Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИзграждане на обект: Проектно трасе на външно ел.захранване-кабел 1кV от ТП 12- Бетоновъзел в ПИ № 000394 до ПИ № 042004/ УПИ 4-складова и производствена база

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИзработване на проект за ПУП-ПР/ план за регулация/  за част от ПИ № 943, за който са отредени УПИ VІІІ-943 и УПИ ХХVІІ-озеленяване в кв. 72 по плана на с. Градина

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешение за изработването на проект за ПУП- ПР /план за регулация/ ПЗ / план застрояване/  за ПИ № 800309 с площ от 0.550 дка с НТП: местен път и ПИ № 800282 с площ от 1.495 дка с НТП

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИзработване  на проект за ПУП-ПР/ план за регулация/ за част от  кв. 30  по плана на  гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с разделянето на УПИ Х-405

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповед № РД-15-130 от 06.03.2019г. на Кмета на Община гр.Първомай , на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, чл. 124б,  ал. 1 от ЗУТ  във връзка с чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ и Решение ІІІ, по точка 2 от Протокол № 7 от 27.02.2019г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец който се предвижда да бъде изграден на територията на УПИ XXXI – обслужващи дейности и търговия, кв. 60 по плана на кв. ,,Дебър“, гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, с цел на заявеното водовземане – водоснабдяване за други цели.

ОБЯВА

Трета покана за добри практики е отворена за регистрация до 30 април 2019г. от Европейската мрежа за иновации за приобщаване. Всички членове на мрежата могат да се регистрират за участие в двете посочени категории, съгласно посочения линк /Register now! /в поканата

pdfИзтегли

Поканата е отправена към  община Първомай, поради участието ѝ като партньор по проект BG05M9OP001-4.003-0010 „Добри практики за осигуряване на заетост“ с  безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“, процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ .

Обявление

Трети март - Националния празник на Република България

Община Първомай и Образцово „НЧ Св. св. Кирил и Методий – 1894 г. – гр. Първомай“, Ви канят на 3 март от 10:45 ч. на площада пред читалището на Церемония по издигане на националния флаг и Празничен концерт….pdfИзтегли

Обявление

pdfИнформация по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

Обявление

Уважаеми потребители,

От 14 февруари 2019 г. в община Първомай е възстановено раздаването на хранителни продукти по линия на БЧК  от хранителната програма на ЕС.

Раздаването се извършва от служители и доброволци на БЧК в  пункта на Общинска администрация, като всеки получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност. 

Хранителните помощи тази година са (по вид за 1 лице): спагети по 0,500 кг - 3 бр.; говеждо в собствен сос по 0,300 кг - 1 бр.; леща по 1 кг - 3 бр.; захар по 1 кг - 3 бр.; гювеч по 0,800 кг - 2 бр.; зелен фасул по 0,800 кг - 3 бр.; лютеница по 0,500 кг - 1 бр.; грах по 0,800 кг - 2 бр.; домати стерилизирани по 0,800 кг - 2 бр.; говежди кюфтета в бял сос по 0,300 кг - 2 бр.; консерва херинга по 0,170 кг - 1 бр.; пиле фрикасе по 0,300 кг - 1 бр.; зрял фасул по 1 кг - 2 бр.; конфитюр по 0,500 кг - 1 бр.; ориз по 1 кг - 2 бр.; олио по 1 литър - 3 бр.

Обявление

pdfНа основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 124, т. 3, и чл. 125, ал. 1 от Закона за горите, предвид необходимостта от  опазване на новозалесени територии, общинска собственост по проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони

Обявление

pdfНа основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за горите, във връзка с постъпило писмено предложение вх.№ 24-00-27/04.02.2019 г. от Директора на ТП ”Държавно ловно стопанство - Тракия”, Нареждам:

pdfНа основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за горите, във връзка с постъпило писмено предложение вх.№ 60-00-1/30.01.2019 г. от Директора на ТП ”Държавно горско стопанство - Първомай” Нареждам:

Обявление

pdfДо заинтересованите лица и общественост,На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) ( Мердие Дуран)

Обявление

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-73 от 04.02.2019 г. на Кмета на Община гр. Първомай, на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, чл. 124б,  ал. 1 от ЗУТ  във връзка с чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ, чл. 208 от ЗУТ и Решение І, по точка 1 от Протокол № 4 от 30.01.2019г на ОЕСУТ при Общинска администрация - гр. Първомай

Обявление

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.ПЛОВДИВ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ № 09-РД-658-00 от 25.01.2019 г.

На основание чл. 78, ал. 10 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1419 от 06.12.2018г. и от 23.01.2019 г.

pdfРЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ: РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ № 09-РД-658-00 от 25.01.2019 г. на ,, ХАЙ ЛЕВЕЛ БИЛДИНГ“ ЕООД

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233