Обявления - Архив

Размер на шрифта: A A A

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

обявява процедура чрез подбор за набиране на кандидати за работа в ЦНСТ гр. Първомай
за длъжността „Детегледач”

чрез провеждане на конкурс / Отвори_Разгледай >>

 

- Писмено заявление за участие - Приложение 1; Изтегли_Разгледай >>

      - Автобиография по образец - Приложение 2; Изтегли_Разгледай >>

      - Декларация по образец - Приложение 3; Изтегли_Разгледай >>


 

 

 


 

 

 


 

 


 

 

Кариерен център

към Дирекция „Регионална служба по заетостта“ - Пловдив

 

През м. октомври 2014г. започна работа Кариерен център по Проект „Кариерни услуги за заети лица” 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
/
Отвори_Разгледай >>


 

 


УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

От  ЕСКОМ ООД

гр.Хасково, уд.”Епископ Софроний” №12, ЕИК: 040433493, представлявано от
инж. Росен Пеянков - Управител телефон: 038 665129, е-mail: rosen@escom.bg /
Отвори_Разгледай
>>
 

 


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :11.11.2014г

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :11.11.2014г

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :11.11.2014г

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :11.11.2014г


 

 

ОБЯВА:

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :10.11.2014г

С  РЕШЕНИЕ  № 09 – ДО – 806– 04 от  03.11.2014г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на основание чл.73, ал.4, във връзка с ал.1, т.3  от Закона за управление на отпадъците е ИЗМЕНЕНО И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНО Решение № 09–ДО–806–03 от 30.01.2013 г. на
„ ЧУГУНОЛЕЕНЕ ПЪРВОМАЙ ” ООД /
Пълният текст на решението >>


 

 

ОБЯВА  № 19 от 30.10.2014 г.

На основание чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ, ОбА гр.Първомай, обявява че на 18.11.2014 г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Помещение за обществено хранене с площ от 39.06 кв.м. и склад с площ 8,10 кв.м. находящи се в западната част на масивна сграда – бивша автогара, попадаща в УПИ ХІV – автогара в кв.70 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна цена за една година в размер на 1 797,24 лв. (хиляда седемстотин деветдесет и седем лева двадесет и четири стотинки) без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Помещение за търговска дейност с площ от 33 кв.м., находящо се в МС пл.№ 1092, пострена в УПИ І – кооп.пазар в кв.76Б по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна цена за една година в размер на 1366,20 лв. /хиляда триста шестдесет и шест лева и двадесет стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 17.11.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 14.11.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 14.11.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 17.11.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 25.11.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 28 и 29 ноември  2014 г. /петък и събота/ в Община Първомай, съвместно  със Сдружението за подпомагане на малкия и среден бизнес - Обединени бизнес клубове и с любезното съдействие на МЗХ,  ще се проведе форум на тема „Устойчиво развитие на селскостопанската дейност и подкрепата от Европейските фондове – новите финансови възможности през програмен период 2014 – 2020”. Инициативата е на кмета на Първомай г-н  Ангел Папазов, според който тази среща ще направи преки контакти на бизнеса от Европа с производителите от хранително-вкусовата промишленост, чиито производствени бази се намират на територията на община Първомай.

На форума ще присъстват представители на Министерство на земеделието и храните и г-н Дейвид Каро - Председател на Европейския алианс на малкия бизнес /ESBA/. Поканени са и очакваме потвърждение от  представители на посолства от Полша, Чехия, Турция, Сърбия, Гърция и др., производители от България, кметове на съседни общини, експерти от Община Първомай и всички заинтересовани страни. / Отвори_Разгледай >>

 

 


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До Елена Запрянова Стоилова, гр.Пловдив, обл.Пловдив

бул. „Васил Априлов” № 90, ап.9

  

Относно: Покана по чл.277, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ за доброволно изпълнение на
Заповед РД-15-461/13.08.2014г../ 
Отвори
>>


 

 

ОБЯВА:

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :23.10.2014г

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, Община Първомай

 

е открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на един брой тръбен кладенец” в имот №057011, в землището на с.Брягово, общ. Първомай”, с възложител ЕТ „Агро- Янко Манолов”. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14  дни, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 23.10.2014 г. – 05.11.2014 г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 05.11.2014г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50


 

 

ОБЯВА  № 18  от  22.10.2014 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 452/27.08.2014г. по Протокол № 40, Решение № 459/30.09.2014г. и Решение № 461/30.09.2014г. по Протокол № 41 на ОбС гр.Първомай, Община Първомай обявява, че на 13.11.2014г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата  на ОбА гр.Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, обособени в следните позиции:

1. Поземлен имот № 057006, с площ от 6,546 дка, с начин на трайно ползване: нива, пета категория, местността „До Марица”, в землището на с.Добри дол, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 900,00 лева (две хиляди и деветстотин лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 290 лв. /двеста и деветдесет лева/;

2. Поземлен имот с площ от 743 кв.м. (седемстотин четиридесет и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 234 (двеста тридесет и четири) от масив № 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, с начална тръжна цена в размер на 260 лв. /двеста и шестдесет лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 26 лв. /двадесет и шест лева/;

3. Поземлен имот с площ от 8 212 кв.м. (осем хиляди двеста и дванадесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 216 (двеста и шестнадесет) от масив № 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, с начална тръжна цена в размер на 2 950 лв. /две хиляди деветстотин и петдесет лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 295 лв. /двеста деветдесет и пет лева/;

4. Поземлен имот с площ от 1 959 кв.м. (хиляда деветстотин петдесет и девет квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 139 (сто тридесет и девет) от масив № 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, с начална тръжна цена в размер на 700 лв. /седемстотин лева. Депозитът за участие в търга е в размер на 70 лв. /седемдесет лева/;

5. Поземлен имот с площ от 1 573 кв.м. (хиляда петстотин седемдесет и три квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 138 (сто тридесет и осем) от масив № 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, с начална тръжна цена в размер на 560 лв. /петстотин и шестдесет лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 56 лв. /петдесет и шест лева/;

6. Поземлен имот с площ от 1 497 кв.м. (хиляда четиристотин деветдесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 317 (триста и седемнадесет) от масив № 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, с начална тръжна цена в размер на 535 лв. /петстотин тридесет и пет лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 53,50 лв. /петдесет и три лева и петдесет стотинки/;

7. Поземлен имот с площ от 505 кв.м. (петстотин и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 299 (двеста деветдесет и девет) от масив № 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, с начална тръжна цена в размер на 180 лв. /сто и осемдесет лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 18 лв. /осемнадесет лева/;

8. Поземлен имот с площ от 510 кв.м. (петстотин и десет квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 55 (петдесет и пет) от масив № 32 (тридесет и две) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, с начална тръжна цена в размер на 180 лв. /сто и осемдесет лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 18 лв. /осемнадесет лева/;

9. Поземлен имот с площ от 1 167 кв.м. (хиляда сто шестдесет и седем квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 270 (двеста и седемдесет) от масив № 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, с начална тръжна цена в размер на 420 лв. /четиристотин и двадесет лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 42 лв. /четиридесет и два лева/;

10. Поземлен имот с площ от 1 101 кв.м. (хиляда сто и един квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 273 (двеста седемдесет и три) от масив № 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, с начална тръжна цена в размер на 390 лв. /триста и деветдесет лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 39 лв. /тридесет и девет лева/;

11. Поземлен имот с площ от 610 кв.м. (шестстотин и десет квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 316 (триста и шестнадесет) от масив № 33 (тридесет и три) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, с начална тръжна цена в размер на 215 лв. /двеста и петнадесет лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 21,50 лв. /двадесет и един лева и петдесет стотинки/;

12. Поземлен имот с площ от 1 692 кв.м. (хиляда шестстотин деветдесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 137 (сто тридесет и седем) от масив № 38 (тридесет и осем) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, с начална тръжна цена в размер на 610 лв. /шестстотин и десет лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 61 лв. /шестдесет и един лева/;

13. Поземлен имот с площ от 2 936 кв.м. (две хиляди деветстотин тридесет и шест квадратни метра), с начин на трайно ползване: лозови насаждения, съставляващ имот № 215 (двеста и петнадесет) от масив № 39 (тридесет и девет) по кадастралната карта на местността “Пантелей, Липака” в землището на гр.Първомай, кв.Дебър, с начална тръжна цена в размер на 1 050 лв. /хиляда и петдесет лева/. Депозитът за участие в търга е в размер на 105 лв. /сто и пет лева/;

14. Поземлен имот № 130192 с площ от 37,730 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: десета и трета, находящ се в местността „Чолфата”, в землището на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 13 500,00 лева (тринадесет хиляди и петстотин лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 1350 лв. /хиляда триста и петдесет лева/.

