Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЪРНОКОМБАЙНИ, СЛАМОПРЕСИ И ХАРМАНСКА ТЕХНИКА

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЪРВОМАЙ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПЛОВДИВ ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЪРНОКОМБАЙНИ, СЛАМОПРЕСИ И ХАРМАНСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2020 година ПО УТВЪРДЕН ГРАФИК!

  В ДЕНЯ НА ПРЕГЛЕДА, СОБСТВЕНИЦИТЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ, ОБЕЗОПАСЕНИ И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ КМЕТОВЕТЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА СБОРНИ ПУНКТОВЕ, С ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЧНА КАРТА, ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” ЗА 2020г. И ОБОРУДВАНИ С ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

  ЗА ПОВТОРНО ИДВАНЕ НА ИНСПЕКТОРИТЕ ОТ ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР.ПЛОВДИВ, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ЩЕ БЪДЕ НАЛОЖЕНА ПАРИЧНА ГЛОБА В РАЗМЕР, УПОМЕНАТ В ЗРК НА ЗГТ.

pdfГРАФИК ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЪРНОКОМБАЙНИ, СЛАМОПРЕСИ И ХАРМАНСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 19.05.2020 г. ще се извърши третиране срещу кърлежи

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение по чл. 18а, ал. 10 от АПК във връзка с постъпило в Общинска администрация Заявление с вх. № 26-00-23/10.02.2020 г. от „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД (изпълнител на обект: Нова ВЛ 400 kV от „п/ст Пловдив до п/ст Марица изток” определен като национален с решение на Министерски съвет №771 от 21.11.2011 г.)

ОБЯВЛЕНИЕ

РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОДОБРЕНИЕ НА НАЕМАТЕЛИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ - pdfПрочети

Документи за изтегляне:

docxДекларация - образец 1

docxДекларация - образец 2

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на „Ферма Искра“ ЕООД относно инвестиционно намерение за: „Трайни насаждения със сливи с площ от 9.174 декара“ в землището на с. Искра, м. „Кокарджа“, община Първомай, област Пловдив.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 55 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ Х-682 и УПИ ІХ-681 в кв. 61 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІV-905, УПИ V-906 и УПИ ІХ-897 в кв. 60 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 46 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с обединяването на УПИ І-331 и ХХVІІІ-331

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /План за регулация/ за част от кв. № 13а по плана на с. Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с обединяването на УПИ ХІІІ-153 и УПИ ІV-65 в един общ УПИ ХІІІ-65,153

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Милко Танев относно инвестициооно намерение за: „Регистрация на ферма за отглеждане на овце, като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4 за „Пререгистрация на съществуваща ферма за отглеждане на овце, като животновъден обект чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ, Община Първомай съобщава, че е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, ал. 6 от ЗУТ - ПУП – ПП - Специализирана план схема

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4 за ,,Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 23.04.2020 г. ще се извърши третиране срещу кърлежи

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233