Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfГрафик за провеждане на заседанията на комисиите по чл. 37В, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие” Пловдив за определяне на комисии по чл.37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ - Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, за УПИ V-94 и УПИ VІ-94 в кв. 24 по плана на с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХХV-428 и УПИ ХХVІ-427 в кв. 33 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІХ-81 и УПИ Х-82 в кв. 7 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ VІІ-429 и УПИ VІ-428 в кв. 47 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ с идентификатор № 07675.126. 9 с площ от 5 454 кв. м. в местност „ИЛИШИЦИТЕ“ по КККР на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПЪРВОМАЙ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТЪРИ НА ИМОТИТЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение за открит обществен достъп до Разрешително № 09-ДО-1179-00/25.07.2022 г. на „АВРАМОВ 001” ООД, издадено от РИОСВ – Пловдив по реда на чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗУО.

ОБЯВЛЕНИЕ

Удвояване на участъци от ЖП линията Крумово – Свиленград – Турска граница,  възложител „ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

pdfОБЯВА: ДО ЗАИТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

pdfУведомление за инвестиционно предложение от ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай, обявява РЕШЕНИЕ № ПВ-ЕО-22/2022 г. на РИОСВ - Пловдив за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за проект: „Промяна преназначението на земеделска земя в обхвата на: ПИ 59080.60.282 за „фотоволтаичен парк (централа)“ и ПИ 59080.75.1 за „складове за промишлени стоки”, гр. Първомай, Община Първомай, Област Пловдив.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП – ПР /План регулация/ за УПИ І-814, УПИ ІІ-815, ІІІ-816, УПИ ІV-816 и ХVІ-детска площадка в кв. № 52 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на на дворищната регулация между УПИ ХХІІІ-579, УПИ ХХІІ-582 и УПИ ІІ-580 в кв. 60 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАЗИЛКИ, БОИ И ПРЕСОВАНИ ИЗДЕЛИЯ“ с възложител „Колорит-М-Димчев” ЕООД.

pdfИнформация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ с идентификатор № 59080.36.82 с площ 11 801 кв.м., с начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, местност „Дълбоко дере дюлюр“ по КККР на гр. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233