15. Поземлен имот № 159049 с площ от 1,026 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Ахматево”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 480,00 лева (четиристотин и осемдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 48 лв. /четиридесет и осем лева/. 

Депозит за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващ 10 % от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 12.11.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 11.11.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 11.11.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 12.11.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 20.11.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

  

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

 

ОБЯВА  №17 от  22.10.2014 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 462/30.09.2014г. по Протокол № 41 на ОбС гр.Първомай, Община Първомай обявява, че на 12.11.2014г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата  на ОбА гр. Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,  представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 2 700 кв.м., предназначен за общински дейности, съставляващ УПИ ІІІ - общински, находящ се в кв.156 по регулационния план на гр.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 49 275 лева (четиридесет и девет хиляди двеста седемдесет и пет лева) без ДДС.

Депозит за участие в търга в размер на 4 927,50 лв. /четири хиляди деветстотин двадесет и седем лева и петдесет ститинки/, представляващ 10 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 11.11.2014г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 10.11.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 10.11.2014г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 11.11.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 19.11.2014 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.  На 31.10.2014г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете  напълно безплатно след предварително подаване на заявка на телефон: 080016556

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници – ел.печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.

  

Допълнителна информация относно събирането на старите уреди може да бъде получена от
Община Първомай - стая №213 или на тел.: 0336/ 64468


 

 


 

 

ОБЯВА  № 16 от  20.10.2014 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 460/30.09.2014г. по Протокол № 41 на ОбС - Първомай, Община Първомай обявява, че на 10.11.2014г. от 11.00 часа в стая 216 в сградата  на Общ. администрация гр. Първомай ще се проведe публичeн търг с тайно наддаване за продажба на 2 броя недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост с обща площ 118,457 дка., а именно: имот № 094136, НТП – нива, категория: осма, местност „Чуката” и имот № 109016, НТП – др. изост. нива, категория: пета, местност „Анатемата” от землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив.

Началната тръжна цена на описаните 2 броя имоти в пакет е в размер на 45 400 лв. (четиридесет и пет хиляди и четиристотин лева).

Депозит за участие в търга, представляващ 100 % от началната тръжна цена, за имотите в пакет се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 07.11.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 06.11.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 06.11.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 07.11.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 17.11.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :21.10.2014г

Министърът на регионалното развитие, на основание чл. 34а, ал. З от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Марица" Оризово - - Капитан Андреево", участъка „Оризово -Харманли" от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни полета".Засегнатите имоти - частна собственост се намират в землищата на с. Зетьово и гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора; с. Крушево, с. Градина и с. Добри дол. община Първомай, област Пловдив; с. Ябълково, с. Крепост, с. Воден и с. Добрич, община Димитровград, област Хасково; с. Узунджово и с. Александрово, община Хасково, област Хасково.Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура"./ Отвори_Разгледай >>


 

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :17.10.2014г

 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :16.10.2014г

 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :16.10.2014г

  

 

ОБЯВА  № 15 от 15.10.2014 г.

На основание чл.16 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 413/30.04.2014г. по Протокол № 35 на ОбС - Първомай, Община Първомай обявява, че на  04.11.2014 г. в стая 216 в сградата на ОбА гр.Първомай ще се проведат процедури за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на изброените по-долу язовири – публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем. Изборът на оператор ще се осъществи чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, а именно:

1. Язовир „Татарево-5 /Еленката/” с площ от 172,395 дка., съставляващ имот № 062025, находящ се в местността „Чуката” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 4 309,88 лв. /четири хиляди триста и девет лева и осемдесет и осем стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Язовир „Татарево-3 /Ваклушев долап/” с площ от 316,882 дка., съставляващ имот № 049058, находящ се в местността „Ваклушев долап” в землището на с.Татарево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 7 922,05 лв. /седем хиляди деветстотин двадесет и два лева и пет стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Язовир „Дебър-2 /Герена/” с обща площ от 307,311 дка., съставляващ имот № 052052, находящ се в местността „Илишика” в землището на с.Татарево, общ.Първомай и имот № 801124, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 7 682,78 лв. /седем хиляди шестстотин осемдесет и два лева и седемдесет и осем стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Язовир „Дебър-1 /Ялънлъка/” с площ от 90,597 дка., съставляващ имот № 800751, находящ се в местността „Землище кв.Дебър” в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 2 264,93 лв. /две хиляди двеста шестдесет и четири лева и деветдесет и три стотинки/ без ДДС. Начален час на търга 11.30 часа.

Процедурите за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на горе описаните язовири и водоеми ще се проведат при следните условия, определени в Решение № 412/30.04.2014г. по Протокол № 35 на ОбС – Първомай:

1. Срок на договора  - 10 /десет/ години считано от датата на сключване на договора;

2. Специфични условия към участниците в търга:

- участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон.

3. Договорни условия към участниците в търга:

- след подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закон за водите да се снабди с разрешително за ползване на воден обект.

- операторът се задължава да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура.

       - операторът се задължава да спазва нормативните актове по опазване на околната среда, с цел опазване на водния ресурс и на екосъобразното и рационалното му използване, санитарно – хигиенните и ветеринарно – медицински изисквания.

                   - операторът се задължава да поеме за своя сметка разходите по други мероприятия за изпълнение предписания от специализираните контролни органи свързани с обезопасяването и сигурността на язовира.

Депозит за участие в търга в размер на 500,00 /петстотин/ лева за всеки отделен обект, определен с Решение № 412/30.04.2014г. по Протокол № 35 на ОбС – Първомай, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 03.11.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 31.10.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 31.10.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 03.11.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 11.11.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :01.10.2014г

РЕПУБЛИКА    БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ     СЪВЕТ

Препис


РЕШЕНИЕ        №648 от  18 септември  2014 година

ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ  НА

Обект: „автомагистрала  "марица",   „оризово – капитан андреево"  от км  5+000  до  км 71+011.31,   подобект: Селскостопански пътища и напоителни полета",   на територията

НА ОБЛАСТИТЕ СТАРА ЗАГОРА, ХАСКОВО И ПЛОВДИВ

На основание чл.  34а,  ал.  1 във връзка с чл.  346 и § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост

МИНИСТЕРСКИЯТ  СЪВЕТ  РЕШИ: / Отвори_Разгледай >>


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :01.10.2014г


 

 

ОБЯВА  № 14 от 17.09.2014 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 433/19.06.2014г. по Протокол № 37 и Решение № 452/27.08.2014г. по Протокол № 40 на ОбС гр.Първомай, Община Първомай обявява, че на 07.10.2014г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата  на Общ. администрация гр. Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, обособени в следните позиции:

1. Поземлен имот № 044004, с площ 2,123 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, пета категория, находящ се в местността “Дълбоко дере дюлюр”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 200,00 лева (хиляда и двеста лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 120 лв. (сто и двадесет лева).

