Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбява до заинтересованите лица на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. / Димитър Запрянов гр. Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбява до заинтересованите лица на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. / Йордан Балабанов гр. Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбява до заинтересованите лица на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. / Иванка Петкова гр. Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №РД-15-56 от 03.02.2020г. на Кмета на Община гр.Първомай, на основание  на основание Чл.150 и Чл.129, ал.2, от ЗУТ и Решение I, Точка 1 на Протокол №3 от 31.01.2020г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай е одобрен част от  Комплексен проект за инвестиционна инициатива - ПУП-ПРЗ /План Регулация и План Застрояване/ за ПИ №59080.92.34 със стар идентификатор кв.8, парцел V-039, за разделянето му на два нови самостоятелни:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ № 06745.38.147 /общински - Стопански двор/ с НТП: Местен път в местност „Потока“ по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-758/22.10.2019 г. в землището на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfДо засегнатото население във връзка с голямо количество измряла риба в река Марица

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХІІІ-368, УПИ ХІІ-371, УПИ ХІ-371 и УПИ Х-372 в кв. 31 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ VІІ-267, УПИ VІІІ-266, УПИ ІV-258 и УПИ VІ-268 в кв. 21 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 67 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 34 по плана на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfДо засегнатото население относно Инвестиционно намерение на Николай Нолев

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРешение № 09 - ДО - 1151 -00 от 13.01.2020 год. На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО - 2092 от 09.12.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 71 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ VІІ-185 и УПИ ІІ-187, УПИ ІІІ-186 в кв. 14 по плана на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни приходи - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни приходи: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233