Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfУведомявам Ви, че на 17.07.2019 г. (сряда) ще се извърши дезакаризация срещу кърлежи на зелените площи на поляните под връх Драгойна от страната на с. Буково, където ще се проведе фестивал „Угар“. Третирането се налага, поради провеждане на мероприятието. Моля да уведомите всички пчелари в с. Буково, с. Драгойново и гр. Първомай за предстоящото третиране.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ на УПИ ХV-585 в кв. 38 по плана на с. Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ Х-330 и УПИ ХІ-331 в кв. 35 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ VІІІ-8 и УПИ VІІ-7  в кв. 3 на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОтворен е прием на документи за  кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ за включване в механизма ЛИЧНА ПОМОЩ, съгласно Наредба № РД-07-7, обнародвана в ДВ, брой 53 от 05.07.2019 г.

docДекларация лични данни

docxЗаявление - Декларация

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИнформационна кампания за условията и реда за включване в механизма лична помощ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfУведомявам Ви, че на 11.07.2019 г. в 06:00 часа ще се извърши дезакаризация срещу кърлежи на зелените площи на поляните до яз. Брягово, където ще се проведе състезанието по водомоторен спорт. Третирането се налага, поради провеждане на мероприятието. Моля уведомете всички пчелари в с. Брягово и с. Искра.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСПИСЪК НА НОВООЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.040-0007-C01, „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОт 03.07.2019 г. е отворен постоянен прием на документи за  кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ  на услугата патронажна грижа по проект BG05M9OP001-2.040-0007-C01, „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани за предстоящо третиране срещу ларви на комари

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 6, ал. 9 за „Площадка за предварително третиране на отпадъци“, в имот № 230191, землище на гр. Първомай, община Първомай, област Първомай, с възложител ,,РециТрейд България“.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfПротокол за оценка на потребностите на лицата за съответните услуги по проект BG05M9OP001-2.040-0007-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Първомай” № 1/ 27.06.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСПИСЪК  НА  КАНДИДАТИТЕ  ДОПУСНАТИ / НЕДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработване на ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за ПИ № 880021 с площ от 2.282 дка с начин на трайно ползване: нива в местност „Реални граници ал“ по КВС на землище кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменение на дворищната регулация между УПИ V-436 и ІІ-438, УПИ І-437 в кв. № 46 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233