Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Обособяване на нов термичен цех за производство на птичи продукти в УПИ II – птицекланица, кв. 167 по плана на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив” с възложител „БУЛИЪН” АД.

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение „Добавяне в разрешителното за дейности с отпадъци на нови 4 кода отпадъци за съхранение и третиране“ в ПИ 230191, община Първомай, област Пловдив с възложител „РЕЦИТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

pdfИнформация за преценяване необходимостта от ОВОС

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №5 за инвестиционно предложение „Изграждане на кариери за добив на риолити, пясъци и чакъли в участъците на концесионна площ”Бърдото” с площ 243.894 дка, землище на с. Дълбок извор, община Първомай, обл. Пловдив с възложител „ЗАПРЯНОВИ-03” ООД.

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на пробиотично кисело мляко”, в ПИ № 190003, землище на с. Градина, ул. Христо Ботев № 2, община Първомай, обл. Пловдив с възложител „ЛБ ЛАКТ БАС” ЕООД

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХХVІІ-424 и УПИ VІ-425 в кв. 33 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ V-89 и УПИ ХІV-95 в кв. 9 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ ХІІ-455 и УПИ ІV-453, обсл. дейности и търговия в кв. 35 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 168, попадащ в УПИ V-за зеленина в кв. 16 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 62а, ал. 3 от ЗВ, Община Първомай осигурява достъп до СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ 59080.320.145, местност „Кошитското юртвето” по КККР на гр. Първомай с цел на водовземането – „водоснабдяване за други цели”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Добавяне в разрешителното за дейности с отпадъци на 4 нови кода отпадъци за съхранение и третиране”, в ПИ № 230.191., землище на гр. Първомай, община Първомай, обл. Пловдив с възложител „РЕЦИТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Складова база и ФЕЦ върху покрив на сгради”, в ПИ № 40155.4.80, землище на с. Крушево, местност „Армутлука”, община Първомай, обл. Пловдив с възложител „ХИДРО СИСТЕМИ МАРИЦА” ЕООД

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Складова база и ФЕЦ върху покрив на сгради”, в ПИ №40155.1.261, землище на с. Крушево, община Първомай, обл. Пловдив с възложител „ЕМ АР ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” ООД

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план за строяване/ за поземлен имот ПИ 07675.76.68, с площ от 2 303 кв.м., местност „Реал.граници-18Ж АЛ“ по КККР на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание  чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите (в сила от 28.01.2000 г., изм. ДВ. бр.102 от 23 декември 2022г.), на основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от ЗВ, Община Първомай осигурява обществен достъп до „СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ” от БД ИБР. ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води от подземно водно тяло BG3G00000NQ018 “Порови води в Неоген - Кватернер – Горнотракийска низина”, обект  Орехови насаждения с обща площ 307 дка, в имоти с идентификатор 27139.93.1 : 27139.91.1 : 27139.84.1 по КККР на  с. Езерово, община Първомай, област Пловдив, със заявена цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ № 118, за който е отреден УПИ ІІІ-118, а част от имота попада в УПИ І-озеленяване в кв. 40 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233