Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ V-193, УПИ VІ-193, УПИ VІІ-193 /общински/ и УПИ ХІ-197 в кв. 11 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП- ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 42 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 3 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-73/01.02.2023 г. на Кмета на Община Първомай на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 150 от ЗУТ и Решение І по точка 1 от Протокол 3 от 01.02.2023 г. на ОЕСУТ при ОбА Първомай е одобрен КОМПЛЕКСЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №5 за инвестиционно предложение „Водовземане от един брой съществуващ тръбен кладенец за нуждите от поливане на орехови градини в имот с идентификатор 27139.93.1 в землището на с. Езерово ЕКАТТЕ 27139, община Първомай“ с възложител „ДОЯН” ЕООД

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfРазрешено изработването на проект за ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ ХІІІ-210 в кв. 46 по плана на с. Православен, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за УПИ VІІІ-общ. в кв. 57 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ ХІХ-650 и УПИ ХХ-651 в кв. 75 по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната регулация между УПИ VІ-42 и УПИ V-46 и между УПИ VІІ-42 и УПИ ІХ-41, УПИ VІІІ-43 в  кв. 35 по плана на с. Брягово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ ХІ-66 и УПИ V-65, УПИ ІV-65 в кв. 23 по плана на с. Добри дол, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., Изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.), на основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от ЗВ, Община Първомай осигурява обществен достъп до „СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ” от БДИБР:

pdfСЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект за  водно тяло BG3МА350R211 -  „Река Марица от река Чепеларска до река Омуровска”, обект „Мост при км. 6+832 на Път  III-666 „Плодовитово – Асеновград”, в землището на село Градина и град Първомай, община Първомай, област Пловдив, с цел на ползването – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти”.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр. Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-44 от 18.01.2023 г. на Кмета на Община Първомай е поправена очевидна фактическа грешка допусната в Заповед № РД-15-650/10.10.2022г. на Кмета на община Първомай, както следва:

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП - ПР за УПИ І-2308 в кв. № 147 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив, във връзка с разделянето му обособяване на два нови самостоятелни УПИ І-2308 и УПИ ХХІV-2308

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен Комплексен проект ПУП-ПР /План Регулация/ - ПЗ /План Застрояване/ за УПИ VІІ-АПК в кв. № 9, по регулационният план на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfЗаповед на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Пловдив, на основание чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с постъпили заявления в Общинска служба „Земеделие” гр. Първомай

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139/62325

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: ВG08 СЕСВ 9790 84ВЗ 2015 00
ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233