Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ VІ-42 и УПИ V-46 и между УПИ VІІ-42 и УПИ ІХ-41, УПИ VІІІ-43 в  кв. 35 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ ХІ-66 и УПИ V-65, УПИ ІV-65 в кв. 23 по плана на с. Добри дол, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., Изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.), на основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от ЗВ, Община Първомай осигурява обществен достъп до „СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ” от БДИБР:

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект за  водно тяло BG3МА350R211 -  „Река Марица от река Чепеларска до река Омуровска”, обект „Мост при км. 6+832 на Път  III-666 „Плодовитово – Асеновград”, в землището на село Градина и град Първомай, община Първомай, област Пловдив, с цел на ползването – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-44 от 18.01.2023 г. на Кмета на Община Първомай е поправена очевидна фактическа грешка допусната в Заповед № РД-15-650/10.10.2022г. на Кмета на община Първомай, както следва:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП - ПР за УПИ І-2308 в кв. № 147 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив, във връзка с разделянето му обособяване на два нови самостоятелни УПИ І-2308 и УПИ ХХІV-2308

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен Комплексен проект ПУП-ПР /План Регулация/ - ПЗ /План Застрояване/ за УПИ VІІ-АПК в кв. № 9, по регулационният план на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповед на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Пловдив, на основание чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с постъпили заявления в Общинска служба „Земеделие” гр. Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., Изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.), на основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от ЗВ, Община Първомай осигурява обществен достъп до „СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ” от БДИБР:

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води от подземно водно тяло BG3G000000Q013 “Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”, обект „Автомивка” разположена в поземлен имот № 333, УПИ-II - зеленчукова борса, кв. 22  по регулационния план на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, със заявена цел на водовземане „Водоснабдяване за други цели”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП - ПР /план за регулация/ за част от кв. № 33 по плана на с. Крушево, община Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PDV 1213 „ПЪРВОМАЙ – БЯЛА РЕКА – ДРАГОЙНОВО“ В УЧАСТЪЦИТЕ ОТ КМ 0+260 ДО КМ 1+305 В РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР. ПЪРВОМАЙ И ОТ КМ 11+825 ДО КМ 14+325 МЕЖДУ С. ПРАВОСЛАВЕН И С. ДРАГОЙНОВО” с възложител Община Първомай.

pdfУведомление за инвестиционно предложение.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Добавяне на нови 27 кода за отпадъци за третиране в разрешителното за дейности с отпадъци”, на съществуваща площадка с местоположение  ПИ 59080.230.191, в землището на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, с възложител: „РЕЦИТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

pdfИнформация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Добавяне на нови отпадъци в разрешителното за дейности с отпадъци“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП- ПР /план за регулация/ ПЗ/ план застрояване/ за УПИ V-115, производствени, обслужващи дейности и търговия в кв. 11 по плана на кв. Любеново, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 21 по плана на с. Добри дол, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив за цените на имотите, представляващи полски пътища, общинска собственост, попадащи в масивите за ползване в землищата на общ. Първомай за стопанската 2022/2023 г. с Приложение 1

с.Брягово >> / с.Буково >> / с.Бяла река >> / с.Виница >> / с.Воден >> / с.Добри дол >> / с.Драгойново >> / с.Дълбок извор >> / с.Езерово >> / с.Искра >> / с.Караджалово >> / с.Поройна >> / с.Православен >> / гр.Първомай >> / с.Татарево >>

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план за застрояване/ за УПИ ХХІІ-563 и УПИ ХХІ-563 в кв. № 54 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233