТТЕ 27139, община Първомай“ с възложител „ДОЯН” ЕООД

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХІІІ-210 в кв. 46 по плана на с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ VІІІ-общ. в кв. 57 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ ХІХ-650 и УПИ ХХ-651 в кв. 75 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233