Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-194/26.03.2024 г. на Кмета на Община Първомай на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 62а ал. 4 от ЗУТ и  Решение ІV  по точка 1 от Протокол 7 от 20.03.2024 г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай е одобрен Подробен устройствен план ПУП-ПР

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД и „РЕКОБАТ” АД стартира кампания по събиране за последващо оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО, вкл. луминисцентни пури и осветителни тела) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) на 17.04.2024 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfВ периода 25.03 – 25.04.2024 г. ще се проведе кампания по събиране на употребявани дрехи, домашен текстил, обувки и аксесоари между Община Първомай и „Текслайф“ ООД.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІІ-223, УПИ І-228, УПИ ХІ-225 и между УПИ ІІІ-СНС и УПИ Х-224 в кв. 20 по регулационния план на с. Дълбок извор, община Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ І-387 и ІІ-385 и между УПИ І-387 и УПИ ХХІ-386 в кв. 38 по регулационния план на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ І-752 кв. 58 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с промяна на отреждането му като УПИ І-752 за складова и обслужваща дейност

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ 865, попадащ в УПИ за озеленяване в кв. 67 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ І-47 и УПИ ІІ-48, УПИ ХХІ-48 в кв. 33 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай съобщава за осигурен обществен достъп до Заповед РД-52/17.01.2024 г. на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000443 “Река Омуровска“, разположена в землището на с. Градина, община Първомай, област Пловдив, издадена по реда на чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай съобщава за осигурен обществен достъп до проект на заповед на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000438 “Река Чинардере“, разположена в землището на с. Поройна и с. Дълбок извор, община Първомай, област Пловдив, издадена по реда на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай съобщава за осигурен обществен достъп до Заповед РД-43/17.01.2024 г. на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000435 “Река Каялийка“, разположена в землището на с. Езерово, община Първомай, област Пловдив, издадена по реда на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай, обл.Пловдивска на основание чл.61, ал.3 от АПК, ОБЯВЯВА на заинтересованите собственици, че със Заповед  РД-15- 111/16.02.2024 г. на Кмета на Община Първомай  във връзка с постъпило Заявление вх. № 94-00-371 от 01.02.2024 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-113/16.02.2024г. на Кмета на Община Първомай на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ,   във връзка с чл. 134 ал.1 т.1 от ЗУТ, § 8 ал. 2 т. 2 от ПР на ЗУТ, чл. 208 от ЗУТ и Решение ІІІ по точка 1 от Протокол 5 от 14.02.2024г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №РД-15-65 от 26.01.2024г. на Кмета на Община Първомай, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.§8, ал.2, т.2 от ПР на ЗУТ, в съответствие с Решение ІV, Точка 1 на Протокол №3 от 24.01.2024г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 118 по действащият кадастрално регулационен план на гр. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233