Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, чл. 44, ал.1 и 2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и в изпълнение на Решение № 399/28.03.2019 г. на ОбС гр. Първомай, прието по Протокол № 44

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай и Център за творческо обучение ще наградят двама ученици с пълни стипендии за космически лагер през 2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, ОЕСУТ при ОбА Първомай разгледа и прие ПУП – ПЗ /План застрояване/ за УПИ ІІІ-петролна база в кв. № 167 по плана на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИзработване на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 150 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на дворищната регулация между УПИ V-2406 и УПИ ІV-2407

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповед № РД-11-123/26.03.2019 г. за извършване на поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед РД-11-498-6/01.10.2018 г. по чл. 37в на Директора на ОДЗ Пловдив - полски пътища, за землищата в община Първомай за стопанската 2018 / 2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ ІХ-583 и УПИ VІІІ-583 в кв. 24 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с обединяването им в един общ самостоятелен УПИ VІІІ-583

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за ,,Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект на основание чл. 137 от закона за ветеринарномедицинската дейност“ в УПИ XII – 471, кв 40 по рег. план на с. Буково, общ. Първомай.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за ,,Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект на основание чл. 137 от закона за ветеринарномедицинската дейност“ в УПИ II – 457 кв. 51 по рег. план на с. Буково, общ. Първомай.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобряване проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 800309 с площ от 0.550 дка с НТП: местен път и ПИ № 800282 с площ от 1.495 дка с НТП: Стопански двор в землището на гр. Първомай, местност „Землище кв. Дебър“, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИзработване на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 87 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с разделянето на УПИ ХVІІ-867 на два нови самостоятелни УПИ ХVІІ-867 и УПИ ХХ-867

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИзработване на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 73 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с разделянето на УПИ VІ-1239 на два нови самостоятелни УПИ VІ-1239 и УПИ ХІІ-1239

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИзработване на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за ПУП-ПР за УПИ ХІІІ-533 и УПИ ХІV-533 в кв. 41 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на дворищната регулация между тях

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИзработване на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 10 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на дворищната регулация между УПИ VІІІ-46 и УПИ ХІV-46

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Първомай и Тракийско дружество ,,Петър Васков” - Първомай организират честване по случай 106-та годишнина от превземането на Одринската крепост, Деня на Тракия и 106 години от геноцида над тракийци….pdfИзтегли

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за ,,Площадка за предварително третиране на отпадъци в гр. Първомай, местност ,,Кабата Каладж“, имот с идентификатор № 230191, землище на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив“.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233