2. Поземлен имот № 070004 с площ от 1,289 дка, с начин на трайно ползване: нива, пета категория, местността „Елешиците”, в землището на с.Дълбок извор, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 650,00 лева (шестстотин и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 65.00 лв. (шестдесет и пет лева).

3. Поземлен имот № 057006, с площ от 6,546 дка, с начин на трайно ползване: нива, пета категория, местността „До Марица”, в землището на с.Добри дол, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 900,00 лева (две хиляди и деветстотин лева).  Депозитът за участие в търга е в размер на 290,00 лв. (двеста и деветдесет лева).

Депозит за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващ 10 % от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 06.10.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 03.10.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 03.10.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 06.10.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 14.10.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

ЮЛИЯН ДИМИТРОВ

Кмет на Община Първомай по заместване

съгласно Заповед РД-15-488/01.09.2014г.


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Районна прокуратура - гр. Първомай съобщава, че в изпълнение на Указания относно организацията на работа и осъществяването на
контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждане на избори и референдуми, утвърдени със
Заповед № ЛС- 1 161/15. 04.2014г. на Главния прокурор на Република България, във връзка с провеждането на 05.10.2014 г.
на парламентарни избори за 43-то Народно събрание, прокурор и служител при Районна прокуратура гр. Първомай
ще дежурят на работното си място - в сградата на Съдебната палата в гр. Първомай, както следва: / Отвори
>>


 

СЪОБЩЕНИЕ

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :17.09.2014г 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА
 

ДО

РАДКА АТАНАСОВА МИНЧЕВА / АДРЕС : гр./с Първомай, ул. „Бузлуджа" № 23

ДО

ЗАПРЯН ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ / АДРЕС : гр./с Първомай, ул. „Васил Друмев" № 56

Следва да се явите в Община Първомай, отдел „Местни приходи", стая №201 / Отвори >>


 

СЪОБЩЕНИЕ

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :16.09.2014г 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА
 

ДО

ХРИСТО ТЕНЕВ ВАСИЛЕВ и ТЕНЧО ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ

АДРЕС : гр./с Първомай, ул. „Бенковски" № 13

Следва да се явите в Община Първомай, отдел „Местни приходи", стая №201 / Отвори >>


 


11.09.2014 г

ОБЯВА

   Във връзка с Европейската седмица на мобилността 16-22 септември 2014 г. под мотото „Нашите улици, нашият избор”, Община Първомай организира на 22.09.2014г. / понеделник / Велопоход  по маршрута гр. Първомай – Бряговския язовир и обратно.

  П Р О Г Р А М А:

9.00 часа – Тръгване от паркинга на Община Първомай

10.30 часа – Пристигане до крайната точка – Бряговския язовир и почивка.

11.00 часа – Каране и возене на моторни лодки и канута. Демонстрация със скутери.

12.30 часа – Обяд и почивка

14.30 часа – Тръгване обратно

16.00 часа – Пристигане в гр.Първомай

  Велопоходът ще бъде осигурен с медицински екип и линейка, автомобил за сигурност и автобус


11.09.2014 г

СЪОБЩЕНИЕ

    Община Първомай уведомява гражданите, че във връзка с Решение №11 от 10 юли 2014г. на Конституционния съд по конституционно дело №2/2013г., разпоредбата на чл.39, ал.3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) е обявена за противоконституционна в частта “безвъзмездно за всяка от страните”. (пояснение: Съгласно изискванията на чл.39, ал.3 от ЗУО, считано от 14.07.2014 год. предаването на битови отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) от физически лица се извършва на площадките по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кметовете на общини, безвъзмездно за всяка от страните).

На основание постановеното решение на Конституционния съд е възможно да се извършва възмездно предаване на ОЧЦМ с битов характер от физически лица и на площадки на лица, притежаващи разрешение по чл.35, ал.1 от ЗУО, които приемат отпадъците възмездно. Необходимо е да се знае, че съгласно чл.38, ал.4 от ЗУО разплащанията по сделки с ОЧЦМ, включително на ОЧЦМ с битов характер, се извършва по безкасов път.

Във връзка с гореизложеното, Община Първомай информира гражданите, че площадките, притежаващи разрешение по чл.35, ал.1 от ЗУО за извършване на дейности с ОЧЦМ на територията на общината са:

1. “ЕКО МЕТАЛ” ЕООД – площадка, находяща се в гр. Първомай, кв. Дебър, имот №180050.  

2. “ЕКО МЕТАЛ” ЕООД – площадка, находяща се в гр. Първомай, ул.”Ал. Стамболийски” №21

 


 


 

 


ОБЯВА  № 13 от 01.09.2014 г.

    На основание чл.16, чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 442/11.07.2014г. по Протокол № 38 на ОбС - Първомай, ОбА гр.Първомай обявява, че на 24.09.2014 г. в стая 216 в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недв. имотиобщинска собственост, както следва:

1. Помещение с площ от 30 кв.м. и склад с площ 9,5 кв.м. находящи се в северозападната част на първи етаж от едноетажна масивна сграда – бивше училище, попадащо в УПИ І – детска градина в кв. 28 по регулационния план на с.Православен, общ.Първомай, с начална тръжна цена за една година в размер на 1 012,80 лв. (хиляда и дванадесет лева и осемдесет стотинки) без ДДС. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Терен за търговска дейност с площ от 12 кв.м., находящ се в западната част на УПИ І – жилищно строителство в кв. 41 по регулационния план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 288 лв. (двеста осемдесет и осем лева) без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

3. Помещение за търговска дейност с площ от 15,64 кв.м. и помещение за производство с площ от 13,36 кв.м., находящи се в едноетажна масивна сграда /МС/, представляваща автоспирка, попадаща в площадно пространство пред УПИ І – производствени дейности в кв.66 по регулационния план на с.Градина, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 670,97 лв. (шестстотин и седемдесет лева деветдесет и седем стотинки) без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

4. Поземлен имот № 175008 с площ 80 дка, с НТП: др.селскост.т., категория на земята при неполивни условия: девета, находящ се в местността „Мерията”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл. Пловдивска, с начална тръжна цена за една година в размер на 2000 лв. (две хиляди лева). Начален час на търга 11.30 часа.

Депозит за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 23.09.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 19.09.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 19.09.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

    Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 23.09.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

    В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 01.10.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


ОБЯВА

На 28 август 2014г. (четвъртък ) от 20.30 часа пред източния вход на община Първомай ще се прожектира българският игрален филм „Стъпки в пясъка” - комедия, драма от 2010 година, по сценарий и режисура на Ивайло Христов. Премиерата му в киното е на 28.01.2011 г. Оператор е Емил Христов. Музиката във филма е композирана от Петя Диманова. Художник на постановката е Владимир Шишков. Мероприятието е от поредицата „Лятно кино”


Дата на съобщаване: 21.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  Община Първомай съобщава, че в съответствие с изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, е постъпила информация за преценяване  необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение:

„Изграждане на кравеферма за 120 млечни крави”

Инвеститор: „АГРОДОМИНАТОР” ЕООД,  гр.Първомай, ул.Княз Борис І” №34

Местоположение на инвестиционното предложение:

- имот № 038249 с площ 10,544 дка., с начин на трайно ползване: Стопански двор, местността „Потока” н землището на с.Брягово, общ. Първомай.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 дни, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 21.08.2014 г. – 04.09.2014 г., в сградата на Община Първомай, стая № 207.

