Обявления

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-720/05.12.2023г. на Кмета на Община Първомай на основание § 8 ал.4 от ПР на ЗУТ, съгласно §8, ал.2 т.3 от ПР на ЗУТ след изтичане на сроковете по § 6 ал. 2 и 4 от ПР на ЗУТ и Решение V по точка 1 от Протокол 29 от 30.11.2023г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай е одобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ ХVІ-102 и УПИ ХV-103 в  кв. 35 по плана на с. Буково

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщинска администрация гр.Първомай съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-15-721/05.12.2023г. на Кмета на Община Първомай на основание § 8 ал.4 от ПР на ЗУТ, съгласно §8, ал.2 т.3 от ПР на ЗУТ след изтичане на сроковете по § 6 ал. 2 и 4 от ПР на ЗУТ и Решение VІ по точка 1 от Протокол 29 от 30.11.2023г. на ОЕСУТ при Общинска администрация гр. Първомай е одобрено изменението на дворищната  регулация между УПИ ІІІ-310 и УПИ ІV-306 в  кв. 43 по плана на с. Караджалово

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение „Добавяне в разрешителното за дейности с отпадъци на нов отпадък с код 13 05 06* /масло от маслено-водни сепаратори/“ в ПИ 59080.230.191, община Първомай, област Пловдив с възложител „РЕЦИТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

pdfИнформация за преценяване необходимостта от ОВОС

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Първомай съобщава за осигурен обществен достъп до проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000435 “Река Каялийка“, разположена в землището на с. Езерово, община Първомай, област Пловдив, на министъра на околната среда и водите, издадена по реда на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

В едномесечен срок, заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите, посочени в проекта на заповед за обявяване на защитена зона BG0000435 “Река Каялийка“.

pdfПроект на заповед >>

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Първомай съобщава за осигурен обществен достъп до проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000443 “Река Омуровска“, разположена в землището на с. Градина, община Първомай, област Пловдив, на министъра на околната среда и водите, издадена по реда на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

В едномесечен срок, заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите, посочени в проекта на заповед за обявяване на защитена зона BG0000443 “Река Омуровска“.

pdfПроект на заповед >>

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение № 5 за инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на баластра в концесионни участъци „Малката кория – север“ и „Малката кория - юг”, разположени в землището на кв. Дебър, гр. Първомай, община Първомай, обл. Пловдив с възложител „СТРЕМОН - 95” ООД.

pdfУведомление за инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfНа основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №5 за инвестиционно предложение „Добавяне  в разрешителното за дейности с отпадъци на нови отпадък с код 13 05 06*(масло от маслено-водни сепаратори)”, в ПИ №59080.230.191, землище на гр. Първомай, община Първомай с възложител „РЕЦИТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД

pdfОбява: До заинтересованите лица и общественост

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрено попълването на кадастралната основа с верните граници за ПИ № 2006 и ПИ № 2007 в кв. 122 по действащият план на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 34 по плана на с. Езерово, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ за ПИ № 1539, за който е отреден УПИ VІ-1539, с неприложена улична регулация, в кв. 102 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОдобрен ПУП-ПР /план за регулация/ ПЗ /план застрояване/ за част от кв. 17 по плана на с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение за за осигурен обществен достъп до РЕШЕНИЕ № ПВ-ЕО-41/2023 г., относно изменение на Общ устройствен план на община Първомай, касаещо разширение на структурна единица Тсоп (смесена обслужваща производствена зона), включващо ПИ 59080.32.78 и ПИ 59080.32.82 по КККР на град Първомай, местност „Пантелей Липака”, община Първомай, област Пловдив.

pdfРЕШЕНИЕ № ПВ-ЕО-41/2023 г., относно изменение на Общ устройствен план на община Първомай, касаещо разширение на структурна единица Тсоп (смесена обслужваща производствена зона), включващо ПИ 59080.32.78 и ПИ 59080.32.82 по КККР на град Първомай, местност „Пантелей Липака”, община Първомай, област Пловдив. 

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfСъобщение за РЕШЕНИЕ № ПВ-ЕО-40/2023 г., относно изменение на Общ устройствен план на община Първомай, касаещо разширение на структурна единица Тсоп-156 (смесена обслужваща производствена зона), вклщчващо ПИ 59080.320.145 и ПИ 59080.320.162 по КККР на град Първомай, местност „Кошитско Юртвето”, община Първомай, област Пловдив.

pdfРЕШЕНИЕ № ПВ-ЕО-40/2023 г., относно изменение на Общ устройствен план на община Първомай.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбщина Първомай  съобщава за осигурен обществен достъп до РЕШЕНИЕ № ПВ-ЕО-39/2023 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, издадено от директора на РИОСВ – Пловдив

pdfРЕШЕНИЕ № ПВ-ЕО-39/2023 г., относно изменение на Общ устройствен план на община Първомай, касаещо разширение на структурна единица Тсоп-156 (смесена обслужваща производствена зона), вклщчващо ПИ 59080.801.1 и ПИ 59080.801.27, ПИ 59080.801.183 по КККР на град Първомай, землище квартал Дебър, община Първомай, област Пловдив.

ОБЯВЛЕНИЕ

pdfОбществен достъп до Решение № 09-ДО-1148-02 от 23.10.2023 г. с титуляр „РЕЦИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, издадено по реда на чл. 73, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 3 от ЗУО от Директора на РИОСВ – Пловдив

Адрес

гр. Първомай 
ул."Бр.Миладинови"-юг №50

тел: 0336/ 62201
факс: 0336/ 62139

e-mail: obaparv@parvomai.bg

ЕИК: 000471536

IВАN: BG08 CECB 9790 84B3 2015 00


ВIС: CECBBGSF
Банка: ЦКБ АД, клон Пловдив - България, офис Първомай

Работно време

Общинска администрация:
от 8.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 ч.

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.00 до 17.00 ч.

Местни данъци и такси - каса:
от 8.00 до 17.00 ч.

Кметства:
от 8.00 - 12.00ч. и от 13.00 - 17.00 ч.

Контакти

ГРАО: 0336/ 62204
Местни данъци и такси: 0336/ 64425
Общо деловодство: 0336/ 62325
Деловодство "ОбС": 0336/ 64494

За сигнали и нередности на политиката по отпадъците:
Зелен телефон - 0884311109
e-mail: ecologia@parvomai.bg

Денонощни дежурни:
0336/ 62233