Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfИнформация по Приложение № 2 съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителна площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на Област Пловдив. Възложител: „Променергомонтаж“ АД, гр. Пловдив, ул. “Кукленско шосе“ № 40.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения- един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 59080.92.28, местност „Стопански двор №1“, по КККР на гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, с цел на водовземане – „водоснабдяване за други цели“.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение №5 за инвестиционно предложение с възложител „УЗУНОВ И СИНОВЕ“ ООД.

pdfОбявява: До заинтересованите лица и общественост

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОБЩИНА ПЪРВОМАЙ съобщава, че на 09.07.2021г. /петък/ от 5:00ч. сутринта, ще започне третиране на зелените площи срещу кърлежи и комари

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по за инвестиционно предложение с възложител Г. Шабан.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Първомай уведомява всички граждани и пчелари, че на 08.07.2021 г. ще се третират териториите на р. Марица и р. Мечка с препарат ,,Моспилан 20 СП''.

р. Марица – 87 дка, отстоящи от населеното място 5 км, отстояние от съседно селищена 6 км;

р. Мечка – 185 дка, отстоящи от населеното място 2 км, отстояние от съседно селище на 2 км.

Третирането ще се извърши на 08.07.2021 г. от 07:00 до 10:00 часа

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен  ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от  кв. 82 по плана на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на Комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за УПИ І-172, УПИ ІІ-164, УПИ ХVІ-172, УПИ ХV- 172, УПИ ХІV-171 в кв. 9 по плана на с. Добри дол, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-425 от 02.07.2021 г. на Кмета на Община Първомай, на основание Чл.129 ал.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка с §4, т.2 от ПЗР на ЗКРИ и Решение ІV, Точка 2 на Протокол №21 от 30.06.2021г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай е Одобрено ПУП-ПР /План регулация/ ПЗ /План застрояване/ за поземлени имоти:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР за УПИ ХІІІ-526, 527, УПИ ХV-527 и УПИ ХІV-526 в кв. 43 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание Заповед № РД-15-388/25.06.2021г. на Кмета на Община Първомай са прекратени тръжни процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение с възложител „СЕМЕЛЕ“ ООД

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение с възложител Община Първомай.

pdfПриложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредба за ОВОС

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено попълването на кадастралната основа с вярната граница за поземлен имот № 130 в кв. 11 по плана на с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа 19.06.2021 г. ( събота) за Гражданското възпоменание “Черешова задушница”, ще се движи автобус от гр. Първомай до гробищния парк с часове на тръгване 9.30 и 11.00 часа по следния маршрут:

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.escom.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: obaparv_otpadaci@abv.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233