Обявления

Размер на шрифта: A A A

Обявление

pdfОбявление за екологична оценка - МИГ- Първомай - Димитровград

Обявление

ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - РАЗГЛАСЯВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.550, АЛ.2 ОТ ГПК

На основание чл.550, ал.2 от ГПК

Молба за обявяване на смърт на НАСКО ДАНЧЕВ МИТЕВ,  с последен и настоящ адрес: гр. Първомай, обл. Пловдив, ул. „Крали Марко“ № 12.

С Определение № 184 от 21.05.2024г. по гр. дело № 292/2024 г., на Районен съд Първомай, I Граждански състав, в закрито заседание, е постановил да бъде извършено разгласяване от Община Първомай на молбата на Радка Велкова Митева от гр. Първомай, процесуално представлявана по пълномощие от адв. Божидар Веселинов Туртов и като наследник на Наско Данчев Митев, с последен и настоящ адрес: гр. Първомай, обл. Пловдив, ул. „Крали Марко“ № 12.

pdfМолба до РС – Първомай от Радка Велкова Митева

pdfРазгласяване

Обявление

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение №5 за инвестиционно предложение „ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ касаещо разширение на структурна единица 171 - Псп (складово производствена устройствена зона) във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 59080.230.203 по КК на гр. ПЪРВОМАЙ, местност „Кабата каладж. Чеир“ община Първомай, област Пловдив за изграждане на СКЛАДОВО ПРОИЗВОДСТВЕНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА“ с възложител Община Първомай.

pdfУведомление за инвестиционно предложение

Обявление

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №5 за инвестиционно предложение „Водовземане от стар съществуващ тръбен кладенец в имот с идентификатор 59080.86.511, гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, местност „Адата Марица“ с възложител „Агрострой 07” ООД

pdfУведомление за инвестиционно предложение

обявление

pdfОдобрен Подробен устройствен план  /ПУП/-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХХІІІ-437 в кв. 19 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

обявление

pdfОдобрен Подробен устройствен план /ПУП/ ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ІІ-общ. и УПИ VІ-общ. в кв. 32а по действащия кадастрално регулационен план на кв. Любеново, гр. Първомай, обл. Пловдив

Обявление

pdfОдобрен  Подробен устройствен план /ПУП/ ПР /план за регулация/ за част от кв. 82 по действащият кадастрално регулационен план на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

Обявление

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ ІХ-466 и УПИ ХІХ-463 в  кв. 42 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

Обявление

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ І-45 и УПИ ІІ-46 в кв. 2 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

Обявление

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ ІІ-518 и УПИ VІІ-517 в кв. 46 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

Обявление

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfУведомление за инвестиционно предложение

Обявление

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ и ПЗ /план за застрояване/  за част от кв.68 по регулационния план на с. Дълбок извор, общ. Първомай

Обявление

pdfОдобрен ПУП-ПР /план регулация/- ПЗ /план  застрояване/ за УПИ ХVІІ-446 в кв. 28а  по действащия регулационен план на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

Обявление

pdfОдобрен ПУП-ПР/ план регулация/ за част от кв.69 по регулационния план на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив  

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №РД-15-311 от 21.05.2024г. на Кмета на Община гр. Първомай, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.§8, ал.2, т.2 от ПР на ЗУТ и чл.208 от ЗУТ, в съответствие с Решение І, Точка 1 на Протокол №12 от 15.05.2024г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай е одобрен:

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233