Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП – ПР /План регулация/ за УПИ VІІІ-632 в кв. № 55 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 103 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбява до заинтересованите лица и общественост, относно регистрация/пререгистрация на домашно куче

ОБЯВЛЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ /ЛИЧНИ СТОПАНСТВА/ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfОтносно: Влошаване на епизоотичната обстановка по отношение на високо патогенна инфлуенца по птиците /HPAI/ в Европа и констатирано огнище на болестта Инфлуенца по птиците /грип/ в животновъден обект

pdfЗ А П О В Е Д № РД-15-63/02.02.2021 година

pdfЗ А П О В Е Д № РД-15-73/05.02.2021 година

ОБЯВЛЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПТИЦИ.

Във връзка с влошаване на епизоотичната обстановка по отношение на болестта високо патогенна инфлуенца по птиците и констатирано огнище на болестта инфлуенца в животновъден обект с рег.№ 2BG15277 за отглеждане на кокошки носачки, както и с  цел предпазване, ограничаване и недопускане разпространението на болестта на територията на община Първомай, съгласно Заповед № РД-11-239/03.02.2021г. и  на Изпълнителния директор на БАБХ и писмо с вх. № 06-00-28/09.02.2021г. от Областния управител на област Пловдив до Кмета на община Първомай, уведомяваме:

Собствениците на животновъдни  обекти /лични стопанства/ за отглеждане на птици, че са задължени да спазват следните  превантивните мерки срещу  разпространението на болестта инфлуенца по птиците:

  • спазване на мерките за биосигурност;
  • отглеждане на птици на закрито;
  • да не се допуска свободното движение на домашни птици извън дворовете / по улиците или в местни водоеми/;
  • да не се допуска контакт между домашни и диви птици;
  • да не се допуска достъп на дивите птици до храната на домашните птици;
  • фуражът да се съхранява в затворени съдове и закрити помещения;
  • да се създадат условия за разделно отглеждане на домашни птици и гъски от други домашни птици от кокошевия вид;
  • да се извършва редовно почистване и дезинфекция на помещенията/ местата/, в които се отглеждат домашни и други птици;
  • да се уведоми незабавно ветеринарният лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние /симптоми за грип/ на отглежданите птици или при увеличена смъртност с цел извършване на лабораторно изследване.
  • забранява се изхвърлянето на трупове на птици и отпадъчни продукти от клане на птици в контейнерите за битова смет и на временните площадки за съхранение на отпадъци в общината. Труповете на мъртви птици / и животни/ да се предават на екарисаж, а отпадните продукти от клането да се загробват – да не се допуска изхранване на домашни животни с вътрешности на птици.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfО Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ. На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда(Наредба за ОВОС,Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от12.02.2016 г. изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм.  – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. – ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)

pdfПриложение № 5 към чл. 4, ал. 1 -  Уведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІІІ-241 и УПИ ІV-242 в кв. 22 по плана на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ VІІ-92 и УПИ VІ-91 в кв. 13 по плана на с. Воден, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП – ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 127 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ХІХ-327 и УПИ ІІ-312, УПИ ХІV-325 в кв. 12 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП – ПР /план за регулация/ за част от кв. 13 по плана на с. Виница, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от ПИ№ 1648 в кв. 163 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 4 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfВъв връзка с чл. 62а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите ( Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., Изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.), на основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от ЗВ, Община Първомай осигурява обществен достъп до „СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП” от БДИБР.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233