Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИнвестиционно предложение „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик”

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ - ПУП – ПП и Инвестиционен проект за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1кV, за нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1041 на Път I-8 „Първомай- Пловдив“ км. 264+805“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdf„Ферма за отглеждане на 50 броя овце” в УПИ IX – 163, по рег. план на с.Градина, община Първомай. На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай обявява:

ОБЯВЛЕНИЕ

Предварителен Проект на ОУП на община Първомай - Провеждане на консултации за допълнения Доклад за екологична оценка към Предварителен Проект на ОУПО на Първомай


pdfСъобщение за провеждане на консултации на Допълнения доклад за екологична оценка към предварителен проект на Общ устройствен план на Община Първомай

pdfДопълнен доклад за eкологична оценка на Предварителен проект за Общ устройствен план на Община Първомай

pdfДопълнен доклад за оценка степента на въздействие на Предварителен проект на Общ Устройствен План (ПП на ОУП) на Община Първомай – част 1

pdfДопълнен доклад за оценка степента на въздействие на Предварителен проект на Общ Устройствен План (ПП на ОУП) на Община Първомай – част 2

pdfДопълнен доклад за оценка степента на въздействие на Предварителен проект на Общ Устройствен План (ПП на ОУП) на Община Първомай – част 3

pdfДопълнен доклад за оценка степента на въздействие на Предварителен проект на Общ Устройствен План (ПП на ОУП) на Община Първомай – част 4

pdfНетехническо резюме на eкологична оценка на Предварителен проект за Общ устройствен план на Община Първомай

pdfПредварителен проект на ОУП на община Първомай

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХІ-1150 в кв. 68 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ за част от кв. 69 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на Комплексен инвестиционен проект по чл. 150 от ЗУТ - ПУП-ПРЗ за ПИ № 06745.38.252, № 06745.38.219, № 06745.38.218, № 06745.38.217 по КККР на с. Брягово, местност „Потока“, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработване на ПУП – ПР /План регулация/ за УПИ II-1, УПИ I-2 и УПИ Х-зеленина в кв. № 1 по плана на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено УПИ ХХІ-547 и ІІ-548 в кв. № 48 по регулационния план на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено УПИ V-489, УПИ VІІ-486 и УПИ ІV-490 в кв. № 40 по плана на с. Драгойново, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработване на ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за УПИ ХV-2125, обслужващи дейности в кв. № 142 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП – ПР /План регулация/ - ПЗ /План застрояване/ за УПИ ХI-1150 в кв. № 68 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4 за ,,Регистрация на ферма за отглеждане на овце, като животновъден обект на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“.

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с ежегодната Кампания „Да изчистим България” Ви информираме, че поради епидемичната обстановка в страната, тазгодишната инициатива няма да се проведе с традиционното масово почистване на страната.

Като част от глобалното гражданско движение „Let’s Do It World” призивът за отбелязване на 19 септември – Световен ден на почистването (World Clean Up day 2020) е да се проведат малки индивидуални и семейни акции за почистване на градинки и любимите места за отдих, както и за облагородяване на паркове и междублокови пространства.

Вярваме, че даването на личен пример и поддържането на чиста природа са възможни всеки ден – без заплаха за здравето на хората.

Нека всички заедно да направим Община Първомай по-чиста, по-уютна и по-зелена, като на 19 септември почистим любимите си места за отдих!

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОткрит обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Фамилна животновъдна ферма за отглеждане на свине“ в ПИ № 59080.880.21, в землището на гр.Първомай, община Първомай, област Пловдив.

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233