В 14-дневен срок от датата на съобщението, заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, възражения и предложения в Община Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг” №50 или в РИОСВ – Пловдив 4000, бул.”Марица” №122.


19.08.2014 г.

Информация относно създалата се епидемиологична обстановка от заболяването "Син език":

    - заповед РД 11- 1366/14.06.2014 година на изпълнителния директор на БАБХ;

    - списък на служителите от общинските служби по земеделие, които ще бъдат заети с набиране на информация за болестта "Син език" и ще дават указания на фермери и стопани за действия при установяване на болестта.

    - документи


18.08.2014г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 Община Първомай съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, е постъпила информация за инвестиционно предложение:

- Изграждане на кариара за добив на баластра в участъците на концесионна площ „Дрянката”, общ.Първомай, обл.Пловдив, с инвеститор  „АГРОСТРОЙ 07” ООД,  гр. Първомай, ул.Княз Борис І” № 34

   Местоположение на инвестиционното предложение: землищата на с. Поройна и кв. Дебър, гр. Първомай, общ. Първомай:

- концесионен участък „Дрянкта – север” с площ 193693 кв.м.;

- концесионен участък „Дрянкта – юг” с площ 128431 кв.м.;

  Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 дни, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 18.08.2014 г. – 01.09.2014 г., в сградата на Община Първомай, стая № 211.

  В 14-дневен срок от датата на съобщението, заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, възражения и предложения в Община Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг” №50.


ОБЯВА  № 12 от 18.08.2014 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 435/19.06.2014г. по Протокол № 37 и Решение № 444/11.07.2014г. по Протокол № 38, на ОбС гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 05.09.2014г. в стая 216 в сградата  на Общинска администрация гр. Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 200 кв.м., съставляващ УПИ ХVІІІ - търговия и обслужващи дейности, находящ се в кв.7а по регулационния план на с.Воден, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 1 300 лева (хиляда и триста) с включен ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 130 лв. /сто и тридесет лева/. Начален час на търга 10.00 часа.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 6000 кв.м., съставляващ парцел /УПИ/ ХІХ – 609, производствени и складови дейности от кв.18 по регулационния план на  с.Бяла река, общ.Първомай, с начална тръжна цена в размер на 24 600 лв. /двадесет и четири хиляди и шестстотин лева/ с вкл. ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 2 460 лв. (две хиляди четиристотин и шестдесет лева). Начален час на търга 10.30 часа.   

Депозитите за участие в търговете, се внасят по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 04.09.2014г. вкл.

  Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 03.09.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

  Оглед може да се извършва всеки работен ден до 03.09.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

 Документи за участие в търга да се приемат в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното наименование на обекта на търга, името и адреса на участника. Срок за представяне на заявленията всеки работен ден до 04.09.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

  В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг да се проведе на 12.09.2014 г. при същите условия, установени в настоящата заповед, като всички гореописани срокове се удължават със 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

  

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


12.08.2014 г.

ОБЯВА

    Във връзка с финализиране на проект „Център за нашите деца” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 1 : „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011, Оперативна програма „Регионално развитие”, на 18.08.2014г. от 16,30 ч. в залата на Общинска администрация Първомай, ще се проведе заключителна пресконференция. Вижте пълният текст на обявата >>


12.08.2014 г.


ОБЯВА  № 10 от 12.08.2014 г.

    На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 448/28.07.2014г. по Протокол № 39 на ОбС - Първомай, ОбА гр. Първомай обявява, че на 02.09.2014г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата  на община гр. Първомай ще се проведe публичeн търг с тайно наддаване за продажба на 256 броя недвижими имоти в пакет – частна общинска собственост, от землищата на с.Брягово, с. Бяла река, с. Воден, с. Градина, с. Добри дол, с. Дълбок извор, с. Крушево, с. Поройна и гр. Първомай, с обща площ 671,971 дка., а именно:

Поземлени имоти от землището на с.Брягово, общ.Първомай със следните номера: №018155, №021088, №021095, №021103, №025136, №025138, №027016, №028010, №028011, №028141, №028142, №028145, №028147, №028186, №028187, №028188, №028189, №028191, №028192, №028193, №028196, №028211, №034076, №039008, №044026, №044048, №044057, №044071, №048011, №049055, №055080, №055086, №058024,№061052, №062131, №072026, №080013, №080089, №083045, №085140, №085177, №086176, №093016, №093018, №097039, №111031, №111081, №111126, №115029, №119011, №121061, №126056, №144036, №151010, №151049, №151059, №152021, №154007, №154009, №159003, №159004, №159015, №159018, №159020, №159021, №159023, №159043, №159064, №159074, №159126, №187006, №187007, №187008, №187009, №187014, №187015, №187016, №187017, №187019;

Поземлени имоти от землището на с.Бяла река, общ.Първомай със следните номера: №000305, №014012, №018038, №038044, №039024, №043079, №043082, №051020, №051103, №061007, №063001, №066016, №111004, №112011, №112012, №114046, №115007, №116010;

Поземлени имоти от землището на с.Воден, общ.Първомай със следните номера: №001020, №003178, №004002, №004028, №004029, №005032, №007019, №053008, №055001, №055002, №055003, №055004,№055005, №055006, №057011, №057013,№063008, №064010, №064013, №072006, №102018,  №211008,№211009, №211024, №211025;

Поземлени имоти от землището на с.Градина, общ.Първомай със следните номера: №001104, №006156, №009154, №035053, №035178, №036024, №036124, №036126, №036135, №037010, №037141, №037207, №038088, №, №038170, №038242, №038243, №038246, №038313, №038319;

Поземлени имоти от землището на с.Добри дол, общ.Първомай със следните номера: №045016, №048007, №056048, №058006, №058021, №061007, №063005;

Поземлени имоти от землището на с. Дълбок извор, общ. Първомай със следните номера: №005023, №009004, №013027, №025079, №025124, №043061, №044069, №099051, №099071, №138061, №182008, №182023, №222017;

Поземлени имоти от землището на с.Крушево, общ. Първомай със следните номера: №001209, №004023, №004078, №004098, №004112, №004114, №004133, №006108, №010113, №010172, №011050, №011112;

Поземлени имоти от землището на с. Поройна, общ. Първомай със следните номера: №001056, №001066, №00203, №012057, №013033, №015014;

Поземлени имоти от землището на гр. Първомай, общ. Първомай със следните номера: №000426, №016016, №025018, №026068, №026103, №038035, №047004, №048004, №069122, №084011, №101013, №101015, №102019, №103014, №107001, №108015, №110022, №112058, №112059, №113073, №114016, №114022, №114070, №130029, №130045, №139011, №141048, №142015, №143002, №144009, №145070, №148027, №151010, №152020, №152001, №154052, №158050, №158069, №158072, №159037, №160015, №160018, №161062, №161073, №162020, №167020, №169032, №169052, №169058, №169096, №170103, №171007, №172010, №172013, №194087, №223009, №224023, №224026, №225016, №225024, №227045, №229010, №235011, №236028, №236039, №236044, №236045, №236054, №294003, №297005, №308021, №308022, №817037, №817042, №817127, №818051, №849071;

Началната тръжна цена на описаните 256 броя имоти в пакет е в размер на 277 906 лв. (двеста седемдесет и седем хиляди деветстотин и шест лева),

Депозит за участие в търга, представляващ 100 % от началната тръжна цена, за имотите в пакет се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 01.09.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 600 /шестстотин/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 29.08.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 29.08.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 01.09.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 09.09.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

 За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


08.08.2014 г.

