Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 100008 и ПИ № 100009, местност „Горен комсал ст. Гроб“, Стопански двор № 3 – кв. Дебър по КВС на землището на гр. Първомай обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХVІІІ-66 и УПИ ХVІІ-64,65 в кв. 8 по плана на с. Поройна, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 41 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с ПУП-ПРЗ за обединяването на УПИ VІ-436 и УПИ VІІ-436 в  кв. 41 по плана на с. Татарево, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен Подробен устройствен план - ПУП-ПР /план за регулация/ - ПЗ /план застрояване/ за поземлен имот /ПИ/ № 880021 с площ  2 282 кв.м. в местност „Реални граници ал” в землището на гр. Първомай, кв. Дебър, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ VІІ-180 и УПИ VІІІ-180 в кв. 6 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХІІІ-обслужващи и складови дейности  в кв. 164 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено да се изработи проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ № 37, за който са отредени УПИ І-37 и УПИ ХІІІ-37 в кв. 5 по плана на с. Поройна, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfВъв връзка с гроздоберна кампания 2019 година, Изпълнителната агенция по лозата и виното – Териториално звено гр.Пловдив, уведомява всички производители на винени сортове грозде на територията на Община Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за ,,Регистрация на съществуваща ферма за отглеждане на говеда като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение на основание чл. 73, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1673 от 08.10.2019 г. и № УО-1673-1 от 11.10.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение на основания чл. 73, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за управления на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1688 от 09.10.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобряване проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 880021 с площ от 2.282 дка с начин на трайно ползване: нива в местност „Реални граници ал.“ по КВС на землището на гр. Първомай,кв. Дебър, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 95, ал. 1 на Станка Славчева за „Отглеждане на 107 броя овце, 30 броя агнета, 1 брой коч, люцерна, естествени ливади, пасища и мери и разширение на животновъден обект с 30 броя агнета“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП - Комплексен инвестиционен проект по чл. 150,  ал. 1 от ЗУТ за ПИ № 056004

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от  кв. 41  по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233