Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfУВАЖАЕМИ Г- Н УШЕВ, Уведомявам Ви, че на 18.07.2019 г. от 07:00 до 9:00 часа ТП „Държавно горско стопанство - гр. Асеновград“ ще проведат растителнозащитни, дезинфекционни дейности на несклопени тополови култури в горски територии държавна собственост срещу малка тополова стькленка.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение: Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че на 18.07.2019 г. (четвъртък), от 11:00 часа, ще се проведе първо заседание на Областен консултативен съвет за плодове и зеленчуци в сградата на Областна дирекция „Земеделие” - Пловдив в конферентната зала, ет 2., бул; Марица № 122 /водната палата/

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ V-25, УПИ VІ-25 и УПИ VІІ-25 в кв. 7 по плана на с. Воден, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 10 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 75, попадащ в УПИ ІІ-изолационна зеленина в кв. 4 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfУведомявам Ви, че на 17.07.2019 г. (сряда) ще се извърши дезакаризация срещу кърлежи на зелените площи на поляните под връх Драгойна от страната на с. Буково, където ще се проведе фестивал „Угар“. Третирането се налага, поради провеждане на мероприятието. Моля да уведомите всички пчелари в с. Буково, с. Драгойново и гр. Първомай за предстоящото третиране.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ на УПИ ХV-585 в кв. 38 по плана на с. Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ Х-330 и УПИ ХІ-331 в кв. 35 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ VІІІ-8 и УПИ VІІ-7  в кв. 3 на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОтворен е прием на документи за  кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ за включване в механизма ЛИЧНА ПОМОЩ, съгласно Наредба № РД-07-7, обнародвана в ДВ, брой 53 от 05.07.2019 г.

docДекларация лични данни

docxЗаявление - Декларация

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИнформационна кампания за условията и реда за включване в механизма лична помощ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfУведомявам Ви, че на 11.07.2019 г. в 06:00 часа ще се извърши дезакаризация срещу кърлежи на зелените площи на поляните до яз. Брягово, където ще се проведе състезанието по водомоторен спорт. Третирането се налага, поради провеждане на мероприятието. Моля уведомете всички пчелари в с. Брягово и с. Искра.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСПИСЪК НА НОВООЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.040-0007-C01, „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОт 03.07.2019 г. е отворен постоянен прием на документи за  кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ  на услугата патронажна грижа по проект BG05M9OP001-2.040-0007-C01, „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай уведомява всички граждани за предстоящо третиране срещу ларви на комари

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни приходи - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни приходи: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233