Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание Заповед № РД-15-388/25.06.2021г. на Кмета на Община Първомай са прекратени тръжни процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение с възложител „СЕМЕЛЕ“ ООД

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение с възложител Община Първомай.

pdfПриложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредба за ОВОС

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено попълването на кадастралната основа с вярната граница за поземлен имот № 130 в кв. 11 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа 19.06.2021 г. ( събота) за Гражданското възпоменание “Черешова задушница”, ще се движи автобус от гр. Първомай до гробищния парк с часове на тръгване 9.30 и 11.00 часа по следния маршрут:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Превенция от наводнения – почистване на многогодишна дървесна и храстовидна растителност в отводнителен канал на с. Крушево”, с възложител Община Първомай.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ ІІ-67 в кв. 8 по плана на с. Поройна, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 59080.921.28 по КККР на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за изменение  на Разрешително за водовземане, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31530395/26.06.2014 г. в „Предприятие за производство на шоколадови и какаови изделия” в ПИ с идентификатор 59080.391.38 по КККР на гр. Първомай, обл. Пловдив от подземно водно тяло BG3G00000NQ018 “Порови води в Неоген-Кватернер-Пазарджик-Пловдивския район”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 14 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с определяне на характера и начина на застрояване на УПИ ХІ - за търговия при определящи стойностите на застрояване

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Оползотворяване на пластмасови и текстилни изрезки – технологичен отпадък, получен при почистване на готови изделия, посредством два броя мелници“ с възложител „Жасмин – 61” ЕООД

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №2 за инвестиционно предложение „Овчарник за 30 броя овце“ в ПИ с идентификатор 07675.76.68 по КККР на с. Бяла река, община Първомай, област Пловдив с възложител И. Иванов.

pdfИнформация за преценяване на необходимостта от ОВОС на ИП (по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС)

ОБЯВЛЕНИЕ

От днес Агенцията по заетостта започва подготовката на национална кампания в подкрепа на туристическия бранш „Работа в БГ туризма”. В рамките на една седмица – от 7 юни 2021 г. до 11 юни 2021 г., всички бюра по труда в страната ще организират срещи на открито за работодатели в туризма, хотелиерството и ресторантьорството и желаещите да работят в тази сфера. Кампанията ще даде възможност бизнесът да избира сред предварително информирани кандидати от цялата страна. Целта е по този начин още в началото на туристическия сезон да се осигурят възможно най-бързо все още липсващите кадри за успешно функциониране на бранша. pdfПрочети още

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, ПУП-ПРЗ за ПИ 11123.61.3, местност „Малкия юрт“ по КККР на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ VІ-613 и УПИ V-612, УПИ VІІ-614 в кв. 66 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233