Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfДо заинтересованите лица и общественост. На Основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка  на въздействието върху околната среда ( наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003г. изм. и доп.)

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка иа въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4 за ,,Изграждане на Базова станция № 6438 на Теленор България ЕАД в УПИ I – 111от кв. 1 по плана на кв. Любеново, гр. Първомай“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за ,, Почистване на общински имоти с № 000073, № 054011 и № 000105 в землището на Добри дол, Община Първомай от храстовидна и дървесна растителност“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа вниманието на управителите на търговски и туристически обекти. От 29.12.2018г. влезе в сила изискването на чл.98в1 от Закона за авторското право и сродните му права, кметовете на общини да упражняват контрол върху търговските обекти и туристическите обекти по чл. 3ал.2 от Закона за туризма.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобряване проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХХІІ-1116 в кв. 1 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с преотреждането му от жилищно строителство като УПИ ХХІІ-1116, обслужващи дейности и автомивка

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, чл. 44, ал.1 и 2 от Наредбата за реда на управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие и в изпълнение на Решение № 399/28.03.2019 г. на ОбС гр. Първомай, прието по Протокол № 44

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай и Център за творческо обучение ще наградят двама ученици с пълни стипендии за космически лагер през 2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, ОЕСУТ при ОбА Първомай разгледа и прие ПУП – ПЗ /План застрояване/ за УПИ ІІІ-петролна база в кв. № 167 по плана на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИзработване на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 150 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на дворищната регулация между УПИ V-2406 и УПИ ІV-2407

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповед № РД-11-123/26.03.2019 г. за извършване на поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед РД-11-498-6/01.10.2018 г. по чл. 37в на Директора на ОДЗ Пловдив - полски пътища, за землищата в община Първомай за стопанската 2018 / 2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ ІХ-583 и УПИ VІІІ-583 в кв. 24 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с обединяването им в един общ самостоятелен УПИ VІІІ-583

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за ,,Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект на основание чл. 137 от закона за ветеринарномедицинската дейност“ в УПИ XII – 471, кв 40 по рег. план на с. Буково, общ. Първомай.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за ,,Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда, като животновъден обект на основание чл. 137 от закона за ветеринарномедицинската дейност“ в УПИ II – 457 кв. 51 по рег. план на с. Буково, общ. Първомай.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобряване проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 800309 с площ от 0.550 дка с НТП: местен път и ПИ № 800282 с площ от 1.495 дка с НТП: Стопански двор в землището на гр. Първомай, местност „Землище кв. Дебър“, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233