 

Заповед 698 от 05.08.2014 г. за определяне на комисия за землището на село Брягово;

Заповед 699 от 05.08.2014 г. за определяне на комисия за землището на село Виница;

Заповед 700 от 05.08.2014 г. за определяне на комисия за землището на село Бяла река;

Заповед 701 от 05.08.2014 г. за определяне на комисия за землището на село Караджалово;

Заповед 702 от 05.08.2014 г. за определяне на комисия за землището на село Драгойново;

Заповед 703 от 05.08.2014 г. за определяне на комисия за землището на село Татарево;

Заповед 704 от 05.08.2014 г. за определяне на комисия за землището на село Православен;

Заповед 705 от 05.08.2014 г. за определяне на комисия за землището на село Дълбок извор;

Заповед 706 от 05.08.2014 г. за определяне на комисия за землището на село Искра;

Заповед 707 от 05.08.2014 г. за определяне на комисия за землището на град Първомай;


08.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

    Община Първомай съобщава, съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Първомай е постъпило уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на един брой тръбен кладенец в имот №057011 в землището на с.Брягово, общ.Първомай за поливане на овощни насаждения /градина от ябълки/”.

     Възложител: ЕТ”Агро- Янко Манолов”.

    Местоположение на инвестиционното предложение: Землище с.Брягово

    Материалите за инвестиционното предложение са на разположение на интересуващите се жители всеки работен ден от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в сградата на Община Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг" № 50, ет.2 ,стая 213.


08.08.2014 г.


ОБЯВА  № 9 от 06.08.2014 г.

     На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 433/19.06.2014г. по Протокол № 37 и Решение № 443/11.07.2014г. по Протокол № 38  на Общ. съвет гр.Първомай, ОбА-Първомай обявява, че на 26.08.2014г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата  на Общ. администрация гр. Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, обособени в следните позиции:

1. Поземлен имот № 044004, с площ 2,123 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, пета категория, находящ се в местността “Дълбоко дере дюлюр”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 200,00 лв. (хиляда и двеста лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 120 лв. (сто и двадесет лева).

2. Поземлен имот № 833003, с площ 9,745 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, четвърта категория, находящ се в местността “Дълбокодере мадж.б”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 5 360,00 лв. (пет хиляди триста и шестдесет лева).  Депозитът за участие в търга е в размер на 536 лв. (петстотин тридесет и шест лева).

3. Поземлен имот № 008028, с площ 3,444 дка, с начин на трайно ползване – нива, пета категория, находящ се в местността “Други местности”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 1 674,00 лв. (хиляда шестстотин седемдесет и четири лева)Депозитът за участие в търга е в размер на 167,40 лв. (сто шестдесет и седем лева и четиридесет стотинки).

4. Поземлен имот № 801853, с площ от 10,047 дка, с начин на трайно ползване – изоставена нива, четвърта категория, местността „Турс.гробе Кантона”, землището на гр.Първомай, кв.Дебър,  общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 5 181,00 лв. (пет хиляди сто осемдесет и един лева).  Депозитът за участие в търга е в размер на 518,10 лв. (петстотин и осемнадесет лева и десет стотинки).  

Депозит за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващ 10 % от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 25.08.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 22.08.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 22.08.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 25.08.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 02.09.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


04.08.2014 г.

ОБЯВА

    На 7 август 2014 г. ( четвъртък ) от 21.00 часа пред източния вход на община Първомай ще се прожектира българският игрален филм „Корпус за бързо реагиране” - епизод „Ядрена заплаха” с участието на Васко Мавриков. Мероприятието е от поредицата „Лятно кино”


29.07.2014 г.

 


29.07.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ се забранява изхвърлянето на масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнерите за смесени битови отпадъци, когато в конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци. Глобата регламентирана в Закона за управление на отпадъците за физически лица е от 300  до 1000 лв.

Всички отпадъци обозначени с маркировка за разделно събиране трябва да бъдат изхвърляни само в контейнерите за разделно събиране.

 Масово разпространени отпадъци са:

·         отпадъци от опаковки;

·         отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

·         негодни за употреба батерии и акумулатори;

·         излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

·         излезли от употреба моторни превозни средства;

·         излезли от употреба гуми. 

Общинска администрация Първомай


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :29.07.2014 г

ОБЯВА

Задължения на търговските обекти във връзка с разделното събиране на отпадъците.


СЪОБЩЕНИЕ

22.07.2014 г.

Във връзка с уведомително писмо на фирма „Барбарос Масагет Табако Инвест” ООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че на 25.07.2014г. от 07:00 до 10:00 ч. и от 19:30 до 21:00 часа ще се извърши третиране на площи разсадени с тютюн, с препарата  „Ридомил голд” при доза 0,25 / дка., в с. Градина, местност „Върбинака” - 756 дка.


 

ОБЯВА

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :18.07.2014г

На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 ЗМСМА и чл.129 ал. 1 ЗУТ , във връзка с чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Първомай с Решение №440 от 11.07.2014г., одобрява ПУП /подробен устройствен план/  – ПР /план регулация/  от о.т.288 на ул.”Хаджи Димитър” до о.т.304 на ул.”Братя Миладинови-юг” по плана на гр.Първомай, обл.Пловдив, за изграждане на обект:”Нов Пътен Подлез”.

Плановете са изложени в Общинска Администрация гр.Първомай стая № 107. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да подават писмени възражения по проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”

в Общинка администрация - Първомай.


 

ОБЯВА

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :18.07.2014г

На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 ЗМСМА и чл.129 ал. 1 ЗУТ , във връзка с чл.134 ал.1 т.1 от ЗУТ и чл.9, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет – Първомай с Решение №445 от 11.07.2014г., одобрява ПУП /подробен устройствен план/  – Парцеларен план за прокарване на оптичен кабел през землищата на с.Бяла река, с.Караджалово, гр.Първомай, обл.Пловдив.

Плановете са изложени в Общинска Администрация гр.Първомай стая № 107. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да подават писмени възражения по проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”

в Общинка администрация - Първомай.


 


 

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :08.07.2014г

Уведомление за инвестиционно предложение >>


 

СЪОБЩЕНИЕ

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :04.07.2014г 

     Във връзка  с писмо на МЗ № 16-00-147/20.06.2014г. и усложнената метеорологична обстановка в Р. България и някои съседни страни и възможността за предстоящи обилни валежи и градушки на територията на голяма част от страната, създаващи риск от наводнения, с ограничаване възникването и разпространението на епидемични взривове и епидемии, РЗИ- Пловдив дава следните указания при необходимост:

     Всички граждани в засегнати от наводненията райони с нарушено водоподаване, да ползват течаща вода от централни и местни водоизточници след преваряване или да се консумира бутилирана минерална или трапезна вода.

     Да се засили контрола по отношение поддържане чистотата на населените места с насоченост за правилното събиране и редовно сметоизвозване.

     Да се осигури дезинфекция и дезинсекция на контейнерите за смет.

     Да се осигури хигиенизиране чрез масивна дезинфекция, дезинсекция и дератизация в кварталите с малцинствено население чрез изнасяне на натрупаната смет и включване на персонал от временна заетост, при спазване на всички мерки за безопасност, със съответното работно облекло, маски и ръкавици.

     Домакинствата да ползват плътно затворени полиетиленови чували за събиране на сметта.

     В местата, определени за временен подслон на евакуираните, редовно да се почистват и дезинфекцират помещенията, в които са настанени пострадалите.

     Обособените места за физиологични нужди да се почистват и дезинфекцират редовно с подходящи препарати.


 


 

СЪОБЩЕНИЕ

        Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че в периода 24-26.06.2014г. ще се извърши третиране срещу кърлежи и комари на територията на гр. Първомай в часовете от 6.00ч. до 10.00ч. и  от 21.00ч. до 24.00ч.

