Община Първомай - Общинска администрация Първомай. Адрес: град Първомай улица „Братя Миладинови” № 50 юг Тел: 0336 62201 / Факс 0336 63119 / БУЛСТАТ 000471536 e-mail obaparv@parvomai.bg


pdfПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ


pdfЗаповед – Политика за защита на личните данни


pdfДлъжностно лице по защита на личните данни (DPO)


pdfИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ, СЪХРАНЯВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

pdfПриложение № 1 /към инструкция за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от община Първомай/
pdfПриложение № 2 /към инструкция за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от община Първомай/
pdfПриложение № 3 /към инструкция за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от община Първомай/


pdfЗаповед № РД-15-311/04.06.2018 г.На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Регламент 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. и Закона за защита на личните данни

pdfОбразец на Декларация-съгласие - Приложение № 1
pdfОбразец на Декларация - Приложение № 2
pdfОбразец на Декларация-съгласие - Приложение № 3