Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения  в обект „цех за производство на растителни масла”, от подземно водно тяло BG3G00000Q018 “Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – Пловдивския район”, два тръбни кладенеца ТК-1 и ТК-2, разположени на територията на ПИ с идентификатор 59080.100.28, местност „Гор. Комсал ст. гроб” по КККР на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, с цел на водовземане „Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им.”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения  в обект консервно предприятие – гр. Първомай, от подземно водно тяло BG3G000000Q013 “Порови води в - Кватернер – Горнотракийска низина”, - 2 тръбни кладенеца (ТК-7 и ТК-8 ), изградени на територията на УПИ I – 1647 кв. 162 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив, с цел на водовземане „Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им.”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения  от подземно водно тяло BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген - Кватернер – Пазарджик – Пловдивския район ”, изградени на територията на: ТК-2 и ТК-6 в УПИ I – 1647 кв. 162 и ТК-10 в УПИ IV – 1647 кв. 162 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив. В обект „Консервно предприятие” с цел „Промишлено водоснабдяване (производство на пара, първично измиване на продукти, за пълнене на автоклави)”, „Водоснабдяване за други цели”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за инвестиционно предложение „Изграждане на административно битова сграда” в УПИ I – 000434, с възложител „Енери солар БГ 1” ЕАД.

pdfУведомление от „ЕНЕРИ СОЛАР БГ 1“ ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение №5 за инвестиционно предложение с възложител „Променергомонтаж“ АД.

pdfУведомление за инвестиционно намерение

ОБЯВЛЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЪРНОКОМБАЙНИ, СЛАМОПРЕСИ И ХАРМАНСКА ТЕХНИКА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЪРВОМАЙ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПЛОВДИВ ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЪРНОКОМБАЙНИ, СЛАМОПРЕСИ И ХАРМАНСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2021 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕН ГРАФИК!

В ДЕНЯ НА ПРЕГЛЕДА, СОБСТВЕНИЦИТЕ ПРЕДСТАВЯТ МАШИНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНИ, ОБЕЗОПАСЕНИ И В ДОБЪР ВЪНШЕН ВИД НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ КМЕТОВЕТЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА СБОРНИ ПУНКТОВЕ, С ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЧНА КАРТА, ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” ЗА 2020г. И ОБОРУДВАНИ С ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

ЗА ПОВТОРНО ИДВАНЕ НА ИНСПЕКТОРИТЕ ОТ ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР.ПЛОВДИВ, НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ЩЕ БЪДЕ НАЛОЖЕНА ПАРИЧНА ГЛОБА В РАЗМЕР, УПОМЕНАТ В ЗРК НА ЗГТ.

pdfГРАФИК – ГТП 2021 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Разширение на площадка за предварително третиране на отпадъци, разширение на закритата складова площ и добавяне на нови кодове на отпадъци за третиране” с възложител „РециТрейд България”.

pdfИнформация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на площадка за предварително третиране на отпадъци в поземлен имот № 230191, местност „Кабата каладж чеир“, землище на гр. Първомай , разширение на закритата складова площ  и добавяне на нови кодове на отпадъци за третиране“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfДо заинтересованите лица и общественост - на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за подземните богатства Община Първомай съобщава за осигурен обществен достъп до Разрешение № 560 от 22.04.2021 г. на Министъра на енергетиката

pdfРазрешение № 560 от 22.04.2021 г. на Министъра на енергетиката

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай съобщава, че е получено уведомление от ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – УДВГД гр. Пловдив за предстоящо провеждане на растителнозащитни дейности по обектите на железопътната инфраструктура

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай съобщава, че е получено уведомление от ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – Железопътна секция гр. Пловдив за предстоящо провеждане на растителнозащитни дейности

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІІ-710 и УПИ ІV-712 в кв. 83 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ VІІІ-235 и УПИ VІІ-234, УПИ ІХ-236 в кв. 15 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 82 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 57 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за ПИ 07675.118.3 по КККР на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив, местност „Янков Бунар“

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233