       В случай на утежнена метеорологична обстановка, третирането ще се извърши на други дати.

       До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в карантинния период, както и да не разхождат  домашните си любимци.


 

СЪОБЩЕНИЕ

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :20.06.2014г

 

Във връзка с уведомително писмо на фирма „Барбарос Масагет Табако Инвест” ООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че на 26.06.2014г. от 07:00 до 10:00 ч. и от 19:30 до 21:00 часа ще се извърши третиране на площи разсадени с тютюн, с препарата „Ридомил голд” при доза 0,25 / дка. и „Кофидор енержи” при доза 0,006/дка., в с. Градина, местност „Върбинака” - 756 дка.


СЪОБЩЕНИЕ

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :18.06.2014г

Във връзка с уведомително писмо на Държавно горско стопанство- гр. Първомай за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че на 27.06.-30.06.2014г. от 07:00 до 10:00 часа
ще се извърши третиране на тополови култури с препарата „Димилин 25 ВН” при доза 5 г./ дка. в местност: р. Марица-258 дка.


ОБЯВА № 8 от 16.06.2014 г.

  На основание чл.46, ал.1 и чл.87 от НРПУРОИ  в изпълнение на Решение № 429/28.05.2014г. по Протокол № 36 ОбС - Първомай, Общинска администрация гр.Първомай обябява, че на 04.07.2014г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата  на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

 

 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ЗЕМЛИЩЕ

 

ИМОТ

МЕСТНОСТ

НТП

КАТ.

ПЛОЩ

ДКА.

НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА

ЛВ.

ДЕПОЗИТ

ЛВ.

І.

с. Искра

 

 

 

 

 

 

 

1

Искра

010025

„Хармалан”

Нива

5

1,371

521

521

2

Искра

010027

„Хармалан”

Нива

5

2,839

1062

1062

3

Искра

029035

„Вакъва”

Нива

6

8,500

2740

2740

4

Искра

034011

„Мечка река”

Нива

9, 6

1,466

481

481

5

Искра

036038

„Дойкима”

Нива

6

3,100

1070

1070

6

Искра

040020

„Хасара”

Нива

6

2,715

844

844

7

Искра

041010

„Дойкима”

Нива

6

3,400

1057

1057

8

Искра

092049

„Гяурегрек”

Нива

6

2,180

677

677

9

Искра

103001

„Делемит сърт”

Из.нива

6

2,037

703

703

10

Искра

103002

„Делемит сърт”

Из.нива

6

2,513

781

781

11

Искра

103003

„Делемит сърт”

Из.нива

10, 6

2,700

575

575

12

Искра

108053

„Корията

Из.нива

3

2,353

867

867

13

Искра

108057

„Корията”

Из.нива

5

3,377

1185

1185

14

Искра

111048

„Хасара”

Из.нива

6

1,332

414

414

15

Искра

111049

„Хасара”

Из.нива

6

1,739

540

540

16

Искра

113008

„Кокарджа”

Из.нива

5

2,000

691

691

17

Искра

113030

„Кокарджа”

Из.нива

5

2,800

967

967

18

Искра

113044

„Кокарджа”

Из.нива

5

1,300

449

449

19

Искра

113045

„Кокарджа”

Из.нива

5

2,001

691

691

20

Искра

113046

„Кокарджа”

Из.нива

5

2,988

1032

1032

21

Искра

113047

„Кокарджа”

Из.нива

5

1,000

345

345

22

Искра

113058

„Кокарджа”

Из.нива

5

1,000

345

345

23

Искра

113067

„Кокарджа”

Из.нива

10, 5

3,519

810

810

24

Искра

119093

„Попово”

Из.нива

10, 6

5,000

1064

1064

25

Искра

133003

„Юрена”

Нива

5

0,326

113

113

26

Искра

141004

„Сусам тарла”

Нива

9

1,700

303

303

27

Искра

143041

„Сусам Тарла”

Нива

9

1,112

198

198

28

Искра

160120

„Татлара”

Из.нива

9

1,500

267

267

29

Искра

164066

„Кокарджа”

Нива

5

0,328

113

113

30

Искра

167011

„Попово”

Нива

6

1,034

321

321

31

Искра

176024

„Битева кория”

Нива

8

1,200

235

235

32

Искра

176029

„Битева кория”

Нива

8

11,451

2239

2239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.

с.Караджалово

 

 

 

 

 

 

 

33

Караджалово

000127

„Герените”

Из.нива

6, 5

69,698

24027

24027

34

Караджалово

032063

„Кьоравата река”

Нива

4

1,634

725

725

35

Караджалово

040145

„Пъндъклъка”

Нива

4

1,233

547

547

36

Караджалово

044043

„Делмелика”

Нива

4

1,286

571

571

37

Караджалово

046060

„Горни чаири”

Нива

4

2,211

981

981

38

Караджалово

048050

„Мандрата”

Нива

9, 4

2,066

609

609

39

Караджалово

050019

„Джелеплере”

Нива

4, 3

2,089

970

970

40

Караджалово

051018

„Сазлъка”

Ливада

4

2,467

960

960

41

Караджалово

051040

„Сазлъка”

Ливада

4

2,005

780

780

42

Караджалово

051051

„Сазлъка”

Ливада

4

2,083

810

810

43

Караджалово

051063

„Сазлъка”

Ливада

4

2,860

1113

1113

44

Караджалово

053046

„Долни герени”

Нива

5

4,530

1799

1799

45

Караджалово

057018

„Михово бунарче”

Нива

5, 3

2,719

1176

1176

46

Караджалово

058112

„Парцелите”

Нива

3

3,519

1634

1634

47

Караджалово

061039

„Скобелевски юргани”

Нива

3

2,245

983

983

48

Караджалово

062055

„Филевски път”

Нива

3

1,400

650

650

49

Караджалово

063001

„Филевски път”

Нива

3

4,206

1842

1842

50

Караджалово

064001

„Парцелите”

Нива

3

2,440

1133

1133

51

Караджалово

067087

„Герените”

Нива

3

2,732

1268

1268

52

Караджалово

069060

„Юрганите”

Нива

4

1,201

502

502

53

Караджалово

069064

„Юрганите”

Нива

4

2,064

862

862

54

Караджалово

072031

„Язла кория”

Нива

3

3,266

1431

1431

55

Караджалово

073006

„Язла кория”

Нива

3

2,420

1123

1123

56

Караджалово

076048

„Белезмата”

Нива

4

1,627

679

679

 

Депозит за участие в търга, представляващ 100 % от началната тръжна цена, за всеки имот по отделно се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 03.07.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 02.07.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 02.07.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 03.07.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 11.07.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, Община Първомай

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :11.06.2014г

ОБЯВЯВА:

 

открит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Склад за етикетиране, пакетиране, съхранение и експедиция на готова продукция и автоклавно” в УПИ І-комб. сгр. произв. дейност, кв.36 по плана на с.Православен, с възложител „КОНСЕРВИНВЕСТ” ООД. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14  дни, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:30 до 16:30 часа, в периода от 11.06.2014 г. – 24.06.2014 г., в сградата на Община Първомай, стая № 213.

Писмени становища, мнения и възражения се приемат в срок до 24.06.2014г. включително, в деловодството на Община Първомай на адрес: гр.Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” №50


 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :11.06.2014г

Във връзка с уведомително писмо на фирма „Барбарос Масагет Табако Инвест” ООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че на 16.06.2014г. от 07:00 до 10:00 ч. и от 19:30 до 21:00 часа ще се извърши третиране на площи разсадени с тютюн, с препарата „Хлорсерин” при доза 0,06 / дка., в с. Градина, местност „Върбинака” - 300 дка.


