Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /План за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от поземлен имот ПИ № 223150 в местност „Долен комсал под село“ по КВС на землището на гр. Първомай, обл. Пловдив, целият с площ 16.154 дка

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 800309 с площ от 0.550 дка с НТП: местен път и ПИ № 800282 с площ от 1.495 дка с НТП: Стопански двор в землището на гр. Първомай, местност „Землище кв. Дебър“, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с  чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ е одобрен ПУП – ПЗ /План за застрояване/ за УПИ ІІІ-петролна база в кв. № 167 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за ,,Реконструкция и рехабилитация на стоманен мост на р. Омуровска в с. Крушево, община Първомай, област Пловдив“

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 08.05.2019 г. ще се извърши третиране с хербицид срещу плевели по обектите на железопътната инфрасруктура ( гари и спирки) от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdf„ПРАЗНИК НА БИОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И МЕСТНИТЕ ЗАНАЯТИ“ На 4 май 2019г. на язовир,,Брягово”, по инициатива на Георги Кадиев и със съдействието и подкрепата на кмета – г-н Ангел Папазов

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОТНОСНО  ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА 2018г.!

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfДо всички граждани и пчелари, че на 30.04.2019 г. ще се извърши третиране срещу кърлежи на територията на гр. Първомай / кв.Дебър и кв.Любеново/  с.Градина/с. Бяла река.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай търси да назначи служител на длъжност Специалист “Архитектурно-строителен контрол“ в дирекция „Общинска собственост, строителство и инвестиционна дейност“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfДо заинтересованите лица и общественост. На Основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка  на въздействието върху околната среда ( наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003г. изм. и доп.)

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка иа въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4 за ,,Изграждане на Базова станция № 6438 на Теленор България ЕАД в УПИ I – 111от кв. 1 по плана на кв. Любеново, гр. Първомай“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за ,, Почистване на общински имоти с № 000073, № 054011 и № 000105 в землището на Добри дол, Община Първомай от храстовидна и дървесна растителност“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа вниманието на управителите на търговски и туристически обекти. От 29.12.2018г. влезе в сила изискването на чл.98в1 от Закона за авторското право и сродните му права, кметовете на общини да упражняват контрол върху търговските обекти и туристическите обекти по чл. 3ал.2 от Закона за туризма.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобряване проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХХІІ-1116 в кв. 1 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с преотреждането му от жилищно строителство като УПИ ХХІІ-1116, обслужващи дейности и автомивка

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233