Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /План за регулация/-ПЗ /план застрояване/ за част от поземлен имот с идентификатор 59080.236.59 (по преходен план имот № 236059) и част от поземлен имот с идентификатор 59080.236.4 (по преходен план имот № 236004) по КККР гр. Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХVІ-971 и УПИ ХVІІІ-972 в кв. 48 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХХ-594 и УПИ ХХІ-593 в кв. 11 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително от БД ИБР на  Петролна база към „Държавен резерв и военноморски запаси” за водовземане от подземни води от подземно водно тяло BG3G000000Q013 “Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”, в землището на гр. Първомай за водоснабдяване с други цели.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение за публично обявяване на Решение 09-ДО-1061-00/23.03.2021 г., издадено от РИОСВ – Пловдив на „БУЛГАРСТРОЙ ИЗКОПИ” ЕООД.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за „Изграждане на покривна фотоелектрична централа, с инсталирана мощност 29,925КWp”, с възложител: "ЖАСМИН - 61" ЕООД

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПРЗ във връзка с разделянето на УПИ ХVІІІ-133 и УПИ ХVІІ-133 в кв. 16 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП – ПР /План регулация/ ПЗ /план за застрояване/ за част от кв.№ 107 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен  ПУП- ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ с идентификатор № 07675.72.72 с площ от 983 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, местност РЕАЛ. ГРАНИЦИ-18Ж АЛ“ по КККР на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП – ПР /План регулация/ за част от кв. № 35 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за продължаване срока на действие на Разрешително на „КОНСЕРВИНВЕСТ” ООД за водовземане от подземни води от подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”, в землището на с. Православен, общ. Първомай, с цел – „Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОБЯВЛЕНИЕ: Община Пловдив в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект ’’Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 - 2020г., бюджетна линия BG05M90P001-2.003 „Приеми ме 2015”, ще осъществи процедура по подбор на социален работник от Областен екип по приемна грижа - Пловдив / ОЕПГ - Пловдив /.Работно място и обхват на дейността: Работно място: изнесено работно място - Община Първомай. Обхват: общините Първомай и Садово. Брой социални работници: 1 ( на непълно работно време, нормиран работен ден).

docxАвтобиография - ОЕПГ – Пловдив

docxДекларация – конфиденциалност

docxДекларация - не АСП

docxДекларация - ОЕПГ – Пловдив

docxДеклрация - чл. 107а, ал.1 от КТ - ОЕПГ – Пловдив

docxЗаявление за участие в подбор - ОЕПГ - Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение с възложител „РециТрейд България“ ЕООД.

pdfПриложение № 5 към чл. 4, ал. 1 за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните съобщават за Национален конкурс за детска рисунка на тема: „АЗ РИСУВАМ МОЯ ГРАД”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №5 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение.

pdfУведомление за предстоящи дейности по подмяна и монтаж на фотоволтаични панели във ФвЕЦ-Караджалово

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233