 

СЪОБЩЕНИЕ

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :27.05.2014г

Във връзка с уведомително писмо на фирма „Барбарос Масагет Табако Инвест” ООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че на 30.05.2014г. от 07:00 до 10:00 ч. и от 19:30 до 21:00 часа ще се извърши третиране на площи разсадени с тютюн, с препарата „Конфидор енерджи” при доза 0,08 / дка., в:

-         с. Градина, местност Върбинака -200 дка.

-         с. Караджалово, местност Върбов бунар-200 дка.


 

ОБЯВА  7 от  27.05.2014 г.

На основание чл.46 и чл.87 от НРПУРОИ, в изпълнение на Решение № 410/30.04.2014г. по Протокол № 35 на ОбС-Първомай, ОбА гр.Първомай обявява, че на 19.06.2014г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата  на Общ. администрация гр. Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, обособени в следните позиции:

1. Поземлен имот № 000076 с площ от 4,781 дка., с НТП: Изоставена нива, шеста категория, местността „Дълбоко дере дюлюр”, в землището на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 2 555 лв. (две хиляди петстотин петдесет и пет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 255,50 лв. (двеста петдесет и пет лева и петдесет стотинки).

2. Поземлен имот № 038222 с площ от 0,187 дка., с НТП: Нива, пета категория, местността „Потока”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 100,00 лв. (сто лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 10 лв. (десет лева)

3. Поземлен имот № 038230 с площ от 0,752 дка., с НТП: Нива, пета категория, местността „Потока”, в землището на с.Брягово, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена в размер на 400,00 лв. (четиристотин лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 40 лв. (четиридесет лева).

Депозит за участие в търга за всяка обособена позиция, представляващ 10 % от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 18.06.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 60 /шестдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 17.06.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 17.06.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 18.06.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 26.06.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


П О К А Н А

 На 28 май 2014г. от 10.00ч. в Пленарната зала на община Първомай ще се проведе Заключителна конференция  на проект

BG051PO001-5.1.04-0103-C0001 „Подкрепа за независимост” / Отвори >>


 

ОБЯВА   № 6 от 26.05.2014 г.

На основание чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ и в изпълнение на Решение № 412/30.04.2014г. по Протокол № 35 на ОбС - Първомай,Общинска администрация гр.Първомай, обявява, че на 17.06.2014 г. от 10.00 часа в стая 216 в сградата на ОбА гр.Първомай ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  частна общинска собственост за срок от 10 години, както следва: Масивната сграда пл.№ 1092 – администрация и магазин за месо, цялата със ЗП - 120 кв.м., представляваща магазин за месо с площ 75 кв.м. и две помещения за администрация с площ от 45 кв.м., построена в парцел /УПИ/ І - кооперативен пазар, в кв.76”Б” по регулационния план на гр.Първомай, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 4 158 лв. /четири хиляди сто петдесет и осем лева/ без ДДС, при следните условия, определени в Решение № 412/30.04.2014г. по Протокол № 35 на ОбС – Първомай:

1. Наемателят се задължава в срок от една година, считано от датата на сключване на договора да извърши ремонт за своя сметка на описаната масивна сграда, като я приведе в съответствие с действащите нормативни изисквания.

2. Всички разрешения за дейностите, осъществявани от наемателя, се получават от него и за негова сметка, при спазване изискванията на всички държавни, общински и контролни органи.

3. Наемателят се задължава в срок от три месеца, считано от датата на сключване на договора, съгласувано с наемодателя да извърши ремонт на помещението и покрива над него и да оборудва за своя сметка офис за инкасаторите на кооперативния пазар, както следва: помещение /бивша лаборатория/ с полезна площ от 35 кв.м., налиращо се в западната част на масимна сграда, цялата със ЗП – 144 кв.м., построена в УПИ І – кооперативен пазар в кв.76Б” по плана на гр.Първомай.

Депозит за участие в търга в размер на 415,80 лв., представляващ 10 % от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 16.06.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 13.06.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 13.06.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 16.06.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 24.06.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община ПървомайПРОЕКТ ВС051РО001- 5.2.12 - 0039 - С0001 „ЦЕНТЪР ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ
СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ
ОТ СЕМЕЕН ТИП - ГРАД
ПЪРВОМАЙ

ЗА ДЛЪЖНОСТ УПРАВИТЕЛ  /  Отвори_Разгледай >>


 

  

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :16.05.2014г

СЪОБЩЕНИЕ

 

         Във връзка с уведомително писмо на Държавно горско стопанство- гр. Първомай за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

уведомяваме собствениците на пчели и пчелни семейства, че на 27.05.-29.05.2014г. от 07:00 до 10:00 часа ще се извърши третиране на тополови култури с препарата „Димилин 25 ВН” при доза 5 г./ дка. в местност: р. Марица-258 дка.


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

          Уведомяваме Ви, че Община Първомай има сключен договор за сътрудничество с „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” АД  за въвеждане на система за разделно събиране на отработени масла.

         Дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла ще се извършват от лицензираната от МОСВ организация „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” АД. Организацията ще предостави безвъзмездно съдове за събиране на отработени масла, които ще бъдат разположени в гр.Първомай, Общинска база „Чистота”.

         Гражданите ще могат да предават и да сменят отработени масла на следния адрес:

-         гр.Първомай, Общинска база „Чистота” – стопански двор №1

 

„Отработени масла“ са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение.

 

Влияние върху околната среда: Отработените масла се разлагат биологично само частично. Изхвърлянето им в околната среда може да се отрази пагубно на природните екосистеми. При изгарянето им се отделят силно токсични вещества, които замърсяват въздуха.


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :07.05.2014г.

       Община Първомай уведомява всички граждани  и пчелари, че на 08.05.2014г. ще се извърши третиране на зелените площи срещу кърлежи на територията на град Първомай / кв.Дебър и кв.Любеново / и с.Градина в часовете от 18.30ч. до 22.00ч. Ще се работи с препарата Айкън 10 КС.

       В случай на утежнена метеорологична обстановка, третирането ще се извърши на друга дата.

       До всеки обработен обект ще има указателни надписи, уведомяващи за пръскането и карантинния срок. Молим гражданите да не посещават обработените площи в карантинния период, както и да не разхождат  домашните си любимци.


 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :28.04.2014г.

Община Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ”АД  организира събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.  На 15.05.2014г. всички, които желаят ще имат възможност да се освободят от своето негодно за употреба електрическо
и електронно оборудване, което ще бъде извозено от домовете  напълно безплатно след предварително подаване на заявка
на телефон: 080016556
.Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита е оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хора по домовете и административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или
други източници – ел.печки, перални, хладилници, телевизори, компютри, монитори и др.

Инициативата е част от системата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на Община Първомай.

 

Допълнителна информация относно събирането на старите уреди може да бъде получена
от Община Първомай - стая №213 или на тел.: 0336/ 64468


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :28.04.2014г.

Община Първомай уведомява всички граждани, пчелари и земеделски производители, че Железопътна Секция- Пловдив ще проведе пръскане по сервитута на железопътната линия между гарите Крумово- Първомай с хербицид „Ефазат” в дните от 12.05. до 16.05.2014 г.
Третирането ще се извършва с моторен влекач и вагон.


 

ПОКАНА

ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :25.04.2014г.

Покана за участие в начална пресконференция по проект
„Център за нашите деца” /
Отвори
>>


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ :24.04.2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ

СПИСЪК

НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА В ЦЕНТЪР
ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП - ГРАД ПЪРВОМАЙ /
Отвори >>


СПИСЪК

НА КАНДИДАТИТЕ НЕДОПУСНАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА В ЦЕНТЪР
ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП - ГРАД ПЪРВОМАЙ /
Отвори >>
 

 

ОБЯВЛЕНИЕ


ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 17.04.2014г.

