Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfУведомявам Ви, че на 11.07.2019 г. в 06:00 часа ще се извърши дезакаризация срещу кърлежи на зелените площи на поляните до яз. Брягово, където ще се проведе състезанието по водомоторен спорт. Третирането се налага, поради провеждане на мероприятието. Моля уведомете всички пчелари в с. Брягово и с. Искра.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСПИСЪК НА НОВООЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.040-0007-C01, „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОт 03.07.2019 г. е отворен постоянен прием на документи за  кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ  на услугата патронажна грижа по проект BG05M9OP001-2.040-0007-C01, „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани за предстоящо третиране срещу ларви на комари

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 6, ал. 9 за „Площадка за предварително третиране на отпадъци“, в имот № 230191, землище на гр. Първомай, община Първомай, област Първомай, с възложител ,,РециТрейд България“.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfПротокол за оценка на потребностите на лицата за съответните услуги по проект BG05M9OP001-2.040-0007-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай” № 1/ 27.06.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСПИСЪК  НА  КАНДИДАТИТЕ  ДОПУСНАТИ / НЕДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработване на ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за ПИ № 880021 с площ от 2.282 дка с начин на трайно ползване: нива в местност „Реални граници ал“ по КВС на землище кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменение на дворищната регулация между УПИ V-436 и ІІ-438, УПИ І-437 в кв. № 46 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за УПИ ХІV-869 и УПИ ХV-870 в кв. № 155 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.040-0007-C01, „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”

ОБЯВЛЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: На 17  юни 2019 г. след 21:00 , ще се проведе въздушно - десантна операция на територията на летище Чешнегирово, община Садово. В периода от 18.06.2019 г, до 21.06.2019 г. ще се провеждат военни маневри на територията на летището.

ОБЯВЛЕНИЕ

На 15.06.2019г. ( събота) за Гражданското възпоменание ЗАДУШНИЦА (ЧЕРЕШОВА) ще се движи автобус от гр. Първомай до гробищния парк с часове на тръгване 09. 30 и 11.00 часа - по маршрут: pdfПрочети още

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за ,,Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект“ с. Буково, общ. Първомай.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план регулация/ за част от кв. 33а по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с обединяването на УПИ VІ-554 и УПИ VІІ-554

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233