Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай и Център за творческо обучение ще наградят двама ученици с пълни стипендии за космически лагер през 2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, ОЕСУТ при ОбА Първомай разгледа и прие ПУП – ПЗ /План застрояване/ за УПИ ІІІ-петролна база в кв. № 167 по плана на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИзработване на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 150 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на дворищната регулация между УПИ V-2406 и УПИ ІV-2407

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповед № РД-11-123/26.03.2019 г. за извършване на поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед РД-11-498-6/01.10.2018 г. по чл. 37в на Директора на ОДЗ Пловдив - полски пътища, за землищата в община Първомай за стопанската 2018 / 2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ ІХ-583 и УПИ VІІІ-583 в кв. 24 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с обединяването им в един общ самостоятелен УПИ VІІІ-583

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за ,,Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект на основание чл. 137 от закона за ветеринарномедицинската дейност“ в УПИ XII – 471, кв 40 по рег. план на с. Буково, общ. Първомай.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за ,,Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект на основание чл. 137 от закона за ветеринарномедицинската дейност“ в УПИ II – 457 кв. 51 по рег. план на с. Буково, общ. Първомай.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобряване проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 800309 с площ от 0.550 дка с НТП: местен път и ПИ № 800282 с площ от 1.495 дка с НТП: Стопански двор в землището на гр. Първомай, местност „Землище кв. Дебър“, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИзработване на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 87 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с разделянето на УПИ ХVІІ-867 на два нови самостоятелни УПИ ХVІІ-867 и УПИ ХХ-867

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИзработване на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 73 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с разделянето на УПИ VІ-1239 на два нови самостоятелни УПИ VІ-1239 и УПИ ХІІ-1239

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИзработване на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за ПУП-ПР за УПИ ХІІІ-533 и УПИ ХІV-533 в кв. 41 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на дворищната регулация между тях

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИзработване на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 10 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на дворищната регулация между УПИ VІІІ-46 и УПИ ХІV-46

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Първомай и Тракийско дружество ,,Петър Васков” - Първомай организират честване по случай 106-та годишнина от превземането на Одринската крепост, Деня на Тракия и 106 години от геноцида над тракийци….pdfИзтегли

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за ,,Площадка за предварително третиране на отпадъци в гр. Първомай, местност ,,Кабата Каладж“, имот с идентификатор № 230191, землище на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив“.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал.2 на Шабан Апти за ,,Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект на основание чл. 137 от Закоа за ветеринарномедицинската дейност“

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233