Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЪРВОМАЙ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПЛОВДИВ ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕН ГРАФИК!

В ДЕНЯ НА ПРЕГЛЕДА, СОБСТВЕНИЦИТЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ, ОБЕЗОПАСЕНИ И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ КМЕТОВЕТЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА СБОРНИ ПУНКТОВЕ, С ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЧНА КАРТА, ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” ЗА 2022Г. И ОБОРУДВАНИ С ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

pdfГРАФИК – ГТП – 2022 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено ПУП – ПРЗ /План регулация/ - /План застрояване/ за УПИ ХІІ-119 с площ - 1000 кв.м. и ХІІІ-119 с площ - 925 кв. м. в кв. № 14 по регулационния план на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. № 24 по плана на с. Караджалово, община Първомай, обл. Пловдив във връзка с обединяването на УПИ ХХ-216 и УПИ ХІХ-216 в един общ самостоятелен УПИ ХІХ-216

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХІ-417 и УПИ ХІІ-418 в кв. 49 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на Разрешително от БД ИБР за  водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоражения – един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на имот №057001, местност „Михово бунарче”,в землището на с. Караджалово, община Първомай, област Пловдив, с цел на водовземане – „ самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури”. Във връзка с чл. 62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите ( Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., Изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.), на основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от ЗВ, Община Първомай осигурява обществен достъп до „Съобщение за публично обявяване” от БД ИБР.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХІХ-325 и УПИ І-307 в кв. 36 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ І-262, 261 и УПИ ІІ-260, УПИ ІХ-265 в кв. 21 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfВъв връзка с Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2022 г. Община Първомай организира велопоход на 22.09.2022 г. /четвъртък/ на тема: „По-добри връзки“ под мотото „Ден без автомобили“, по маршрута гр. Първомай - Бряговския язовир - гр. Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfУважаеми земеделски стопани, Стартира мярка : ДЪРЖАВНА ПОМОЩ - „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна.

pdfУКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №5 за инвестиционно предложение „Изграждане на „Фотоволтаична централа“ на територията на поземлени имоти с идентификатори 59080.801.27 и 59080.801.1 с НТП – Изоставена нива, и пътен достъп през ПИ 59080.801.183 – пасище, мера по КК на землището на гр. Първомай, м.“ЗЕМЛИЩЕ КВ.ДЕБЪР“ с възложител Я. Мущанова, Д. Мущанов, И. Мущанов и Ж. Мущанова.

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfВъв връзка с издадена Заповед № РД-01-387/10.08.2022г. на Министъра на здравеопазването за утвърждаване на образец на Декларация за изразяване на несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта, Ви уведомяваме за следното:

docxДекларация за изразяване на несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта (по утвърден образец).

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХІІІ-2293 и УПИ ХІ-2292 в кв. 146 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, ПУП-ПРЗ за УПИ Х-263 в кв. 63 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен Подробният устройствен план - ПУП-ПР /план за регулация/ - ПЗ /план застрояване/ за УПИ VІ-648 в кв. 56 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив и за ПИ с идентификатор 59080.81.11 в местността „Реални граници ал.” по плана за земеразделяне на гр. Първомай, кв. Дебър, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 15, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Първомай обявява Решение № ПВ-ЕО-27/2022 г. на РИОСВ за „Общинска програма за опазване на околната среда 2021-2028 г.“ с възложител Община Първомай.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233