Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че от 20.05.2019 г. до 07.06.2019 г. от 8:00 до 16:45 часа ще се извърши третиране срещу плевели с продукт за растителна защита – НАСА 360СЛ по обектите на железопътната инфрасруктура ( гари и спирки).

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОт 16.05.2019 г. до 29.05.2019 г. включително е отворен първи прием на документи за  кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ  на услугата патронажна грижа по проект BG05M9OP001-2.040-0007-C01, „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”

Документи за изтегляне:

docЗаявление за ползване на услугата патронажна грижа

docДекларация лични данни

docДекларация за ползване на социални услуги

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай обявява подбор на персонал при предоставяне на услугата патронажна грижа чрез провеждане на конкурс

Документи за изтегляне:

docЗаявление за участие

docДекларация лични данни

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЪРНОКОМБАЙНИ, СЛАМОПРЕСИ И ХАРМАНСКА ТЕХНИКА - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЪРВОМАЙ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПЛОВДИВ ЩЕ ИЗВЪРШИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЪРНОКОМБАЙНИ, СЛАМОПРЕСИ И ХАРМАНСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2019 г. ПО УТВЪРДЕН ГРАФИК!

pdfГрафик за извършване на ГТП на зърноприбиращата и зърноизвозващата земеделска техника по населени места за месец Юни 2019 г., от инспекторите в ГД „ Аграрно развитие “

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за част от кв. 6 по плана на с. Бяла река, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХХІІ-1116 в кв. 1 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ VІІ-330 и УПИ VІІІ-329 в кв. 13 на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРайонна прокуратура - гр. Първомай съобщава, че в изпълнение на Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждане на избори и референдуми

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбявление по чл. 4, ал. 2 за ,,Закупуване на Палето касети 1000 бр. за съхранение на зеленчуци – оранжерийни краставици и моркови находящи се в землището на гр. Първомай.“

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfМинистерство на околната среда и водите - Регионална инспекция – Пловдив - Заповед № РД-341/24.04.2019 г. на МОСВ за ползване на листостъблена маса от блатно кокиче през 2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповед № РД-11-186/16.04.2019 г. на директора на ОД „Земеделие” – Пловдив и Обява за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за земи частна държавна собственост.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОт 13.05.2019г. всеки първи работен ден от седмицата, в ИРМ – Първомай, ул. “Братя Миладинови" № 50, ет. 2, стая 223

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /План за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от поземлен имот ПИ № 223150 в местност „Долен комсал под село“ по КВС на землището на гр. Първомай, обл. Пловдив, целият с площ 16.154 дка

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за ПИ № 800309 с площ от 0.550 дка с НТП: местен път и ПИ № 800282 с площ от 1.495 дка с НТП: Стопански двор в землището на гр. Първомай, местност „Землище кв. Дебър“, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с  чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ е одобрен ПУП – ПЗ /План за застрояване/ за УПИ ІІІ-петролна база в кв. № 167 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325/63119

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

IВАN : ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС : CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00

Местни приходи - каса:
от 8.00 до 17.00

Кметства:
от 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни приходи: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0336/ 62831
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233