Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІІІ-40 и УПИ ІІ-39, УПИ І-90, УПИ V-22 в кв. 3 по плана на с. Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ Х-67 и УПИ ХІ-66 в кв. 3 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение за открит обществен достъп до Разрешително № 09-ДО-1167-00/16.11.2021 г. на „ДРАГИЕВ И КО” ООД, издадено от РИОСВ – Пловдив по реда на чл. 73, ал. 1, т. 3 от ЗУО.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПРЗ към Комплексен инвестиционен проект по чл. 150 от ЗУТ, за поземлен имот № 59080.333.6 по КККР на гр. Първомай, обл. Пловдив, местност: „Адата орман п. чил“, с НТП: изоставена нива

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІV-126 и УПИ V-125 в кв. 11 по плана на с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ ІХ-42 и УПИ VІ-43 в кв. 3 по плана на с. Буково, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗАПОВЕД РД-15-715 / 05.11.2021 г.-Поправям очевидна фактическа грешка допусната в Заповед № РД-15-578/07.10.2019 г. на Кмета на община Първомай, както следва:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Подобряване на инфраструктурата на улици от ОТ25 до ОТ50 с. Воден по подобект „Дъждовна канализация” в с. Воден, община Първомай”, с възложител Община Първомай.

pdfПриложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредба за ОВОС

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /План за регулация/ на част от кв. 112 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив във връзка с  изменение на уличната регулация

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ на  част от кв. 8 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с изменение на дворищната регулация между  УПИ  ХVІІІ-167 и УПИ ХVІІ-167 в кв. 8 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен  ПУП-ПР /План за регулация/ на част от кв. 30 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив във връзка с обединяването на УПИ ХІІ-детска градина с площ от 2600 кв.м. и УПИ ХХ-368 с площ от 740 кв.м.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа 06.11.2021 г. (събота) за Гражданското възпоменание АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА ще се движи автобус от гр. Първомай до гробищния парк с часове на тръгване 09:30 и 11:00 часа по следния маршрут:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено ПУП-ПР /План регулация/ – ПЗ /План застрояване/ за поземлен имот ПИ 59080.14.5 /стар № 014005/, местност "Реални граници-18Ж", по КККР на гр. Първомай, с площ на имота 584 кв. м., начин на трайно ползване – нива, категория на земята – 5, при не поливни условия

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай съвместно с „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ” АД и „РЕКОБАТ” АД ще реализира кампания на 17.11.2021 г. по събиране за последващо оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение „Оползотворяване на пластмасови и текстилни изрезки – технологичен отпадък, получен при почистване на готови изделия, посредством два броя мелници“ с възложител „Жасмин – 61” ЕООД

pdfПриложение № 2 към чл. 6 - Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233