Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВА

pdfДо заинтересованите лица и общественост. На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) (,,Ферма Искра‘‘ ЕООД)

Уведомление

pdfДо заинтересованите лица и общественост. На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ( с.Искра)

Уведомление

pdfДо заинтересованите лица и общественост. На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ( с.Буково)

Обявление

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-683 от 17.12.2018г. на Кмета на Община  Първомай на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с  чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение ІІІ по точка 2 от  Протокол № 37/13.12.2018г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай.

Обявление

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15- 682 от 17.12.2018г. на Кмета на Община Първомай на основание чл.129 ал. 2 от ЗУТ във връзка с  Решение ІІ по точка 2 от  Протокол  37 от 13.12.2018г. на ОЕСУТ при ОбА Първомай.

Обявление

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15- 681 от 17.12.2018г. на Кмета на Община  Първомай на основание чл.129 ал. 2 от ЗУТ  във връзка с Решение І по точка 2 от  Протокол  37 от 13.12.2018г. на ОЕСУТ при ОбА Първомай.

Обявление

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15- 672 от 10.12.2018г. на Кмета на Община Първомай на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл. 62а, ал.4 от ЗУТ и Решение III по точка 2 от Протокол 36 от 05.12.2018г.на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай е одобрен ПУП-ПР

Обявление

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15- 666 от 06.12.2018г. на Кмета на Община Първомай на основание чл.129 ал. 2 от ЗУТ и чл. 150 от ЗУТ във връзка с Решение I по точка 1 от Протокол № 36 от 05.12.2018г. на ОЕСУТ при Общинска администрация - гр. Първомай е одобрен ПУП-ПЗ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233