Община Първомай, на основание чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и Заповед
№ РД-15-183/ 16.04.2014 г. на Кмета на Община Първомай
,обявява конкурс за едно работно място за длъжността:

„Директор” на Дом за възрастни хора с физически увреждания, с.Езерово
.
/ Отвори >>

Заявление за участие в конкурс: / Изтегли >>

Декларация: / >>

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 На 26 април 2014 г. предстои да се реализира инициативатана bTV - „Да изчистим България за един ден", целта на която е
България да стане по-чиста, по-уютна и по-зелена.
/ Отвори >> 

СЪОБЩЕНИЕ

Автобусът тръгващ в 9.30ч. от Първомай за Пловдив / през Асеновград/ от

01.05.2014г    ще тръгва в 11.ЗОч.


03.04.2014 г

Обява за набиране на персонал в "Център за настаняване от семеен тип" изтегли>>

Приложения:
Заявление за участие - изтегли >>
Автобиография / по образец/ - изтегли >>
Декларация/по образец/ - изтегли>>


01.04.2014 г.

Покана за публично обсъждане по проект „Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските политики в община Първомай“ - изтегли >>


ОБЯВА  № 5 от 25.03.2014 г.

На основание чл.30, ал.2 и чл.87 от НРПУРОИ, Решение № 382/13.02.2014г. по Протокол № 33 на ОбС – Първомай и Заповед № РД-15-147/25.03.2014г.на Кмета, ОбА гр.Първомай обябява, че на 15.04.2014 г. в стая 216 в сградата на Община Първомай, ул.”Братя Миладинови-юг” № 50 ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи от общински поземлен фонд, а именно:

1. Поземлен имот № 004079 с площ 157,557 дка, с НТП: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – шеста, пета, находящ се в местността „Ямата/Яазмата”, в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдивска. Начален час на търга 10.00 ч.

2. Поземлен имот 004108 с площ 89,994 дка, с НТП: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – шеста, трета, находящ се в местността „Ямата/Яазмата” в землището на с.Крушево, общ.Първомай, обл.Пловдивска. Начален час на търга 11.00 ч.

Търговете ще се проведат при следните условия:

Ø      Земеделските земи от общински поземлен фонд се отдават под аренда за срок от 25 /двадесет и пет/ години с цел създаване и отглеждане на овощни насаждения.

Ø      Началната арендна цена за описаните недвижими имоти, предмет на търговете е по следната схема:

-         от 1-ва до 4-та години –15 лв./дка;

-         от 5-та до 7-ма години – 30 лв./дка;

-         от 8-ма до 25-та  години – 45 лв./дка.

Депозит за участие в търга, представляващ 10 лв./дка. за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 14.04.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 100 /сто/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 11.04.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа.

Оглед може да се извършва всеки работен ден до 11.04.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 14.04.2014г. /вкл./ в деловодството на Общ. администрация - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 25.04.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 10 /десет/ дни.

  За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай


 

 ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕ : 21.03.2014г. 

 Община Първомай се присъединява към инициативата „Часът на Земята 2014

 

По покана на международната природозащитна организация „WWF” Община Първомай ще вземе участие в глобалната инициатива „Часът на Земята 2014”, която ще се проведе на 29 март 2014 г. от 20:30ч. – 21:30ч.

В рамките на един час на 29 март - събота, от 20.30 до 21.30 ч. ще бъде изгасено фасадното осветление на сградата на Общината и НЧ „Св. св. Кирил и Методий ”гр.Първомай и осветлението на централния градски площад.

 

От името на международната природозащитна организация WWF, Община Първомай кани всички жители на общината да се присъединят към инициативата, като изгасят за един час осветлението в домовете си.

 

„Часът на Земята” е световна инициатива, чиято цел е да привлече вниманието на хората към различни природозащитни проблеми и да ги стимулира да заемат активна позиция за решаването им.

 

Повече информация за инициатива може да се намери на сайта на организацията www.wwf.bg


 

ОБЯВА  № 4 от 04.03.2014 г.

 

На основание чл.16, чл.20 и чл.87 от НРПУРОИ и Решение № 383/13.02.2014г. по Протокол № 33 на ОбС - Първомай, ОбА гр.Първомай обявява, че на 24.03.2014 г. в стая 216 в сградата на Община Първомай ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имотиобщинска собственост, както следва:

1. Терен с площ от 12 кв.м., находящ се в северната част на УПИ І – ОБНС, админ. в кв. 89 по рег. план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 360 лв. (триста и шестдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 10.30 часа.

2. Терен с площ от 70 кв.м., попадащ в площадно пространство, северно от УПИ І – СОНС и културен дом в кв. 48 по рег. план на с.Искра, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 1260 лв. (хиляда двеста и шестдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 11.00 часа.

3. Терен с площ от 34 кв.м., попадащ на тротоарно пространство пред УПИ І – жил. стр., в кв. 111 по рег. план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 816 лв. (седемстотин шестдесет и осем лева) без ДДС. Начален час на търга 11.30 часа.

4. Терен с площ от 12 кв.м., находящ се в северната част на УПИ І – жил. стр., източно от магазин „Ропотамо”, в кв. 104 по рег. план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 360 лв. (триста и шестдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 13.00 часа.

5. Терен №2 с площ от 12 кв.м., находящ се в северната част на УПИ І – жил. стр., в кв. 104 по рег. план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 360 лв. (триста и шестдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 13.30 часа.

6. Терен №4 с площ от 12 кв.м., находящ се в северната част на УПИ І – жил. стр., в кв. 104 по рег. план на гр.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 360 лв. (триста и шестдесет лева) без ДДС. Начален час на търга 14.00 часа.

7. Терен с площ от 12 кв.м., попадащ в улично уширение на ул.„7-ма” с о.т. 54-34 в кв.7 по рег. план на с.Воден, общ.Първомай, обл.Пловдив, с начална тръжна цена за една година в размер на 216 лв. (двеста и шестнадесет лева) без ДДС. Начален час на търга 14.30 часа.

Депозитите за участие в търга, представляващ 10 % от началната тръжна цена за всеки обект по отделно в лева, се внася по банкова сметка на Община Първомай – IBAN:  BG72 CECB 9790 33B3 2015 00, BIC: CECB BGSF – ЦКБ АД клон „Пловдив-България”, офис Първомай или в касата на Общинска администрация до 16.00 часа на 21.03.2014г. вкл.

Тръжна документация на стойност 50 /петдесет/ лева, без ДДС за един комплект може да се закупи всеки работен ден до 20.03.2014г. /вкл./ от деловодството на Община Първомай, стая 104 от 8:00 до 16:30 часа. Оглед може да се извършва всеки работен ден до 20.03.2014 г. /вкл./ от 8:00 до 16:00 часа. Огледът се извършва след предварителна заявка в стая 211 на ОбА–Първомай и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Срок за представяне на документи за участие в търга - всеки работен ден до 21.03.2014г. /вкл./ в деловодството на ОбА - Първомай - стая 104 от 8:00 до 16:30ч.

В случай, че на първоначално обявената дата не се явят кандидати, повторен търг ще се проведе на 31.03.2014 г. при същите условия, установени в заповедта на кмета, като всички гореописани срокове се удължават с 7 /седем/ дни.

За допълнителна информация тел. 0336/6-31-97 – инж.Мариана Янева.

 

АНГЕЛ ПАПАЗОВ

Кмет на община Първомай

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233