Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСПИСЪК  НА  КАНДИДАТИТЕ  ДОПУСНАТИ / НЕДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА  ПАТРОНАЖНА  ГРИЖА

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Първомай уведомява всички пчелари и граждани от с. Бяла река, че на 29.05.2019 г. ще се проведе дезакаризация срещу кърлежи на стадиона на с. Бяла река.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани, че на 10.06.2019 г. съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД се организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРайонна прокуратура - гр. Първомай съобщава, че в изпълнение на Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждане на избори и референдуми

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за „Промяна предназначението и разширение на част от съществуваща сграда: склад за торове с разфасовъчен цех и битова сграда“ в землището на кв. Дебър ЕКАТТЕ 99101, УПИ – I – 282, 309 за произв. скл. база за функцията на: Цех за почвени подобрители и навес – селскостопанска техника и инвентар с открита площадка в имот № 236059 с ЕКАТТЕ 59080.“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП - ПР /план за регулация/ за част от кв. 38 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план регулация/ за част от  кв. 33а  по плана на  гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с обединяването на УПИ VІ-554 и УПИ VІІ-554  в един общ самостоятелен УПИ VІ-554

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ І-142, УПИ ІІ-143 и УПИ ІІІ-144 в кв. 9 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП – ПЗ – Комплексен инвестиционен проект по чл. 150 от ЗУТ за УПИ ХХХІ - обслужващи дейности и търговия в кв. 60 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че от 20.05.2019 г. до 07.06.2019 г. от 8:00 до 16:45 часа ще се извърши третиране срещу плевели с продукт за растителна защита – НАСА 360СЛ по обектите на железопътната инфрасруктура ( гари и спирки).

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОт 16.05.2019 г. до 29.05.2019 г. включително е отворен първи прием на документи за  кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ  на услугата патронажна грижа по проект BG05M9OP001-2.040-0007-C01, „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”

Документи за изтегляне:

docЗаявление за ползване на услугата патронажна грижа

docДекларация лични данни

docДекларация за ползване на социални услуги

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай обявява подбор на персонал при предоставяне на услугата патронажна грижа чрез провеждане на конкурс

Документи за изтегляне:

docЗаявление за участие

docДекларация лични данни

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЪРНОКОМБАЙНИ, СЛАМОПРЕСИ И ХАРМАНСКА ТЕХНИКА - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЪРВОМАЙ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПЛОВДИВ ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЪРНОКОМБАЙНИ, СЛАМОПРЕСИ И ХАРМАНСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2019 г. ПО УТВЪРДЕН ГРАФИК!

pdfГрафик за извършване на ГТП на зърноприбиращата и зърноизвозващата земеделска техника по населени места за месец Юни 2019 г., от инспекторите в ГД „ Аграрно развитие “

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за част от кв. 6 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХХІІ-1116 в кв. 1 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233