Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ на  част от кв. 8 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на дворищната регулация между  УПИ  ХVІІІ-167 и УПИ ХVІІ-167 в кв. 8 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен  ПУП-ПР /План за регулация/ на част от кв. 30 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с обединяването на УПИ ХІІ-детска градина с площ от 2600 кв.м. и УПИ ХХ-368 с площ от 740 кв.м.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа 06.11.2021 г. (събота) за Гражданското възпоменание АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА ще се движи автобус от гр. Първомай до гробищния парк с часове на тръгване 09:30 и 11:00 часа по следния маршрут:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено ПУП-ПР /План регулация/ – ПЗ /План застрояване/ за поземлен имот ПИ 59080.14.5 /стар № 014005/, местност "Реални граници-18Ж", по КККР на гр. Първомай, с площ на имота 584 кв. м., начин на трайно ползване – нива, категория на земята – 5, при не поливни условия

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД и „РЕКОБАТ” АД ще реализира кампания на 17.11.2021 г. по събиране за последващо оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение „Оползотворяване на пластмасови и текстилни изрезки – технологичен отпадък, получен при почистване на готови изделия, посредством два броя мелници“ с възложител „Жасмин – 61” ЕООД

pdfПриложение № 2 към чл. 6 - Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен Подробен устройствен план ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори № 59080.869.2, с площ от 1901 кв.м., местност „Реални граници АЛ“ и № 59080.181.17, с площ от 2543 кв.м., местност „Долен комсал подсело“ по КККР на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен Подробен устройствен план ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ № 59080.100.17 /стар номер 100017 по КВС на Стопански двор/ с НТП: Местен път, в местност „Гор. комсал ст. гроб“ по КККР

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено  изменението на дворищната  регулация между УПИ VІІ-259 и УПИ Х-262 в  кв. 26 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ Х-38 и УПИ ХІ-39 в кв. 23 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХІ-204 и УПИ V-210, VІ-210, Х-205, ХІІ-203 в  кв. 24 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен Подробният устройствен план ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 41 по плана на с. Градина, община Първомай, обл. Пловдив във връзка с разделянето на УПИ Х-СОНС

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение за открит обществен достъп до Разрешително № 09-ДО-1165-00/04.10.2021 г. на „Професионал 777” ООД, издадено от РИОСВ – Пловдив по реда на чл. 73, ал. 1, т. 3 от ЗУО.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ ХІV-1809 и УПИ І-жил.стр. в кв. 116в по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХІІ-272 и УПИ ХІ-271 в кв. 30 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233