Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Първомай на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – Парцеларен план  за обект: „Път ІІІ-667 „Плодовитово-Асеновград” от км 6+470 до км 7+100 – изграждане на нов мост над р.Марица и пътна варианта”. Парцеларния план засяга поземлени имоти, находящи се в землището на гр.Първомай и с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив.

pdfПарцеларен план в землището на с.Градина – Горски територии

pdfПарцеларен план в землището на с.Градина – Поземлен фонд

pdfПарцеларен план в землището на гр.Първомай – Горски територии

pdfПарцеларен план в землището на гр.Първомай – Поземлен фонд


РЕГИСТРИ НА ЗАСЯГАЩИТЕ СЕ ИМОТИ С ТРАЙНО ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ

xlsРегистър с трайно засегната площ в землище с. Градина - Горски територии

xlsРегистър с трайно засегната площ в землище с. Градина - Селскостопански територии

xlsРегистър с трайно засегната площ от корекция на канал в землище с. Градина - Селскостопански територии

xlsРегистър с трайно засегната площ в землище гр. Първомай - Горски територии

xlsРегистър с трайно засегната площ в землище гр. Първомай - Селскостопански територии

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение на основание чл. 73, ал. 4 във връзка ал.1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1489 от 04.09.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОтносно ,,Общ устройствен план на Община Първомай“. В изпълнение изискването на чл.19а, т. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Ви информираме.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfПо повод откриването на учебната година, на 20 септември от 19,30 часа на площада пред ОНЧ „Св.Св.Кирил и Методий - 1894“ гр. Първомай ще се състои концерт под надслов “ПРИЯТЕЛСТВО БЕЗКРАЙ – ЗНАНИЕ БЕЗКРАЙ” организиран от Център за обществена подкрепа и Център за настаняване от семеен тип гр. Първомай с подкрепата на Ангел Папазов–кмет на община Първомай.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЪРВОМАЙ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР. ПЛОВДИВ ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕН ГРАФИК!

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани и пчелари на територията на общината за предстоящо третиране.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfВъв връзка с Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2019 г. Община Първомай организира на 22.09.2019 г. /неделя/ велопоход под мотото „Върви с нас!”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗа поредна година bTV Media Group организира кампания по почистване на най-уязвимите зони. Тази година доброволческата инициатива „Да изчистим България заедно” ще се състои на 14 септември 2019 год. (събота).

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПЪРВОМАЙ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ОКОНЧАТЕЛНИ РЕГИСТЪРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 ГОДИНА.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfПробно преброяване на земеделските стопанства през 2019г.През есента на 2020 година в България ще се проведе преброяване на земеделските стопанства, съгласно изискванията на Европейския съюз (ЕС).Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г., обн. ДВ, бр. 22 от 15.03.2019 г., анкетирането на земеделските стопанства започва в 8 ч. на 1 септември 2020 г. и приключва в 20 ч. на 18 декември 2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ ХVІІ-128, УПИ ХVІІІ-168 и УПИ ХХVІ-озеленяване в кв. 1 по плана на с. Поройна, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР за ПИ № 790, за който е отреден УПИ VІІ-790 в кв. 63 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП – ПР /план за регулация/ за УПИ ІV-354 в кв. 41 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХVІ-473 и УПИ ХІ-468 в кв. 42 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfПокана за участие в Информационна кампания сред гражданите и местната власт във връзка със заболяването „Африканска чума по свинете“ на 23.08.2019 г. от 10:00 ч. в с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив, Пенсионерски клуб в сградата на читалището

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233