Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХІ-1150 в кв. 68 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 69 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на Комплексен инвестиционен проект по чл. 150 от ЗУТ - ПУП-ПРЗ за ПИ № 06745.38.252, № 06745.38.219, № 06745.38.218, № 06745.38.217 по КККР на с. Брягово, местност „Потока“, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработване на ПУП – ПР /План регулация/ за УПИ II-1, УПИ I-2 и УПИ Х-зеленина в кв. № 1 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено УПИ ХХІ-547 и ІІ-548 в кв. № 48 по регулационния план на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено УПИ V-489, УПИ VІІ-486 и УПИ ІV-490 в кв. № 40 по плана на с. Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработване на ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за УПИ ХV-2125, обслужващи дейности в кв. № 142 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за УПИ ХI-1150 в кв. № 68 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4 за ,,Регистрация на ферма за отглеждане на овце, като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“.

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с ежегодната Кампания „Да изчистим България” Ви информираме, че поради епидемичната обстановка в страната, тазгодишната инициатива няма да се проведе с традиционното масово почистване на страната.

Като част от глобалното гражданско движение „Let’s Do It World” призивът за отбелязване на 19 септември – Световен ден на почистването (World Clean Up day 2020) е да се проведат малки индивидуални и семейни акции за почистване на градинки и любимите места за отдих, както и за облагородяване на паркове и междублокови пространства.

Вярваме, че даването на личен пример и поддържането на чиста природа са възможни всеки ден – без заплаха за здравето на хората.

Нека всички заедно да направим Община Първомай по-чиста, по-уютна и по-зелена, като на 19 септември почистим любимите си места за отдих!

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОткрит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Фамилна животновъдна ферма за отглеждане на свине“ в ПИ № 59080.880.21, в землището на гр.Първомай, община Първомай, област Пловдив.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Кавак дере“, в землището на с. Искра, община Първомай, обл. Пловдив, с цел – „Аквакултури и свързаните с тях дейности“.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за „Реконструкция и модернизация на овцеферма“ с. Караджалово в имот №018020 в землището на с. Караджалово, община Първомай, област Пловдив, с възложител: „Божидар 2010 „ЕООД ”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за „База за селскостопанска продукция“ в поземлен имот с № 016186, землище на с. Градина, община Първомай, област Пловдив, с възложител: „ИНТЕР КО ИНВЕСТ“ ЕООД ”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за „Основен ремонт на ул. „Рожен” в участък между ОТ 421 ОТ 422 – ОТ 423 по КРП на гр.Първомай, обл.Пловдив”.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233