Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ на част от кв. 51 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на уличната регулация на УПИ Х-496

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ Х-498 в кв. 29 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с преотреждането му като УПИ Х-498, фотоволтаична централа

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Санитарно почистване на поземлен имот с идентификатор 32826.118.44 - общинска частна собственост, землище с. Искра, м-ст „Попово” с възложител Община Първомай.

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-РД-15-692/21.10.2022г. на Кмета на Община Първомай е отменена Заповед № РД-15-592/13.09.2022 г. на Кмета на община Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-693 от 21.10.2022г. на Кмета на Община Първомай на основание чл.150, ал. 6 от ЗУТ, чл.124а, ал.2, чл.124б ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.124б, ал.2 от ЗУТ и Решение ІV, по точка 1 от  Протокол № 30 от  12.10.2022г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-РД-15-694/21.10.2022г. на Кмета на Община Първомай на основание  чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 110 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение ІІ по точка 2 от  Протокол  31 от 19.10.2022г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-РД-15-695/21.10.2022г. на Кмета на Община Първомай на основание  чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 110 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение І по точка 2 от  Протокол  31 от 19.10.2022г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-683/17.10.2022 г. на Кмета на Община Първомай на основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ и Решение ІІ  по точка 1 от Протокол 30 от 12.10.2022 г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай е одобрен ПУП-ПР

ОБЯВЛЕНИЕ

Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Първомай за стопанската 2022/2023 г. с Приложение 1

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай, обявява на заинтересованите лица по чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, че със Заповед № РД-15-672/12.10.2022 г. на Кмета на Община Първомай, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и Решение І, по точка 1 от Протокол № 30 от 12.10.2022 г. на ОЕСУТ при ОбА Първомай, е одобрен ПУП – ПРЗ

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., Изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.), на основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от ЗВ, Община Първомай осигурява обществен достъп до „СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ” от БДИБР:

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води от подземно водно тяло BG3G000000Q018 “Порови води в Кватернер – Пазарджик – Пловдивския район”, обект УПИ-XXII-1116- обслужващи дейности и автомивка, кв. 1 по регулационния план на гр. Първомай, кв. Дебър, община Първомай, област Пловдив, със заявена цел на водовземане „водоснабдяване за други цели”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-650/10.10.2022г. на Кмета на Община Първомай и Решение І по точка 1 от  Протокол  29 от 05.10.2022г. на ОЕСУТ при ОбА Първомай на основание  чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 9 ал. 2 от ЗУТ и чл. 67а, ал.1 от ПП на ЗОЗЗ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-654/10.10.2022г. на Кмета на Община Първомай на основание § 8 ал.4 от ПР на ЗУТ, съгласно §8, ал.2 т.3 от ПР на ЗУТ след изтичане на сроковете по § 6 ал. 2 и 4 от ПР на ЗУТ и Решение ІV по точка 1 от Протокол 29 от 05.10.2022г. на ОЕСУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-653/10.10.2022г. на Кмета на Община Първомай на основание чл.129 ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл. 208 от ЗУТ и Решение ІІІ по точка 1 от Протокол 29 от 05.10.2022г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай е одобрен ПУП-ПР

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-655/10.10.2022г. на Кмета на Община Първомай на основание § 8 ал.4 от ПР на ЗУТ, съгласно §8, ал.2 т.3 от ПР на ЗУТ след изтичане на сроковете по § 6 ал. 2 и 4 от ПР на ЗУТ и Решение V по точка 1 от Протокол 29 от 05.10.2022г. на ОЕСУТ

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233